Aktualności

Opis ostatnich zmian w oprogramowaniu

Nowy moduł Rm-Zelb-1992


Nasza oferta została poszerzona o moduł Rm‑Zelb‑1992 dla programu Rm‑Win. Przeznaczony jest do wymiarowania żelbetowych konstrukcji prętowych wg Eurokodu 2 (PN‑EN 1992‑1‑1).

Więcej na stronie: RM-Zelb-1992

Pl-Win 2.77


Przywrócono możliwość korzystania z automatycznego wyznaczania szerokości współpracującej płyty z żebrem b1.

Użytkownik ma możliwość wyboru tej opcji w oknie właściwości żebra:

  1. Opcja użytkownika, w której użytkownik sam definiuje szerokość współpracującą płyty oznaczoną beff,użyt.
  2. Opcja automatyczna, w której wartość beff,auto wyznaczana jest automatycznie przez program.
szerokość współpracująca płyty z żebrem, okno właściwości żebra

Domyślnie ustawiona jest opcja automatyczna.

Wartość beff,auto wyznaczana jest w trakcie generowania siatki MES (w zakładce Model MES) i wyświetlana w oknie właściwości żebra. Każda zmiana danych geometrycznych konstrukcji pociągająca za sobą dezaktualizację wcześniej wykreowanego modelu MES, powoduje również dezaktualizację wartości beff,auto

Wartość beff,użyt jest wprowadzana przez użytkownika. Wybór opcji użytkownika jest zachowany po zamknięciu okna tylko wtedy, gdy beff,użyt jest większe lub równe szerokości żebra B. W przeciwnym razie program zmieni opcję wyboru na automatyczna.

W analizie statycznej przyjmuje się przekrój teowy żebra, w którym szerokość półki b1 jest przyjmowana zgodnie z dokonanym wyborem opcji.

Wartość beff,auto jest wyznaczana przez program zgodnie z przepisami normowymi w zakresie możliwej precyzji interpretacji zapisów normowych i ograniczeń modelowania schematu statycznego. W przypadku, kiedy model statyczny żebra (w schemacie statycznym) jest złożony z kilku przęseł, wówczas program wyznacza szerokość współpracującą niezależnie dla każdego i-tego przęsła, która jest stała na jego długości. beff,auto formalnie jest średnią ważoną tych wielkości, gdzie wagą jest względna długość poszczególnych przęseł.

W przypadku wyboru opcji użytkownika wartość b1 = beff,użyt jest stała na całej długości żebra.

Klikając w przycisk pokaż zasięg beff, użytkownik ma możliwość wizualizacji szerokości współpracującej poszczególnych żeber na widoku konstrukcji w rzucie.

szerokość współpracująca płyty z żebrem, wizualizacja

Ostatnie zmiany

RM-Zelb-1992  1.39 
Poprawiono wyznaczanie sił w zbrojeniu rozciąganym w miejscach o zerowej sile poprzecznej.
PL-Win  3.31 
Poprawiono wyświetlanie nośności obszaru przebicia NRd,max.
FD-Win-1997  1.19 
W ustawieniach zadania dodano opcję "Warunek dopuszczalnego mimośrodu obc. traktuj jako obligatoryjny".
RM-Zelb-1992  1.38 
Poprawiono uwzględnianie efektów II-rzędu dla elementów ściskanych.
RM-Zelb-1992  1.37 
Usunięto błąd dotyczący wyznaczania mimośrodu statycznego występujący w wersji 1.36.
FD-Win-1997  1.18 
Poprawiono uwzględnianie warunku mimośrodu na rysunku bryły naprężeń pod fundamentem.
PL-Win  3.30 
Poprawiono wyznaczanie reakcji wypadkowej i średniej dla ścian.
RM-Zelb-1992  1.36 
Poprawiono wyznaczanie mimośrodu statycznego przy określaniu efektów II rzędu dla elementów nieobciążonych poprzecznie.
RM-Stal-1993  1.49 
Usunięto możliwość wystąpienia niezgodności wyników SGU, po utworzeniu dokumentu wymiarowania dla kombinacji obciążeń PN-B, przy wyłączonych obwiedniach i przy wyłączonych wartościach maksymalnych.
RM-3d-Stal-1993  1.94 
Usunięto możliwość wystąpienia niezgodności wyników SGU, po utworzeniu dokumentu wymiarowania dla kombinacji obciążeń PN-B, przy wyłączonych obwiedniach i przy wyłączonych wartościach maksymalnych.
PL-Win  3.29 
Poprawiono wydruk sił wewnętrznych na podporach niepodatnych.
FD-Win-1997  1.17 
Poprawiono zachowanie programu po zmianach na liście gruntów. Poprawiono funkcję wykrywania nakładających się fundamentów. Wprowadzono weryfikację i korektę danych wczytywanego zadania.
PL-Win  3.28 
W ustawieniach zadania dodano włącznik "Redukcja momentów pod siłami skupionymi" oraz poprawiono obliczanie reakcji w ścianach.
FD-Win-1997  1.16 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas czytania zadania zapisanego w poprzedniej wersji programu.
FD-Win-1997  1.15 
Poprawiono dokument wyników wymiarowania fundamentów.
PL-Win  3.27 
Wprowadzono redukcję momentów zginających w miejscu występowania siły skupionej.
RM-Zelb-1992  1.35 
Poprawiono wyznaczanie powierzchni zbrojenia rozciąganego Asl przy sprawdzaniu nośności na ścinanie.
RM-Stal-1993  1.48 
Poprawiono uwzględnianie imperfekcji przy wymiarowaniu prętów według teorii II-rzędu.
RM-Zelb  6.22 
Poprawiono uwzględnianie minimalnej długości zakotwienia na końcach wymiarowanego elementu. Pręty zbrojenia, które dochodzą do węzłów (xA=0 lub xB=L) uważa się za odpowiednio zakotwione, niezależnie o stanu włącznika w opcjach „Uwzględnij min. długość zakotwienia”.
RM-Zelb-1992  1.34 
Poprawiono uwzględnianie minimalnej długości zakotwienia na końcach wymiarowanego elementu. Pręty zbrojenia, które dochodzą do węzłów (xA=0 lub xB=L) uważa się za odpowiednio zakotwione, niezależnie o stanu włącznika w opcjach „Uwzględnij min. długość zakotwienia”.

Cadsis 2016-2022

Screen