Changelog

Spis zmian w naszych programach

Ostatnie zmiany

PL-Win  3.56 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu niewłaściwego modelowania obciążeń nożem pochodzących od żeber oraz poprawiono wydruk wyników dla ścian.
RM-Obc  4.17 
Poprawiono wprowadzanie danych dla obciążenia wiatrem ściany wolnostojącej, attyki lub ogrodzenia, interpolowanie współczynnika cpe dla dachu dwuspadowego oraz oznaczenie pól B i C dla wiatru na wiaty jedno i wielospadowe. Dodano wartości obciążeń złożonych w wydruku szczegółowym oraz ostrzeżenie o braku jednostek w polu obliczenia.
RM-3d-Stal-1993  1.103 
Poprawiono wyznaczanie współczynnika wyboczeniowego dla nieskończonej smukłości pręta 6.3.1.2.
RM-Stal-1993  1.58 
Poprawiono wyznaczanie współczynnika wyboczeniowego dla nieskończonej smukłości pręta 6.3.1.2.
RM-Zelb-1992  1.60 
Poprawiono sprawdzanie nośności na ścinanie dla obwiedni sił wewnętrznych.
RM-3d-Profile  1.9 
Poprawiono importowanie danych profilu z pliku DXF.
RM-Profile  1.9 
Poprawiono importowanie danych profilu z pliku DXF.
RM-3d-Drew-1995  1.29 
Umożliwiono definiowanie połączeń prętów współliniowych.
RM-Win  11.130 
Zmieniono sposób umieszczania wykresu przemieszczeń układu w dokumencie wydruku.
RM-Zelb  6.29 
Poprawiono wyznaczanie obwiedni nośności przekrojów prostopadłych dla elementów rozciąganych.
RM-Zelb-1992  1.59 
Poprawiono wyznaczanie obwiedni nośności przekrojów prostopadłych dla elementów rozciąganych.
RM-Win 3d  8.118 
Poprawiono wyznaczanie obszaru obciążenia (kontur obszaru) podczas dodawania nowego obciążenia powierzchniowego.
RM-3d-Drew-1995  1.28 
W połączeniach na płytki kolczaste umożliwiono wprowadzanie wielkości w przy wyłączonej opcji "Wzdłuż osi".
RM-Drew-1995  1.29 
W połączeniach na płytki kolczaste umożliwiono wprowadzanie wielkości w przy wyłączonej opcji "Wzdłuż osi".
RM-Win 3d  8.117 
Poprawiono uwzględnianie kombinacji sejsmicznych i wyjątkowych przy obliczaniu obwiedni sił wewnętrznych wg PN-EN.
RM-Win  11.129 
Poprawiono uwzględnianie kombinacji sejsmicznych i wyjątkowych przy obliczaniu obwiedni sił wewnętrznych wg PN-EN.
RM-Stal-1993  1.57 
Poprawiono działanie okna wyników wymiarowania grupy prętów.
RM-Drew-1995  1.28 
Poprawiono działanie okna wyników wymiarowania grupy prętów.
RM-Zelb-1992  1.58 
W oknie wymiarowania elementu poprawiono wyświetlanie specyfikacji obciążeń dla kombinacji SGU.
RM-Zelb-1992  1.57 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" przy przełączaniu rodzaju obwiedni w kontekście "Zbrojenie główne" dla wyników wg teorii II-go rzędu.
RM-Zelb  6.28 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" przy przełączaniu rodzaju obwiedni w kontekście "Zbrojenie główne" dla wyników wg teorii II-go rzędu.
FD-Win-1997  1.51 
W opcjach zadania umożliwiono wybranie innego podejścia obliczeniowego niż zalecane przez polski załącznik krajowy.
RM-Win  11.128 
Poprawiono układ okna z szablonami "Geometria > Generowanie układu > Inne".
FD-Win-1997  1.50 
Poprawiono definiowanie rozstawu słupów na ławie oraz usunięto konieczność wyboru sytuacji obliczeniowej. Sytuacja obliczeniowa określana jest teraz na podstawie zestawu grup obciążeń. Wprowadzono niewielkie korekty algorytmu sprawdzania nośności fundamentu.
RM-Win  11.127 
Udostępniono możliwość edycji katalogów profili w wersji mini.
PL-Win  3.55 
Poprawiono sprawdzanie składni definicji kombinacji dla obciążeń wyjątkowych.
RM-Zelb-1992  1.56 
Poprawiono uwzględnianie mimośrodu minimalnego w przypadku braku momentów zginających (elementy osiowo ściskane).
RM-Win  11.126 
Poprawiono działanie operacji przesuwania grupy węzłów układu.
RM-Zelb-1992  1.55 
Poprawiono wyznaczanie kombinacji obciążeń Nmin dla obwiedni sił wewnętrznych oraz poprawiono wyświetlanie aktualnej kombinacji w oknie wymiarowania.
RM-Zelb-1992  1.54 
Poprawiono wyświetlanie sił przekrojowych (kontekst "Siły przekrojowe") przy wyłączonych alternatywnych kombinacjach obliczeniowych PN-EN oraz wprowadzono w oknie wymiarowania sygnalizowanie niespełnienia relacji grup obciążeń.
RM-Zelb  6.27 
Wprowadzono w oknie wymiarowania sygnalizowanie niespełnienia relacji grup obciążeń.
RM-Drew  4.25 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Range check error" przy nieprawidłowym położeniu płytek kolczastych.
FD-Win-1997  1.49 
Poprawiono wyznaczenie wartości charakterystycznych obciążeń zadawanych bezpośrednio w programie dla kombinacji wyjątkowych. Wyniki te używane są w podejściu DA2* od wersji 1.48.
RM-Zelb-1992  1.53 
Usunięto możliwość zbędnego wyświetlania komunikatu "Przekroczona liczba iteracji".
FD-Win-1997  1.48 
W dokumencie wymiarowania zmieniono oznaczenia zgodnie z EC7 oraz uzupełniono zmiany związane z podejściem obliczeniowym DA2*. W oknie "Grupy obciążeń" zmieniono opis i znaczenie współczynników bezpieczeństwa dla ciężaru własnego. Wprowadzono zaokrąglanie wyznaczanego rozstawu zbrojenia do 5 mm oraz wprowadzono w oknie wyników wymiarowania wyróżnianie kombinacji obciążeń, dla których warunki nośności nie są spełnione.
RM-Win  11.125 
Zmieniono okno do definiowania relacji i kombinacji grup obciążeń oraz ulepszono tworzenie domyślnych kombinacji grup obciążeń na podstawie zdefiniowanych relacji między tymi grupami.
RM-Win 3d  8.116 
Ulepszono tworzenie domyślnych kombinacji grup obciążeń na podstawie zdefiniowanych relacji między tymi grupami.
RM-Win 3d  8.115 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas scalania prętów.
PL-Win  3.54 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu związanego z przekroczeniem maksymalnej liczby kombinacji oraz z brakiem paska postępu obliczeń kombinatoryki.
RM-Win 3d  8.114 
Usprawniono zapisywanie wyników obliczeń kombinatoryki w pliku zadania.
RM-Win  11.124 
Przywrócono opcję "Zalecane wartości współczynników γ wg PN-EN" w menu "Wyniki > Kombinacje obciążeń".
RM-Win 3d  8.113 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas zapisu i odczytu pliku zadania z wynikami obliczeń. Problem dotyczył dużych zadań, dla których rozmiar pliku przekraczał 4GB.
RM-Win  11.123 
Poprawiono zapis pliku obwiedni sił wewnętrznych.
RM-Win  11.122 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Out of memory" w trakcie wykonywania kombinatoryki obciążeń.
RM-Win 3d  8.112 
Zmieniono sposób sprawdzania poprawności obciążeń powierzchniowych oraz sposób budowania drzewka zadania po wykonaniu obliczeń.
RM-Win 3d  8.111 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" przy scalaniu prętów układu.
RM-Win 3d  8.110 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" przy usuwaniu prętów układu.
FD-Win-1997  1.47 
W oknie głównym programu dodano wyświetlanie informacji o poszczególnych fundamentach oraz umożliwiono nieograniczone czytanie danych ze starszych wersji programu.
FD-Win  3.47 
W oknie głównym programu dodano wyświetlanie informacji o poszczególnych fundamentach oraz umożliwiono nieograniczone czytanie danych ze starszych wersji programu.
RM-Win 3d  8.109 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu po dokonaniu edycji przekroju.
PL-Win  3.53 
W oknie własności żebra poprawiono wyświetlanie sztywności GKs.
FD-Win-1997  1.46 
W oknie wyników analizy poprawiono rysunek wykresu naprężeń pod fundamentem.
PL-Win  3.52 
Poprawiono przyjmowanie wymiarów b i h obciążenia siłą skupioną.
RM-Stal-1993  1.56 
Poprawiono wyznaczanie współczynnika kf przy sprawdzaniu nośności środnika pod obciążeniem skupionym typu C - rys. 6.1 PN-EN 1993-1-5.
RM-3d-Stal-1993  1.102 
Poprawiono wyznaczanie współczynnika kf przy sprawdzaniu nośności środnika pod obciążeniem skupionym typu C - rys. 6.1 PN-EN 1993-1-5.
RM-Win 3d  8.108 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas importu zadania 2D.
FD-Win-1997  1.45 
Zmieniono sposób prezentacji wykresu naprężeń pod fundamentem oraz dodano informację o wielkości obszaru, na którym fundament jest odrywany od podłoża.
FD-Win-1997  1.44 
Zmieniono sposób określania oporu tarcia podstawy oraz oporu ścian bocznych fundamentu.
RM-Win 3d  8.107 
Usunięto możliwość wystąpienia nieprawidłowego rozdziału obciążeń powierzchniowych.
RM-Win 3d  8.106 
Poprawiono importowanie relacji grup obciążeń z zadania 2D.
FD-Win-1997  1.43 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Out of memory" podczas definiowania zbrojenia fundamentu.
PL-Win  3.51 
Zmieniono sposób wyznaczania naprężenia przebicia νEd.
PL-Win  3.50 
Poprawiono wymiarowanie płyt posiadających zbrojenie tylko w jednym kierunku.
FD-Win-1997  1.42 
Wprowadzono współczynnik oporu bocznego uwzględniający opór powierzchni bocznych fundamentu na przesuw oraz zmieniono sposób przyjmowania fundamentu zastępczego dla podłoża uwarstwionego.
FD-Win-1997  1.41 
Usprawniono sposób definiowania obciążeń fundamentu, umożliwiając łączenie importowanych reakcji z obciążeniami zadawanymi.
FD-Win  3.41 
Usprawniono sposób definiowania obciążeń fundamentu, umożliwiając łączenie importowanych reakcji z obciążeniami zadawanymi.
RM-Win  11.121 
Poprawiono odczytywanie danych grup obciążeń z plików zadań zapisanych w wersji 11.120.
PL-Win  3.49 
Poprawiono wyznaczanie rozstawu strzemion na obwodzie kontrolnym przebicia.
PL-Win  3.48 
Zmieniono sposób sprawdzania przebicia dla płyt na podłożu sprężystym w miejscach występowania sił skupionych oraz zmieniono ograniczenia dotyczące rozmieszczenia zewnętrznych obwodów zbrojenia.
RM-Win 3d  8.105 
Usunięto błąd występujący podczas importowania zadania 2d zapisanego w RM-Win 11.120.
FD-Win  3.40 
Poprawiono określanie kombinacji charakterystycznych wg PN-B dla obciążeń definiowanych bezpośrednio (obliczanie przemieszczeń fundamentów).
FD-Win-1997  1.40 
Poprawiono określanie kombinacji charakterystycznych wg PN-B dla obciążeń definiowanych bezpośrednio (obliczanie przemieszczeń fundamentów).
RM-3d-Stal-1993  1.101 
W kontekście "Stan graniczny nośności" poprawiono wyświetlanie sił tnących dla obwiedni.
RM-Win  11.120 
W oknie głównym wymiarowania żelbetu wg PN-B i PN-EN zmieniono wykresy sił wewnętrznych przy włączonej opcji "Obwiednie". Usunięto możliwość wystąpienia nieprawidłowych opisów kombinacji obciążeń w obwiedniach sił wewnętrznych.
PL-Win  3.47 
Usprawniono przyjmowanie obwodów strzemion przy sprawdzaniu nośności płyty na przebicie.
PL-Win  3.46 
Zmieniono sposób sprawdzania nośności na przebicie oraz rozwiązano problem z materiałami w zadaniach pochodzących z wersji 2.x.
PL-Win  3.45 
Wprowadzono zabezpieczenia związane z obciążeniami zadawanymi na obszarach niewypukłych oraz poprawiono wyznaczanie reakcji dla ścian niepodatnych.
RM-3d-Drew-1995  1.27 
Poprawiono uwzględnianie zginania przy sprawdzaniu nośności na ściskanie ze zginaniem dla prętów wielogałęziowych.
RM-Drew-1995  1.27 
Poprawiono uwzględnianie zginania przy sprawdzaniu nośności na ściskanie ze zginaniem dla prętów wielogałęziowych.
RM-Zelb-1992  1.52 
Zmieniono sposób określania momentu rysującego. Obecnie moment rysujący wyznaczany jest na podstawie charakterystyki przekroju sprowadzonego.
RM-Win 3d  8.104 
Usunięto problem z brakiem charakterystyki dla niektórych przekrojów parametrycznych w 64-bitowej wersji programu.
FD-Win-1997  1.39 
Poprawiono działanie włącznika „Metoda obliczania momentów zginających w stopie” w ustawieniach zadania.
FD-Win  3.39 
Poprawiono działanie włącznika „Metoda obliczania momentów zginających w stopie” w ustawieniach zadania.
RM-Win 3d  8.103 
Wprowadzono pomijanie środnika falistego przy wyznaczaniu charakterystyk geometrycznych profili SIN. W opcjach programu w zakładce „Wyniki” dodano włącznik „Uwzględniaj środnik przy określaniu sztywności profili SIN”, który umożliwia przywrócenie poprzedniego sposobu wyznaczania charakterystyk tych profili dla danego zadania.
RM-Win  11.119 
Wprowadzono pomijanie środnika falistego przy wyznaczaniu charakterystyk geometrycznych profili SIN. W opcjach programu w zakładce „Wyniki” dodano włącznik „Uwzględniaj środnik przy określaniu sztywności profili SIN”, który umożliwia przywrócenie poprzedniego sposobu wyznaczania charakterystyk tych profili dla danego zadania.
FD-Win-1997  1.38 
Zmieniono sposób przyjmowania obciążeń ławy pod słupami podczas importu reakcji z programów statycznych.
FD-Win  3.38 
Zmieniono sposób przyjmowania obciążeń ławy pod słupami podczas importu reakcji z programów statycznych.
RM-3d-Stal-1993  1.100 
Poprawiono wyznaczanie współczynników Cmy, Cmz i CmLT przy sprawdzaniu ściskania ze zginaniem dla nieprzesuwnych prętów przegubowych.
RM-Stal-1993  1.55 
Poprawiono wyznaczanie współczynników Cmy, Cmz i CmLT przy sprawdzaniu ściskania ze zginaniem dla nieprzesuwnych prętów przegubowych.
RM-3d-Drew-1995  1.26 
Poprawiono uwzględnianie wpływu pęknięć na nośność na ścinanie elementów zginanych.
RM-Drew-1995  1.26 
Poprawiono uwzględnianie wpływu pęknięć na nośność na ścinanie elementów zginanych.
RM-Win  11.118 
Dostosowano program do sposobu importowania reakcji podporowych przez FD-Win-1997.
FD-Win-1997  1.37 
Zmieniono sposób importowania obciążeń z RM-Win i RM-3d oraz umożliwiono wybór rodzaju kombinacji obciążeń, używanych do sprawdzania warunków SGU (charakterystyczna, częsta lub quasi-stała).
FD-Win  3.37 
Zmieniono sposób importowania obciążeń z RM-Win i RM-3d.
RM-Win 3d  8.102 
Dostosowano program do sposobu importowania reakcji podporowych przez FD-Win-1997.
RM-Zelb  6.26 
Poprawiono sprawdzanie zbrojenia rozciąganego przy włączonych obwiedniach.
RM-Zelb-1992  1.51 
Poprawiono sprawdzanie zbrojenia rozciąganego przy włączonych obwiedniach.
RM-Zelb-1992  1.50 
Poprawiono określanie efektów drugiego rzędu przy braku zdefiniowanego zbrojenia głównego.
RM-Win 3d  8.101 
Dodano możliwość definiowania ciągu prętów.
RM-Win 3d  8.100 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access Violation" przy czytaniu zadania zapisanego bez grup obciążeń.
FD-Win-1997  1.36 
Poprawiono odczytywanie pliku zadania oraz działanie okna parametrów fundamentu w zakładkach Położenie i Geometria. Ułatwiono przełączanie trybu wprowadzania obciążeń fundamentu. Dodano funkcje ułatwiające pozycjonowanie podkładu dxf.
FD-Win  3.36 
Poprawiono odczytywanie pliku zadania oraz działanie okna parametrów fundamentu w zakładkach Położenie i Geometria. Ułatwiono przełączanie trybu wprowadzania obciążeń fundamentu. Dodano funkcje ułatwiające pozycjonowanie podkładu dxf.
RM-Win 3d  8.99 
Zmieniono sposób sprawdzania pokrywania się prętów oraz sposób określania podparć pośrednich dla współliniowych prętów zachodzących na siebie.
FD-Win-1997  1.35 
Przy definiowaniu planu posadowienia fundamentów umożliwiono wykorzystywanie podkładów DXF. Poprawiono przesuwanie elementów na ekranie i działanie okna "Warunki przemieszczeń fundamentów".
FD-Win  3.35 
Przy definiowaniu planu posadowienia fundamentów umożliwiono wykorzystywanie podkładów DXF. Poprawiono przesuwanie elementów na ekranie i działanie okna "Warunki przemieszczeń fundamentów".
RM-Win  11.117 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" po zmianie przekroju z poziomu modułów wymiarowania.
RM-Zelb-1992  1.49 
Poprawiono uwzględnianie pełzania nieliniowego przy wyznaczaniu efektów drugiego rzędu.
RM-Zelb-1992  1.48 
W dokumencie wymiarowania poprawiono wyliczenia dotyczące mimośrodów i momentów zginających.
FD-Win-1997  1.34 
Usunięto możliwość wystąpienia braku osiadania fundamentu przy bezpośrednim zadawaniu obciążeń.
