Aktualności

Opis ostatnich zmian w oprogramowaniu

Nowy moduł Rm-Zelb-1992


Nasza oferta została poszerzona o moduł Rm‑Zelb‑1992 dla programu Rm‑Win. Przeznaczony jest do wymiarowania żelbetowych konstrukcji prętowych wg Eurokodu 2 (PN‑EN 1992‑1‑1).

Więcej na stronie: RM-Zelb-1992

Pl-Win 2.77


Przywrócono możliwość korzystania z automatycznego wyznaczania szerokości współpracującej płyty z żebrem b1.

Użytkownik ma możliwość wyboru tej opcji w oknie właściwości żebra:

  1. Opcja użytkownika, w której użytkownik sam definiuje szerokość współpracującą płyty oznaczoną beff,użyt.
  2. Opcja automatyczna, w której wartość beff,auto wyznaczana jest automatycznie przez program.
szerokość współpracująca płyty z żebrem, okno właściwości żebra

Domyślnie ustawiona jest opcja automatyczna.

Wartość beff,auto wyznaczana jest w trakcie generowania siatki MES (w zakładce Model MES) i wyświetlana w oknie właściwości żebra. Każda zmiana danych geometrycznych konstrukcji pociągająca za sobą dezaktualizację wcześniej wykreowanego modelu MES, powoduje również dezaktualizację wartości beff,auto

Wartość beff,użyt jest wprowadzana przez użytkownika. Wybór opcji użytkownika jest zachowany po zamknięciu okna tylko wtedy, gdy beff,użyt jest większe lub równe szerokości żebra B. W przeciwnym razie program zmieni opcję wyboru na automatyczna.

W analizie statycznej przyjmuje się przekrój teowy żebra, w którym szerokość półki b1 jest przyjmowana zgodnie z dokonanym wyborem opcji.

Wartość beff,auto jest wyznaczana przez program zgodnie z przepisami normowymi w zakresie możliwej precyzji interpretacji zapisów normowych i ograniczeń modelowania schematu statycznego. W przypadku, kiedy model statyczny żebra (w schemacie statycznym) jest złożony z kilku przęseł, wówczas program wyznacza szerokość współpracującą niezależnie dla każdego i-tego przęsła, która jest stała na jego długości. beff,auto formalnie jest średnią ważoną tych wielkości, gdzie wagą jest względna długość poszczególnych przęseł.

W przypadku wyboru opcji użytkownika wartość b1 = beff,użyt jest stała na całej długości żebra.

Klikając w przycisk pokaż zasięg beff, użytkownik ma możliwość wizualizacji szerokości współpracującej poszczególnych żeber na widoku konstrukcji w rzucie.

szerokość współpracująca płyty z żebrem, wizualizacja

Ostatnie zmiany

RM-Win 3D  8.63 
Poprawiono podstawianie nazw rodzajów wyników w dokumentach przy wyłączonej opcji "Alternatywne kombinacje obliczeniowe PN-EN".
RM-Win 3D  8.62 
Poprawiono sprawdzanie specyfikacji kombinacji grup obciążeń.
RM-Zelb-1992  1.10 
Poprawiono wyznaczanie ugięć przy włączonych zalecanych wartościach współczynników γf wg PN-EN.
RM-Zelb-1992  1.9 
Poprawiono uwzględnianie alternatywnych kombinacji obciążeń w dokumencie wymiarowania.
RM-Drew  4.17 
Zaktualizowano cechy materiałowe poszczególnych klas drewna zgodnie z PN-EN 338:2016.
RM-3D-Drew  2.43 
Zaktualizowano cechy materiałowe poszczególnych klas drewna zgodnie z PN-EN 338:2016.
RM-Win 3D  8.60 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Range check error" podczas scalania prętów współliniowych.
RM-Zelb-1992  1.8 
Poprawiono wyznaczanie szerokości rys prostopadłych.
RM-Win 3D  8.59 
Poprawiono współczynniki γf w opisach kombinacji obciążeń umieszczanych w dokumentach wyników.
RM-Obc  4.11 
Rozszerzono program o możliwość definiowania własnych tabeli użytkownika ("Dodatki"), które pozwalają na wprowadzenie do programu ciężarów i obciążeń użytkowych nieokreślonych w normach.
RM-Win  11.92 
Poprawiono działanie okien MDI służących do definiowania przekrojów złożonych.
RM-Stal-1993  1.35 
Poprawiono wyznaczanie naprężeń przy sprawdzaniu nośności rur okrągłych klasy 4.
RM-3D-Stal-1993  1.77 
Poprawiono wyznaczanie naprężeń przy sprawdzaniu nośności rur okrągłych klasy 4.
RM-Win  11.91 
Poprawiono dzielenie obciążeń trapezowych powiązanych z zestawieniem obciążeń, które jest dokonywane podczas podziału pręta.
RM-Win 3D  8.58 
W pasku statusu okna głównego programu dodano informacje o masie zaznaczonych prętów.
RM-Stal-1993  1.34 
Zmieniono sposób uwzględniania stateczności lokalnej i określania przekroju efektywnego rur okrągłych klasy 4. Dodany został kontekst wymiarowania oparty na normie PN-EN 1993-1-6.
RM-3D-Stal-1993  1.76 
Zmieniono sposób uwzględniania stateczności lokalnej i określania przekroju efektywnego rur okrągłych klasy 4. Dodany został kontekst wymiarowania oparty na normie PN-EN 1993-1-6.
RM-Zelb-1992  1.7 
Wyłączono komunikat o przekroczeniu liczby iteracji w kontekście "Ograniczenie naprężeń".
RM-Stal  5.20 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" przy przechodzeniu do kontekstu "Środnik w złożonym stanie naprężenia".
RM-Win 3D  8.57 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Integer overflow" podczas definiowania nowego pręta układu.

Cadsis 2016-2020

Screen