Nowości w RM2D!

  • Rozszerzenie o kombinatorykę wg PN-EN 1990.
  • Nowy moduł RM-2D-STAL-1993 do obliczeń prętów konstrukcji wg PN-EN 1993
  • Kreator profili o dowolnym kształcie ich konturu

Konstrukcje stalowe

Praktycznie nieograniczone możliwości w modelowaniu schematu i przekrojów prętów zarówno w obliczeniach statycznych jak i w wymiarowaniu wg PN i PN-EN.

Pełny i syntetyczny obraz stopnia wykorzystania nośności konstrukcji.

Wielopołaciowe więźby dachowe

Tylko modelowanie w 3D umożliwia ich racjonalne wymiarowanie.

Możliwość importu schematu więźby dachowej z systemu Dietrich's.

Obliczenia płyt w PL-WIN

Wyspecjalizowane narzędzie do analizy statycznej i wymiarowania żelbetowych konstrukcji płytowo-żebrowo-słupowych.

button button button button
Cadsis 3D

Innowacyjny pakiet do wspo­ma­ga­nia projek­to­wa­nia kons­truk­cji w 3D.

Łatwy w opano­waniu dzięki przej­rzystej wizuali­zacji.

Cadsis 2D

Popularny i znany od 1990 roku jako RM-WIN. Nieustan­nie rozwi­jany i udos­kona­lany. Prosty w użyt­kowa­niu dzięki intu­icyj­nemu inter­fej­sowi.

Cadsis windows system

Efektywne dzia­ła­nie na stan­dar­do­wym sprzę­cie kom­pute­rowym.

Sprawdzone na syste­mach Windows: XP, Vista, 7, 8, 10 (32/64-bit).

Cadsis aktualizacje online

Aktualizacje online!

Interaktywny spo­sób szyb­kiej aktu­ali­zacji i roz­sze­rze­nia licen­cji przez inter­net dzięki nowej apli­kacji Cadsis-Instal.

Cadsis normy pkn budownictwo

Obliczenia wy­kony­wane zgodnie z nor­mami PN-B i PN-EN.

Spis aktualnie wspie­ranych norm znaj­duje się w szcze­góło­wym opisie produk­tów.

Cadsis mechanika wytrzymałość budowli

Zaawansowane me­ry­to­rycz­nie w zak­resie mecha­niki budo­wli i wytrzy­małości mate­riałów.

Cadsis użytkownicy

Stale rozwijane od 28 lat uwzglę­dniając uwagi i po­trze­by użyt­kow­ni­ków. Jest ich już ponad 4 tysiące!

Cadsis symbole

Łatwe w nauce dzięki in­tu­icyj­ne­mu in­ter­fej­so­wi, któ­ry oparty jest na kla­sycz­nej in­ży­nier­skiej sym­boli­ce gra­ficz­nej.

Cadsis 2016

ajax loading gif