RM-Zelb-1992  1.47 
Dla elementów ściskanych uwzględniono mimośród minimalny zgodnie z punktem 6.1 (4) normy.
PL-Win  3.44 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" przy zaznaczaniu wszystkich obiektów z aktywnym podkładem DXF oraz wprowadzono zapisywanie stanu opcji "uwzględnij płyty zawierające".
FD-Win-1997  1.33 
Zmieniono sposób przyjmowania granicznego poziomu analizy nośności podłoża. Dodatkowo w ustawieniach zadania umożliwiono określanie minimalnego poziomu sprawdzania nośności.
FD-Win-1997  1.32 
Zmieniono sposób sprawdzania nakładania i przecinania się ław fundamentowych. W opcjach programu (Opcje konfiguracji/Ogólne) dodano nowy włącznik "Dopuszczalne wzajemne przecięcia osi ław".
PL-Win  3.43 
Poprawiono wyznaczanie reakcji słupów i ścian na poziomie podłoża dla ciężaru własnego podsiadającego różne współczynniki γsup lub γinf. Poprawiono uwzględnianie odporu podłoża pod żebrami przy sprawdzaniu warunków równowagi oraz wydruki wyników dla zdefiniowanych przekrojów płyty.
RM-Win 3d  8.98 
Poprawiono algorytm wyznaczania obszaru obciążenia powierzchniowego.
RM-3d-Drew  2.54 
Poprawiono działanie okna wyników wymiarowania grupy prętów.
RM-3d-Drew-1995  1.25 
Poprawiono działanie okna wyników wymiarowania grupy prętów.
RM-3d-Stal  3.70 
Poprawiono działanie okna wyników wymiarowania grupy prętów.
RM-3d-Stal-1993  1.99 
Poprawiono działanie okna wyników wymiarowania grupy prętów.
RM-Win 3d  8.97 
Usprawniono wyznaczanie długości wyboczeniowych według mechaniki dla układów zawierających cięgna.
RM-Win 3d  8.96 
Zmieniono sposób generowania kratownic z prętami łączonymi przegubowo.
RM-Win 3d  8.95 
Wprowadzono zapisywanie stanu opcji "Wyniki/Zezwalaj na obciążenia PN i PN-EN w jednym zestawieniu obciążeń" do pliku zadania.
RM-Win  11.116 
Wprowadzono zapisywanie stanu opcji "Wyniki/Zezwalaj na obciążenia PN i PN-EN w jednym zestawieniu obciążeń" do pliku zadania.
RM-Obc  4.16 
Poprawiono wyświetlanie rysunku dla obciążenia wiatrem ściany pionowej i wymiary pól dla obciążenia wiatrem wzdłuż kalenicy dachu dwuspadowego wg PN-EN. Poprawiono oznaczenia pola B i C dla wiatru działającego na wiaty jedno i wielospadowe. Poprawiono działanie okna zadawania ciężaru wiązarów wg PN-B oraz poprawiono zapis dodatków użytkownika.
RM-Zelb  6.25 
Poprawiono sprawdzanie siły przenoszonej przez zbrojenie rozciągane Ftd dla elementów podwójnie zbrojonych.
RM-Zelb-1992  1.46 
Poprawiono sprawdzanie siły przenoszonej przez zbrojenie rozciągane Ftd dla elementów podwójnie zbrojonych.
RM-Zelb-1992  1.45 
Poprawiono wyświetlanie prętów zbrojenia w oknie rozmieszczania wkładek dla elementów o zmiennym przekroju.
FD-Win-1997  1.31 
Poprawiono wybór wykresu naprężeń odpowiedniego dla danych wyników w oknie analizy stanów granicznych.
RM-Win  11.115 
W oknie grup obciążeń poprawiono działanie przełącznika między γsup oraz γinf.
RM-3d-Drew-1995  1.24 
Zgodnie z poprawką A2:2014 zmieniono sposób określania współczynnika Kshape dla skręcania elementów o przekroju prostokątnym.
RM-Drew-1995  1.25 
Zgodnie z poprawką A2:2014 zmieniono sposób określania współczynnika Kshape dla skręcania elementów o przekroju prostokątnym.
RM-3d-Drew-1995  1.23 
Zmieniono sposób wyznaczania ugięć końcowych elementu zgodnie z poprawką do normy A2:2014.
RM-Drew-1995  1.24 
Zmieniono sposób wyznaczania ugięć końcowych elementu zgodnie z poprawką do normy A2:2014.
PL-Win  3.42 
Poprawiono sprawdzanie wypadkowych obciążeń polem, posiadających różne wartości w poszczególnych narożach oraz poprawiono redukcję ujemnych reakcji na ścianach.
RM-3d-Drew  2.53 
Poprawiono identyfikowanie płaszczyzny przewiązek prętów wielogałęziowych.
RM-3d-Drew-1995  1.22 
Poprawiono identyfikowanie płaszczyzny przewiązek prętów wielogałęziowych.
RM-3d-Stal  3.69 
Poprawiono identyfikowanie płaszczyzny przewiązek lub skratowania prętów wielogałęziowych.
RM-3d-Stal-1993  1.98 
Poprawiono identyfikowanie płaszczyzny przewiązek lub skratowania prętów wielogałęziowych.
RM-Drew  4.24 
Poprawiono identyfikowanie płaszczyzny przewiązek prętów wielogałęziowych.
RM-Drew-1995  1.23 
Poprawiono identyfikowanie płaszczyzny przewiązek prętów wielogałęziowych.
RM-Stal-1993  1.54 
Poprawiono identyfikowanie płaszczyzny przewiązek lub skratowania prętów wielogałęziowych.
RM-Win 3d  8.94 
Wprowadzono możliwość wznawiania przerwanych obliczeń obwiedni, również po zapisaniu i ponownym odczytaniu wyników z pliku zadania.
RM-Drew-1995  1.22 
Poprawiono wyznaczanie ugięć w kontekście SGU dla elementów o zmiennym przekroju.
RM-Zelb  6.24 
Poprawiono określanie minimalnego pola przekroju zbrojenia podłużnego.
RM-Zelb-1992  1.44 
Poprawiono określanie minimalnego pola przekroju zbrojenia podłużnego.
FD-Win-1997  1.30 
Dodano komunikaty informacyjne związane z osiadaniem. Ukryto nieobsługiwaną jeszcze funkcję importu reakcji z PL-Win.
RM-Win 3d  8.93 
Usprawniono przygotowywanie wydruku obwiedni sił przekrojowych oraz działanie okna podglądu dokumentu.
RM-Spol  4.17 
Poprawiono wymiarowanie połączeń na kątowniki dla przekrojów złożonych z blach.
FD-Win-1997  1.29 
Dodano kontrolę nakładania się fundamentów przy pobieraniu reakcji dla istniejącego fundamentu, z uwzględnieniem położenia podpory.
RM-Win 3d  8.92 
Poprawiono aktualizowanie rozkładu obciążeń powierzchniowych po zmianie orientacji prętów.
PL-Win  3.41 
Poprawiono wyświetlanie obwiedni momentów zginających działających na słupy.
RM-Win 3d  8.91 
Usunięto błąd "Access violation" występujący po przekształceniu obciążenia powierzchniowego na obciążenia prętów.
PL-Win  3.40 
Poprawiono wyznaczanie reakcji pod ścianami na poziomie podłoża.
RM-Drew-1995  1.21 
Poprawiono wyznaczanie nośności śrub na docisk pod kątem do włókien.
RM-3d-Drew-1995  1.21 
Poprawiono wyznaczanie nośności śrub na docisk pod kątem do włókien.
RM-Stal-1993  1.53 
Zmieniono sposób przyjmowania pola powierzchni czynnej na ścianie dla przekroju składającego się z pojedynczego prostokąta (profil „B”).
RM-3d-Stal-1993  1.97 
Zmieniono sposób przyjmowania pola powierzchni czynnej na ścianie dla przekroju składającego się z pojedynczego prostokąta (profil „B”).
RM-Zelb-1992  1.43 
Poprawiono wyznaczanie ugięć elementu żelbetowego w układach zawierających pręty o zmiennym przekroju.
RM-Zelb  6.23 
Poprawiono wyznaczanie ugięć elementu żelbetowego w układach zawierających pręty o zmiennym przekroju.
PL-Win  3.39 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu związanego z uwzględnianiem obciążenia ciężarem własnym żeber.
RM-Win 3d  8.90 
Poprawiono wyznaczanie podatności węzłów na przesuw dla prętów wieloprzęsłowych i prętów o zmiennym przekroju przy wyznaczaniu długości wyboczeniowych według mechaniki. W pewnych sytuacjach podatności te były zawyżane.
PL-Win  3.38 
Poprawiono wyświetlanie wypadkowej oraz wartości średniej reakcji dla ścian.
RM-Stal-1993  1.52 
Poprawiono wyznaczanie wartości maksymalnych warunków nośności dla prętów o przekroju zmiennym.
FD-Win-1997  1.28 
Zoptymalizowano program pod kątem czasu obliczeń osiadań fundamentów.
PL-Win  3.37 
Dodano wyznaczanie reakcji dla ścian i słupów na poziomie podłoża. Dodano możliwość przedstawiania reakcji dla ścian w postaci wartości sił w węzłach. Wprowadzono więzy jednostronne dla ścian oraz symulację redystrybucji ujemnych reakcji. Poprawiono komunikat o braku równowagi w przypadku ścian niepodatnych.
FD-Win-1997  1.27 
Wprowadzono nowe rozszerzenie dla projektów FD-Win-1997 (*.fndx). Dodano możliwość włączenia obligatoryjnego warunku mimośrodu dla każdego fundamentu oddzielnie.
RM-Stal-1993  1.51 
Dodano informację o konieczności zastosowania normy PN-EN 1993-1-3 dla profili kształtowanych na zimno.
RM-3d-Stal-1993  1.96 
Dodano informację o konieczności zastosowania normy PN-EN 1993-1-3 dla profili kształtowanych na zimno.
FD-Win-1997  1.26 
Wprowadzono sprawdzanie warunków GEO dla podejścia DA2*. Dodano możliwość sprawdzania nośności fundamentu w warunkach bez odpływu dla przejściowej sytuacji obliczeniowej. Do parametrów gruntu dodano wytrzymałość charakterystyczną na ścinanie w warunkach bez odpływu cuk. Zmieniono sposób wyliczania oporu bocznego fundamentu.
RM-Win 3d  8.89 
Poprawiono uwzględnianie zmian wartości obciążeń powierzchniowych po wykonaniu obliczeń statycznych oraz usunięto problem braku dostępnej licencji (błąd nr 70), występujący po dłuższym działaniu programu.
PL-Win  3.36 
Dodano ostrzeżenia o możliwości wystąpienia braku równowagi.
RM-Obc  4.15 
Usunięto problem z zachowaniem powiązania obciążeń wiatrem w programach statycznych z zestawieniem obciążeń. Poprawiono zaokrąglanie wartości oraz wyświetlanie wartości obciążeń wiatrem tablicy, flagi i elementów o przekroju walca. Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Access Violation” przy zapisie zestawiania. Poprawiono skalowanie linii wymiarowych w oknie programu.
RM-Win 3d  8.88 
Uzupełniono informacje zawarte w historii komunikatów programu.
PL-Win  3.35 
Poprawiono uwzględnianie redukcji momentów pod obróconymi siłami skupionymi.
RM-Win 3d  8.87 
Zmieniono sposób wyświetlania linii wymiarowych w oknie edycji przekroju.
RM-Win  11.114 
Poprawiono wyświetlanie linii wymiarowych profili parametrycznych w oknie definiowania przekroju.
RM-Win 3d  8.86 
Usunięto możliwość zbędnego powielania przekrojów podczas kopiowania prętów w 64-bitowej wersji programu.
RM-Spol  4.16 
Poprawiono jednostki naprężeń w oknie wyników podstawy słupa.
RM-Zelb-1992  1.42 
W dokumencie wymiarowania poprawiono podstawienie wartości MEdz w sekcji "Siły przekrojowe".
FD-Win-1997  1.25 
Poprawiono import fundamentu w przypadku braku wymiarów słupa.
RM-Win 3d  8.85 
Poprawiono odczytywanie z pliku zadanej wartości współczynnika γG,inff2) dla ciężaru własnego.
PL-Win  3.34 
Poprawiono i uściślono uwzględnianie obciążenia polem oraz zmieniono sposób redukcji momentu zginającego dla siły skupionej, występującej w obrębie słupa.
RM-Win  11.113 
Usunięto błąd "Access Violation" w trybie "Obciążenia / Definiowanie", występujący po utworzeniu grup obciążeń w liczbie większej od 25.
RM-Win 3d  8.84 
Dodano okno postępu przetwarzania obciążeń powierzchniowych.
RM-Win  11.112 
Poprawiono wyświetlanie częściowych współczynników bezpieczeństwa oraz wartości obliczeniowych dla obciążeń wyjątkowych i sejsmicznych określanych według PN-EN.
RM-Win 3d  8.83 
Poprawiono wyświetlanie częściowych współczynników bezpieczeństwa oraz wartości obliczeniowych dla obciążeń wyjątkowych i sejsmicznych określanych według PN-EN.
FD-Win-1997  1.24 
Poprawiono wyświetlanie zbrojenia rozdzielczego w oknie wymiarowania ławy.
RM-Zelb-1992  1.41 
Poprawiono przyjmowanie kąta θ przy wyczerpaniu nośności krzyżulców betonowych w kontekście nośności na ścinanie.
PL-Win  3.33 
Usprawniono działanie okienek na stanowisku z wieloma monitorami. Usunięto możliwość wystąpienia błędu "TGLLista.render" przy wyświetlaniu wyników na przekroju płyty.
FD-Win-1997  1.23 
Dodano możliwość sortowania tabeli wyników SGN.
FD-Win-1997  1.22 
Poprawiono oznaczenie wymiarów słupa na rysunku w zakładce "Położenie".
RM-Zelb-1992  1.40 
Poprawiono wyświetlanie wartości mimośrodów związanych z efektami drugiego rzędu przy braku momentu zginającego.
PL-Win  3.32 
Usunięto możliwość wystąpienia błędnych wyników ugięć SGU po zapisie pliku spl i otwarciu w drugiej instancji programu.
RM-3d-Drew  2.52 
W kontekście SGU zmieniono osie, względem których sprawdzane są ugięcia, na osie centralne związane z układem lokalnym pręta. Poprzedni sposób sprawdzania ugięć można przywrócić w opcjach programu w zakładce "Wymiarowanie".
RM-3d-Drew-1995  1.20 
W kontekście SGU zmieniono osie, względem których sprawdzane są ugięcia, na osie centralne związane z układem lokalnym pręta. Poprzedni sposób sprawdzania ugięć można przywrócić w opcjach programu w zakładce "Wymiarowanie".
RM-3d-Stal  3.68 
W kontekście SGU zmieniono osie, względem których sprawdzane są ugięcia, na osie centralne związane z układem lokalnym pręta. Poprzedni sposób sprawdzania ugięć można przywrócić w opcjach programu w zakładce "Wymiarowanie".
RM-3d-Stal-1993  1.95 
W kontekście SGU zmieniono osie, względem których sprawdzane są ugięcia, na osie centralne związane z układem lokalnym pręta. Poprzedni sposób sprawdzania ugięć można przywrócić w opcjach programu w zakładce "Wymiarowanie".
RM-Drew-1995  1.20 
W kontekście SGU zmieniono osie, względem których sprawdzane są ugięcia, na osie centralne związane z układem lokalnym pręta. Poprzedni sposób sprawdzania ugięć można przywrócić w opcjach programu w zakładce "Wymiarowanie".
RM-Stal-1993  1.50 
W kontekście SGU zmieniono osie, względem których sprawdzane są ugięcia, na osie centralne związane z układem lokalnym pręta. Poprzedni sposób sprawdzania ugięć można przywrócić w opcjach programu w zakładce "Wymiarowanie".
RM-3d-Drew-1995  1.19 
Poprawiono uwzględnianie prętów sąsiednich przy sprawdzaniu nośności połączeń na płytki kolczaste.
RM-Drew-1995  1.19 
Poprawiono uwzględnianie prętów sąsiednich przy sprawdzaniu nośności połączeń na płytki kolczaste.
FD-Win-1997  1.21 
Poprawiono konwersję danych z programu FD-Win oraz zastosowano klasyfikację gruntów wg PN-EN ISO 14688.
FD-Win-1997  1.20 
Umożliwiono edycję zaimportowanego zbioru obciążeń fundamentu (konieczne zaznaczenie opcji "Dopuszczalna edycja listy kombinacji obc. importowanych" w ustawieniach zadania).
RM-Zelb-1992  1.39 
Poprawiono wyznaczanie sił w zbrojeniu rozciąganym w miejscach o zerowej sile poprzecznej.
PL-Win  3.31 
Poprawiono wyświetlanie nośności obszaru przebicia NRd,max.
FD-Win-1997  1.19 
W ustawieniach zadania dodano opcję "Warunek dopuszczalnego mimośrodu obc. traktuj jako obligatoryjny".
RM-Zelb-1992  1.38 
Poprawiono uwzględnianie efektów II-rzędu dla elementów ściskanych.
RM-Zelb-1992  1.37 
Usunięto błąd dotyczący wyznaczania mimośrodu statycznego występujący w wersji 1.36.
FD-Win-1997  1.18 
Poprawiono uwzględnianie warunku mimośrodu na rysunku bryły naprężeń pod fundamentem.
PL-Win  3.30 
Poprawiono wyznaczanie reakcji wypadkowej i średniej dla ścian.
RM-Zelb-1992  1.36 
Poprawiono wyznaczanie mimośrodu statycznego przy określaniu efektów II rzędu dla elementów nieobciążonych poprzecznie.
RM-Stal-1993  1.49 
Usunięto możliwość wystąpienia niezgodności wyników SGU, po utworzeniu dokumentu wymiarowania dla kombinacji obciążeń PN-B, przy wyłączonych obwiedniach i przy wyłączonych wartościach maksymalnych.
RM-3d-Stal-1993  1.94 
Usunięto możliwość wystąpienia niezgodności wyników SGU, po utworzeniu dokumentu wymiarowania dla kombinacji obciążeń PN-B, przy wyłączonych obwiedniach i przy wyłączonych wartościach maksymalnych.
PL-Win  3.29 
Poprawiono wydruk sił wewnętrznych na podporach niepodatnych.
