RM-Win

Program do analizy statyczno-wytrzymałościowej płaskich konstrukcji prętowych


Background of RM-Win

RM-Win to popularny i ceniony wśród inżynierów program przeznaczony do analizy statycznej i wytrzymałościowej płaskich konstrukcji prętowych o dowolnym ich schemacie statycznym.

Pobierz instalator

Pobierz instrukcję

Główne funkcje programu

Dowolny schemat statyczny
Modelowanie dowolnego, płaskiego układu prętów (w tym z cięgnami). Dostępne są węzły sztywne i przegubowe, z możliwością zadeklarowania podpór z wymuszeniami i podatnościami. Więcej ↓
Dowolny schemat statyczny
Generator typowych struktur
Na podstawie podanych wymiarów użytkownik może wygenerować typowe konstrukcje takie jak: ramy (o określonej ilości naw i kondygnacji), kratownice (10 typów), dachy (z jętkami, stolcami, podparciami pośrednimi) i inne.
Generator i szablony typowych konstrukcji
Dowolne przekroje prętów
Katalog profili zawiera typowe przekroje walcowane, spawane i gięte. W razie potrzeby użytkownik może definiować własne i tworzyć przekroje złożone. Przekroje różnorodne materiałowo są sprowadzane do materiału głównego. Więcej ↓
Przekrój złożony, charakterystyka geometryczna
Automatyczna kombinatoryka
Wystarczy przypisać grupom obciążeń ich typ oraz relacje między nimi, a program sam wygeneruje kombinacje z odpowiednimi współczynikami.
Automatyczna kombinatoryka wynikająca z relacji grup obciążeń
Obwiednia sił
Otrzymane wyniki można przedstawić za pomocą obwiedni zarówno w formie graficznej jak i tabelarycznej. Wartości maksymalne i minimalne są automatycznie wyznaczane wraz z podaniem kombinacji, dla której otrzymano wynik.
Obwiednia sił wewnętrznych
Teoria II rzędu
Analiza statyczna może być wykonana zarówno wg teorii I-go jak i II-go rzędu, co umożliwia bardziej zaawansowaną weryfikację oceny stateczności konstrukcji.
Teoria II rzędu na przykładzie słupa (IPE80)

Dostępne moduły dla RM-Win

 1. RM-Stal do wymiarowania elementów stalowych wg PN-90/B-03200.
 2. RM-Stal-1993 do wymiarowania elementów stalowych wg PN-EN 1993-1-1 z elementami 1993-1-5.
 3. RM-Zelb do wymiarowania prętów żelbetowych wg PN-B-03264:2002.
 4. RM-Zelb-1992 do wymiarowania prętów żelbetowych wg PN-EN 1992-1-1.
 5. RM-Spol do wymiarowania połączeń konstrukcji stalowych wg PN-90/B-03200 oraz podstaw słupów wg PN-85/B-03215 i PN-B-03215:1998.
 6. RM-Drew do wymiarowania konstrukcji drewnianych wg PN-B-03150:2000.
 7. RM-Drew-1995 do wymiarowania konstrukcji drewnianych wg PN-EN 1995-1-1.
 8. RM-Sin do wymiarowania dźwigarów ze środnikiem falistym typu SIN.
 9. RM-Azur do wymiarowania dwuteowych dźwigarów ażurowych.
 10. RM-Profile do tworzenia sparametryzowanych przekrojów.

Ostatnie zmiany

Changelog image
Wersja 11.130 
Zmieniono sposób umieszczania wykresu przemieszczeń układu w dokumencie wydruku.
Wersja 11.129 
Poprawiono uwzględnianie kombinacji sejsmicznych i wyjątkowych przy obliczaniu obwiedni sił wewnętrznych wg PN-EN.
Wersja 11.128 
Poprawiono układ okna z szablonami "Geometria > Generowanie układu > Inne".
Wersja 11.127 
Udostępniono możliwość edycji katalogów profili w wersji mini.

