Statyka i analiza wytrzymałościowa płaskich konstrukcji prętowych

Program główny pakietu RM2D

RM-WIN 2D

Następny
RM-2D-STAL
next icon
Ikona RM-WIN 2D
Popularny i ceniony program znany jako RM-WIN przeznaczony jest do analizy statycznej i wytrzymałościowej płaskich konstrukcji prętowych o dowolnym ich schemacie statycznym.

Dostępne moduły dla RM-WIN 2D

RM-2D-STAL
do wymiarowania elementów stalowych wg PN-90/B-03200
RM-2D-STAL-1993
do wymiarowania elementów stalowych wg PN-EN 1993
RM-2D-ZELB
do wymiarowania prętów żelbetowych wg PN-B-03264:2002
RM-2D-SPOL
do wymiarowania połączeń konstrukcji stalowych wg PN-90/B-03200 oraz podstaw słupów wg PN-85/B-03215 i PN-B-03215:1998
RM-2D-DREW
do wymiarowania konstrukcji drewnianych wg PN-B-03150:2000
RM-2D-SIN
do wymiarowania dźwigarów ze środnikiem falistym typu SIN
RM-2D-AZUR
do wymiarowania dwuteowych dźwigarów ażurowych
RM-2D-Profile
do tworzenia sparametryzowanych przekrojów

Instrukcja obsługi: Instrukcja-RM-2D.pdf

Folder reklamowy: Oferta-RM-2D.pdf

Ostatnie zmiany

11.83  (2019-06-28)
Poprawiono usuwanie zadania z dysku (polecenie „Pliki/Usuń zadanie …”).
11.82  (2019-03-11)
Usunięto nieprawidłowości występujące w wersji 11.81 przy dodawaniu obciążeń dla grupy prętów.
11.81  (2019-03-06)
Usunięto błąd „Access violation” występujący przy dodawaniu obciążeń dla grupy prętów.

W zakresie schematu statycznego konstrukcji

 • swobodne kształtowanie geometrii konstrukcji
 • automatyczne generowanie typowych struktur prętowych belek, ram wielopiętrowych i wielonawowych, kratownic i łuków
 • definiowanie dowolnie złożonych przekrojów poprzecznych prętów, objętych obliczeniami nie tylko w statyce, ale i w modułach do wymiarowania
 • NOWOŚĆ: Kreator profili parametrycznych RM-2D-Profile
 • automatyczne generowanie typowych przekrojów wielogałęziowych (łączonych przewiązkami, skratowaniami lub zespawanych) stosowanych w konstrukcjach stalowych
 • deklarowanie prętów o przekrojach z liniowo zmiennymi, wzdłuż osi pręta, wymiarami przekroju poprzecznego
 • deklarowanie prętów nie przenoszących sił ściskających (cięgien)
 • deklarowanie prętów o przekrojach niejednorodnych materiałowo (zespolonych)
 • zadawanie podporom wymuszeń kinematycznych (osiadań) oraz cech sprężystych
 • zadawanie imperfekcji geometrycznych prętom konstrukcji dla analizy jej wrażliwości w ramach obliczeń wg teorii II-go rzędu

W zakresie obciążeń konstrukcji

 • deklarowanie różnych typów obciążeń skupionych i rozłożonych oraz temperatury
 • nadawanie charakteru poszczególnym grupom obciążeń zgodnie z zasadami zawartymi w normach obciążeniowych PN i PN-EN
 • grupowanie poszczególnych obciążeń w merytorycznie odrębne schematy obciążeń pod kątem tworzenia ich dowolnych kombinacji
 • automatyczne uwzględnianie ciężaru własnego konstrukcji jako odrębnej grupy obciążeń
 • deklarowanie wzajemnych relacji między grupami obciążeń w celu wyeliminowania merytorycznie nielogicznych schematów obciążenia w trakcie automatycznego generowania kombinacji
 • kreowanie klas obciążeń w celu generowania kombinacji grup spełniających szczególne warunki normowe
 • operowanie listą obciążeń umożliwiającą: powielanie obciążeń, przenoszenie na inne pręty lub do innych grup, usuwanie

W zakresie analizy statycznej konstrukcji

 • wyznaczanie rozkładów sił przekrojowych w prętach konstrukcji
 • wyznaczanie rozkładów naprężeń wzdłuż skrajnych włókien prętów oraz w płaszczyźnie dowolnie wskazanego przekroju pręta
 • wyznaczanie przemieszczeń i deformacji prętów konstrukcji
 • wyznaczanie obwiedni naprężeń, sił przekrojowych, deformacji prętów i reakcji podpór
 • automatyczne wyszukiwanie wartości ekstremalnych z możliwością deklarowania różnych kryteriów wyszukiwania
 • automatyczne wyszukiwanie najniekorzystniejszych kombinacji grup obciążeń z uwzględnieniem zdefiniowanych klas kombinacji oraz zadeklarowanych relacji między grupami obciążeń
 • generowanie diagramu stopni wytężenia prętów w kontekście podstawowego warunku wytrzymałościowego
 • wyznaczanie długości wyboczeniowych poszczególnych prętów konstrukcji z uwzględnieniem ich powiązania z sąsiednimi prętami konstrukcji oraz aktualnego stanu sił wewnętrznych
 • wykonywanie wszystkich obliczeń zarówno w ramach teorii I-go rzędu jak i teorii II-go rzędu (czyli z uwzględnieniem wpływu sił osiowych na ugięcia prętów), co umożliwia badanie stateczności konstrukcji w jej płaszczyźnie oraz wymiarowanie niepryzmatycznych prętów stalowych, dla których norma PN-90/B-03200 nie określa warunków SGN

W zakresie użytkowania

 • łatwe i szybkie opanowanie obsługi programu
 • wygodne dokonywanie zmian wszelkich parametrów zadania (wariantowanie) połączone z automatyczną aktualizacją wyświetlanych wyników obliczeń
 • znaczne ograniczenie ryzyka popełniania błędów, dzięki zastosowaniu klasycznej symboliki graficznej dla wizualizacji poszczególnych parametrów zadania
 • eksport danych i wyników do schowka w postaci sformatowanego dokumentu, zawierającego tabele i rysunki, z możliwością wklejania do edytora tekstu. Pobierz przykład:
 • możliwość dostosowania własnych ustawień takich jak:
  • rozmiar skoku przyciągania do siatki
  • kolory elementów graficznych
  • skala schematu lub konkretnych elementów
  • wielkości napisów - numeracja (prętów, węzłów), wymiary i wartości obciążeń
  • liczba cyfr po przecinku wyświetlanych i drukowanych wartości
 • korzystanie z kontekstowego systemu pomocy
 • tworzenie bogatej dokumentacji zadania w formie wydruków graficzno-tabelarycznych z możliwością parametrycznego wyboru zawartości drukowanego dokumentu
 • pełną ochronę przed dokonywaniem operacji nielogicznych lub wykraczających poza możliwości programu
 • poprawne funkcjonowanie programu przy minimalnych wymaganiach odnośnie konfiguracji sprzętu komputerowego
 • podgląd schematów statycznych zadań podczas przeszukiwania katalogów dyskowych zadań

Cadsis 2016

ajax loading gif