FD-Win-1997  1.17 
Poprawiono zachowanie programu po zmianach na liście gruntów. Poprawiono funkcję wykrywania nakładających się fundamentów. Wprowadzono weryfikację i korektę danych wczytywanego zadania.
PL-Win  3.28 
W ustawieniach zadania dodano włącznik "Redukcja momentów pod siłami skupionymi" oraz poprawiono obliczanie reakcji w ścianach.
FD-Win-1997  1.16 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas czytania zadania zapisanego w poprzedniej wersji programu.
FD-Win-1997  1.15 
Poprawiono dokument wyników wymiarowania fundamentów.
PL-Win  3.27 
Wprowadzono redukcję momentów zginających w miejscu występowania siły skupionej.
RM-Zelb-1992  1.35 
Poprawiono wyznaczanie powierzchni zbrojenia rozciąganego Asl przy sprawdzaniu nośności na ścinanie.
RM-Stal-1993  1.48 
Poprawiono uwzględnianie imperfekcji przy wymiarowaniu prętów według teorii II-rzędu.
RM-Zelb  6.22 
Poprawiono uwzględnianie minimalnej długości zakotwienia na końcach wymiarowanego elementu. Pręty zbrojenia, które dochodzą do węzłów (xA=0 lub xB=L) uważa się za odpowiednio zakotwione, niezależnie o stanu włącznika w opcjach „Uwzględnij min. długość zakotwienia”.
RM-Zelb-1992  1.34 
Poprawiono uwzględnianie minimalnej długości zakotwienia na końcach wymiarowanego elementu. Pręty zbrojenia, które dochodzą do węzłów (xA=0 lub xB=L) uważa się za odpowiednio zakotwione, niezależnie o stanu włącznika w opcjach „Uwzględnij min. długość zakotwienia”.
FD-Win-1997  1.14 
Poprawiono wartość współczynników γ przy zaznaczonej opcji "normowe". Zredukowano rozmiar zapisywanych plików projektu.
PL-Win  3.26 
Umożliwiono definiowanie średnicy prętów zbrojenia z dokładnością do 0,1 mm. Poprawiono skalowanie rysunków na wydruku wyników obliczeń. Poprawiono wyświetlanie współczynników w oknie narzędzia "Wynik w węźle".
FD-Win-1997  1.13 
Zmieniono domyślne wartości parametrów gruntu w oknie definiowania nowego gruntu. Poprawiono wczytywanie projektów z poprzednich wersji.
FD-Win-1997  1.12 
Ulepszono sposób definiowania ław fundamentowych. Dodano dwa nowe narzędzia: Łuk i Węzeł. Usprawniono usuwanie obciążeń.
PL-Win  3.25 
Poprawiono błąd związany ze współczynnikiem obciążeniowym przy tworzeniu wydruków pojedynczej kombinacji STR 6.10b. Wyświetlane wartości były zawyżone. Poprawka nie wpływa na wyniki zbrojenia.
RM-Drew-1995  1.18 
Poprawiono wyświetlanie warunku nośności na docisk.
RM-3d-Drew-1995  1.18 
Poprawiono wyświetlanie warunku nośności na docisk.
FD-Win-1997  1.11 
Poprawiono optymalizację wymiarów fundamentu oraz zmieniono sposób wymiarowania fundamentów betonowych.
RM-Drew-1995  1.17 
Poprawiono wyświetlanie kombinacji obciążeń dla kontekstu SGU przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych.
RM-3d-Drew-1995  1.17 
Poprawiono wyświetlanie kombinacji obciążeń dla kontekstu SGU przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych.
RM-Stal-1993  1.47 
Poprawiono sprawdzanie nośności na ścinanie przy przekroczonej nośności na skręcanie.
RM-3d-Stal-1993  1.93 
Poprawiono w wersji 32-bitowej sprawdzanie nośności na ścinanie przy przekroczonej nośności na skręcanie.
FD-Win-1997  1.10 
Poprawiono kierunki importowanych reakcji z RM-3d.
RM-Stal-1993  1.46 
Poprawiono działanie okna definiowania danych wymiarowania dla wielu prętów.
RM-3d-Stal-1993  1.92 
Poprawiono działanie okna definiowania danych wymiarowania dla wielu prętów.
FD-Win-1997  1.9 
Poprawiono zachowanie programu przy zadawaniu i optymalizacji rozmiarów stopy kołowej.
RM-3d-Drew-1995  1.16 
Poprawiono sprawdzanie nośności połączeń trzpieniowych zawierających jeden łącznik.
RM-Drew-1995  1.16 
Poprawiono sprawdzanie nośności połączeń trzpieniowych zawierających jeden łącznik.
FD-Win-1997  1.8 
Poprawiono sprawdzanie nośności ławy, gdy jej szerokość jest równa grubości ściany fundamentowej. Poprawiono działanie okna "Metryka zadania". Dodano przycisk "Wyniki wymiarowania".
PL-Win  3.24 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access Violation" przy sprawdzaniu przebicia. Przyspieszono działanie wizualizacji na niektórych kartach graficznych - dotyczy w szczególności podkładu dxf oraz map zbrojenia. Usunięto przeszkodę, uniemożliwiającą poprawne uruchomienie programu dla kart graficznych z OpenGL 1.1.
RM-Win  11.111 
Dla modułów wymiarowania wg PN-EN wprowadzono sygnalizowanie niezgodności kombinacji obciążeń z norma PN-EN 1990.
PL-Win  3.23 
Poprawiono sposób przyjmowania współczynników materiałowych dla kombinacji wyjątkowych. Poprawiono również wydruk masy zbrojenia strzemionami w rejonie przebicia oraz wydruk wartości reakcji w słupach.
FD-Win  3.7 
Poprawiono tworzenie dokumentu wymiarowania.
FD-Win-1997  1.7 
Poprawiono tworzenie dokumentu wymiarowania.
FD-Win  3.6 
Poprawiono wyświetlanie nazwy zadania, z którego dokonano importu obciążeń.
FD-Win-1997  1.6 
Poprawiono wyświetlanie nazwy zadania, z którego dokonano importu obciążeń.
FD-Win-1997  1.5 
Projektowanie posadowień bezpośrednich według PN-EN 1997-1.
FD-Win  3.5 
Umożliwiono importowanie fundamentów z programów RM-Win i RM-3d jednocześnie dla wielu podpór wraz z ich układem i obciążeniami oraz umożliwiono definiowanie i zmianę parametrów dla grupy fundamentów.
RM-Zelb-1992  1.33 
Poprawiono wyliczenia momentów MEd w sekcji "Siły przekrojowe" dokumentu wymiarowania.
RM-Win  11.110 
Poprawiono skalowanie wykresów w oknie głównym wymiarowania drewna wg PN-EN 1995, przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych.
PL-Win  3.22 
Usunięto efekt "ząbkowania" wykresów momentu zginającego dla ścian.
RM-Zelb-1992  1.32 
Ograniczono możliwość wystąpienia braku rozwiązania przy sprawdzaniu nośności przekrojów prostopadłych.
RM-Win  11.109 
Usunięto błąd "Access violation" występujący w wersji 11.108 w opcji Wyniki/Naprężenia, dla układów zawierających pręty o zmiennym przekroju.
RM-Zelb-1992  1.31 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" podczas tworzenia dokumentu wymiarowania.
RM-Win  11.108 
Poprawiono wyświetlanie wykresu naprężeń w oknie głównym programu oraz wyświetlanie diagramu słupkowego naprężeń dla kombinacji alternatywnych PN-EN przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych.
RM-Win 3d  8.82 
Dostosowano przekazywanie reakcji podpór do programu FD-Win-1997
RM-Win  11.107 
Umożliwiono jednoczesne przekazywanie reakcji wielu podpór do FD-Win i FD-Win-1997
RM-Zelb-1992  1.30 
Poprawiono skalowanie i opis okna do wyznaczania współczynnika pełzania.
PL-Win  3.21 
Zmodyfikowano sposób obliczania ugięć SGU dla płyt obróconych względem globalnego układu współrzędnych.
RM-Zelb-1992  1.29 
Poprawiono wyznaczanie współczynnika ν1 przy sprawdzaniu nośności na ścinanie.
PL-Win  3.20 
Wyłączono uwzględnianie obciążeń powierzchniowych, wychodzących poza kontur płyty (włączono w 3.9).
RM-Zelb  6.21 
Poprawiono określanie Act,eff przy wyznaczaniu rys prostopadłych dla przekrojów teowych.
RM-Zelb-1992  1.28 
Poprawiono wyznaczanie ramienia sił wewnętrznych z dla ścinania przy włączonym pełzaniu nieliniowym. Poprawiono określanie Act,eff przy wyznaczaniu rys prostopadłych dla przekrojów teowych.
PL-Win  3.19 
Skrócono czas wykonywania kombinatoryki przy dużej liczbie grup obciążeń.
RM-Win 3d  8.81 
Poprawiono wyznaczanie domyślnej płaszczyzny obciążenia powierzchniowego w 64-bitowej wersji.
RM-Stal  5.23 
Zwiększono liczbę cyfr znaczących w podstawieniach do wzorów na siły krytyczne w dokumencie wymiarowania.
RM-Zelb-1992  1.27 
Poprawiono przyjmowanie wartości współczynnika αcc dla elementów ściskanych, o polu przekroju poprzecznego mniejszym niż 0,09 m2 i wymiarze mniejszym niż 0,25 m.
PL-Win  3.18 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "List index out of bounds" po wykonaniu obliczeń.
RM-Zelb  6.20 
W oknie obciążeń Obc.: ... uwzględniono wpływ włącznika "Od cięciwy pręta" na kombinację grup obciążeń Umax.
RM-Zelb-1992  1.26 
W oknie obciążeń Obc.: ... uwzględniono wpływ włącznika "Od cięciwy pręta" na kombinację grup obciążeń Umax.
PL-Win  3.17 
Poprawiono działanie okna definiowania głowic słupów oraz wizualizację parametru słupa Lg. Poprawiono obsługę grup obciążeń, w których γf1=γf2. Dodano funkcję ułatwiającą przechodzenie z wyników w węźle na konkretną kombinację STR lub SGU. Zmieniono domyślny gatunek stali w obszarze zbrojenia, na pobierany z właściwości płyty, w której się zawiera.
RM-Zelb  6.19 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Invalid class typecast", po kliknięciu przycisku Obc.: ... z kombinacją.
RM-Zelb-1992  1.25 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Invalid class typecast", po kliknięciu przycisku Obc.: ... z kombinacją.
RM-Win  11.106 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" przy otwieraniu pliku, zawierającego długi komentarz w metryce zadania.
RM-Win  11.105 
W opcjach wyników poprawiono przełączanie połączonych grup obciążeń stałych.
RM-Stal  5.22 
Poprawiono uwzględnianie cięgien przy wyznaczaniu diagramu nośności prętów.
RM-Win  11.104 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas odczytu plików zadania.
PL-Win  3.16 
Poprawiono aktualizowanie wyników ścian po zmianie grup obciążeń. Poprawiono wyświetlanie listy obciążeń. Poprawiono wczytywanie plików utworzonych w wersji 2.
RM-Win  11.103 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" przy otwieraniu okna relacji grup obciążeń.
RM-Win  11.102 
Poprawiono określanie momentu bezwładności przy skręcaniu Jt dla dwuteowników nierównoległościennych.
RM-Win 3d  8.80 
Poprawiono określanie momentu bezwładności przy skręcaniu Jt dla dwuteowników nierównoległościennych.
RM-Win  11.101 
Poprawiono działanie okna dodawania nowych obciążeń.
PL-Win  3.15 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Out of memory" podczas rysowania izolinii.
RM-Win  11.100 
Poprawiono wyświetlanie okna grup obciążeń.
RM-Win 3d  8.79 
Poprawiono wyświetlanie okna grup obciążeń.
RM-Win  11.99 
Wprowadzono możliwość łączenia grup obciążeń pochodzących z jednego źródła, które przy ustalaniu kombinacji obciążeń wg PN-EN 1990 traktowane są jako pojedyncze oddziaływanie - to samo ψ.
RM-Win 3d  8.78 
Wprowadzono możliwość łączenia grup obciążeń pochodzących z jednego źródła, które przy ustalaniu kombinacji obciążeń wg PN-EN 1990 traktowane są jako pojedyncze oddziaływanie - to samo ψ.
PL-Win  3.14 
Przywrócono poprzedni sposób wyznaczania szerokości rozwarcia rys (3.12). Poprawiono wyświetlanie map zbrojenia brakującego dla płyt bez zadeklarowanych siatek zbrojeniowych (3.10). Wprowadzono dokładniejsze wyznaczanie ciężaru własnego głowicy słupa. Usunięto możliwość wystąpienia błędu 'Invalid class typecast' podczas wczytywania starszych projektów.
RM-Win 3d  8.77 
Ulepszono algorytm rozkładania obciążeń powierzchniowych na pręty układu.
PL-Win  3.13 
Włączono obliczenia SGU - szybka poprawka wersji 3.12.
RM-Zelb-1992  1.24 
Poprawiono uwzględnianie w przekroju elementu prętów odgiętych i uciętych przy dopuszczeniu pełzania nieliniowego.
PL-Win  3.12 
Zmieniono sposób wyznaczania szerokości rozwarcia rys dla PN-EN. Zmieniono stałą wartość (25 kN/m3) ciężaru własnego elementów żelbetowych na wyliczaną z gęstości, którą można edytować w bibliotece materiałów.
RM-Zelb-1992  1.23 
Przy wyznaczaniu szerokości rozwarcia rys poprawiono uwzględnianie długotrwałości obciążeń.
PL-Win  3.11 
Przywrócono uwzględnianie pogrubienia płyty w obszarze głowic słupów.
PL-Win  3.10 
Zmodyfikowano algorytm szacowania parametrów siatki ekwiwalentnej tj. As.p, ro, n. Usunięto błąd 'Range check error' występujący podczas zagęszczania siatki MES o zbyt małej ilości elementów. Dodano obciążenie ciężarem własnym głowicy słupa. Poprawiono zapis wyników przebicia w pliku spl.
RM-3d-Drew-1995  1.15 
Przyjęto nieciągły sposób podparcia elementu przy sprawdzaniu naprężeń docisku.
RM-Drew-1995  1.15 
Przyjęto nieciągły sposób podparcia elementu przy sprawdzaniu naprężeń docisku.
RM-3d-Drew-1995  1.14 
Poprawiono określanie współczynnika kc,90 przy sprawdzaniu ściskania w poprzek włókien.
RM-Drew-1995  1.14 
Poprawiono określanie współczynnika kc,90 przy sprawdzaniu ściskania w poprzek włókien.
RM-Zelb  6.18 
Zmieniono sposób przyjmowania współczynnika β przy wyznaczaniu szerokości rozwarcia rys na automatyczny.
RM-Zelb-1992  1.22 
Poprawiono wyznaczanie pola Ac,eff przy sprawdzaniu szerokości rozwarcia rys.
PL-Win  3.9 
Dodano współczynnik γf2 - γG,inf dla ciężaru własnego. Wprowadzono obliczeniowe kombinacje alternatywne zgodnie z PN-EN 1990 6.10a/b i dostosowano do nich szablon wydruku. Poprawiono wyświetlanie szerokości rozwarcia rys wg PN-B-03264:2002 dla obciążeń długotrwałych. Poprawiono wczytywanie zadań utworzonych w wersji 2. Usprawniono algorytm rozkładu obciążenia powierzchniowego.
RM-Zelb-1992  1.21 
Poprawiono uwzględnianie efektów II-go rzędu dla elementów ściskanych oraz uwzględniono pręty odgięte przy sprawdzaniu nośności na ścinanie. W bibliotece materiałów zwiększono gęstość betonu, tak aby odpowiadała gęstości betonu zbrojonego.
RM-Zelb-1992  1.20 
Poprawiono sprawdzanie nośności przekrojów prostopadłych przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych.
PL-Win  3.8 
Poprawiono uwzględnianie głowic słupów w modelu obliczeniowym.
PL-Win  3.7 
Poprawiono skalowanie wykresów 2D, funkcję kopiowania żeber wraz ze zbrojeniem oraz funkcję eksportu do DXF.
PL-Win  3.6 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu nr 9, związanego z obróconym słupem grzybkowym.
PL-Win  3.5 
Poprawiono uwzględnianie obciążeń wyjątkowych w kombinatoryce obciążeń.
PL-Win  3.4 
Przywrócono uwzględnianie zbrojenia żeber oraz poprawiono funkcję generującą wydruk.
RM-Zelb-1992  1.19 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" w kontekście "Zbrojenie rozciągane".
RM-Zelb-1992  1.18 
Poprawiono sprawdzanie nośności na ścinanie dla alternatywnej kombinacji obciążeń. Przy wyznaczaniu ugięć, uwzględniono podatności i osiadania podpór oraz wpływ zarysowania na sztywność sąsiednich elementów żelbetowych.
RM-Zelb  6.17 
Przy wyznaczaniu ugięć uwzględniono podatności i osiadania podpór oraz wpływ zarysowania na sztywność sąsiednich elementów żelbetowych.
PL-Win  3.3 
Dodano możliwość wyboru typu głowicy słupa. Typ głowicy automatycznie wpływa na obliczenia statyki oraz wymiarowania zbrojenia na przebicie.
PL-Win  3.2 
Wprowadzono nową bibliotekę materiałów, bazującą na plikach z pakietu RM.
PL-Win  3.1 
Dostosowano program do nowego skalowania Windows 10.
PL-Win  3.0 
Dodano automatyczną kombinację obciążeń oraz wymiarowanie zbrojenia na przebicie wg PN-EN.
RM-Stal-1993  1.45 
Poprawiono reakcję programu na zmianę obciążenia prostopadłego do płaszczyzny układu (kontekst "Siły przekrojowe").
RM-Drew-1995  1.13 
Poprawiono reakcję programu na zmianę obciążenia prostopadłego do płaszczyzny układu (kontekst "Siły przekrojowe").
RM-Win  11.98 
Usunięto błąd „Access violation” występujący podczas definiowania imperfekcji geometrycznych dla grupy prętów.
RM-3d-Drew-1995  1.13 
W dokumencie wymiarowania poprawiono podstawienia wyrażeń (6.23), (6.24) i (6.32).
RM-Drew-1995  1.12 
W dokumencie wymiarowania poprawiono podstawienia wyrażeń (6.23), (6.24) i (6.32).
