RM-Zelb-1992

Moduł do wymiarowania konstrukcji żelbetowych wg Eurokodu 2


Background of RM-Zelb-1992

RM-Zelb-1992 jest składnikiem pakietu 2D, przeznaczonym do wymiarowania prętów żelbetowych wg PN‑EN 1992‑1‑1.

Pobierz instalator

 

Główne funkcje modułu

Siły w drugim kierunku
Możliwość deklarowania momentów węzłowych i obciążenia równomiernego w drugim kierunku, co wpływa na postać zbrojenia.
Deklarowanie sił przekrojowych w drugim kierunku
Wyznaczanie zbrojenia
Automatyczne wyznaczanie ilości i rozkładu zbrojenia głównego na podstawie obwiedni sił przekrojowych.
Automatyczne wyznaczanie zbrojenia głównego
Asymetria
Uwzględnianie wpływu asymetrii zbrojenia i przekroju na rozkład naprężeń.
Wpływ asymetrii zbrojenia lub przekroju na rozkład naprężeń

Ostatnie zmiany

Changelog image
Wersja 1.60 
Poprawiono sprawdzanie nośności na ścinanie dla obwiedni sił wewnętrznych.
Wersja 1.59 
Poprawiono wyznaczanie obwiedni nośności przekrojów prostopadłych dla elementów rozciąganych.
Wersja 1.58 
W oknie wymiarowania elementu poprawiono wyświetlanie specyfikacji obciążeń dla kombinacji SGU.
Wersja 1.57 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" przy przełączaniu rodzaju obwiedni w kontekście "Zbrojenie główne" dla wyników wg teorii II-go rzędu.

wcześniejsze zmiany

Więcej o module

Cechy
 • zadawanie obciążeń działających w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny ustroju, co pozwala na uwzględnienie w wymiarowaniu przestrzennej pracy pręta
 • automatyczne wyznaczanie długości wyboczeniowych prętów ściskanych oraz określanie wielkości (mimośrody niezamierzone, mimośrody statyczne, współczynnik wpływu smukłości) dla potrzeb wymiarowania
 • zmiana parametrów przekroju z automatyczną aktualizacją wyników obliczeń statycznych
 • automatyczne ustalanie miarodajnej kombinacji grup obciążeń dla wielkości zbrojenia wymaganego (obwiednie zbrojenia)
 • deklarowanie zbrojenia w postaci rzeczywistych wkładek z możliwością ich odginania i skracania
 • deklarowanie zbrojenia na ścinanie (strzemiona oraz odgięcia wkładek)
 • doraźne sprawdzanie i automatyczne wyszukiwanie najbardziej niekorzystniejszego normowego warunku nośności granicznej przekrojów prostopadłych pręta (obwiednia nośności)
 • automatyczne wyszukiwanie i sprawdzanie na ścinanie najbardziej niekorzystniejszych przekrojów pręta
 • generowanie wykresu (obwiedni) sił rozciągających w zbrojeniu głównym z uwzględnieniem wpływu sił poprzecznych
 • automatyczne wyznaczanie kąta nachylenia krzyżulców betonowych do osi podłużnej elementu, oparte na zasadzie maksymalnego wykorzystania nośności betonu na ścinanie
 • automatyczne wyszukiwanie miejsca maksymalnych szerokości rys
 • wyznaczanie linii ugięcia pręta poprzez całkowanie krzywizny z uwzględnieniem pełzania betonu
 • swoboda tworzenia dokumentacji graficzno-tekstowej, dzięki wykorzystaniu gotowych arkuszy RTF, opracowanych w konwencji obliczeń ręcznych, eksportowanych do edytorów tekstu (WordPad, MS Word, OpenOffice)
 • generowanie i umieszczanie w schowku, w postaci tzw. metapliku, rysunku pręta wraz z zadeklarowanym zbrojeniem oraz zaznaczonymi przekrojami, który może być importowany w programach do rysowania CAD, jako podkład do wykonania rysunku konstrukcyjnego wymiarowanego pręta
Zakres normy

Wymiarowanie wg Eurokodu PN-EN 1992 domyślnie odbywa się przy uwzględnieniu polskiego załącznika krajowego NA. Użytkownik ma możliwość wyłączenia tej opcji.

Materiały

 • zastosowanie parabolicznego rozkładu naprężeń 3.1.7 (1) dla klas betonu fck < 55 MPa oraz bilinearnego dla wyższych 3.1.7 (2)
 • stal zbrojeniowa fyk = 400 ÷ 600 MPa z możliwością dodania własnej

Analiza konstrukcji

 • imperfekcje geometryczne 5.2
 • efekty drugiego rzędu 5.1.4 obliczane metodą nominalnej krzywizny 5.8.8 z uwzględnieniem wpływu pełzania

Stan graniczny nośności (SGN)

 • zginanie z siłą podłużną 6.1 bez elementów sprężonych
 • ścinanie 6.2
  • elementy niewymagające obliczania zbrojenia na ścinanie 6.2.2 z uwzględnieniem (1)
  • elementy wymagające obliczania zbrojenia na ścinanie 6.2.3 z uwzględnieniem (1)-(5)

Stan graniczny użytkowalności (SGU)

 • ograniczenie naprężeń 7.2
 • obliczanie szerokości rys 7.3.4 bez cięgien sprężających
 • sprawdzanie ugięć 7.4.3

Cadsis 2016-2024

Screen