RM-Win 3d

Program do analizy statyczno-wytrzymałościowej przestrzennych konstrukcji prętowych


Background of RM-Win 3d

RM-Win 3d to program główny pakietu 3D do analizy statycznej i wytrzymałościowej przestrzennych konstrukcji prętowych o dowolnym schemacie statycznym - zarówno pod względem geometrycznym jak i oddziaływań mechanicznych (obciążeń) oraz niemechanicznych (temperatura, wymuszenia kinematyczne).

Pobierz instalator

Pobierz instrukcję

 

Dostępne moduły dla RM-Win 3d

 1. RM-3d-Stal do wymiarowania elementów stalowych wg PN-90/B-03200.
 2. RM-3d-Stal-1993 do wymiarowania elementów stalowych wg PN-EN 1993-1-1 z elementami 1993-1-5.
 3. RM-3d-Drew do wymiarowania konstrukcji drewnianych wg PN-B-03150:2000.
 4. RM-3d-Drew-1995 do wymiarowania konstrukcji drewnianych wg PN-EN 1995-1-1.
 5. RM-3d-Sin do wymiarowania dźwigarów ze środnikiem falistym typu SIN.
 6. RM-3d-Azur do wymiarowania dwuteowych dźwigarów ażurowych.
 7. RM-3d-Profile do tworzenia sparametryzowanych przekrojów.

Ostatnie zmiany

Changelog image
Wersja 8.118 
Poprawiono wyznaczanie obszaru obciążenia (kontur obszaru) podczas dodawania nowego obciążenia powierzchniowego.
Wersja 8.117 
Poprawiono uwzględnianie kombinacji sejsmicznych i wyjątkowych przy obliczaniu obwiedni sił wewnętrznych wg PN-EN.
Wersja 8.116 
Ulepszono tworzenie domyślnych kombinacji grup obciążeń na podstawie zdefiniowanych relacji między tymi grupami.
Wersja 8.115 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas scalania prętów.