RM-Win 3d  8.76 
Dodano rysowanie osi lokalnego układu współrzędnych związanego z orientacją podpór.
RM-Drew-1995  1.11 
Usprawniono działanie kontekstu wymiarowania "Docisk".
RM-3d-Drew-1995  1.12 
Usprawniono działanie kontekstu wymiarowania "Docisk".
RM-Drew-1995  1.10 
Dodano nowy kontekst wymiarowania związany z nośnością drewna na docisk (ściskanie pod kątem lub w poprzek włókien).
RM-3d-Drew-1995  1.11 
Dodano nowy kontekst wymiarowania związany z nośnością drewna na docisk (ściskanie pod kątem lub w poprzek włókien).
RM-Stal-1993  1.44 
Poprawiono sprawdzanie klasy przekroju przy zginaniu w obu płaszczyznach pręta.
RM-3d-Stal-1993  1.91 
Poprawiono sprawdzanie klasy przekroju przy zginaniu w obu płaszczyznach pręta.
RM-Zelb-1992  1.17 
Wprowadzono sygnalizowanie zastosowania stali zbrojeniowej o granicy plastyczności fyk spoza przewidzianego przez normę zakresu od 400 do 600 MPa.
RM-Zelb-1992  1.16 
Poprawiono wyznaczanie nośności na ścinanie VRd,max przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych.
RM-Stal-1993  1.43 
Poprawiono sprawdzanie nośności gałęzi prętów wielogałęziowych.
RM-3d-Stal-1993  1.90 
Poprawiono sprawdzanie nośności gałęzi prętów wielogałęziowych.
RM-3d-Stal  3.67 
Umożliwiono bezpośrednie zadawanie wartości momentu krytycznego dla zwichrzenia pręta.
RM-3d-Stal-1993  1.89 
Umożliwiono bezpośrednie zadawanie wartości momentu krytycznego dla zwichrzenia pręta.
RM-Stal-1993  1.42 
Umożliwiono bezpośrednie zadawanie wartości momentu krytycznego dla zwichrzenia pręta.
RM-Zelb-1992  1.15 
Poprawiono wyznaczanie ugięć na końcach wymiarowanego elementu.
RM-Win 3d  8.75 
Poprawiono zestawienie materiałów w dokumencie wydruku dla kształtowników skratowania stalowych prętów wielogałęziowych. Dla zadań utworzonych wcześniej, konieczne jest zaktualizowanie materiału łącznika w oknie wymiarowania stali.
RM-Profile  1.8 
W formułach określających współrzędne wierzchołków profilu umożliwiono stosowanie funkcji trygonometrycznych sin, cos i tan.
RM-3d-Profile  1.8 
W formułach określających współrzędne wierzchołków profilu umożliwiono stosowanie funkcji trygonometrycznych sin, cos i tan.
RM-3d-Drew-1995  1.10 
Poprawiono wartość współczynnika γM dla drewna klejonego oraz określanie nośności obliczeniowej zakotwienia płytek kolczastych.
RM-Drew  4.23 
Poprawiono określanie nośności obliczeniowej zakotwienia płytek kolczastych.
RM-Drew-1995  1.9 
Poprawiono wartość współczynnika γM dla drewna klejonego oraz określanie nośności obliczeniowej zakotwienia płytek kolczastych.
RM-Zelb-1992  1.14 
Poprawiono skalowanie okna do definiowania współczynnika pełzania.
RM-Drew-1995  1.8 
Poprawiono określanie długości wyboczeniowej wg metody uproszczonej dla prętów przegubowych.
RM-3d-Drew  2.51 
Poprawiono układ i skalowanie okna definiowania podziału pręta na przęsła.
RM-3d-Drew-1995  1.9 
Poprawiono układ i skalowanie okna definiowania podziału pręta na przęsła.
RM-3d-Stal  3.66 
Poprawiono układ i skalowanie okna definiowania podziału pręta na przęsła.
RM-3d-Stal-1993  1.88 
Poprawiono układ i skalowanie okna definiowania podziału pręta na przęsła.
RM-Win 3d  8.74 
Poprawiono rozkładanie obciążeń powierzchniowych.
RM-3d-Stal  3.65 
Poprawiono określanie długości L dla zwichrzenia.
RM-3d-Stal-1993  1.87 
Poprawiono określanie długości L dla zwichrzenia.
RM-3d-Stal  3.64 
Poprawiono działanie włącznika "Dla wszystkich przęseł" w kontekście wymiarowania "Zwichrzenie".
RM-3d-Stal-1993  1.86 
Poprawiono działanie włącznika "Dla wszystkich przęseł" w kontekście wymiarowania "Zwichrzenie".
RM-Stal-1993  1.41 
Poprawiono określanie długości L dla zwichrzenia.
RM-Win 3d  8.73 
Usunięto możliwość nieprawidłowego rozkładania obciążeń powierzchniowych w 32-bitowej wersji programu.
RM-3d-Drew  2.50 
Uwzględniono wpływ wymiarów przekroju na wytrzymałość drewna na rozciąganie i zginanie.
RM-3d-Drew-1995  1.8 
Uwzględniono wpływ wymiarów przekroju na wytrzymałość drewna na rozciąganie i zginanie.
RM-Drew  4.22 
Uwzględniono wpływ wymiarów przekroju na wytrzymałość drewna na rozciąganie i zginanie.
RM-Drew-1995  1.7 
Uwzględniono wpływ wymiarów przekroju na wytrzymałość drewna na rozciąganie i zginanie.
RM-Drew-1995  1.6 
Uwzględniono efektywną liczbę łączników przy określaniu nośności połączeń na łączniki trzpieniowe.
RM-3d-Drew-1995  1.7 
Uwzględniono efektywną liczbę łączników przy określaniu nośności połączeń na łączniki trzpieniowe.
RM-3d-Drew  2.49 
Zmieniono sposób sprawdzania nośności połączeń przewiązek wewnętrznych prętów wielogałęziowych.
RM-3d-Drew-1995  1.6 
Zmieniono sposób sprawdzania nośności połączeń przewiązek wewnętrznych prętów wielogałęziowych.
RM-Drew  4.21 
Zmieniono sposób sprawdzania nośności połączeń przewiązek wewnętrznych prętów wielogałęziowych.
RM-Drew-1995  1.5 
Zmieniono sposób sprawdzania nośności połączeń przewiązek wewnętrznych prętów wielogałęziowych.
RM-Stal  5.21 
Poprawiono działanie kontekstu "Łączniki – smukłości zastępcze" dotyczącego prętów wielogałęziowych.
RM-3d-Drew-1995  1.5 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas wymiarowania prętów z wyłączonymi podparciami pośrednimi.
RM-3d-Drew  2.48 
Poprawiono sprawdzanie nośności łączników przewiązek wewnętrznych prętów wielogałęziowych.
RM-3d-Drew-1995  1.4 
Dodano możliwość definiowania średnicy podkładek pod śruby i średnicy główek gwoździ, łączących przewiązki wewnętrzne prętów wielogałęziowych.
RM-Win 3d  8.72 
Poprawiono algorytm rozkładania obciążeń powierzchniowych.
RM-Drew  4.20 
Poprawiono sprawdzanie nośności łączników przewiązek wewnętrznych prętów wielogałęziowych.
RM-Drew-1995  1.4 
Dodano możliwość definiowania średnicy podkładek pod śruby i średnicy główek gwoździ, łączących przewiązki wewnętrzne prętów wielogałęziowych.
RM-3d-Drew  2.47 
Zmieniono sposób określania ugięć granicznych dla warunków SGU przy wyłączonym "Liczone od cięciwy pręta". Dodano włączniki umożliwiające zadawanie wielkości "L".
RM-3d-Drew-1995  1.3 
Zmieniono sposób określania ugięć granicznych dla warunków SGU przy wyłączonym "Liczone od cięciwy pręta". Dodano włączniki umożliwiające zadawanie wielkości "L".
RM-3d-Stal  3.63 
Zmieniono sposób określania ugięć granicznych dla warunków SGU przy wyłączonym "Liczone od cięciwy pręta". Dodano włączniki umożliwiające zadawanie wielkości "L".
RM-3d-Stal-1993  1.85 
Zmieniono sposób określania ugięć granicznych dla warunków SGU przy wyłączonym "Liczone od cięciwy pręta". Dodano włączniki umożliwiające zadawanie wielkości "L".
RM-Drew-1995  1.3 
Zmieniono sposób określania ugięć granicznych dla warunków SGU przy wyłączonym "Liczone od cięciwy pręta". Dodano włączniki umożliwiające zadawanie wielkości "L".
RM-Stal-1993  1.40 
Zmieniono sposób określania ugięć granicznych dla warunków SGU przy wyłączonym "Liczone od cięciwy pręta". Dodano włączniki umożliwiające zadawanie wielkości "L".
FD-Win  2.18 
Usunięto błąd w wydrukach zbrojenia fundamentu na zakładce "Wyniki wymiarowania fundamentów".
RM-Win 3d  8.71 
Rozszerzono kopiowanie danych wymiarowania o dane dotyczące sposobu łączenia gałęzi prętów wielogałęziowych.
RM-3d-Drew-1995  1.2 
Umożliwiono określanie wytrzymałości charakterystycznej łączników na rozciąganie (fuk).
RM-Drew-1995  1.2 
Umożliwiono określanie wytrzymałości charakterystycznej łączników na rozciąganie (fuk).
RM-3d-Drew  2.46 
Poprawiono wyznaczanie długości wyboczeniowych na podstawie podatności węzłów określonych w sposób uproszczony.
RM-3d-Stal  3.62 
Poprawiono wyznaczanie długości wyboczeniowych według PN.
RM-3d-Stal-1993  1.84 
Poprawiono wyznaczanie długości wyboczeniowych na podstawie podatności węzłów określonych w sposób uproszczony.
RM-3d-Drew-1995  1.1 
Poprawiono wyznaczanie długości wyboczeniowych na podstawie podatności węzłów określonych w sposób uproszczony.
RM-Drew-1995  1.1 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" przy wymiarowaniu pręta na podstawie obwiedni sił wewnętrznych (użycie przycisku ustawiającego bieżącą kombinację obciążeń).
RM-Win  11.97 
Zmiana sposobu zapisywania pliku obwiedni.
RM-Drew-1995  1.0 
Nowy moduł do wymiarowania elementów drewnianych wg PN-EN 1995-1-1 dla pakietu 2D, współpracujący z RM-Win 11.
RM-3d-Drew-1995  1.0 
Nowy moduł do wymiarowania elementów drewnianych wg PN-EN 1995-1-1 dla pakietu 3D, współpracujący z RM-3d 8.
RM-Win 3d  8.70 
Usunięto ograniczenie długości komentarza we własnościach zadania.
RM-Win 3d  8.69 
Dodano możliwość powiększania widoku konstrukcji względem kursora myszy (skrolowanie przy wciśniętym klawiszu CTRL).
RM-3d-Stal-1993  1.83 
Zmieniono działanie kontekstów wymiarowania "Długości wyboczeniowe" i "Zwichrzenie".
RM-3d-Stal  3.61 
Zmieniono działanie kontekstów wymiarowania "Długości wyboczeniowe" i "Zwichrzenie".
RM-Win 3d  8.68 
Usprawniono wykorzystanie obwiedni sił wewnętrznych w wymiarowaniu elementów układu.
PL-Win  2.92 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas generowania siatki MES.
RM-Win  11.96 
Program dostosowano do współpracy z modułem RM-Drew-1995 umożliwiającym wymiarowanie elementów drewnianych wg PN-EN 1995-1.
RM-Win 3d  8.67 
Poprawiono wizualizację obciążeń powierzchniowych oraz dodano sprawdzanie poprawności konturu obszaru obciążenia.
RM-Stal-1993  1.39 
Poprawiono tworzenie dokumentu wymiarowania w części dotyczącej nośności pręta zginanego i ściskanego.
RM-3d-Stal-1993  1.82 
Poprawiono tworzenie dokumentu wymiarowania w części dotyczącej nośności pręta zginanego i ściskanego.
RM-Win 3d  8.66 
Poprawiono importowanie zadań 2D.
RM-Win 3d  8.65 
Program dostosowano do współpracy z modułem, który umożliwia wymiarowanie elementów drewnianych wg PN-EN 1995.
RM-Obc  4.14 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" przy zamykaniu okna zestawienia obciążeń.
RM-Obc  4.13 
W oknie definiowania obciążeń poprawiono wyświetlanie listy obciążeń użytkownika ("Dodatki").
RM-Zelb-1992  1.13 
Poprawiono w wydruku wzór (5.36), który dotyczy efektów drugiego rzędu elementów ściskanych. Wartość Kr się nie zmieniła.
RM-Drew  4.19 
Poprawiono określanie nośności płytek kolczastych występujących w połączeniach węzła B.
RM-Win 3d  8.64 
Zmieniono parametry algorytmu podziału obciążeń powierzchniowych.
RM-3d-Stal-1993  1.81 
Umożliwiono wybór rodzaju kombinacji obciążeń stosowanej do sprawdzania warunków SGU.
RM-Stal-1993  1.38 
Umożliwiono wybór rodzaju kombinacji obciążeń stosowanej do sprawdzania warunków SGU.
RM-Zelb-1992  1.12 
Poprawiono wyznaczanie szerokości rozwarcia rys (zmieniono kombinacje charakterystyczne na quasi-stałe).
RM-Win  11.95 
Poprawiono wydruk relacji grup obciążeń dla wyników z obwiedniami sił wewnętrznych.
RM-Zelb-1992  1.11 
Poprawiono wyznaczanie zbrojenia wymaganego dla alternatywnych kombinacji obciążeń wg PN-EN przy włączonych obwiedniach sił przekrojowych.
RM-Win  11.94 
Poprawiono odczytywanie z pliku zadania definiowanych dwuteowników spawanych (profil S).
RM-3d-Drew  2.45 
Poprawiono wyświetlanie wyników wymiarowania grupy prętów w przypadku wystąpienia nieprawidłowych podatności węzłów przy wyznaczaniu długości wyboczeniowych według mechaniki.
RM-3d-Stal  3.60 
Poprawiono wyświetlanie wyników wymiarowania grupy prętów w przypadku wystąpienia nieprawidłowych podatności węzłów przy wyznaczaniu długości wyboczeniowych według mechaniki.
RM-3d-Stal-1993  1.80 
Poprawiono wyświetlanie wyników wymiarowania grupy prętów w przypadku wystąpienia nieprawidłowych podatności węzłów przy wyznaczaniu długości wyboczeniowych według mechaniki.
PL-Win  2.91 
Zmodyfikowano wyznaczanie szerokości rozwarcia rys według PN-EN.
RM-Win  11.93 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Range check error" przy zamykaniu listy profili podczas edycji przekroju.
RM-Stal-1993  1.37 
Dodano pliki dokumentów wymiarowania w języku niemieckim.
RM-3d-Stal-1993  1.79 
Dodano pliki dokumentów wymiarowania w języku niemieckim.
RM-Drew  4.18 
Zaktualizowano własności drewna klejonego zgodnie z PN-EN 14080:2013.
RM-3d-Drew  2.44 
Zaktualizowano własności drewna klejonego zgodnie z PN-EN 14080:2013.
RM-Obc  4.12 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" podczas dołączania pozycji z innego zestawienia obciążeń.
RM-Stal-1993  1.36 
Usunięto możliwość pojawienia się komunikatu "Wystąpił błąd podczas wymiarowania pręta!" przy wymiarowaniu elementów, których przekrój zawiera rury okrągłe.
RM-3d-Stal-1993  1.78 
Usunięto możliwość pojawienia się komunikatu "Wystąpił błąd podczas wymiarowania pręta!" przy wymiarowaniu elementów, których przekrój zawiera rury okrągłe.
RM-Win 3d  8.63 
Poprawiono podstawianie nazw rodzajów wyników w dokumentach przy wyłączonej opcji "Alternatywne kombinacje obliczeniowe PN-EN".
RM-Win 3d  8.62 
Poprawiono sprawdzanie specyfikacji kombinacji grup obciążeń.
RM-Zelb-1992  1.10 
Poprawiono wyznaczanie ugięć przy włączonych zalecanych wartościach współczynników γf wg PN-EN.
RM-Zelb-1992  1.9 
Poprawiono uwzględnianie alternatywnych kombinacji obciążeń w dokumencie wymiarowania.
RM-Drew  4.17 
Zaktualizowano cechy materiałowe poszczególnych klas drewna zgodnie z PN-EN 338:2016.
RM-3d-Drew  2.43 
Zaktualizowano cechy materiałowe poszczególnych klas drewna zgodnie z PN-EN 338:2016.
RM-Win 3d  8.60 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Range check error" podczas scalania prętów współliniowych.
RM-Zelb-1992  1.8 
Poprawiono wyznaczanie szerokości rys prostopadłych.
RM-Win 3d  8.59 
Poprawiono współczynniki γf w opisach kombinacji obciążeń umieszczanych w dokumentach wyników.
RM-Obc  4.11 
Rozszerzono program o możliwość definiowania własnych tabeli użytkownika ("Dodatki"), które pozwalają na wprowadzenie do programu ciężarów i obciążeń użytkowych nieokreślonych w normach.
RM-Win  11.92 
Poprawiono działanie okien MDI służących do definiowania przekrojów złożonych.
RM-Stal-1993  1.35 
Poprawiono wyznaczanie naprężeń przy sprawdzaniu nośności rur okrągłych klasy 4.
RM-3d-Stal-1993  1.77 
Poprawiono wyznaczanie naprężeń przy sprawdzaniu nośności rur okrągłych klasy 4.
RM-Win  11.91 
Poprawiono dzielenie obciążeń trapezowych powiązanych z zestawieniem obciążeń, które jest dokonywane podczas podziału pręta.
RM-Win 3d  8.58 
W pasku statusu okna głównego programu dodano informacje o masie zaznaczonych prętów.
RM-Stal-1993  1.34 
Zmieniono sposób uwzględniania stateczności lokalnej i określania przekroju efektywnego rur okrągłych klasy 4. Dodany został kontekst wymiarowania oparty na normie PN-EN 1993-1-6.
RM-3d-Stal-1993  1.76 
Zmieniono sposób uwzględniania stateczności lokalnej i określania przekroju efektywnego rur okrągłych klasy 4. Dodany został kontekst wymiarowania oparty na normie PN-EN 1993-1-6.
RM-Zelb-1992  1.7 
Wyłączono komunikat o przekroczeniu liczby iteracji w kontekście "Ograniczenie naprężeń".
