Aktualności

Informacje o nowych produktach i ostatnich zmianach

PL-WIN 2.77


Przywrócono możliwość korzystania z automatycznego wyznaczania szerokości współpracującej płyty z żebrem b1.

Użytkownik ma możliwość wyboru tej opcji w oknie właściwości żebra:

 1. Opcja użytkownika, w której użytkownik sam definiuje szerokość współpracującą płyty oznaczoną beff,użyt.
 2. Opcja automatyczna, w której wartość beff,auto wyznaczana jest automatycznie przez program.

Domyślnie ustawiona jest opcja automatyczna.

Wartość beff,auto wyznaczana jest w trakcie generowania siatki MES (w zakładce Model MES) i wyświetlana w oknie właściwości żebra. Każda zmiana danych geometrycznych konstrukcji pociągająca za sobą dezaktualizację wcześniej wykreowanego modelu MES, powoduje również dezaktualizację wartości beff,auto

Wartość beff,użyt jest wprowadzana przez użytkownika. Wybór opcji użytkownika jest zachowany po zamknięciu okna tylko wtedy, gdy beff,użyt jest większe lub równe szerokości żebra B. W przeciwnym razie program zmieni opcję wyboru na automatyczna.

W analizie statycznej przyjmuje się przekrój teowy żebra, w którym szerokość półki b1 jest przyjmowana zgodnie z dokonanym wyborem opcji.

Wartość beff,auto jest wyznaczana przez program zgodnie z przepisami normowymi w zakresie możliwej precyzji interpretacji zapisów normowych i ograniczeń modelowania schematu statycznego. W przypadku, kiedy model statyczny żebra (w schemacie statycznym) jest złożony z kilku przęseł, wówczas program wyznacza szerokość współpracującą niezależnie dla każdego i-tego przęsła, która jest stała na jego długości. beff,auto formalnie jest średnią ważoną tych wielkości, gdzie wagą jest względna długość poszczególnych przęseł.

W przypadku wyboru opcji użytkownika wartość b1 = beff,użyt jest stała na całej długości żebra.

Klikając w przycisk pokaż zasięg beff, użytkownik ma możliwość wizualizacji szerokości współpracującej poszczególnych żeber na widoku konstrukcji w rzucie.

Aktualna wersja demonstracyjna


Dodano w naszym instalatorze możliwość skorzystania z wersji próbnej (na okres 7 dni). Zawiera ona wszystkie, zawsze aktualne składniki. Wymaga jedynie połączenia z internetem w trakcie wykonywania obliczeń modelu.

Instalator dostępny jest w dziale Do pobrania

Instalator Cadsis demo

Klucz HASP HL po aktualizacji Windows 10


Po ostatniej, zbiorczej aktualizacji systemu Windows 10 (do wersji 1607), mogą wystąpić problemy z rozpoznawaniem klucza USB. w tej sytuacji proszę wyjąć klucz, uruchomić ponownie komputer, włożyć go z powrotem i poczekać, aż zainstalują się sterowniki. Jeżeli to nie wystarczy, należy odświeżyć sterowniki, które są do ściągnięcia pod linkiem:

HASPUserSetup (exe - 18.9 MB)

Dodatkowo zauważyliśmy, że aktualizacja przywraca domyślne ustawienia kart graficznych Nvidia. Zalecamy więc dodanie naszych aplikacji (korzystających z widoku 3D) do panelu sterowania Nvidia i przypisanie im wydajnego procesora (jak na poniższych obrazkach). Zabieg ten znacznie poprawia jakość i szybkość widoku 3D.

Kombinatoryka wg PN-EN 1990 w RM-WIN 2D


Rozszerzono program główny RM-WIN 2D o wymagania normy PN-EN 1990:

 • uwzględnianie wszystkich cech normowych zadawanych obciążeń
 • wyznaczanie obwiedni sił przekrojowych w prętach z możliwością wyboru normowych kryteriów tworzenia kombinacji grup obciążeń
 • wariantowanie kombinacji grup obciążeń względem tzw. obciążeń wiodących
 • operowanie normowymi kategoriami obciążeń ułatwiające zadawanie współczynników obciążeniowych dla obciążeń zmiennych
 • przekazywanie do modułu RM-2D-STAL1993 rozkładów sił przekrojowych w prętach dla potrzeb sprawdzania warunków SGN i SGU pręta
RM-WIN 2D PN-EN 1990

Nowy moduł dla pakietu RM2D - Stal 1993


Do naszej oferty dołączył nowy moduł do wymiarowania konstrukcji stalowych wg PN-EN 1993.

Więcej szczegółów na stronie RM-2D-STAL-1993.

Kreator profili


Dodano nową funkcjonalność kreatora profili parametrycznych.

