Aktualności

Opis ostatnich zmian w oprogramowaniu

Nowy moduł Rm-Zelb-1992


Nasza oferta została poszerzona o moduł Rm‑Zelb‑1992 dla programu Rm‑Win. Przeznaczony jest do wymiarowania żelbetowych konstrukcji prętowych wg Eurokodu 2 (PN‑EN 1992‑1‑1).

Więcej na stronie: RM-Zelb-1992

Pl-Win 2.77


Przywrócono możliwość korzystania z automatycznego wyznaczania szerokości współpracującej płyty z żebrem b1.

Użytkownik ma możliwość wyboru tej opcji w oknie właściwości żebra:

  1. Opcja użytkownika, w której użytkownik sam definiuje szerokość współpracującą płyty oznaczoną beff,użyt.
  2. Opcja automatyczna, w której wartość beff,auto wyznaczana jest automatycznie przez program.
szerokość współpracująca płyty z żebrem, okno właściwości żebra

Domyślnie ustawiona jest opcja automatyczna.

Wartość beff,auto wyznaczana jest w trakcie generowania siatki MES (w zakładce Model MES) i wyświetlana w oknie właściwości żebra. Każda zmiana danych geometrycznych konstrukcji pociągająca za sobą dezaktualizację wcześniej wykreowanego modelu MES, powoduje również dezaktualizację wartości beff,auto

Wartość beff,użyt jest wprowadzana przez użytkownika. Wybór opcji użytkownika jest zachowany po zamknięciu okna tylko wtedy, gdy beff,użyt jest większe lub równe szerokości żebra B. W przeciwnym razie program zmieni opcję wyboru na automatyczna.

W analizie statycznej przyjmuje się przekrój teowy żebra, w którym szerokość półki b1 jest przyjmowana zgodnie z dokonanym wyborem opcji.

Wartość beff,auto jest wyznaczana przez program zgodnie z przepisami normowymi w zakresie możliwej precyzji interpretacji zapisów normowych i ograniczeń modelowania schematu statycznego. W przypadku, kiedy model statyczny żebra (w schemacie statycznym) jest złożony z kilku przęseł, wówczas program wyznacza szerokość współpracującą niezależnie dla każdego i-tego przęsła, która jest stała na jego długości. beff,auto formalnie jest średnią ważoną tych wielkości, gdzie wagą jest względna długość poszczególnych przęseł.

W przypadku wyboru opcji użytkownika wartość b1 = beff,użyt jest stała na całej długości żebra.

Klikając w przycisk pokaż zasięg beff, użytkownik ma możliwość wizualizacji szerokości współpracującej poszczególnych żeber na widoku konstrukcji w rzucie.

szerokość współpracująca płyty z żebrem, wizualizacja

Ostatnie zmiany

FD-Win-1997  1.8 
Poprawiono sprawdzanie nośności ławy, gdy jej szerokość jest równa grubości ściany fundamentowej. Poprawiono działanie okna "Metryka zadania". Dodano przycisk "Wyniki wymiarowania".
PL-Win  3.24 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access Violation" przy sprawdzaniu przebicia. Przyspieszono działanie wizualizacji na niektórych kartach graficznych - dotyczy w szczególności podkładu dxf oraz map zbrojenia. Usunięto przeszkodę, uniemożliwiającą poprawne uruchomienie programu dla kart graficznych z OpenGL 1.1.
RM-Win  11.111 
Dla modułów wymiarowania wg PN-EN wprowadzono sygnalizowanie niezgodności kombinacji obciążeń z norma PN-EN 1990.
PL-Win  3.23 
Poprawiono sposób przyjmowania współczynników materiałowych dla kombinacji wyjątkowych. Poprawiono również wydruk masy zbrojenia strzemionami w rejonie przebicia oraz wydruk wartości reakcji w słupach.
FD-Win  3.7 
Poprawiono tworzenie dokumentu wymiarowania.
FD-Win-1997  1.7 
Poprawiono tworzenie dokumentu wymiarowania.
FD-Win  3.6 
Poprawiono wyświetlanie nazwy zadania, z którego dokonano importu obciążeń.
FD-Win-1997  1.6 
Poprawiono wyświetlanie nazwy zadania, z którego dokonano importu obciążeń.
FD-Win-1997  1.5 
Projektowanie posadowień bezpośrednich według PN-EN 1997-1.
FD-Win  3.5 
Umożliwiono importowanie fundamentów z programów RM-Win i RM-3d jednocześnie dla wielu podpór wraz z ich układem i obciążeniami oraz umożliwiono definiowanie i zmianę parametrów dla grupy fundamentów.
RM-Zelb-1992  1.33 
Poprawiono wyliczenia momentów MEd w sekcji "Siły przekrojowe" dokumentu wymiarowania.
RM-Win  11.110 
Poprawiono skalowanie wykresów w oknie głównym wymiarowania drewna wg PN-EN 1995, przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych.
PL-Win  3.22 
Usunięto efekt "ząbkowania" wykresów momentu zginającego dla ścian.
RM-Zelb-1992  1.32 
Ograniczono możliwość wystąpienia braku rozwiązania przy sprawdzaniu nośności przekrojów prostopadłych.
RM-Win  11.109 
Usunięto błąd "Access violation" występujący w wersji 11.108 w opcji Wyniki/Naprężenia, dla układów zawierających pręty o zmiennym przekroju.
RM-Zelb-1992  1.31 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" podczas tworzenia dokumentu wymiarowania.
RM-Win  11.108 
Poprawiono wyświetlanie wykresu naprężeń w oknie głównym programu oraz wyświetlanie diagramu słupkowego naprężeń dla kombinacji alternatywnych PN-EN przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych.
RM-Win 3d  8.82 
Dostosowano przekazywanie reakcji podpór do programu FD-Win-1997
RM-Win  11.107 
Umożliwiono jednoczesne przekazywanie reakcji wielu podpór do FD-Win i FD-Win-1997
RM-Zelb-1992  1.30 
Poprawiono skalowanie i opis okna do wyznaczania współczynnika pełzania.

Cadsis 2016-2022

Screen