RM-Stal  5.20 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" przy przechodzeniu do kontekstu "Środnik w złożonym stanie naprężenia".
RM-Win 3d  8.57 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Integer overflow" podczas definiowania nowego pręta układu.
RM-Win  11.90 
Usunięto możliwość utraty wyników kombinatoryki obciążeń po ponownym otwarciu zadania.
FD-Win  2.17 
Poprawiono wymiarowanie stopy fundamentowej na przebicie.
RM-Win  11.89 
Poprawiono podświetlanie elementów schematu przy korzystaniu z przycisków "+" / "-" w oknach wyświetlających wyniki dla prętów lub węzłów.
RM-Win 3d  8.56 
Umożliwiono wyłączenie automatycznego wyszukiwania płaszczyzn zawierających pręty układu i ich dodawania do listy płaszczyzn ustroju.
RM-Win 3d  8.55 
Poprawiono działanie okna definiowania przekroju.
RM-Stal-1993  1.33 
Poprawiono wyznaczanie powierzchni czynnej przy ścinaniu Av (na większą) dla dwuteowników walcowanych.
RM-3d-Stal-1993  1.75 
Poprawiono wyznaczanie powierzchni czynnej przy ścinaniu Av (na większą) dla dwuteowników walcowanych.
RM-Zelb-1992  1.6 
Poprawiono zachowywanie danych wymiarowania zapobiegając utracie niektórych danych przy przechodzeniu do modułów opartych na starszych normach żelbetowych.
RM-Zelb  6.16 
Przywrócono wyznaczanie wymaganego zbrojenia głównego.
RM-Zelb-1992  1.5 
Przywrócono wyznaczanie wymaganego zbrojenia głównego.
RM-Zelb-1992  1.4 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Access violation” w kontekście „Zbrojenie główne”.
RM-Profile  1.7 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas importowania kształtu profilu z pliku DXF.
RM-3d-Profile  1.7 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas importowania kształtu profilu z pliku DXF.
RM-Stal-1993  1.32 
Zoptymalizowano obliczenia przy wymiarowaniu złożonych przekrojów klasy 3.
RM-3d-Stal-1993  1.74 
Zoptymalizowano obliczenia przy wymiarowaniu złożonych przekrojów klasy 3.
RM-Stal  5.19 
Poprawiono dostępność kontekstu zwichrzenia dla niektórych rodzajów przekrojów złożonych.
RM-Win  11.88 
Usunięto możliwość nieprawidłowego pobierania modelu ściankowego profili parametrycznych i wystąpienia związanych z tym nieprawidłowości wymiarowania przekrojów stalowych.
RM-Win 3d  8.54 
Usunięto możliwość nieprawidłowego pobierania modelu ściankowego profili parametrycznych i wystąpienia związanych z tym nieprawidłowości wymiarowania przekrojów stalowych.
RM-Zelb-1992  1.3 
Dodano możliwość wyznaczenia końcowego współczynnika pełzania na podstawie załącznika normy.
RM-3d-Stal-1993  1.73 
Usunięto możliwość wystąpienia nieprawidłowych wyników dla nośności środnika pod obciążeniem skupionym.
RM-Stal-1993  1.31 
Usunięto możliwość wystąpienia nieprawidłowych wyników dla nośności środnika pod obciążeniem skupionym.
RM-Win 3d  8.53 
Poprawiono skrót Ctrl+A w oknie podglądu dokumentu.
RM-Zelb-1992  1.2 
W dokumencie wymiarowania w sekcji ugięć poprawiono podstawienie wartości sztywności BI i BII.
RM-Win 3d  8.52 
Poprawiono wyznaczanie długości wyboczeniowych według mechaniki przy wymiarowaniu z włączoną opcją „Obwiednie”.
RM-Win 3d  8.51 
Poprawiono wygląd okna otwierania i zapisu plików zadania oraz otwierania plików importu.
RM-Win  11.87 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Range check error” przy dodawaniu do przekroju profilu parametrycznego.
RM-Win 3d  8.50 
Zmieniono sposób tworzenia domyślnych kombinacji grup obciążeń.
RM-Win  11.86 
Zmieniono okno otwierania pliku zadania.
RM-Obc  4.10 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas definiowania obciążenia śniegiem wg PN-EN.
RM-Win 3d  8.49 
Usunięto możliwość utraty wyników obliczeń w przypadku zdefiniowania obciążeń z wykorzystaniem modułu RM_Obc.
RM-Zelb-1992  1.1 
Poprawiono uwzględnianie mimośrodów przy zmianie znaku siły osiowej wzdłuż pręta.
RM-Zelb-1992  1.0 
Moduł wymiarowania elementów żelbetowych wg PN-EN 1992 dla pakietu 2D współpracujący z programem RM-Win 11.
RM-Win 3d  8.48 
Umożliwiono zmianę kolorystyki okien programu (Opcje/Kolory).
FD-Win  2.16 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Range check error” podczas obliczania osiadań fundamentu.
RM-Drew  4.16 
Poprawiono wyznaczanie naprężeń tnących dla złożonych przekrojów skrzynkowych (typ Ic).
RM-3d-Drew  2.42 
Poprawiono wyznaczanie naprężeń tnących dla złożonych przekrojów skrzynkowych (typ Ic).
RM-Win  11.85 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu przy wywołaniu polecenia "Pliki / Nowe zadanie".
RM-Spol  4.15 
Poprawiono wyświetlanie schematu węzła w oknie danych połączenia „Spawane do blachy węzłowej”.
RM-Win 3d  8.47 
Rozszerzono sprawdzanie poprawności definicji przekrojów prętów układu.
RM-Zelb  6.15 
Poprawiono wyznaczanie powierzchni Act,eff (obliczenia szerokości rozwarcia rys) dla przekrojów teowych.
RM-Win 3d  8.46 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas sprawdzania obciążeń powierzchniowych.
PL-Win  2.90 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas definiowania żeber.
RM-Win 3d  8.45 
Zastosowano obliczenia w tle do sprawdzania poprawności obciążeń powierzchniowych.
PL-Win  2.89 
Poprawiono wyświetlanie parametrów gruntu w oknie edytora profilu podłoża.
RM-Stal  5.18 
Zmieniono sposób określania klasy przekroju. Obecnie, w pewnych sytuacjach, wyznaczona klasa przekroju może być niższa.
RM-3d-Stal  3.59 
Zmieniono sposób określania klasy przekroju. Obecnie, w pewnych sytuacjach, wyznaczona klasa przekroju może być niższa.
FD-Win  2.15 
Poprawiono dokładność i stabilność obliczeń osiadań fundamentów.
RM-Win  11.83 
Poprawiono usuwanie zadania z dysku (polecenie „Pliki/Usuń zadanie …”).
RM-3d-Stal-1993  1.72 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas sprawdzania konieczności zastosowania żeber podporowych.
RM-Drew  4.15 
Poprawiono wyznaczanie nośności łączników trzpieniowych dla połączeń elementów z różnych gatunków drewna.
RM-Win 3d  8.44 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas importowania zadania 2D.
PL-Win  2.88 
Poprawiono rozdział sił wewnętrznych na słupach i ścianach w przypadku występowania górnych odcinków tych elementów. Usunięto również możliwość wystąpienia błędu podczas generowania sitki MES.
RM-3d-Drew  2.41 
Poprawiono oznaczenia osi dla charakterystyk przekroju wyświetlanych w oknie wymiarowania pręta.
RM-Drew  4.14 
Poprawiono oznaczenia osi dla charakterystyk przekroju wyświetlanych w oknie wymiarowania pręta.
RM-Win 3d  8.43 
Poprawiono algorytm rozkładania obciążeń powierzchniowych.
RM-3d-Profile  1.6 
Umożliwiono import z pliku DXF geometrii ścianek oraz geometrii konturu profilu.
RM-Obc  4.9 
Dodano automatyczne aktualizowanie wartości obciążeń pobranych z zestawienia.
RM-Profile  1.6 
Umożliwiono import z pliku DXF geometrii ścianek oraz geometrii konturu profilu.
RM-Win 3d  8.42 
Poprawiono uwzględnianie mimośrodowego mocowania prętów w węzłach przy obliczeniach wg teorii II-rzędu.
RM-3d-Stal-1993  1.71 
Usunięto możliwość wyznaczenia nieprawidłowych (bardzo dużych) długości wyboczeniowych prętów.
RM-3d-Stal  3.58 
Usunięto możliwość wyznaczenia nieprawidłowych (bardzo dużych) długości wyboczeniowych prętów.
RM-3d-Drew  2.40 
Usunięto możliwość wyznaczenia nieprawidłowych (bardzo dużych) długości wyboczeniowych prętów.
PL-Win  2.87 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu nr 11 podczas generowania modelu MES.
RM-Obc  4.8 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu konwersji podczas uruchamiania modułu.
RM-Win  11.82 
Usunięto nieprawidłowości występujące w wersji 11.81 przy dodawaniu obciążeń dla grupy prętów.
RM-Win  11.81 
Usunięto błąd „Access violation” występujący przy dodawaniu obciążeń dla grupy prętów.
RM-Obc  4.7 
Zmieniono sposób definiowania obciążeń „Ciężar/Stałe” oraz „Użytkowe/Zmienne”.
RM-Zelb  6.14 
Poprawiono działanie okna kombinacji grup obciążeń.
FD-Win  2.14 
Poprawiono uwzględnianie ciężaru podłoża posadzek.
RM-3d-Stal-1993  1.70 
Zmieniono sposób przyjmowania domyślnych wartości współczynnika γM2 dla konstrukcji budynku.
RM-Win 3d  8.41 
Dla obwiedni reakcji podporowych dodano wyróżnianie kombinacji uzyskanych dla domyślnych wymiarów fundamentów oraz ostrzeżenie przy eksportowaniu takich reakcji do programu FD_Win.
RM-Stal-1993  1.30 
Zmieniono sposób przyjmowania domyślnych wartości współczynnika γM2 dla konstrukcji budynku.
RM-Win  11.80 
Poprawiono rozmieszczanie numeracji przekrojów na rysunku schematu układu w dokumencie wydruku.
RM-Win  11.79 
Usunięto możliwość zawyżania długości wyboczeniowych prętów w układach zawierających cięgna, w których dla poszczególnych rodzajów wyników (obliczeniowe, charakterystyczne, itd.) cięgna pracują w różnych konfiguracjach.
FD-Win  2.13 
Poprawiono wykres naprężeń pierwotnych w podłożu dla wyników II stanu granicznego. Na wykresie został uwzględniony wypór wody w gruncie nawodnionym.
RM-3d-Profile  1.5 
Poprawiono diagnostykę importu rysunku z pliku DXF.
RM-Profile  1.5 
Poprawiono diagnostykę importu rysunku z pliku DXF.
RM-3d-Stal-1993  1.69 
Poprawiono wyznaczanie pola czynnego przy ścinaniu Av dla przekrojów skrzynkowych.
RM-Stal-1993  1.29 
Poprawiono wyznaczanie pola czynnego przy ścinaniu Av dla przekrojów skrzynkowych.
RM-Drew  4.13 
Zmieniono sposób przechowywania danych o położeniu osłabień otworami wzdłuż osi pręta.
RM-Drew  4.12 
Poprawiono odnajdywanie wartości ekstremalnych po wklejeniu danych wymiarowania z innego pręta.
RM-3d-Stal-1993  1.68 
Dodano ograniczenie L/400 przy sprawdzaniu ugięć w kontekście SGU.
RM-Stal-1993  1.28 
Dodano ograniczenie L/400 przy sprawdzaniu ugięć w kontekście SGU.
RM-Obc  4.6 
Uzupełniono procedury dołączania obciążeń zastawienia podczas kopiowania obciążeń z innego projektu.
RM-3d-Stal-1993  1.67 
Zmieniono sposób wyznaczania współczynników „Cm” przy sprawdzaniu stateczności elementów zginanych i ściskanych.
RM-Stal-1993  1.27 
Zmieniono sposób wyznaczania współczynników „Cm” przy sprawdzaniu stateczności elementów zginanych i ściskanych.
RM-3d-Drew  2.39 
Poprawiono uwzględnianie osłabień otworami przy wymiarowaniu prętów.
RM-Drew  4.11 
Poprawiono uwzględnianie osłabień otworami przy wymiarowaniu prętów.
RM-Stal  5.17 
Poprawiono wyznaczanie biegunowego promienia bezwładności „is” dla przekrojów wielogałęziowych. Wielkość ta nie ma wpływu na nośność prętów wielogałęziowych.
RM-Obc  4.5 
Poprawiono wyznaczanie współczynnika ekspozycji dla obciążeń wiatrem według PN.
RM-3d-Stal-1993  1.66 
Umożliwiono uwzględnianie zwichrzenia ceowników walcowanych.
RM-Stal-1993  1.26 
Umożliwiono uwzględnianie zwichrzenia ceowników walcowanych.
RM-Win  11.78 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Integer overflow”.
RM-3d-Stal-1993  1.65 
Poprawiono wyznaczanie nośności na ścinanie dla przekrojów prostokątnych w kierunku równoległym do krótszego boku.
RM-Stal-1993  1.25 
Poprawiono wyznaczanie nośności na ścinanie dla przekrojów prostokątnych w kierunku równoległym do krótszego boku.
RM-Obc  4.4 
Nowa wersja modułu zestawienia obciążeń zawierająca normy PN oraz PN-EN.
RM-Obc  3.13 
Poprawiono wykres rozkładu ciśnienia wiatru dla budowli walcowych.
RM-Win 3d  8.40 
Poprawiono współpracę z nowym modułem zestawienia obciążeń (wersja 4.x). Uproszczono działanie okna definiowania obciążeń powierzchniowych.
RM-Win  11.77 
Poprawiono współpracę z nowym modułem zestawienia obciążeń (wersja 4.x).
RM-3d-Stal  3.57 
Poprawiono wyznaczanie współczynników ß przy sprawdzaniu ściskania ze zginaniem.
RM-3d-Stal  3.56 
W kontekście SGU dodano możliwość bezpośredniego zadawania granicznych wartości przemieszczeń.
PL-Win  2.86 
Wprowadzono zmiany w zakresie polepszenia i usprawnienia budowy modelu konstrukcji.
RM-Win  11.76 
Usunięto możliwość zawieszenia programu po zmianie przekroju w oknie wymiarowania pręta.
RM-Win  11.75 
Poprawiono uwzględnianie obciążenia w postaci momentu skupionego na końcu pręta przegubowego.
RM-Profile  1.4 
Umożliwiono import modelu ściankowego profilu z pliku DXF.
RM-3d-Profile  1.4 
Umożliwiono import modelu ściankowego profilu z pliku DXF.
RM-3d-Sin  1.5 
Poprawiono uwzględnianie odsunięć od węzła A i B dla wartości ekstremalnych.
RM-3d-Azur  1.5 
Poprawiono uwzględnianie odsunięć od węzła A i B dla wartości ekstremalnych.
RM-Drew  4.10 
Poprawiono uwzględnianie podcięć na końcach prętów dla przekrojów prostokątnych o szerokości większej niż wysokość (b>h).
RM-3d-Drew  2.38 
Poprawiono uwzględnianie podcięć na końcach prętów dla przekrojów prostokątnych o szerokości większej niż wysokość (b>h).
RM-Zelb  6.13 
W dokumencie wymiarowania wprowadzono wyróżnianie przekroczonych warunków nośności.
RM-Win  11.74 
Przy tworzeniu domyślnych kombinacji obciążeń uwzględniono wyłączenia określone w tabeli relacji grup obciążeń.
RM-Spol  4.14 
W dokumencie wymiarowania wprowadzono wyróżnianie przekroczonych warunków nośności.
RM-Win 3d  8.39 
Przy tworzeniu domyślnych kombinacji obciążeń uwzględniono wyłączenia określone w tabeli relacji grup obciążeń.
RM-3d-Drew  2.37 
Poprawiono wyznaczanie maksymalnego stopnia wykorzystania nośności pręta osłabionego otworami.
RM-Win 3d  8.38 
Usunięto możliwość nadmiernego obciążenia niektórych prętów obciążeniem powierzchniowym oraz poprawiono numerację prętów i węzłów na drzewku schematu po wykonaniu operacji scalenia prętów.
RM-Stal  5.16 
W dokumencie wymiarowania wprowadzono wyróżnianie przekroczonych warunków nośności.
RM-3d-Stal  3.55 
Poprawiono przyjmowanie wartości loω dla zwichrzenia przy zmianie podziału przęseł pręta.
RM-3d-Stal-1993  1.64 
Poprawiono przyjmowanie wartości loω dla zwichrzenia przy zmianie podziału przęseł pręta.
PL-Win  2.85 
Poprawiono reakcję programu na zmianę parametrów reologicznych płyty i żeber.
RM-Win  11.73 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu przy wywołaniu polecenia „Nowe zadanie”.
RM-Drew  4.9 
Zaktualizowano nośności płytek kolczastych na postawie nowszych aprobat technicznych uwzgledniających zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
RM-Win  11.72 
W dokumencie wydruku zadania poprawiono format liczb dotyczących podatności podpór.
RM-Drew  4.8 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Access violation” przy otwieraniu okna wymiarowania pręta.
RM-Win  11.71 
Dopuszczono do obliczeń kombinacje grup obciążeń, dla których specyfikacje „Zawsze” lub „Ewentualne” są puste.
RM-Win  11.70 
Zmieniono sposób przyjmowania domyślnych kombinacji obciążeń w przypadku występowania wielu grup obciążeń wyjątkowych lub sejsmicznych.
RM-Win 3d  8.37 
Zmieniono sposób przyjmowania domyślnych kombinacji obciążeń w przypadku występowania wielu grup obciążeń wyjątkowych lub sejsmicznych.
RM-Win  11.69 
Poprawiono usuwanie danych wymiarowania w opcji „Wyniki / Stal – PN-EN 1993”.
RM-Zelb  6.12 
Poprawiono wyznaczanie długości wyboczeniowej w kierunku prostopadłym do płaszczyzny układu.
RM-3d-Drew  2.36 
Usunięto błąd wymiarowania niepracujących cięgien przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych.
RM-3d-Stal  3.54 
Usunięto błąd wymiarowania niepracujących cięgien przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych.
RM-3d-Stal-1993  1.63 
Usunięto błąd wymiarowania niepracujących cięgien przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych.
RM-Stal-1993  1.24 
Usunięto błąd wymiarowania niepracujących cięgien przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych.
