RM-Win

Program do analizy statyczno-wytrzymałościowej płaskich konstrukcji prętowych


Background of RM-Win

RM-Win to popularny i ceniony wśród inżynierów program przeznaczony do analizy statycznej i wytrzymałościowej płaskich konstrukcji prętowych o dowolnym ich schemacie statycznym.

Pobierz instalator

Pobierz instrukcję

Główne funkcje programu

Dowolny schemat statyczny
Modelowanie dowolnego, płaskiego układu prętów (w tym z cięgnami). Dostępne są węzły sztywne i przegubowe, z możliwością zadeklarowania podpór z wymuszeniami i podatnościami. Więcej ↓
Dowolny schemat statyczny
Generator typowych struktur
Na podstawie podanych wymiarów użytkownik może wygenerować typowe konstrukcje takie jak: ramy (o określonej ilości naw i kondygnacji), kratownice (10 typów), dachy (z jętkami, stolcami, podparciami pośrednimi) i inne.
Generator i szablony typowych konstrukcji
Dowolne przekroje prętów
Katalog profili zawiera typowe przekroje walcowane, spawane i gięte. W razie potrzeby użytkownik może definiować własne i tworzyć przekroje złożone. Przekroje różnorodne materiałowo są sprowadzane do materiału głównego. Więcej ↓
Przekrój złożony, charakterystyka geometryczna
Automatyczna kombinatoryka
Wystarczy przypisać grupom obciążeń ich typ oraz relacje między nimi, a program sam wygeneruje kombinacje z odpowiednimi współczynikami.
Automatyczna kombinatoryka wynikająca z relacji grup obciążeń
Obwiednia sił
Otrzymane wyniki można przedstawić za pomocą obwiedni zarówno w formie graficznej jak i tabelarycznej. Wartości maksymalne i minimalne są automatycznie wyznaczane wraz z podaniem kombinacji, dla której otrzymano wynik.
Obwiednia sił wewnętrznych
Teoria II rzędu
Analiza statyczna może być wykonana zarówno wg teorii I-go jak i II-go rzędu, co umożliwia bardziej zaawansowaną weryfikację oceny stateczności konstrukcji.
Teoria II rzędu na przykładzie słupa (IPE80)

Dostępne moduły dla RM-Win

 1. RM-Stal do wymiarowania elementów stalowych wg PN-90/B-03200.
 2. RM-Stal-1993 do wymiarowania elementów stalowych wg PN-EN 1993-1-1 z elementami 1993-1-5.
 3. RM-Zelb do wymiarowania prętów żelbetowych wg PN-B-03264:2002.
 4. RM-Zelb-1992 do wymiarowania prętów żelbetowych wg PN-EN 1992-1-1.
 5. RM-Spol do wymiarowania połączeń konstrukcji stalowych wg PN-90/B-03200 oraz podstaw słupów wg PN-85/B-03215 i PN-B-03215:1998.
 6. RM-Drew do wymiarowania konstrukcji drewnianych wg PN-B-03150:2000.
 7. RM-Drew-1995 do wymiarowania konstrukcji drewnianych wg PN-EN 1995-1-1.
 8. RM-Sin do wymiarowania dźwigarów ze środnikiem falistym typu SIN.
 9. RM-Azur do wymiarowania dwuteowych dźwigarów ażurowych.
 10. RM-Profile do tworzenia sparametryzowanych przekrojów.

Ostatnie zmiany

Changelog image
Wersja 11.121 
Poprawiono odczytywanie danych grup obciążeń z plików zadań zapisanych w wersji 11.120.
Wersja 11.120 
W oknie głównym wymiarowania żelbetu wg PN-B i PN-EN zmieniono wykresy sił wewnętrznych przy włączonej opcji "Obwiednie". Usunięto możliwość wystąpienia nieprawidłowych opisów kombinacji obciążeń w obwiedniach sił wewnętrznych.
Wersja 11.119 
Wprowadzono pomijanie środnika falistego przy wyznaczaniu charakterystyk geometrycznych profili SIN. W opcjach programu w zakładce „Wyniki” dodano włącznik „Uwzględniaj środnik przy określaniu sztywności profili SIN”, który umożliwia przywrócenie poprzedniego sposobu wyznaczania charakterystyk tych profili dla danego zadania.
Wersja 11.118 
Dostosowano program do sposobu importowania reakcji podporowych przez FD-Win-1997.