wcześniejsze zmiany

Więcej o programie

Schemat statyczny konstrukcji
 • traktowanie konstrukcji jako obiektu inżynierskiego, a nie modelu MES - co sprowadza się do tego, że przy kreowaniu schematu prętowej konstrukcji przestrzennej operuje się elementami w ich sensie konstrukcyjnym (belkami, słupami, płatwiami, stężeniami itd.) o określonych właściwościach, a nie elementami skończonymi
 • wygodne i swobodne kształtowanie geometrii przestrzennej konstrukcji prętowej
 • operowanie współrzędnymi globalnymi lub lokalnymi (dzięki lokalnej płaszczyźnie dowolnie umieszczanej przez użytkownika)
 • zmiana położenia węzłów konstrukcji, dzielenie, łączenie prętów
 • szybkie odbicie symetryczne lub powielenie narysowanej struktury prętowej
 • automatyczne generowanie typowych przekrojów wielogałęziowych (łączonych przewiązkami, skratowaniami lub zespawanych) stosowanych w konstrukcjach stalowych
  • kratownice płaskie o różnych typach skratowań
  • jednonawowa hala o ramach portalowych
  • przestrzenna rama wielokondygnacyjna i wielonawowa o prostokątnej formie geometrycznej
  • wypełnienia prętami (żebrami, krokwiami) w obszarach ograniczonych zamkniętym ciągiem uprzednio wykreowanych prętów (np. generowanie krokwi na połaci więźby dachowej)
widok 3D hali z suwnicą
generator kratownicy
schemat wygenerowanej kratownicy
funkcja odbicia lustrzanego
powielenie prętów, kopiuj, wklej
generator hali
schemat wygenerowanej hali
generator ramy
schemat wygenerowanej ramy
Rodzaje przekrojów
 • definiowanie dowolnie złożonych przekrojów poprzecznych prętów z kształtowników katalogowych oraz definiowanych przez użytkownika
 • deklarowanie prętów o dowolnej zmienności przekrojów wzdłuż ich osi
 • deklarowanie prętów nie przenoszących sił ściskających (cięgien)
 • deklarowanie prętów o przekrojach niejednorodnych materiałowo (zespolonych)
 • zadawanie podporom wymuszeń kinematycznych (osiadań) oraz cech sprężystych
 • deklarowanie podatności połączeń prętów w węzłach modelu konstrukcji
 • deklarowanie mimośrodów połączeń prętów oraz imperfekcji
 • kreator profili parametrycznych RM-3D-Profile (opcjonalny)
przekrój złożony, zmienny
przewiązki w pręcie o przekroju złożonym, zmiennym
rodzaje profili dla przekrojów złożonych
przykład przekroju - profil parametryczny
Import zadań
 • import zadań utworzonych w programie RM-WIN 2D
 • import geometrii schematu statycznego z pliku DXF utworzonego w programie typu CAD (np. AutoCAD)
 • import geometrii schematu statycznego więźb dachowych z systemu Dietrich's
 • operowanie tzw. osiami konstrukcyjnymi jako bazy kreowania geometrii schematu statycznego modelu konstrukcji z możliwością ich importu z pliku DXF
import konstrukcji z pliku dxf (3D)
Obciążenia konstrukcji
 • deklarowanie różnych typów obciążeń: skupionych i rozłożonych oraz temperatury
 • nadawanie charakteru poszczególnym grupom obciążeń zgodnie z zasadami zawartymi w normach obciążeniowych
 • operowanie obciążeniami powierzchniowymi (ciężar pokrycia, obciążenie śniegiem, parcie wiatru) przypisywanymi grupie prętów z automatycznym rozdziałem na poszczególne pręty grupy
 • grupowanie poszczególnych obciążeń w merytorycznie odrębne schematy obciążeń pod kątem tworzenia ich dowolnych kombinacji
 • automatyczne uwzględnianie ciężaru własnego konstrukcji jako odrębnej grupy obciążeń z możliwością korygowania lub wyłączania ciężaru własnego dowolnego pręta
 • operowanie mechanizmem grupowego określania właściwości obciążeń umożliwiającym: powielanie obciążeń, przenoszenie na inne pręty lub do innych grup, usuwanie
 • określanie wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi grupami obciążeń pod kątem procedury automatycznego generowania ich kombinacji w analizie statycznej (obwiednie sił wewnętrznych i naprężeń)
grupy obciążeń
relacje grup obciążeń
widok obciążeń - rozłożone, powierzchniowe
Analiza statyczna konstrukcji
 • wyznaczanie rozkładów sił przekrojowych w prętach konstrukcji
 • wyznaczanie naprężeń wzdłuż skrajnych włókien prętów oraz w płaszczyźnie dowolnie wskazanego przekroju pręta
 • wyznaczanie przemieszczeń węzłów i deformacji prętów konstrukcji
 • uzyskiwanie zamierzonych wyników obliczeń zarówno dla obciążeń obliczeniowych jak i charakterystycznych z możliwością uwzględniania tylko obciążeń długotrwałych bez potrzeby doraźnej zmiany wartości obciążeń
 • analiza statyczno-kinematyczna wg teorii II-go rzędu (uwzględnienie interakcji sił osiowych i momentów zginających)
 • automatyczne wyznaczanie tzw. obwiedni wielkości statycznych i kinematycznych przy zachowaniu zadeklarowanych relacji pomiędzy poszczególnymi grupami obciążeń oraz normowych zasad tworzenia kombinacji obciążeń
ugięcia, przemieszczenia
wykresy momentów
Interfejs użytkownika
 • łatwe i szybkie opanowanie obsługi programu, dzięki wykorzystaniu mechanizmów i konwencji typowych dla aplikacji systemu Windows
 • łatwe i szybkie dokonywanie zmian wszelkich parametrów zadania (wariantowanie) połączone z automatyczną aktualizacją wyświetlanych wyników obliczeń
 • znaczne ograniczenie ryzyka popełniania błędów, dzięki zastosowaniu klasycznej symboliki graficznej dla wizualizacji poszczególnych parametrów zadania
 • zastosowanie różnych form wizualizacji geometrii modelu konstrukcji prętowej (uproszczona i realistyczna), głównie z zamiarem uzyskania kompromisu między wymaganiami programu, a możliwościami standardowego sprzętu komputerowego
 • możliwość ukrywania części modelu dla wyeksponowania zamierzonej jego części oraz generowanie dowolnych przekrojów modelu konstrukcji
 • generowanie rzutów aksonometrycznych modelu konstrukcji na płaszczyzny globalnego układu odniesienia
 • zastosowanie prostych operacji ekranowych, pozwalających na szybki dostęp do szczegółów modelu konstrukcji przestrzennej
 • możliwość dostosowanie niektórych parametrów domyślnych programu przez użytkownika, tj. kolorów elementów graficznych, skali schematów, wielkości napisów, liczby cyfr po przecinku wyświetlanych i drukowanych wartości
 • korzystanie z kontekstowego systemu pomocy
 • tworzenie bogatej dokumentacji zadania w formie wydruków graficzno-tabelarycznych z możliwością wyboru zawartości zarówno w części dotyczącej danych jak i wyników obliczeń
 • eksport danych i wyników do schowka w postaci sformatowanego dokumentu RTF, zawierającego tabele i rysunki, z możliwością ich importowania (wklejania) do edytora tekstu
 • sporządzanie skalowanego i pozycjonowanego wydruku zawartości aktywnego okna roboczego
 • ochrona przed dokonywaniem operacji nielogicznych lub wykraczających poza możliwości programu
 • poprawne funkcjonowanie programu przy minimalnych wymaganiach sprzętowych
 • grupowanie prętów modelu w folderach (w formie drzewa), dla zapewnienia łatwej identyfikacji i ich zaznaczania - pomocne przy masowej zmianie właściwości, kopiowaniu, ukrywaniu, itd.

Cadsis 2016-2024

Screen