RM-Win 3d  8.36 
Poprawiono wykresy obwiedni sił wewnętrznych na wydruku „Wyników dla prętów” wg PN-EN. Poprzednio nie uwzględniały one alternatywnych kombinacji obciążeń (b).
RM-Win 3d  8.35 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Access violation” podczas importowania zadania z RM_Win.
RM-Drew  4.7 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Access violation” podczas generowania słupkowego diagramu nośności.
RM-3d-Stal-1993  1.62 
Poprawiono wyznaczanie wskaźnika plastycznego dla definiowanych dwuteowników i definiowanych ceowników, dla których zadane zostały skosy (vx, vy).
RM-Stal-1993  1.23 
Poprawiono wyznaczanie wskaźnika plastycznego dla definiowanych dwuteowników i definiowanych ceowników, dla których zadane zostały skosy (vx, vy).
RM-3d-Drew  2.35 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu wyznaczania długości wyboczeniowych wg mechaniki przy włączonych obwiedniach dla układów zawierających cięgna.
RM-3d-Stal  3.53 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu wyznaczania długości wyboczeniowych wg mechaniki przy włączonych obwiedniach dla układów zawierających cięgna.
RM-3d-Stal-1993  1.61 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu wyznaczania długości wyboczeniowych wg mechaniki przy włączonych obwiedniach dla układów zawierających cięgna.
RM-Win  11.68 
Poprawiono sprawdzanie ograniczenia przemieszczeń dla układów składających się wyłącznie z cięgien.
RM-Drew  4.6 
Poprawiono przyjmowanie minimalnego rozstawu łączników a2 w połączeniach trzpieniowych (gwoździe, śruby, wkręty), w których zastosowano płytki stalowe lub sklejkę.
RM-3d-Stal  3.52 
Poprawiono sprawdzanie złożonego stanu środników, które nie są równoległe do osi głównych przekroju.
RM-Win  11.67 
Usunięto błąd uniemożliwiający przypisywanie obciążeń do grup obciążeń o symbolach „Y” i „Z”.
RM-Win 3d  8.34 
Poprawiono skalowanie belki statusu okna głównego programu.
RM-3d-Stal  3.51 
Usunięto błąd „Access violation” występujący w wersji 3.50 przy wyświetlaniu dokumentu wymiarowania.
RM-3d-Stal-1993  1.60 
W tabeli wyników wymiarowanie prętów w kolumnie „Grupa” dodano nazwy grup nadrzędnych.
RM-3d-Stal  3.50 
W tabeli wyników wymiarowanie prętów w kolumnie „Grupa” dodano nazwy grup nadrzędnych.
RM-3d-Drew  2.34 
W tabeli wyników wymiarowanie prętów w kolumnie „Grupa” dodano nazwy grup nadrzędnych.
RM-Win 3d  8.33 
Usprawniono przechodzenie między trybami pracy programu (Schemat/Statyka/Wymiarowanie) przy znacznej liczbie linii pomocniczych oraz przyśpieszono usuwanie dużej liczby elementów modelu.
PL-Win  2.84 
Przyśpieszono obliczenia SGU oraz zmieniono sposób sprawdzania nakładania się ścian.
RM-3d-Stal-1993  1.59 
Przyśpieszono wyznaczanie wartości maksymalnych warunków nośności elementu.
RM-3d-Stal  3.49 
Przyśpieszono wyznaczanie wartości maksymalnych warunków nośności elementu.
RM-3d-Drew  2.33 
Przyśpieszono wyznaczanie wartości maksymalnych warunków nośności elementu.
RM-Stal  5.15 
Poprawiono uwzględnianie stateczności giętno-skrętnej dla przekrojów zamkniętych w normowym warunku (58).
RM-3d-Stal  3.48 
Poprawiono uwzględnianie stateczności giętno-skrętnej dla przekrojów zamkniętych w normowym warunku (58).
RM-Spol  4.13 
Usunięto błąd „Range check error” występujący dla podstaw słupa utworzonych w starszych wersjach programu.
FD-Win  2.12 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas generowania wydruku projektu.
RM-Win  11.66 
Wprowadzono przywracanie prawidłowego przypisania przekrojów do prętów po dodaniu pustego przekroju (przekrój pusty jest automatycznie usuwany).
RM-3d-Stal  3.47 
Usunięto możliwość niewłaściwego przyjmowania momentu krytycznego dla prętów zabezpieczonych przed zwichrzeniem (lom < l1max). W pewnych sytuacjach mogło dochodzić do niepotrzebnego uwzględnienia zwichrzenia pręta.
RM-3d-Stal  3.46 
W wersji 32-bitowe modułu usunięto możliwość uzyskania błędnych wyników wymiarowania prętów wielogałęziowych, dla który nie został określony sposób łączenia gałęzi.
RM-Win 3d  8.32 
Dodano wartości kątów obrotu osi pręta w oknie wyników pręta oraz zmieniono jednostki kątów obrotu węzła w oknie wyników węzła.
PL-Win  2.83 
Usunięto możliwość wystąpienia błędów przy nakładaniu konturu płyty o innej grubości. Obecnie w celu wprowadzenia obszaru płyty o innej grubości (np. głowica słupa) nie jest konieczne wcześniejsze wycięcie w płycie otworu.
RM-Win 3d  8.31 
Poprawiono wyznaczanie podparć pośrednich dla prętów zakrzywionych (łuków).
RM-Win  11.65 
Umożliwiono definiowanie profili z falistym środnikiem o nietypowych wymiarach.
RM-Win 3d  8.30 
Umożliwiono definiowanie profili z falistym środnikiem o nietypowych wymiarach.
RM-Win 3d  8.29 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Access violation” po wywołaniu edytora przekroju poprzez drzewko projektu (lista przekrojów w prawy panel okna głównego).
RM-Win  11.64 
Wprowadzono możliwość określania innej wielkości czcionki używanej przez program w wersji 11 i wersji 10.
RM-Win 3d  8.28 
Wprowadzono możliwość określania innej wielkości czcionki używanej przez program w wersji 8 i wersji 6.
RM-Win  11.63 
W oknie „Kombinatoryka Obciążeń” (Obciążenia / Kombinacje grup obc.) dodano włącznik „Kombinacje domyślne”.
RM-Win 3d  8.27 
Umożliwiono przesuwanie płaszczyzny roboczej przy użyciu klawiszy SHIFT + STRZAŁKA. Wprowadzono włącznik „Kombinacje domyślne” w oknie relacji grup obciążeń. Usunięto błąd wersji 8.26, który występował przy przechodzeniu do trybu „Statyka” lub „Wymiarowanie” przy włączonych obwiedniach.
RM-Win 3d  8.26 
Zmieniono sposób przyjmowania więzów węzła połączonego przesuwnie z połączeniem pośrednim pręta.
RM-Profile  1.3 
Usprawniono działanie edytora profili.
RM-3d-Profile  1.3 
Usprawniono działanie edytora profili.
PL-Win  2.82 
Dodano opcję pozwalającą zadawanie obciążeń oraz obciążeń temperaturą na płyty zawierające się wewnątrz obciążanej płyty („uwzględnij płyty zawierające się”).
RM-Win  11.62 
Poprawiono działanie operacji zmiany typu grupy prętów.
RM-Win  11.61 
Poprawiono zapisywanie profili o dłuższych nazwach, np. przekroje blachownic.
RM-Win 3d  8.25 
Usunięto możliwość uzyskania błędnych wyników obwiedni sił wewnętrznych w wersji 8.24 dla układów zawierających cięgna.
RM-Win  11.60 
Umożliwiono przywracanie domyślnej nazwy przekroju poprzez wprowadzenie i zaakceptowanie nazwy pustej.
RM-Win 3d  8.24 
Przyśpieszono obliczenia statyczne dla układów zawierających cięgna oraz obliczenia według teorii II-rzędu.
RM-Spol  4.12 
Umożliwiono wymiarowanie połączeń prętów z profili ażurowych oraz z falistym środnikiem.
RM-Win 3d  8.23 
W oknie głównym programu oraz w oknach wymiarowania dodano informacje o materiałach przypisanym do przekrojów.
PL-Win  2.81 
Usunięto możliwość otrzymania niejednoznacznych lub zaniżonych wartość wyników SGU. Błędne wyniki mogły występować w programie od wersji 2.77.
PL-Win  2.80 
Usunięto błąd „Access violation” związany z występowaniem bardzo krótkich żeber.
RM-Win 3d  8.22 
Zoptymalizowano rozmiar macierzy sztywności układu i poprawiono widoczność pręta wskazanego w oknie wymiarowania grupy prętów.
RM-Spol  4.11 
Zmieniono wygląd wzorów znajdujących się w oknach wyników wymiarowania.
RM-Stal  5.14 
Zmieniono wygląd wzorów znajdujących się w oknie wymiarowania.
RM-Win  11.59 
Poprawiono skalowanie okien programu.
RM-Zelb  6.11 
Poprawiono skalowanie paska narzędzi w oknie wymiarowania elementu żelbetowego.
RM-Win 3d  8.21 
Dodano możliwość uproszczonej selekcji obiektów graficznych dokonywanej w oknie głównym programu. Włączenie tej opcji może wyraźnie przyśpieszyć działanie grafiki 3D. Przyśpieszono również wykonywanie obliczeń statycznych.
RM-Win  11.58 
Zmieniono skalowanie okien programu przy zmianie ustawień skalowania ekranu.
RM-Zelb  6.10 
Poprawiono dokument wymiarowania w sekcji „Długości wyboczeniowe” oraz poprawiono uwzględnianie wpływu smukłości pręta dla zadanych wartości lcol.
RM-Zelb  6.9 
Poprawiono wyliczenia momentów Msdx i Msdy w dokumencie wymiarowania w sekcji „Siły Przekrojowe”.
RM-Stal-1993  1.22 
Usunięto możliwość wyświetlania błędnych wartości na diagramie nośności grupy prętów. Złe wartości mogły występować przy obliczeniach dla obwiedni sił wewnętrznych i dotyczyć prętów, dla których określono długości wyboczeniowe wg mechaniki.
RM-Win 3d  8.20 
W wersji 32-bitowej zmieniono skalowanie okien programu przy zmianie ustawień skalowania ekranu. Przyśpieszono również obliczenia statyczne wykonywane z większą liczbą wątków obliczeniowych.
RM-Azur  3.3 
Poprawiono inicjowanie danych wymiarowania.
RM-Sin  3.6 
Poprawiono inicjowanie danych wymiarowania.
RM-Win  11.57 
Poprawiono sprawdzanie nazwy dodawanego materiału i umożliwiono stosowanie znaków takich jak: \ / | * ? : < > ”.
RM-Win 3d  8.19 
Poprawiono sprawdzanie nazwy dodawanego materiału i umożliwiono stosowanie znaków takich jak: \ / | * ? : < > ”.
RM-Win 3d  8.18 
Poprawiono określanie masy jednostkowej dźwigarów z falistym środnikiem. Zmiana wymagana ponownego wprowadzenia do zdefiniowanych przekrojów profili SIN.
RM-Zelb  6.8 
Uwzględniono wpływ obciążeń temperaturą na ugięcia elementów żelbetowych.
RM-Win  11.56 
Poprawiono określanie masy jednostkowej dźwigarów z falistym środnikiem. Zmiana wymagana ponownego wprowadzenia do zdefiniowanych przekrojów profili SIN.
RM-Win 3d  8.17 
Poprawiono rozpoznawanie typu nowo zdefiniowanych profili parametrycznych.
RM-Stal  5.13 
Poprawiono sprawdzanie nośności na ściskanie przekrojów zawierających profile parametryczne nierozpoznanego typu.
RM-Win  11.55 
Poprawiono rozpoznawanie typu nowo zdefiniowanych profili parametrycznych.
RM-Win 3d  8.16 
Poprawiono widoczność znacznika przekroju pręta w oknach wyników sił wewnętrznych i wymiarowania oraz wprowadzono ułatwienia w ustawianiu wzdłuż pręta punktu centrum widoku (Ctrl + Lewy Przycisk Myszy).
PL-Win  2.79 
Usunięto błąd związany z profilami kolorów przy otwieraniu zadanie poprzez skojarzony typ pliku (np. przez podwójne kliknięcie pliku w eksploratorze Windowsa).
RM-Stal  5.12 
Wprowadzono zabezpieczenie przed wymiarowaniem prętów o przekrojach zawierających profile parametryczne, które nie posiadają zdefiniowanego modelu ściankowego.
RM-Win 3d  8.15 
W wersji 64-bitowej poprawiono skalowanie okien programu przy zmianie ustawień skali ekranu.
RM-3d-Azur  1.4 
Poprawiono zachowanie programu po zmianie przekroju z poziomu okna wymiarowania pręta.
RM-3d-Drew  2.32 
Poprawiono aktualizowanie widoku konstrukcji po zmianie przekroju w oknie wymiarowania pręta.
RM-3d-Stal  3.45 
Poprawiono aktualizowanie widoku konstrukcji po zmianie przekroju w oknie wymiarowania pręta.
RM-3d-Stal-1993  1.58 
Poprawiono aktualizowanie widoku konstrukcji po zmianie przekroju w oknie wymiarowania pręta.
RM-3d-Sin  1.4 
Poprawiono uwzględnianie wpływu ścinania na ugięcia pręta.
RM-3d-Azur  1.3 
Poprawiono wyświetlanie siły wewnętrznych w oknie wymiarowania przy włączonych obwiedniach.
RM-Sin  3.5 
Poprawiono wyświetlanie siły wewnętrznych w oknie wymiarowania przy włączonych obwiedniach.
RM-Azur  3.2 
Poprawiono wyświetlanie siły wewnętrznych w oknie wymiarowania przy włączonych obwiedniach.
RM-3d-Sin  1.3 
Poprawiono zachowanie programu po zmianie przekroju z poziomu okna wymiarowania pręta.
RM-3d-Sin  1.2 
Poprawiono wyświetlanie siły wewnętrznych w oknie wymiarowania przy włączonych obwiedniach.
RM-Win 3d  8.14 
Wprowadzono ponawianie obliczania długości wyboczeniowych wg mechaniki przy wejściu do wymiarowania pręta. Obliczenia są ponawiane, gdy poprzednie wyznaczanie długości wyboczeniowych zakończyło się błędem.
RM-3d-Sin  1.1 
Z okna wymiarowania usunięto włącznik „Obwiednie”.
RM-3d-Azur  1.2 
Z okna wymiarowania usunięto włącznik „Obwiednie”.
RM-Win 3d  8.13 
Zmieniono sposób sygnalizowania utraty stateczności prętów przy wyznaczaniu długości wyboczeniowych wg mechaniki.
RM-Spol  4.10 
Usunięto błąd występujący przy wymiarowaniu połączenia „Śrubowe do żebra”.
RM-3d-Azur  1.1 
Usunięto błąd wyznaczania wartości ekstremalnych wymiarowania.
RM-Win 3d  8.12 
Udostępniono 64-bitową wersję RM-WIN-3D. Wersja ta jest instalowana na systemach 64-bitowych i dzięki dostępowi do większej pamięci operacyjnej komputera, umożliwia wykonywanie obliczeń statycznych większych układów konstrukcyjnych.
RM-Win  11.54 
Usunięto błąd numeracji prętów w wydruku „Wyniki dla prętów” przy włączonych obwiedniach.
RM-Win 3d  8.11 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu obliczeń przy liczbie obciążeń powierzchniowych większej niż 255.
RM-Stal-1993  1.21 
W oknie wyboru kontekstów (wymiarowanie grupy prętów) dodano możliwość jednoczesnego zaznaczania i odznaczania wszystkich kontekstów wymiarowania.
RM-3d-Stal-1993  1.57 
W oknie wyboru kontekstów (wymiarowanie grupy prętów) dodano możliwość jednoczesnego zaznaczania i odznaczania wszystkich kontekstów wymiarowania.
RM-3d-Stal  3.44 
W oknie wyboru kontekstów (wymiarowanie grupy prętów) dodano możliwość jednoczesnego zaznaczania i odznaczania wszystkich kontekstów wymiarowania.
RM-3d-Drew  2.31 
W oknie wyboru kontekstów (wymiarowanie grupy prętów) dodano możliwość jednoczesnego zaznaczania i odznaczania wszystkich kontekstów wymiarowania.
RM-Stal-1993  1.20 
W kontekście „Przekrój” wprowadzono sygnalizowanie pominięcia profili o materiale niezgodnym z normą wymiarowania.
RM-3d-Stal-1993  1.56 
W kontekście „Przekrój” wprowadzono sygnalizowanie pominięcia profili o materiale niezgodnym z normą wymiarowania.
RM-3d-Stal  3.43 
W kontekście „Przekrój” wprowadzono sygnalizowanie pominięcia profili o materiale niezgodnym z normą wymiarowania.
RM-3d-Drew  2.30 
W kontekście „Przekrój” wprowadzono sygnalizowanie pominięcia profili o materiale niezgodnym z normą wymiarowania.
PL-Win  2.78 
Poprawiono automatyczne wyznaczanie efektywnej szerokości półek żeber oraz zachowanie programu przy kopiowaniu obciążeń. Poprawiono również wydruk zadania i uzupełniono go o tabelę sztywności elementów.
RM-Spol  4.9 
Usunięto możliwość nieprawidłowego sygnalizowania niewłaściwego doboru śrub w oknie danych połączenia doczołowego. Komunikat pojawiał się po zmianie stanu włącznika „Sprężane”.
RM-Win 3d  8.10 
Usprawniono ukrywanie prętów nieobciążonych obciążeniem powierzchniowym.
RM-Stal-1993  1.19 
W kontekście SGU dodano możliwość bezpośredniego zadania granicznej wartości przemieszczeń.
RM-3d-Stal-1993  1.55 
W kontekście SGU dodano możliwość bezpośredniego zadania granicznej wartości przemieszczeń.
RM-Win  11.53 
Przywrócono domyślną wartość współczynników γf=1,1 dla ciężaru własnego nowego zadania przy kombinacjach obciążeń wg PN-82/B-02000.
RM-Win 3d  8.9 
Przywrócono domyślną wartość współczynników γf=1,1 dla ciężaru własnego nowego zadania przy kombinacjach obciążeń wg PN-82/B-02000.
RM-Stal-1993  1.18 
Poprawiono wyznaczanie współczynników Cmi,0 przy sprawdzaniu nośności prętów zginanych i ściskanych wg metody I.
