RM-Win 3d

Program do analizy statyczno-wytrzymałościowej przestrzennych konstrukcji prętowych


Background of RM-Win 3d

RM-Win 3d to program główny pakietu 3D do analizy statycznej i wytrzymałościowej przestrzennych konstrukcji prętowych o dowolnym schemacie statycznym - zarówno pod względem geometrycznym jak i oddziaływań mechanicznych (obciążeń) oraz niemechanicznych (temperatura, wymuszenia kinematyczne).

Pobierz instalator

Pobierz instrukcję

 

Dostępne moduły dla RM-Win 3d

 1. RM-3d-Stal do wymiarowania elementów stalowych wg PN-90/B-03200.
 2. RM-3d-Stal-1993 do wymiarowania elementów stalowych wg PN-EN 1993-1-1 z elementami 1993-1-5.
 3. RM-3d-Drew do wymiarowania konstrukcji drewnianych wg PN-B-03150:2000.
 4. RM-3d-Drew-1995 do wymiarowania konstrukcji drewnianych wg PN-EN 1995-1-1.
 5. RM-3d-Sin do wymiarowania dźwigarów ze środnikiem falistym typu SIN.
 6. RM-3d-Azur do wymiarowania dwuteowych dźwigarów ażurowych.
 7. RM-3d-Profile do tworzenia sparametryzowanych przekrojów.

Ostatnie zmiany

Changelog image
Wersja 8.116 
Ulepszono tworzenie domyślnych kombinacji grup obciążeń na podstawie zdefiniowanych relacji między tymi grupami.
Wersja 8.115 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas scalania prętów.
Wersja 8.114 
Usprawniono zapisywanie wyników obliczeń kombinatoryki w pliku zadania.
Wersja 8.113 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas zapisu i odczytu pliku zadania z wynikami obliczeń. Problem dotyczył dużych zadań, dla których rozmiar pliku przekraczał 4GB.

