Aktualności

Opis ostatnich zmian w oprogramowaniu

Nowy moduł Rm-Zelb-1992


Nasza oferta została poszerzona o moduł Rm‑Zelb‑1992 dla programu Rm‑Win. Przeznaczony jest do wymiarowania żelbetowych konstrukcji prętowych wg Eurokodu 2 (PN‑EN 1992‑1‑1).

Więcej na stronie: RM-Zelb-1992

Pl-Win 2.77


Przywrócono możliwość korzystania z automatycznego wyznaczania szerokości współpracującej płyty z żebrem b1.

Użytkownik ma możliwość wyboru tej opcji w oknie właściwości żebra:

  1. Opcja użytkownika, w której użytkownik sam definiuje szerokość współpracującą płyty oznaczoną beff,użyt.
  2. Opcja automatyczna, w której wartość beff,auto wyznaczana jest automatycznie przez program.
szerokość współpracująca płyty z żebrem, okno właściwości żebra

Domyślnie ustawiona jest opcja automatyczna.

Wartość beff,auto wyznaczana jest w trakcie generowania siatki MES (w zakładce Model MES) i wyświetlana w oknie właściwości żebra. Każda zmiana danych geometrycznych konstrukcji pociągająca za sobą dezaktualizację wcześniej wykreowanego modelu MES, powoduje również dezaktualizację wartości beff,auto

Wartość beff,użyt jest wprowadzana przez użytkownika. Wybór opcji użytkownika jest zachowany po zamknięciu okna tylko wtedy, gdy beff,użyt jest większe lub równe szerokości żebra B. W przeciwnym razie program zmieni opcję wyboru na automatyczna.

W analizie statycznej przyjmuje się przekrój teowy żebra, w którym szerokość półki b1 jest przyjmowana zgodnie z dokonanym wyborem opcji.

Wartość beff,auto jest wyznaczana przez program zgodnie z przepisami normowymi w zakresie możliwej precyzji interpretacji zapisów normowych i ograniczeń modelowania schematu statycznego. W przypadku, kiedy model statyczny żebra (w schemacie statycznym) jest złożony z kilku przęseł, wówczas program wyznacza szerokość współpracującą niezależnie dla każdego i-tego przęsła, która jest stała na jego długości. beff,auto formalnie jest średnią ważoną tych wielkości, gdzie wagą jest względna długość poszczególnych przęseł.

W przypadku wyboru opcji użytkownika wartość b1 = beff,użyt jest stała na całej długości żebra.

Klikając w przycisk pokaż zasięg beff, użytkownik ma możliwość wizualizacji szerokości współpracującej poszczególnych żeber na widoku konstrukcji w rzucie.

szerokość współpracująca płyty z żebrem, wizualizacja

Ostatnie zmiany

RM-Spol  4.16 
Poprawiono jednostki naprężeń w oknie wyników podstawy słupa.
RM-Zelb-1992  1.42 
W dokumencie wymiarowania poprawiono podstawienie wartości MEdz w sekcji "Siły przekrojowe".
FD-Win-1997  1.25 
Poprawiono import fundamentu w przypadku braku wymiarów słupa.
RM-Win 3d  8.85 
Poprawiono odczytywanie z pliku zadanej wartości współczynnika γG,inff2) dla ciężaru własnego.
PL-Win  3.34 
Poprawiono i uściślono uwzględnianie obciążenia polem oraz zmieniono sposób redukcji momentu zginającego dla siły skupionej, występującej w obrębie słupa.
RM-Win  11.113 
Usunięto błąd "Access Violation" w trybie "Obciążenia / Definiowanie", występujący po utworzeniu grup obciążeń w liczbie większej od 25.
RM-Win 3d  8.84 
Dodano okno postępu przetwarzania obciążeń powierzchniowych.
RM-Win  11.112 
Poprawiono wyświetlanie częściowych współczynników bezpieczeństwa oraz wartości obliczeniowych dla obciążeń wyjątkowych i sejsmicznych określanych według PN-EN.
RM-Win 3d  8.83 
Poprawiono wyświetlanie częściowych współczynników bezpieczeństwa oraz wartości obliczeniowych dla obciążeń wyjątkowych i sejsmicznych określanych według PN-EN.
FD-Win-1997  1.24 
Poprawiono wyświetlanie zbrojenia rozdzielczego w oknie wymiarowania ławy.
RM-Zelb-1992  1.41 
Poprawiono przyjmowanie kąta θ przy wyczerpaniu nośności krzyżulców betonowych w kontekście nośności na ścinanie.
PL-Win  3.33 
Usprawniono działanie okienek na stanowisku z wieloma monitorami. Usunięto możliwość wystąpienia błędu "TGLLista.render" przy wyświetlaniu wyników na przekroju płyty.
FD-Win-1997  1.23 
Dodano możliwość sortowania tabeli wyników SGN.
FD-Win-1997  1.22 
Poprawiono oznaczenie wymiarów słupa na rysunku w zakładce "Położenie".
RM-Zelb-1992  1.40 
Poprawiono wyświetlanie wartości mimośrodów związanych z efektami drugiego rzędu przy braku momentu zginającego.
PL-Win  3.32 
Usunięto możliwość wystąpienia błędnych wyników ugięć SGU po zapisie pliku spl i otwarciu w drugiej instancji programu.
RM-3d-Drew  2.52 
W kontekście SGU zmieniono osie, względem których sprawdzane są ugięcia, na osie centralne związane z układem lokalnym pręta. Poprzedni sposób sprawdzania ugięć można przywrócić w opcjach programu w zakładce "Wymiarowanie".
RM-3d-Drew-1995  1.20 
W kontekście SGU zmieniono osie, względem których sprawdzane są ugięcia, na osie centralne związane z układem lokalnym pręta. Poprzedni sposób sprawdzania ugięć można przywrócić w opcjach programu w zakładce "Wymiarowanie".
RM-3d-Stal  3.68 
W kontekście SGU zmieniono osie, względem których sprawdzane są ugięcia, na osie centralne związane z układem lokalnym pręta. Poprzedni sposób sprawdzania ugięć można przywrócić w opcjach programu w zakładce "Wymiarowanie".
RM-3d-Stal-1993  1.95 
W kontekście SGU zmieniono osie, względem których sprawdzane są ugięcia, na osie centralne związane z układem lokalnym pręta. Poprzedni sposób sprawdzania ugięć można przywrócić w opcjach programu w zakładce "Wymiarowanie".

Cadsis 2016-2022

Screen