wcześniejsze zmiany

Więcej o programie

Schemat statyczny konstrukcji    Wróć ↑
 • swobodne kształtowanie geometrii konstrukcji
 • automatyczne generowanie typowych struktur prętowych belek, ram wielopiętrowych i wielonawowych, kratownic i łuków
 • deklarowanie prętów nie przenoszących sił ściskających (cięgien)
 • zadawanie podporom wymuszeń kinematycznych (osiadań) oraz cech sprężystych
 • zadawanie imperfekcji geometrycznych prętom konstrukcji dla analizy jej wrażliwości w ramach obliczeń wg teorii II-go rzędu
Dowolny schemat statyczny
Generatory podstawowych układów
Generator i szablony typowych konstrukcji
Dowolne przekroje prętów    Wróć ↑
 • definiowanie dowolnie złożonych przekrojów poprzecznych prętów, objętych obliczeniami nie tylko w statyce, ale i w modułach do wymiarowania
 • automatyczne generowanie typowych przekrojów wielogałęziowych (łączonych przewiązkami, skratowaniami lub zespawanych) stosowanych w konstrukcjach stalowych
 • definiowanie przekrojów niejednorodnych materiałowo (zespolonych)
 • deklarowanie prętów o przekrojach z liniowo zmiennymi, wzdłuż osi pręta, wymiarami przekroju poprzecznego
 • kreator profili parametrycznych RM-Profile (opcjonalny)
Przekrój złożony, charakterystyka geometryczna
Gotowe przekroje złożone, stalowe oraz drewniane
Obciążenia konstrukcji
 • deklarowanie różnych typów obciążeń skupionych i rozłożonych oraz temperatury
 • nadawanie charakteru poszczególnym grupom obciążeń zgodnie z zasadami zawartymi w normach obciążeniowych PN i PN-EN
 • grupowanie poszczególnych obciążeń w merytorycznie odrębne schematy obciążeń pod kątem tworzenia ich dowolnych kombinacji
 • automatyczne uwzględnianie ciężaru własnego konstrukcji jako odrębnej grupy obciążeń
 • deklarowanie wzajemnych relacji między grupami obciążeń w celu wyeliminowania merytorycznie nielogicznych schematów obciążenia w trakcie automatycznego generowania kombinacji
 • operowanie listą obciążeń umożliwiającą: powielanie obciążeń, przenoszenie na inne pręty lub do innych grup, usuwanie
Rodzaje obciążeń
Automatyczna kombinatoryka wynikająca z relacji grup obciążeń
Lista obciążeń
Analiza statyczna konstrukcji
 • wyznaczanie rozkładów sił przekrojowych w prętach konstrukcji
 • wyznaczanie rozkładów naprężeń wzdłuż skrajnych włókien prętów oraz w płaszczyźnie dowolnie wskazanego przekroju pręta
 • wyznaczanie przemieszczeń i deformacji prętów konstrukcji
 • wyznaczanie obwiedni naprężeń, sił przekrojowych, deformacji prętów i reakcji podpór
 • automatyczne wyszukiwanie wartości ekstremalnych z możliwością deklarowania różnych kryteriów wyszukiwania
 • automatyczne wyszukiwanie najniekorzystniejszych kombinacji grup obciążeń z uwzględnieniem zdefiniowanych klas kombinacji oraz zadeklarowanych relacji między grupami obciążeń
 • generowanie diagramu stopni wytężenia prętów w kontekście podstawowego warunku wytrzymałościowego
 • wyznaczanie długości wyboczeniowych poszczególnych prętów konstrukcji z uwzględnieniem ich powiązania z sąsiednimi prętami konstrukcji oraz aktualnego stanu sił wewnętrznych
 • wykonywanie wszystkich obliczeń zarówno w ramach teorii I-go rzędu jak i teorii II-go rzędu (czyli z uwzględnieniem wpływu sił osiowych na ugięcia prętów), co umożliwia badanie stateczności konstrukcji w jej płaszczyźnie oraz wymiarowanie niepryzmatycznych prętów stalowych, dla których norma PN-90/B-03200 nie określa warunków SGN
Obwiednia sił tnących
Obwiednia sił normalnych
Obwiednia sił wewnętrznych
Naprężenia normalne
Teoria II rzędu na przykładzie słupa (IPE80)
Interfejs użytkownika
 • małe wymagania sprzętowe
 • łatwe i szybkie opanowanie obsługi programu
 • wygodne dokonywanie zmian parametrów zadania, połączone z automatyczną aktualizacją wyników obliczeń
 • znaczne ograniczenie ryzyka popełniania błędów, dzięki zastosowaniu klasycznej symboliki graficznej dla wizualizacji poszczególnych parametrów zadania
 • ochrona przed dokonywaniem operacji nielogicznych lub wykraczających poza możliwości programu
 • korzystanie z kontekstowego systemu pomocy
 • eksport danych i wyników do schowka w postaci sformatowanego dokumentu, zawierającego tabele i rysunki, z możliwością wklejania do edytora tekstu (obsługującego RTF). Pobierz przykład:
  • przekrój (pdf)
  • przykladowy dokument (pdf)
 • podgląd schematów statycznych w oknie służącym do otwierania projektów
Opcje wydruku dokumentu
Podgląd wyników - charakterystyka przekroju
Podgląd wyników - siły przekrojowe
Eksport wyników do programu Microsoft Word
Pomoc kontekstowa

Cadsis 2016-2024

Screen