wcześniejsze zmiany

Więcej o programie

Schemat statyczny konstrukcji    Wróć ↑
 • swobodne kształtowanie geometrii konstrukcji
 • automatyczne generowanie typowych struktur prętowych belek, ram wielopiętrowych i wielonawowych, kratownic i łuków
 • deklarowanie prętów nie przenoszących sił ściskających (cięgien)
 • zadawanie podporom wymuszeń kinematycznych (osiadań) oraz cech sprężystych
 • zadawanie imperfekcji geometrycznych prętom konstrukcji dla analizy jej wrażliwości w ramach obliczeń wg teorii II-go rzędu
Dowolny schemat statyczny
Generatory podstawowych układów
Generator i szablony typowych konstrukcji
Dowolne przekroje prętów    Wróć ↑
 • definiowanie dowolnie złożonych przekrojów poprzecznych prętów, objętych obliczeniami nie tylko w statyce, ale i w modułach do wymiarowania
 • automatyczne generowanie typowych przekrojów wielogałęziowych (łączonych przewiązkami, skratowaniami lub zespawanych) stosowanych w konstrukcjach stalowych
 • definiowanie przekrojów niejednorodnych materiałowo (zespolonych)
 • deklarowanie prętów o przekrojach z liniowo zmiennymi, wzdłuż osi pręta, wymiarami przekroju poprzecznego
 • kreator profili parametrycznych RM-Profile (opcjonalny)
Przekrój złożony, charakterystyka geometryczna
Gotowe przekroje złożone, stalowe oraz drewniane
Obciążenia konstrukcji
 • deklarowanie różnych typów obciążeń skupionych i rozłożonych oraz temperatury
 • nadawanie charakteru poszczególnym grupom obciążeń zgodnie z zasadami zawartymi w normach obciążeniowych PN i PN-EN
 • grupowanie poszczególnych obciążeń w merytorycznie odrębne schematy obciążeń pod kątem tworzenia ich dowolnych kombinacji
 • automatyczne uwzględnianie ciężaru własnego konstrukcji jako odrębnej grupy obciążeń
 • deklarowanie wzajemnych relacji między grupami obciążeń w celu wyeliminowania merytorycznie nielogicznych schematów obciążenia w trakcie automatycznego generowania kombinacji
 • operowanie listą obciążeń umożliwiającą: powielanie obciążeń, przenoszenie na inne pręty lub do innych grup, usuwanie
Rodzaje obciążeń
Automatyczna kombinatoryka wynikająca z relacji grup obciążeń
Lista obciążeń
Analiza statyczna konstrukcji
 • wyznaczanie rozkładów sił przekrojowych w prętach konstrukcji
 • wyznaczanie rozkładów naprężeń wzdłuż skrajnych włókien prętów oraz w płaszczyźnie dowolnie wskazanego przekroju pręta
 • wyznaczanie przemieszczeń i deformacji prętów konstrukcji
 • wyznaczanie obwiedni naprężeń, sił przekrojowych, deformacji prętów i reakcji podpór
 • automatyczne wyszukiwanie wartości ekstremalnych z możliwością deklarowania różnych kryteriów wyszukiwania
 • automatyczne wyszukiwanie najniekorzystniejszych kombinacji grup obciążeń z uwzględnieniem zdefiniowanych klas kombinacji oraz zadeklarowanych relacji między grupami obciążeń
 • generowanie diagramu stopni wytężenia prętów w kontekście podstawowego warunku wytrzymałościowego
 • wyznaczanie długości wyboczeniowych poszczególnych prętów konstrukcji z uwzględnieniem ich powiązania z sąsiednimi prętami konstrukcji oraz aktualnego stanu sił wewnętrznych
 • wykonywanie wszystkich obliczeń zarówno w ramach teorii I-go rzędu jak i teorii II-go rzędu (czyli z uwzględnieniem wpływu sił osiowych na ugięcia prętów), co umożliwia badanie stateczności konstrukcji w jej płaszczyźnie oraz wymiarowanie niepryzmatycznych prętów stalowych, dla których norma PN-90/B-03200 nie określa warunków SGN
Obwiednia sił tnących
Obwiednia sił normalnych
Obwiednia sił wewnętrznych
Naprężenia normalne
Teoria II rzędu na przykładzie słupa (IPE80)
Interfejs użytkownika
 • małe wymagania sprzętowe
 • łatwe i szybkie opanowanie obsługi programu
 • wygodne dokonywanie zmian parametrów zadania, połączone z automatyczną aktualizacją wyników obliczeń
 • znaczne ograniczenie ryzyka popełniania błędów, dzięki zastosowaniu klasycznej symboliki graficznej dla wizualizacji poszczególnych parametrów zadania
 • ochrona przed dokonywaniem operacji nielogicznych lub wykraczających poza możliwości programu
 • korzystanie z kontekstowego systemu pomocy
 • eksport danych i wyników do schowka w postaci sformatowanego dokumentu, zawierającego tabele i rysunki, z możliwością wklejania do edytora tekstu (obsługującego RTF). Pobierz przykład:
  • przekrój (pdf)
  • przykladowy dokument (pdf)
 • podgląd schematów statycznych w oknie służącym do otwierania projektów
Opcje wydruku dokumentu
Podgląd wyników - charakterystyka przekroju
Podgląd wyników - siły przekrojowe
Eksport wyników do programu Microsoft Word
Pomoc kontekstowa

Cadsis 2016-2023

Screen