Statyka i analiza wytrzymałościowa konstrukcji przestrzennych

Program główny pakietu RM3D

previous icon
Poprzedni
RM-2D-Profile

RM-WIN 3D

Następny
RM-3D-STAL
next icon
Ikona RM-WIN 3D
Program główny pakietu RM3D do analizy statycznej i wytrzymałościowej.

Przeznaczony jest do wspomagania projektowania przestrzennych konstrukcji prętowych o dowolnym schemacie statycznym - zarówno pod względem geometrycznym jak i oddziaływań mechanicznych (obciążeń) oraz niemechanicznych (temperatura, wymuszenia kinematyczne).

Dostępne moduły dla RM-WIN 3D

RM-3D-STAL
do wymiarowania elementów stalowych wg PN-90/B-03200
RM-3D-STAL-1993
do wymiarowania elementów stalowych wg PN-EN 1993
RM-3D-DREW
do wymiarowania elementów drewnianych wg PN-B-03150:2000
RM-3D-Profile
do tworzenia sparametryzowanych przekrojów

Instrukcja obsługi: Instrukcja-RM-3D.pdf

Folder reklamowy: Oferta-RM-3D.pdf

Ostatnie zmiany

8.44  (2019-06-05)
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas importowania zadania 2D.
8.43  (2019-05-14)
Poprawiono algorytm rozkładania obciążeń powierzchniowych.
8.42  (2019-04-19)
Poprawiono uwzględnianie mimośrodowego mocowania prętów w węzłach przy obliczeniach wg teorii II-rzędu.

Modelowanie schematu statycznego konstrukcji

 • traktowanie konstrukcji jako obiektu inżynierskiego, a nie modelu MES - co sprowadza się do tego, że przy kreowaniu schematu prętowej konstrukcji przestrzennej operuje się elementami w ich sensie konstrukcyjnym (belkami, słupami, płatwiami, stężeniami itd.) o określonych właściwościach, a nie elementami skończonymi
 • wygodne i swobodne kształtowanie geometrii przestrzennej konstrukcji prętowej
 • operowanie współrzędnymi globalnymi lub lokalnymi (dzięki lokalnej płaszczyźnie dowolnie umieszczanej przez użytkownika)
 • zmiana położenia węzłów konstrukcji, dzielenie, łączenie prętów
 • szybkie odbicie symetryczne lub powielenie narysowanej struktury prętowej
 • automatyczne generowanie typowych przekrojów wielogałęziowych (łączonych przewiązkami, skratowaniami lub zespawanych) stosowanych w konstrukcjach stalowych
  • kratownice płaskie o różnych typach skratowań
  • jednonawowa hala o ramach portalowych
  • przestrzenna rama wielokondygnacyjna i wielonawowa o prostokątnej formie geometrycznej
  • wypełnienia prętami (żebrami, krokwiami) w obszarach ograniczonych zamkniętym ciągiem uprzednio wykreowanych prętów (np. generowanie krokwi na połaci więźby dachowej)
 • definiowanie dowolnie złożonych przekrojów poprzecznych prętów z kształtowników katalogowych oraz definiowanych przez użytkownika
 • deklarowanie prętów o dowolnej zmienności przekrojów wzdłuż ich osi
 • deklarowanie prętów nie przenoszących sił ściskających (cięgien)
 • deklarowanie prętów o przekrojach niejednorodnych materiałowo (zespolonych)
 • zadawanie podporom wymuszeń kinematycznych (osiadań) oraz cech sprężystych
 • deklarowanie podatności połączeń prętów w węzłach modelu konstrukcji
 • deklarowanie mimośrodów połączeń prętów oraz imperfekcji
 • NOWOŚĆ: Kreator profili parametrycznych RM-3D-Profile
 • import zadań utworzonych w programie RM-WIN 2D
 • import geometrii schematu statycznego z pliku DXF utworzonego w programie typu CAD (np. AutoCAD)
 • import geometrii schematu statycznego więźb dachowych z systemu Dietrich's
 • operowanie tzw. osiami konstrukcyjnymi jako bazy kreowania geometrii schematu statycznego modelu konstrukcji z możliwością ich importu z pliku DXF