Podstawowym zadaniem kreatora jest możliwość stworzenia przez użytkownika profilu o dowolnej geometrii jego konturu, który może następnie stanowić przekrój pręta w modelu konstrukcji projektowanej w programach RM-WIN 2D i RM-WIN 3D. Charakterystyka:

 • import geometrii z pliku DXF
 • możliwość stworzenia całej rodziny profili na bazie jednego kształtu, w którym geometria jest opisana parametrycznie (jak np. rodzina dwuteowników z parametrami H, B, tw, tf, R1, R2)
 • wprowadzenie profilu poprzez zdefiniowanie jego konturu (dopuszczalne otwory)
 • wprowadzenie profilu giętego przy pomocy zdefiniowania linii środkowej tego kształtownika
 • szybkie definiowanie zaokrągleń pomiędzy liniami (konturu/linii środkowej)
 • dla profilu zdefiniowanego poprzez kontur możliwe wprowadzenie modelu ściankowego, pozwalającego na wyznaczenie charakterystyk cienkościennych oraz na ustalenie smukłości ścianek potrzebnych na etapie wymiarowania pręta wg norm
 • zdefiniowanie klasyfikacji normowej profilu, uwzględnianej na etapie wymiarowania pręta
 • automatyczne wyznaczanie charakterystyk geometrycznych profilu

Ostatnie zmiany

RM-WIN 3D  8.31  (2018-02-16)
Poprawiono wyznaczanie podparć pośrednich dla prętów zakrzywionych (łuków).
RM-WIN 3D  8.30  (2018-02-13)
Umożliwiono definiowanie profili z falistym środnikiem o nietypowych wymiarach.
RM-WIN 2D  11.65  (2018-02-13)
Umożliwiono definiowanie profili z falistym środnikiem o nietypowych wymiarach.
RM-WIN 3D  8.29  (2018-02-08)
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Access violation” po wywołaniu edytora przekroju poprzez drzewko projektu (lista przekrojów w prawy panel okna głównego).
RM-WIN 3D  8.28  (2018-02-07)
Wprowadzono możliwość określania innej wielkości czcionki używanej przez program w wersji 8 i wersji 6.
RM-WIN 2D  11.64  (2018-02-07)
Wprowadzono możliwość określania innej wielkości czcionki używanej przez program w wersji 11 i wersji 10.
RM-WIN 2D  11.63  (2018-02-06)
W oknie „Kombinatoryka Obciążeń” (Obciążenia / Kombinacje grup obc.) dodano włącznik „Kombinacje domyślne”.
RM-WIN 3D  8.27  (2018-02-05)
Umożliwiono przesuwanie płaszczyzny roboczej przy użyciu klawiszy SHIFT + STRZAŁKA. Wprowadzono włącznik „Kombinacje domyślne” w oknie relacji grup obciążeń. Usunięto błąd wersji 8.26, który występował przy przechodzeniu do trybu „Statyka” lub „Wymiarowanie” przy włączonych obwiedniach.
RM-WIN 3D  8.26  (2018-02-01)
Zmieniono sposób przyjmowania więzów węzła połączonego przesuwnie z połączeniem pośrednim pręta.
RM-3D-Profile  1.3  (2018-02-01)
Usprawniono działanie edytora profili.
RM-2D-Profile  1.3  (2018-02-01)
Usprawniono działanie edytora profili.
RM-WIN 2D  11.62  (2018-01-29)
Poprawiono działanie operacji zmiany typu grupy prętów.
PL-WIN  2.82  (2018-01-29)
Dodano opcję pozwalającą zadawanie obciążeń oraz obciążeń temperaturą na płyty zawierające się wewnątrz obciążanej płyty („uwzględnij płyty zawierające się”).
RM-WIN 2D  11.61  (2018-01-26)
Poprawiono zapisywanie profili o dłuższych nazwach, np. przekroje blachownic.
RM-WIN 3D  8.25  (2018-01-25)
Usunięto możliwość uzyskania błędnych wyników obwiedni sił wewnętrznych w wersji 8.24 dla układów zawierających cięgna.
RM-WIN 2D  11.60  (2018-01-24)
Umożliwiono przywracanie domyślnej nazwy przekroju poprzez wprowadzenie i zaakceptowanie nazwy pustej.
RM-WIN 3D  8.24  (2018-01-23)
Przyśpieszono obliczenia statyczne dla układów zawierających cięgna oraz obliczenia według teorii II-rzędu.
RM-2D-SPOL  4.12  (2018-01-23)
Umożliwiono wymiarowanie połączeń prętów z profili ażurowych oraz z falistym środnikiem.
RM-WIN 3D  8.23  (2018-01-20)
W oknie głównym programu oraz w oknach wymiarowania dodano informacje o materiałach przypisanym do przekrojów.
PL-WIN  2.81  (2018-01-19)
Usunięto możliwość otrzymania niejednoznacznych lub zaniżonych wartość wyników SGU. Błędne wyniki mogły występować w programie od wersji 2.77.

Cadsis 2016

ajax loading gif