RM-3d-Stal-1993  1.54 
Poprawiono wyznaczanie współczynników Cmi,0 przy sprawdzaniu nośności prętów zginanych i ściskanych wg metody I.
RM-Win 3d  8.8 
Poprawiono działanie opcji „Schemat / Korekta położenia węzłów”.
RM-Zelb  6.7 
Poprawiono definiowanie stref zbrojenia strzemionami i uniemożliwiono powstawanie stref o zerowej długości.
RM-Win 3d  8.7 
Usunięto możliwość pojawienia się komunikatu „Wystąpił błąd podczas obliczeń”.
RM-Win 3d  8.6 
Przyśpieszono odnajdywanie wskazywanych obiektów w oknie głównym programu. Znaczne przyśpieszenie działania występuje dla niektórych kart graficznych.
RM-Spol  4.8 
Usunięto możliwość nieprawidłowego wyświetlania rysunku połączenia węzła.
PL-Win  2.77 
Przywrócono możliwość korzystania z automatycznego wyznaczania szerokości współpracującej płyty z żebrem.
RM-Win 3d  8.5 
Poprawiono zachowywanie rozmiarów płaszczyzny roboczej przy włączonej opcji „Nie zmieniaj zadanego rozmiaru”.
RM-Win  11.52 
Umożliwiono zmianę i zachowanie symbolu i nazwy grupy obciążeń ciężaru własnego.
RM-Win 3d  8.4 
Dodano możliwość zachowywania kopii zapasowych plików zadań. Kopie zapasowe przechowywane są w podfolderach „Historia”, a ich liczbę określa się w opcjach programu.
RM-Win  11.51 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Access violation” podczas wymiarowania prętów.
RM-Win 3d  8.3 
Usprawniono rozkładanie obciążeń powierzchniowych na obciążenia prętów wykonywane przed obliczeniami statycznymi.
RM-Spol  4.7 
Poprawiono sprawdzanie nośności spoin łączących blachę węzłową z pasami w połączeniu „Spawane do blachy węzłowej”.
RM-Win 3d  8.2 
Poprawiono sygnalizowanie błędów przypisania przekrojów prętów. Podczas otwierania zadania pojawia się tylko jeden komunikat „Niewłaściwy przekrój pręta”.
RM-Drew  4.5 
Poprawiono przyjmowanie minimalnych rozstawów i odległości śrub w połączeniach z płytkami stalowymi.
RM-Win 3d  8.1 
Usunięto możliwość niewczytywania profili parametrycznych użytych w przekrojach podczas otwierania zadania przy uruchamianiu programu (uruchamianie poprzez skojarzony typ pliku).
RM-3d-Sin  1.0 
Moduł do wymiarowania prętów o przekroju z falistym środnikiem, współpracujący z programem RM-WIN-3D.
RM-3d-Azur  1.0 
Moduł do wymiarowania prętów o przekroju ażurowym, współpracujący z programem RM-WIN-3D.
RM-Win 3d  8.0 
Umożliwiono wymiarowanie prętów o przekroju ażurowym oraz o przekroju z falistym środnikiem.
PL-Win  2.76 
Poprawiono algorytm sprawdzania nośności płyty na przebicie, w którym uwzględniono możliwość występowania w strefie przebicia dodatkowych słupów oraz sił skupionych.
RM-Win  11.50 
Poprawiono rysowanie obróconych profili parametrycznych w oknie edycji przekroju.
RM-Stal  5.11 
Poprawiono uwzględnianie zwichrzenia dla przekrojów zamkniętych.
RM-Sin  3.4 
Poprawiono uwzględnianie wpływu ścinania na przemieszczenia pręta przy obliczeniach z zalecanymi wartościami współczynników obciążeniowych γf wg PN-EN.
RM-Win 3d  7.90 
Poprawiono rysowanie obróconych profili parametrycznych w oknie edycji przekroju.
RM-3d-Stal  3.42 
Poprawiono uwzględnianie zwichrzenia dla przekrojów zamkniętych oraz wprowadzono na diagramie nośności prętów sygnalizowanie nieuwzględnienia zwichrzenia przy przekroczonym maksymalnym rozstawie stężeń bocznych.
FD-Win  2.10 
Zmieniono sposób otwierania i zapisywania plików danych programu.
RM-Stal-1993  1.17 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu po zmianie przekroju w oknie wymiarowania przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych.
RM-Stal  5.10 
Poprawiono metodę scalania ścianek profili połączonych spawami.
RM-Stal-1993  1.16 
Poprawiono metodę scalania ścianek profili połączonych spawami.
RM-3d-Stal-1993  1.53 
Poprawiono metodę scalania ścianek profili połączonych spawami.
RM-3d-Stal  3.41 
Poprawiono metodę scalania ścianek profili połączonych spawami.
RM-Win  11.49 
Poprawiono uwzględnianie zmian parametrów przeliczania wartości obciążeń pobranych z zestawienia dokonywanych z poziomu listy obciążeń („Obciążenia/Lista obciążeń”).
RM-Spol  4.6 
Poprawiono podstawienie warunków nośności na siłę poprzeczną dla modelu plastycznego w dokumencie wymiarowania podstawy słupa wg PN-B-03215:1998.
RM-Win  11.48 
Poprawiono wyznaczanie charakterystyk geometrycznych nowo definiowanych rur prostokątnych w katalogu profili.
PL-Win  2.75 
Wprowadzono ostrzeżenia o braku zdefiniowanej szerokości współpracującej żeber.
RM-Win  11.47 
Poprawiono znak reakcji poziomej i momentu utwierdzenia przy przekazywaniu reakcji do programu FD-Win.
RM-Win 3d  7.89 
Wprowadzono ułatwienia w poprawianiu obciążeń powierzchniowych.
RM-Stal  5.9 
Poprawiono sygnalizowanie przekroczenia smukłości pręta ściskanego o numerze 1.
RM-Win  11.46 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas dzielenia pręta.
RM-Win 3d  7.88 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas operacji usuwania przekrojów zbędnych.
RM-Drew  4.4 
Zmieniono opis klas trwania obciążeń zmiennych w kontekście „Stan graniczny użytkowania”.
RM-Win 3d  7.87 
Wprowadzono sprawdzanie poprawności zadeklarowania prętów obciążonych obciążeniami powierzchniowymi i monitowanie o konieczności ich zweryfikowania.
RM-Stal  5.8 
Poprawiono wyszukiwania najniekorzystniejszego warunku wymiarowania.
RM-Win  11.45 
Poprawiono działanie generatora więźb dachowych.
RM-Win  11.44 
Ułatwiono usuwanie pustych grup obciążeń przed wykonaniem obliczeń statycznych.
RM-Win 3d  7.86 
Ułatwiono usuwanie pustych grup obciążeń przed wykonaniem obliczeń statycznych.
RM-Win  11.43 
Uniemożliwiono zmianę rodzaju obciążeń pierwszej grupy obciążeń zarezerwowanej dla ciężaru własnego.
RM-Win 3d  7.85 
Uniemożliwiono zmianę rodzaju obciążeń pierwszej grupy obciążeń zarezerwowanej dla ciężaru własnego.
RM-Stal-1993  1.15 
Uzupełniono dokument wymiarowania.
RM-3d-Stal-1993  1.52 
Uzupełniono dokument wymiarowania.
RM-Win 3d  7.84 
Na stanowiskach wielomonitorowych z pulpitem rozszerzonym, umożliwiono przenoszenie okien własności elementów poza okno główne programu. Dodano również możliwość ukrywania prętów nieprzydzielonych do obciążenia powierzchniowego.
RM-Win 3d  7.83 
Usprawniono działanie drzewka projektu oraz umożliwiono wybór grupy prętów nowo definiowanego pręta.
RM-Win 3d  7.82 
Poprawiono uwzględnianie obciążeń rozłożonych o różnych znakach wartości Pa i Pb.
RM-Win 3d  7.81 
Poprawiono widoczność podglądu obciążeń prętów pochodzących od obciążeń powierzchniowych. Poprawiono zachowanie programu podczas edycji częściowo ukrytego schematu oraz poprawiono i uzupełniono operacje zaznaczania elementów układu.
RM-Win  11.42 
Dodano wyświetlanie wartość ekstremalnych na wykresach obwiedni sił wewnętrznych.
RM-3d-Stal  3.40 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu przy wymiarowaniu prętów o przekrojach zawierających różne rodzaje stali.
RM-3d-Stal-1993  1.51 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu przy wymiarowaniu prętów o przekrojach zawierających różne rodzaje stali.
RM-Stal  5.7 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu przy wymiarowaniu prętów o przekrojach zawierających różne rodzaje stali.
RM-Stal-1993  1.14 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu przy wymiarowaniu prętów o przekrojach zawierających różne rodzaje stali.
RM-3d-Stal  3.39 
Poprawiono sprawdzanie nośności środnika pod obciążeniem skupionym.
RM-3d-Stal-1993  1.50 
Poprawiono sprawdzanie nośności środnika pod obciążeniem skupionym.
RM-Stal-1993  1.13 
Poprawiono sprawdzanie nośności środnika pod obciążeniem skupionym.
RM-Win 3d  7.80 
Poprawiono działanie okna wyników pręta dla obwiedni.
RM-Win 3d  7.79 
Poprawiono wyświetlanie widoku prętów o przekrojach wielomateriałowych oraz umożliwiono wymiarowanie prętów na podstawie wyboru materiału głównego przekroju.
PL-Win  2.74 
Przy obliczaniu ugięć płyty zarysowanej przywrócono przyjmowanie normowego współczynnika β2=1. Skutkuje to zwiększeniem wyznaczanych ugięć i bezpieczniejszym wynikiem analizy SGU.
RM-Stal-1993  1.12 
Dodano ograniczenie h/1000 dla przemieszczeń poziomych przy sprawdzaniu warunków SGU.
RM-Stal  5.6 
Dodano ograniczenie h/1000 dla przemieszczeń poziomych przy sprawdzaniu warunków SGU.
RM-3d-Stal-1993  1.49 
Dodano ograniczenie h/1000 dla przemieszczeń poziomych przy sprawdzaniu warunków SGU.
RM-3d-Stal  3.38 
Dodano ograniczenie h/1000 dla przemieszczeń poziomych przy sprawdzaniu warunków SGU.
RM-Win  11.41 
Do wydruku wyników obliczeń statycznych dodano tabelę reakcji podporowych dla charakterystycznych wartości obciążeń.
RM-Win 3d  7.78 
Usprawniono działanie okna wyników pręta dla obwiedni sił wewnętrznych. Poprawiono wyznaczanie długości wyboczeniowych według mechaniki na potrzeby wymiarowania prętów przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych.
RM-Win 3d  7.77 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu przy wybieraniu prętów poprzez drzewko projektu oraz przy operacjach „Cofnij” i „Ponów”.
RM-Win  11.40 
W opcjach („Parametry aplikacji/Kolory”) dodano możliwość wyboru koloru symbolu aktywnej grupy obciążeń („Obciążenia/Definiowanie”).
RM-Stal-1993  1.11 
W kontekście SGU dla przemieszczeń poziomych dodano ograniczenie h/400.
RM-Win 3d  7.76 
Wprowadzono możliwość wyłączenia kreskowania wykresów. Przyśpiesza to działanie okna głównego programu przy wyświetlaniu wyników dla dużych układów.
RM-3d-Stal-1993  1.48 
W kontekście SGU dla przemieszczeń poziomych dodano ograniczenie h/400.
RM-Win 3d  7.75 
Dodano możliwość nieprzesuwania rysunku do początku lokalnego układu współrzędnych związanego z płaszczyzną roboczą podczas importu danych z plików DXF.
RM-Win 3d  7.74 
Dodano możliwość definiowania połączeń przesuwnych końców pręta oraz przesuwów dla pośrednich podparć prętów. Poprawiono uwzględnianie warunków mocowania przegubowych prętów łukowych.
RM-Stal  5.5 
Usunięto błąd „Access violation” występujący przy wydruku tabelarycznych wyników wymiarowania (opcja „Pliki/Wydruk”) dla obwiedni sił wewnętrznych.
RM-Win  11.39 
Przy definiowaniu nowego zadania, przywrócono domyślne włączanie ciężaru własnego oraz przywrócono domyślny typ podpory jako podpora stała.
RM-Win 3d  7.73 
W opcji „Statyka” do linii statusu okna głównego dodano informację o sumach reakcji podporowych.
RM-Win  11.38 
Poprawiono rysowanie wykresów obwiedni sił wewnętrznych.
RM-Win 3d  7.72 
Poprawiono wyznaczanie wartości obciążeń na długość rzutu prętów łukowych dla obciążeń powierzchniowych.
RM-Win  11.37 
Poprawiono przyjmowanie współczynników obciążeniowych dla ciężaru własnego przy obliczeniach według PN-EN. Zmieniono sposób przekazywania reakcji podporowych do programu FD-Win. W oknie wyników węzła należy użyć przycisku „Przekaż reakcje”.
FD-Win  2.9 
Zmieniono sposób pobierania reakcji podporowych z programów statycznych. Obecnie możliwe jest pobieranie reakcji z RM-Win 2D i 3D, przy użyciu tego samego mechanizmu.
RM-Win 3d  7.71 
Poprawiono przyjmowanie współczynników obciążeniowych dla ciężaru własnego przy obliczeniach według PN-EN.
RM-Stal-1993  1.10 
Ograniczono sprawdzanie warunku nośności na rozciąganie tylko do kombinacji z dodatnią siłą osiową.
RM-3d-Stal-1993  1.47 
Ograniczono sprawdzanie warunku nośności na rozciąganie tylko do kombinacji z dodatnią siłą osiową.
RM-Win 3d  7.70 
Umożliwiono przywracanie domyślnych ustawień relacji obciążeń.
RM-Drew  4.3 
Poprawiono wyznaczanie długości wyboczeniowej pręta wg mechaniki.
RM-3d-Drew  2.29 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Access violation” przy zamykaniu okna wyników wymiarowania grupy prętów.
RM-3d-Stal  3.37 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Access violation” przy zamykaniu okna wyników wymiarowania grupy prętów.
RM-3d-Stal-1993  1.46 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Access violation” przy zamykaniu okna wyników wymiarowania grupy prętów.
RM-Drew  4.2 
Poprawiono określanie kierunku działania siły w stosunku do włókien w połączeniach na śruby.
PL-Win  2.73 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas otwierania pliku DXF.
RM-Stal-1993  1.9 
Poprawiono określanie współczynnika wyboczeniowego w kierunku prostopadłym do płaszczyzny układu przy obliczeniach wg teorii II-rzędu.
FD-Win  2.8 
Wprowadzono możliwość definiowania do 10 gruntów użytkownika oraz usunięto możliwość wystąpienia błędu na rysunku naprężeń w gruncie.
RM-Spol  4.5 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Invalid floating point operation” przy tworzeniu dokumentu wymiarowania podstawy słupa wg PN-85.
RM-Win 3d  7.69 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Access violation” przy wyświetlaniu dokumentu wyników węzła.
RM-Win 3d  7.68 
Poprawiono uwzględnianie mimośrodów obciążeń.
RM-Win 3d  7.67 
Poprawiono algorytm rozkładu obciążeń powierzchniowych.
PL-Win  2.72 
Usunięto błąd powstający przy wydrukach rysunków sił wewnętrznych w żebrach po wyłączeniu wszystkich wariantów obciążeń.
RM-3d-Drew  2.28 
Usunięto możliwość niepoprawnego wyznaczenia podatności węzłów dla długości wyboczeniowych określanych w sposób uproszczony. Dotyczy współliniowych prętów o niezgodnej orientacji.
RM-3d-Stal  3.36 
Usunięto możliwość niepoprawnego wyznaczenia podatności węzłów dla długości wyboczeniowych określanych według PN. Dotyczy współliniowych prętów o niezgodnej orientacji.
RM-3d-Stal-1993  1.45 
Usunięto możliwość niepoprawnego wyznaczenia podatności węzłów dla długości wyboczeniowych określanych w sposób uproszczony. Dotyczy współliniowych prętów o niezgodnej orientacji.
RM-Stal-1993  1.8 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Range check error” przy zmianie podziału okna wymiarowania.
RM-3d-Drew  2.27 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Range check error” przy zmianie podziału okna wymiarowania.
RM-3d-Stal  3.35 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Range check error” przy zmianie podziału okna wymiarowania.
RM-3d-Stal-1993  1.44 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Range check error” przy zmianie podziału okna wymiarowania.
RM-Stal-1993  1.7 
Usunięto błąd w wyświetlaniu sił tnących dla obwiedni w kontekście „Siły przekrojowe”.
RM-Win  11.36 
Na liście obciążeń dodano możliwość zmiany sposobu przeliczania wartości obciążeń pobranych z zestawienia.
RM-Stal-1993  1.6 
Poprawiono wyznaczanie ugięć pręta od obciążenia prostopadłego do płaszczyzny układu.
RM-Win  11.35 
Uniemożliwiono wprowadzenie niepoprawnego symbolu grupy obciążeń.
RM-Win  11.34 
Usunięto niedokładność wyznaczania siły osiowej dla prętów o zmiennym przekroju przy obliczeniach według teorii II-rzędu.
RM-Win  11.33 
Umożliwiono definiowanie profili o grubości środnika poniżej 1 mm.
RM-Win 3d  7.66 
Do dokumentu wyników statyki węzła dodano tabelę sił przywęzłowych.
FD-Win  2.7 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Range check error” podczas generowania dokumentu wydruku.
RM-Obc  3.12 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas wprowadzania wartości L2 dla obciążenia śniegiem dachów na różnej wysokości. Poprawiono wyświetlanie kolumn tabeli zestawienia obciążeń.
RM-Win  11.32 
Poprawiono dołączanie przekrojów z innego projektu.
RM-Win  10.44 
Poprawiono dołączanie przekrojów z innego projektu.
RM-Win  11.31 
Poprawiono odczytywanie z pliku przekrojów zdefiniowanych jako przekroje wielogałęziowe spawane.
RM-Win 3d  7.65 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas obliczeń przy zadanych mimośrodach wzdłuż osi pręta (mimośrody x).
RM-Spol  4.4 
Poprawiono identyfikowanie łączonych prętów podczas odczytywania danych połączenia doczołowego spawanego.
RM-Win  11.30 
Poprawiono wydruk stałych materiałowych.
RM-Win  11.29 
Poprawiono wydruk obciążeń układu.
RM-Spol  4.3 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „List index out of bounds” przy wymiarowaniu podstawy słupa.
