Aktualności

Opis ostatnich zmian w oprogramowaniu

Warunki bez odpływu w FD-Win-1997


W szczególnych przypadkach norma PN-EN 1997 wymaga dodatkowego sprawdzenia nośności w gruntowych warunkach bez odpływu dla sytuacji obliczeniowych przejściowych. W kolejnej wersji programu FD-Win-1997 dodano możliwość uwzględnienia warunków bez odpływu.

Program wykonuje dodatkowe obliczenia nośności jeżeli spełnione są następujące warunki:

  1. Włączono opcję "Analiza nośności dla przejściowych sytuacji obliczeniowych" w Ustawieniach zadania.
  2. Warstwa gruntu na której spoczywa fundament jest spoista c’ > 0.
  3. Zdefiniowano parametr gruntu cuk.
  4. Dodano przynajmniej jedną kombinację podstawowego rodzaju i przejściowej sytuacji obliczeniowej.
ustawienia zadania, warunki bez odpływu
zadawanie parametru cuk - wytrzymałość gruntu na ścinanie bez odpływu
dodawanie kombinacji przejściowej

Nowy parametr gruntu - charakterystyczna wytrzymałość na ścianie w warunkach bez odpływu cuk domyślnie ma "nieokreśloną" wartość. Program sprawdza warunki nośności standardowo i w warunkach bez odpływu. Jako wynik wybiera bardziej niekorzystny wynik.

Ostatnie zmiany

FD-Win-1997  1.43 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Out of memory" podczas definiowania zbrojenia fundamentu.
PL-Win  3.51 
Zmieniono sposób wyznaczania naprężenia przebicia νEd.
PL-Win  3.50 
Poprawiono wymiarowanie płyt posiadających zbrojenie tylko w jednym kierunku.
FD-Win-1997  1.42 
Wprowadzono współczynnik oporu bocznego uwzględniający opór powierzchni bocznych fundamentu na przesuw oraz zmieniono sposób przyjmowania fundamentu zastępczego dla podłoża uwarstwionego.
FD-Win-1997  1.41 
Usprawniono sposób definiowania obciążeń fundamentu, umożliwiając łączenie importowanych reakcji z obciążeniami zadawanymi.
FD-Win  3.41 
Usprawniono sposób definiowania obciążeń fundamentu, umożliwiając łączenie importowanych reakcji z obciążeniami zadawanymi.
RM-Win  11.121 
Poprawiono odczytywanie danych grup obciążeń z plików zadań zapisanych w wersji 11.120.
PL-Win  3.49 
Poprawiono wyznaczanie rozstawu strzemion na obwodzie kontrolnym przebicia.
PL-Win  3.48 
Zmieniono sposób sprawdzania przebicia dla płyt na podłożu sprężystym w miejscach występowania sił skupionych oraz zmieniono ograniczenia dotyczące rozmieszczenia zewnętrznych obwodów zbrojenia.
RM-Win 3d  8.105 
Usunięto błąd występujący podczas importowania zadania 2d zapisanego w RM-Win 11.120.
FD-Win  3.40 
Poprawiono określanie kombinacji charakterystycznych wg PN-B dla obciążeń definiowanych bezpośrednio (obliczanie przemieszczeń fundamentów).
FD-Win-1997  1.40 
Poprawiono określanie kombinacji charakterystycznych wg PN-B dla obciążeń definiowanych bezpośrednio (obliczanie przemieszczeń fundamentów).
RM-3d-Stal-1993  1.101 
W kontekście "Stan graniczny nośności" poprawiono wyświetlanie sił tnących dla obwiedni.
RM-Win  11.120 
W oknie głównym wymiarowania żelbetu wg PN-B i PN-EN zmieniono wykresy sił wewnętrznych przy włączonej opcji "Obwiednie". Usunięto możliwość wystąpienia nieprawidłowych opisów kombinacji obciążeń w obwiedniach sił wewnętrznych.
PL-Win  3.47 
Usprawniono przyjmowanie obwodów strzemion przy sprawdzaniu nośności płyty na przebicie.
PL-Win  3.46 
Zmieniono sposób sprawdzania nośności na przebicie oraz rozwiązano problem z materiałami w zadaniach pochodzących z wersji 2.x.
PL-Win  3.45 
Wprowadzono zabezpieczenia związane z obciążeniami zadawanymi na obszarach niewypukłych oraz poprawiono wyznaczanie reakcji dla ścian niepodatnych.
RM-3d-Drew-1995  1.27 
Poprawiono uwzględnianie zginania przy sprawdzaniu nośności na ściskanie ze zginaniem dla prętów wielogałęziowych.
RM-Drew-1995  1.27 
Poprawiono uwzględnianie zginania przy sprawdzaniu nośności na ściskanie ze zginaniem dla prętów wielogałęziowych.
RM-Zelb-1992  1.52 
Zmieniono sposób określania momentu rysującego. Obecnie moment rysujący wyznaczany jest na podstawie charakterystyki przekroju sprowadzonego.

Cadsis 2016-2023

Screen