wcześniejsze zmiany

Więcej o programie

Schemat statyczny konstrukcji
 • traktowanie konstrukcji jako obiektu inżynierskiego, a nie modelu MES - co sprowadza się do tego, że przy kreowaniu schematu prętowej konstrukcji przestrzennej operuje się elementami w ich sensie konstrukcyjnym (belkami, słupami, płatwiami, stężeniami itd.) o określonych właściwościach, a nie elementami skończonymi
 • wygodne i swobodne kształtowanie geometrii przestrzennej konstrukcji prętowej
 • operowanie współrzędnymi globalnymi lub lokalnymi (dzięki lokalnej płaszczyźnie dowolnie umieszczanej przez użytkownika)
 • zmiana położenia węzłów konstrukcji, dzielenie, łączenie prętów
 • szybkie odbicie symetryczne lub powielenie narysowanej struktury prętowej
 • automatyczne generowanie typowych przekrojów wielogałęziowych (łączonych przewiązkami, skratowaniami lub zespawanych) stosowanych w konstrukcjach stalowych
  • kratownice płaskie o różnych typach skratowań
  • jednonawowa hala o ramach portalowych
  • przestrzenna rama wielokondygnacyjna i wielonawowa o prostokątnej formie geometrycznej
  • wypełnienia prętami (żebrami, krokwiami) w obszarach ograniczonych zamkniętym ciągiem uprzednio wykreowanych prętów (np. generowanie krokwi na połaci więźby dachowej)
widok 3D hali z suwnicą
generator kratownicy
schemat wygenerowanej kratownicy
funkcja odbicia lustrzanego
powielenie prętów, kopiuj, wklej
generator hali
schemat wygenerowanej hali
generator ramy
schemat wygenerowanej ramy
Rodzaje przekrojów
 • definiowanie dowolnie złożonych przekrojów poprzecznych prętów z kształtowników katalogowych oraz definiowanych przez użytkownika
 • deklarowanie prętów o dowolnej zmienności przekrojów wzdłuż ich osi
 • deklarowanie prętów nie przenoszących sił ściskających (cięgien)
 • deklarowanie prętów o przekrojach niejednorodnych materiałowo (zespolonych)
 • zadawanie podporom wymuszeń kinematycznych (osiadań) oraz cech sprężystych
 • deklarowanie podatności połączeń prętów w węzłach modelu konstrukcji
 • deklarowanie mimośrodów połączeń prętów oraz imperfekcji
 • kreator profili parametrycznych RM-3D-Profile (opcjonalny)
przekrój złożony, zmienny
przewiązki w pręcie o przekroju złożonym, zmiennym
rodzaje profili dla przekrojów złożonych
przykład przekroju - profil parametryczny
Import zadań
 • import zadań utworzonych w programie RM-WIN 2D
 • import geometrii schematu statycznego z pliku DXF utworzonego w programie typu CAD (np. AutoCAD)
 • import geometrii schematu statycznego więźb dachowych z systemu Dietrich's
 • operowanie tzw. osiami konstrukcyjnymi jako bazy kreowania geometrii schematu statycznego modelu konstrukcji z możliwością ich importu z pliku DXF
import konstrukcji z pliku dxf (3D)
Obciążenia konstrukcji
 • deklarowanie różnych typów obciążeń: skupionych i rozłożonych oraz temperatury
 • nadawanie charakteru poszczególnym grupom obciążeń zgodnie z zasadami zawartymi w normach obciążeniowych
 • operowanie obciążeniami powierzchniowymi (ciężar pokrycia, obciążenie śniegiem, parcie wiatru) przypisywanymi grupie prętów z automatycznym rozdziałem na poszczególne pręty grupy
 • grupowanie poszczególnych obciążeń w merytorycznie odrębne schematy obciążeń pod kątem tworzenia ich dowolnych kombinacji
 • automatyczne uwzględnianie ciężaru własnego konstrukcji jako odrębnej grupy obciążeń z możliwością korygowania lub wyłączania ciężaru własnego dowolnego pręta
 • operowanie mechanizmem grupowego określania właściwości obciążeń umożliwiającym: powielanie obciążeń, przenoszenie na inne pręty lub do innych grup, usuwanie
 • określanie wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi grupami obciążeń pod kątem procedury automatycznego generowania ich kombinacji w analizie statycznej (obwiednie sił wewnętrznych i naprężeń)
grupy obciążeń
relacje grup obciążeń
widok obciążeń - rozłożone, powierzchniowe
Analiza statyczna konstrukcji
 • wyznaczanie rozkładów sił przekrojowych w prętach konstrukcji
 • wyznaczanie naprężeń wzdłuż skrajnych włókien prętów oraz w płaszczyźnie dowolnie wskazanego przekroju pręta
 • wyznaczanie przemieszczeń węzłów i deformacji prętów konstrukcji
 • uzyskiwanie zamierzonych wyników obliczeń zarówno dla obciążeń obliczeniowych jak i charakterystycznych z możliwością uwzględniania tylko obciążeń długotrwałych bez potrzeby doraźnej zmiany wartości obciążeń
 • analiza statyczno-kinematyczna wg teorii II-go rzędu (uwzględnienie interakcji sił osiowych i momentów zginających)
 • automatyczne wyznaczanie tzw. obwiedni wielkości statycznych i kinematycznych przy zachowaniu zadeklarowanych relacji pomiędzy poszczególnymi grupami obciążeń oraz normowych zasad tworzenia kombinacji obciążeń
ugięcia, przemieszczenia
wykresy momentów
Interfejs użytkownika
 • łatwe i szybkie opanowanie obsługi programu, dzięki wykorzystaniu mechanizmów i konwencji typowych dla aplikacji systemu Windows
 • łatwe i szybkie dokonywanie zmian wszelkich parametrów zadania (wariantowanie) połączone z automatyczną aktualizacją wyświetlanych wyników obliczeń
 • znaczne ograniczenie ryzyka popełniania błędów, dzięki zastosowaniu klasycznej symboliki graficznej dla wizualizacji poszczególnych parametrów zadania
 • zastosowanie różnych form wizualizacji geometrii modelu konstrukcji prętowej (uproszczona i realistyczna), głównie z zamiarem uzyskania kompromisu między wymaganiami programu, a możliwościami standardowego sprzętu komputerowego
 • możliwość ukrywania części modelu dla wyeksponowania zamierzonej jego części oraz generowanie dowolnych przekrojów modelu konstrukcji
 • generowanie rzutów aksonometrycznych modelu konstrukcji na płaszczyzny globalnego układu odniesienia
 • zastosowanie prostych operacji ekranowych, pozwalających na szybki dostęp do szczegółów modelu konstrukcji przestrzennej
 • możliwość dostosowanie niektórych parametrów domyślnych programu przez użytkownika, tj. kolorów elementów graficznych, skali schematów, wielkości napisów, liczby cyfr po przecinku wyświetlanych i drukowanych wartości
 • korzystanie z kontekstowego systemu pomocy
 • tworzenie bogatej dokumentacji zadania w formie wydruków graficzno-tabelarycznych z możliwością wyboru zawartości zarówno w części dotyczącej danych jak i wyników obliczeń
 • eksport danych i wyników do schowka w postaci sformatowanego dokumentu RTF, zawierającego tabele i rysunki, z możliwością ich importowania (wklejania) do edytora tekstu
 • sporządzanie skalowanego i pozycjonowanego wydruku zawartości aktywnego okna roboczego
 • ochrona przed dokonywaniem operacji nielogicznych lub wykraczających poza możliwości programu
 • poprawne funkcjonowanie programu przy minimalnych wymaganiach sprzętowych
 • grupowanie prętów modelu w folderach (w formie drzewa), dla zapewnienia łatwej identyfikacji i ich zaznaczania - pomocne przy masowej zmianie właściwości, kopiowaniu, ukrywaniu, itd.

Cadsis 2016-2024

Screen