Obciążenia konstrukcji

 • deklarowanie różnych typów obciążeń: skupionych i rozłożonych oraz temperatury
 • nadawanie charakteru poszczególnym grupom obciążeń zgodnie z zasadami zawartymi w normach obciążeniowych
 • operowanie obciążeniami powierzchniowymi (ciężar pokrycia, obciążenie śniegiem, parcie wiatru) przypisywanymi grupie prętów z automatycznym rozdziałem na poszczególne pręty grupy
 • grupowanie poszczególnych obciążeń w merytorycznie odrębne schematy obciążeń pod kątem tworzenia ich dowolnych kombinacji
 • automatyczne uwzględnianie ciężaru własnego konstrukcji jako odrębnej grupy obciążeń z możliwością korygowania lub wyłączania ciężaru własnego dowolnego pręta
 • operowanie mechanizmem grupowego określania właściwości obciążeń umożliwiającym: powielanie obciążeń, przenoszenie na inne pręty lub do innych grup, usuwanie
 • określanie wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi grupami obciążeń pod kątem procedury automatycznego generowania ich kombinacji w analizie statycznej (obwiednie sił wewnętrznych i naprężeń)

Analiza statyczna konstrukcji

 • wyznaczanie rozkładów sił przekrojowych w prętach konstrukcji
 • wyznaczanie naprężeń wzdłuż skrajnych włókien prętów oraz w płaszczyźnie dowolnie wskazanego przekroju pręta
 • wyznaczanie przemieszczeń węzłów i deformacji prętów konstrukcji
 • uzyskiwanie zamierzonych wyników obliczeń zarówno dla obciążeń obliczeniowych jak i charakterystycznych z możliwością uwzględniania tylko obciążeń długotrwałych bez potrzeby doraźnej zmiany wartości obciążeń
 • analiza statyczno-kinematyczna wg teorii II-go rzędu (uwzględnienie interakcji sił osiowych i momentów zginających)
 • automatyczne wyznaczanie tzw. obwiedni wielkości statycznych i kinematycznych przy zachowaniu zadeklarowanych relacji pomiędzy poszczególnymi grupami obciążeń oraz normowych zasad tworzenia kombinacji obciążeń

Użytkowanie

 • łatwe i szybkie opanowanie obsługi programu, dzięki wykorzystaniu mechanizmów i konwencji typowych dla aplikacji systemu Windows
 • łatwe i szybkie dokonywanie zmian wszelkich parametrów zadania (wariantowanie) połączone z automatyczną aktualizacją wyświetlanych wyników obliczeń
 • znaczne ograniczenie ryzyka popełniania błędów, dzięki zastosowaniu klasycznej symboliki graficznej dla wizualizacji poszczególnych parametrów zadania
 • zastosowanie różnych form wizualizacji geometrii modelu konstrukcji prętowej (uproszczona i realistyczna), głównie z zamiarem uzyskania kompromisu między wymaganiami programu, a możliwościami standardowego sprzętu komputerowego
 • możliwość ukrywania części modelu dla wyeksponowania zamierzonej jego części oraz generowanie dowolnych przekrojów modelu konstrukcji
 • generowanie rzutów aksonometrycznych modelu konstrukcji na płaszczyzny globalnego układu odniesienia
 • zastosowanie prostych operacji ekranowych, pozwalających na szybki dostęp do szczegółów modelu konstrukcji przestrzennej
 • możliwość dostosowanie niektórych parametrów domyślnych programu przez użytkownika, tj. kolorów elementów graficznych, skali schematów, wielkości napisów, liczby cyfr po przecinku wyświetlanych i drukowanych wartości
 • korzystanie z kontekstowego systemu pomocy
 • tworzenie bogatej dokumentacji zadania w formie wydruków graficzno-tabelarycznych z możliwością parametrycznego wyboru zawartości drukowanego dokumentu zarówno w części dotyczącej danych jak i wyników obliczeń oraz podglądu na ekranie monitora
 • eksport danych i wyników do schowka w postaci sformatowanego dokumentu, zawierającego tabele i rysunki, z myślą importowania (wklejania) tego dokumentu do zaawansowanych edytorów tekstu (akceptujących standardowy format RTF oraz rysunki w postaci metaplików)
 • wybór rodzaju i wielkości czcionki, określanie skali rysunków na wydrukach
 • sporządzanie skalowanego i pozycjonowanego wydruku zawartości aktywnego okna roboczego opcji lub okna dialogowego
 • pełną ochronę przed dokonywaniem operacji nielogicznych lub wykraczających poza możliwości programu
 • poprawne funkcjonowanie programu przy minimalnych wymaganiach odnośnie konfiguracji sprzętu komputerowego
 • zastosowanie tzw. mapy modelu konstrukcji do grupowania obiektów modelu (prętów i węzłów) pod kątem swobodnego ich grupowania dla zapewnienia łatwej identyfikacji podstruktur przy określaniu ich właściwości

Cadsis 2016

ajax loading gif