RM-Win 3d  7.64 
Usprawniono wyświetlanie i aktualizowanie zawartości drzewka schematu.
RM-Win  11.28 
Dodano usuwanie wyników kombinacji RM_Win 10 po zmianie danych zadania.
RM-Win  10.43 
Dodano usuwanie wyników kombinacji RM_Win 11 po zmianie danych zadania.
RM-Obc  3.11 
W interfejsie modułu uwzględniono wielkość i rodzaj czcionki określanej w opcjach programu RM_3d i RM_Win.
RM-Stal-1993  1.5 
Dla zwichrzenia poprawiono wyznaczanie współczynnika rozkładu momentów zginających βx.
RM-Win  11.27 
Poprawiono numerowanie przekrojów i węzłów w dokumencie wydruku. Usunięto możliwość wystąpienia błędu wydruku przy włączonej obwiedni. Dostosowano skalowanie okien do trybu wysokiej rozdzielczości Windows 10.
RM-Win  10.42 
Dostosowano skalowanie okien do trybu wysokiej rozdzielczości Windows 10.
RM-Obc  3.10 
Dostosowano skalowanie okien do trybu wysokiej rozdzielczości Windows 10.
RM-Win 3d  7.63 
Dostosowano skalowanie okien do trybu wysokiej rozdzielczości Windows 10.
RM-Win  11.26 
Usunięto możliwość wystąpienia niepoprawnych wyników obwiedni sił wewnętrznych po zmianie wartości obciążeń pobranych z zestawienia RM_Obc.
RM-Win  10.41 
Usunięto możliwość wystąpienia niepoprawnych wyników obwiedni sił wewnętrznych po zmianie wartości obciążeń pobranych z zestawienia RM_Obc.
RM-Win 3d  7.62 
Usunięto możliwość wystąpienia niepoprawnych wyników obwiedni sił wewnętrznych po zmianie wartości obciążeń pobranych z zestawienia RM_Obc.
RM-Win  11.25 
Poprawiono wyświetlanie poziomego i pionowego rozmiaru przekroju w oknie definiowania przekrojów.
RM-Stal  5.4 
Usunięto błąd występujący po zmianie przekroju w oknie wymiarowania dla wyników wg teorii II-rzędu.
RM-Zelb  6.6 
Usunięto błąd występujący po zmianie przekroju w oknie wymiarowania dla wyników wg teorii II-rzędu.
RM-Win  11.24 
Poprawiono odczytywanie danych wymiarowania modułu RM_Stal1993 zapisanych w pliku dyskowym zadania.
RM-Spol  4.2 
Poprawiono wyświetlanie nośności spoiny czołowej w oknie wyników wymiarowania dla połączenia pręta do blachy węzłowej.
RM-Win 3d  7.61 
Poprawiono działanie okna własności węzła przy określaniu orientacji podpory dla kąta fi=-90.
RM-Win  11.23 
Wprowadzono obsługę błędów umożliwiającą otwieranie uszkodzonych plików zadań.
RM-Zelb  6.5 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu przy przesuwania znacznika przekroju w oknie wymiarowania.
RM-Win  11.22 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „List index out of bounds” podczas czytania zadania. Uniemożliwiono wykonywanie obliczeń zadań zawierających grupy obciążeń, do których nie zostało przypisane żadne obciążenie. Dla obliczeń wg PN-EN puste grupy mogą powodować niewłaściwe przyjmowanie współczynników kombinacji obciążeń.
RM-Zelb  6.4 
Usunięto błąd występujący po zmianie wymiarów przekroju z poziomy okna wymiarowania elementu żelbetowego.
RM-Win  11.21 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu w wymiarowaniu stali PN-EN dla obwiedni odczytanych z pliku.
RM-3d-Stal  3.34 
W warunku nośności środnika na siłę skupioną uwzględniono siły na końcach prętów współliniowych jak dla prętów ciągłych.
RM-Stal-1993  1.4 
W warunku nośności środnika na siłę skupioną uwzględniono siły na końcach prętów współliniowych jak dla prętów ciągłych.
RM-3d-Stal-1993  1.43 
W warunku nośności środnika na siłę skupioną uwzględniono siły na końcach prętów współliniowych jak dla prętów ciągłych.
RM-Win  11.20 
Poprawiono działanie okna wyboru parametrów wydruku dokumentu przy niedostępnym module wymiarowania stali wg PN.
RM-Win 3d  7.60 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas obliczeń wg teorii II-go rzędu dla prętów z dużą liczbą przedziałów charakterystycznych.
RM-Win  11.19 
Poprawiono wyświetlanie zadanych podatności podpór w opcji „Geometria/Węzły”.
RM-Win  11.18 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu po symetryzacji układu.
RM-Win  11.17 
Poprawiono uwzględnianie cięgien w diagramach wymiarowania.
RM-Win  11.16 
Poprawiono obliczanie obwiedni w układach zawierających cięgna oraz wyświetlanie wielkości stowarzyszonych ekstremalnych sił wewnętrznych dla pręta.
RM-Sin  3.3 
Poprawiono uwzględnia wpływu siły poprzecznej na ugięcia w SGU przy włączonych obwiedniach.
RM-Sin  3.2 
Poprawiono przyjmowanie stali 18G2A dla pasów dźwigara.
RM-Stal  5.3 
Poprawiono wyznaczanie ugięć od obciążenia prostopadłego do płaszczyzny układu.
RM-Win  11.15 
Umożliwiono specyfikację grupy prętów na potrzeby wymiarowania w oknie głównym wymiarowania stali wg PN_EN 1993.
RM-Stal-1993  1.3 
Umożliwiono zmianę wybór prętów w oknie wyników wymiarowania grupy prętów.
RM-Stal  3.1 
Poprawiono rejestrowanie zmian danych wymiarowania.
RM-Azur  3.1 
Poprawiono rejestrowanie zmian danych wymiarowania.
RM-Drew  4.1 
Poprawiono rejestrowanie zmian danych wymiarowania.
RM-Stal-1993  1.2 
Poprawiono rejestrowanie zmian przy grupowym definiowaniu danych wymiarowania.
RM-Zelb  6.3 
Poprawiono wyznaczanie ugięć dla obciążeń całkowitych.
RM-Zelb  6.2 
Poprawiono wyznaczanie nośności na ścinanie przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych. Poprawiono wyznaczanie rys prostopadłych.
RM-Stal-1993  1.1 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu przy grupowej zmianie łączników dla prętów wielogałęziowych.
FD-Win  2.6 
Umożliwiono pobieranie wartości reakcji podporowych z RM_Win 11.
RM-Win  11.14 
Poprawiono określanie długości wyboczeniowych dla układów zawierających cięgna.
RM-Win  11.13 
Poprawiono wyświetlanie masy konstrukcji w oknie głównym programu.
PL-Win  2.71 
Poprawiono określanie momentów zginających na krawędziach opartych na żebrach.
RM-Stal  5.2 
Poprawiono wyznaczanie naprężeń w kontekście „Siły przekrojowe”.
RM-Stal-1993  1.0 
Moduł wymiarowania konstrukcji stalowych wg PN-EN 1993 dla pakietu 2D współpracujący z programem RM_Win 11.
RM-Stal  5.0 
Moduł dostosowany do współpracy z RM_Win 11.
RM-Zelb  6.0 
Moduł dostosowany do współpracy z RM_Win 11.
RM-Spol  4.0 
Moduł dostosowany do współpracy z RM_Win 11.
RM-Drew  4.0 
Moduł dostosowany do współpracy z RM_Win 11.
RM-Win  11.12 
Poprawiono działanie okna diagramu wykorzystania w opcji "Wyniki/Naprężenia" oraz poprawiono edytowanie własności obciążeń przy użyciu listy obciążeń.
RM-Win  11.11 
Poprawiono sposób przyjmowania charakterystyk cienkościennych dla niedokładnie zdefiniowanych monosymetrycznych przekrojów stalowych.
RM-Win  10.39 
Poprawiono sposób przyjmowania charakterystyk cienkościennych dla niedokładnie zdefiniowanych monosymetrycznych przekrojów stalowych.
RM-Win 3d  7.59 
Poprawiono sposób przyjmowania charakterystyk cienkościennych dla niedokładnie zdefiniowanych monosymetrycznych przekrojów stalowych.
RM-Win  11.10 
Poprawiono uwzględnianie imperfekcji przy obliczeniach wg teorii II-rzędu.
PL-Win  2.70 
Umożliwiono definiowanie współczynnika sprężystości podłoża na podstawie definicji warstw gruntu i wymiarów płyty. Poprawiono zgodność wyników momentów dla kombinatoryki i dla obc. obliczeniowych nad słupami. Usunięto możliwość wysąpienia błędu "Range check error" występującego przy dużej liczbie elementów MES.
RM-Win 3d  7.58 
Wprowadzono minimalne wartości wymiarów profili definiowanych oraz zmniejszono minimalne wartości wymiarów składników wielogałęziowych przekrojów drewnianych.
RM-Win 3d  7.57 
Usunięto możliwość niewyświetlania wykresów sił wewnętrznych oraz braku wyników na wydruku dla obliczeń wg PN-EN.
RM-Zelb  5.28 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu polegającego na wyświetlaniu i eksportowaniu zerowych sił przekrojowych w kontekście "Siły przekrojowe".
RM-Win 3d  7.56 
Umożliwiono zaznaczanie wszystkich prętów, które posiadają atrybut „cięgno” lub „płatew”.
RM-Spol  3.34 
W dokumencie wymiarowania zmieniono zapis warunków nośności na siłę poprzeczną dla połączenia stopy słupa z fundamentem.
RM-Win 3d  7.55 
Wprowadzono sprawdzanie dopuszczalności nazwy materiały.
PL-Win  2.67 
Usunięto błędy wydruku w zakresie wyników dla obszarów przebicia.
RM-Win  10.38 
Wprowadzono automatyczne aktualizacje programów. Aktualizacje automatyczne możliwe są tylko dla licencji zabezpieczonych kluczami posiadającymi oznaczenie "Hasp HL" lub "Sentinel" (klucze starsze muszą zostać wymienione). Dla kluczy „Hasp HL” i „Sentinel” można zainstalować programy korzystając z adresu: http://cadsis.com.pl/Instal/Cadsis_Instal.zip
RM-Win  11.0 
Nowa wersja RM_Win , która umożliwia wykonywanie obliczeń statycznych w oparciu o normę PN-EN 1990 w zakresie przyjmowania normowych kombinacji oddziaływań i umożliwia korzystanie z modułu RM_Stal1993 do wymiarowania konstrukcji stalowych wg PN-EN 1993.
RM-Win 3d  7.54 
Wprowadzono automatyczne aktualizacje programów. Aktualizacje automatyczne możliwe są tylko dla licencji zabezpieczonych kluczami posiadającymi oznaczenie "Hasp HL" lub "Sentinel" (klucze starsze muszą zostać wymienione). Dla kluczy „Hasp HL” i „Sentinel” można zainstalować programy korzystając z adresu: http://cadsis.com.pl/Instal/Cadsis_Instal.zip
RM-Obc  3.9 
Usunięto usterkę w obliczaniu współczynnika C2 dla dachów z przegrodą.
PL-Win  2.66 
Wyeliminowano możliwość wystąpienia podczas obliczeń błędu "Range check error".
RM-Win 3d  7.53 
Umieszczanie na wydrukach informacji o numerze licencji.
RM-Win  10.37 
Poprawiono wyznaczanie największych naprężeń maksymalnych podczas wyszukiwania najniekorzystnieszych kombinacji obc. dla pręta.
RM-Azur  2.2 
Rozszerzono sprawdzanie nośności dla kombinatoryki obciążeń o kombinacje dla przemieszczeń wezłów.
RM-Sin  2.2 
Rozszerzono sprawdzanie nośności dla kombinatoryki obciążeń o kombinacje dla przemieszczeń wezłów.
RM-Drew  3.8 
Rozszerzono sprawdzanie nośności dla kombinatoryki obciążeń o kombinacje dla przemieszczeń wezłów.
RM-3d-Stal-1993  1.42 
Poprawiono wyświetlanie wyników sprawdzania nośności łączników słupów wielogałęziowych.
RM-Win 3d  7.52 
Usprawniono przesuwanie osi podczas definiowania przekroju.
RM-Win 3d  7.51 
Zmieniono sposób importowania prętów i linii pomocniczych z DXF (przesuwanie importu do początku lokalnego układu współrzędnych)..
RM-3d-Stal  3.33 
Wprowadzono wyświetlanie wymiarów określających położenie środka ciężkości przekrojów niesymetrycznych.
RM-3d-Drew  2.26 
Wprowadzono wyświetlanie wymiarów określających położenie środka ciężkości przekrojów niesymetrycznych.
RM-3d-Stal-1993  1.41 
Wprowadzono wyświetlanie przekroju efektywnego w zginaniu dla przekrojów 4 klasy oraz wyświetlanie wymiarów od środka ciężkości przekrojów niesymetrycznych.
RM-3d-Stal  3.32 
Poprawiono sposoby przyjmowania współrzędnej położenia obc. "ao" przy wyznaczaniu momentu krytycznego dla przekrojów monosymetrycznych.
RM-Stal  4.18 
Poprawiono sposoby przyjmowania współrzędnej położenia obc. "ao" przy wyznaczaniu momentu krytycznego dla przekrojów monosymetrycznych.
RM-3d-Stal-1993  1.40 
Poprawiono sposoby przyjmowania współrzędnej położenia obc. "ao" przy wyznaczaniu momentu krytycznego dla przekrojów monosymetrycznych.
RM-Spol  3.33 
Poprawiono wyświetlanie okna danych dla połączeń doczołowych na śruby. Poprawka dotyczy dostępności włącznika "Sprężane".
PL-Win  2.65 
Poprawiono sposób wyznaczania wypadkowej reakcji w ścianie.
RM-Win 3d  7.50 
Poprawiono wyznaczanie przekrojów pośrednich prętów o zmiennym przekroju oraz poprawiono sprawdzanie zgodności przekrojów.
RM-3d-Stal  3.31 
Poprawiono wyznaczanie klasy przekroju dla ściskania.
PL-Win  2.64 
Zmodyfikowano wyznaczanie ekstremalnych reakcji podporowych momentowych oraz udoskonalono algorytm wyznaczania odporu podłoża.
PL-Win  2.63 
Zmieniono i poprawiono sposób rysowania izolinii.
RM-Win 3d  7.49 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu przy podziale obciążeń powierzchniowych w wersji 7.48. Dodano numerację obciążeń i sortowanie obciążeń powierzchniowych w TreeView.
RM-3d-Stal  3.30 
Przy zadawaniu danych dla grupy prętów poprawiono wprowadzanie długości Ly,Lz dla SGU, gdy ugięcia nie są liczone od cięciwy pręta.
RM-3d-Drew  2.25 
Przy zadawaniu danych dla grupy prętów poprawiono wprowadzanie długości Ly,Lz dla SGU, gdy ugięcia nie są liczone od cięciwy pręta.
RM-3d-Stal-1993  1.39 
Przy zadawaniu danych dla grupy prętów poprawiono wprowadzanie długości Ly,Lz dla SGU, gdy ugięcia nie są liczone od cięciwy pręta.
RM-Win 3d  7.48 
Poprawiono algorytm dzielenia obciążeń powierzchniowych. Dodano numerację obciążeń i sortowanie obciążeń powierzchniowych w drzewku projektu.
RM-Win 3d  7.47 
Umożliwiono jednoczesną edycję wielu grup obciążeń.
RM-Win 3d  7.46 
Zmieniono sposób przełączania rodzaju widoku oraz zamianę pręta na linię pomocniczą.
RM-Win  10.36 
Ograniczono liczbę uruchamianych instancji programu.
RM-Win 3d  7.45 
Ograniczono liczbę uruchomionych instancji programu.
RM-Win 3d  7.44 
Usunięto możliwość powielenia dużej liczby przekrojów podczas kopiowania prętów między różnymi zadaniami. Zmieniono zachowanie programu po wystąpieniu błedu.
RM-3d-Stal  3.29 
Przystosowano moduł do użycia profili parametrycznych.
RM-3d-Drew  2.24 
Przystosowano moduł do użycia profili parametrycznych.
RM-Win 3d  7.43 
Program przystosowano do użycia profili parametrycznych.
RM-3d-Stal-1993  1.38 
Przystosowano moduł do użycia profili parametrycznych.
RM-Obc  3.8 
Usunięto błąd pojawiający się po zamknięciu rm_obc.exe.
RM-Win 3d  7.42 
Usunięto błąd występujący po użyciu prawego klawisza mysz na drzewku projektu oraz możliwość wystąpienia błędu po zaznaczeniu wielu prętów.
RM-Win 3d  7.41 
Poprawiono przyjmowanie charakterystyki geometrycznej dla profili L i Z w przekrojach składanych oraz zaznaczanie włącznika „Otwór” oraz przełącznika symetrii profilu. Uzupełniono operację zaznaczanie wszystkiego.
RM-3d-Stal  3.28 
Usunięto możliwość wystąpienia niewłaściwych wyników wymiarowania grupy prętów przy włączonej teorii II-go rzędu (problem obliczeń wielowątkowych). W dokumencie umieszczono informację o obliczeniach wg teorii II-go rzędu.
RM-3d-Drew  2.23 
Usunięto możliwość wystąpienia niewłaściwych wyników wymiarowania grupy prętów przy włączonej teorii II-go rzędu (problem obliczeń wielowątkowych). W dokumencie umieszczono informację o obliczeniach wg teorii II-go rzędu.
RM-3d-Stal-1993  1.37 
Usunięto możliwość wystąpienia niewłaściwych wyników wymiarowania grupy prętów przy włączonej teorii II-go rzędu (problem obliczeń wielowątkowych). W dokumencie umieszczono informację o obliczeniach wg teorii II-go rzędu.
RM-3d-Stal-1993  1.36 
Poprawiono przyjmowanie powierzchni czynnej na ścinanie dla rur okrągłych.
PL-Win  2.62 
Poprawiono generowanie schematu statycznego oraz wyświetlanie wyników dla płyty. Poprawiono również obliczenia dla obciążeń temperaturą.
RM-3d-Stal  3.27 
Zmieniono przyjmowanie modułów E i G na wartości określone w bibliotece materiałów. Poprzednio przyjmowano stałe wartości jak dla stali. Zastąpiono wyznaczanie smukłości względnej wg wzoru 36 wyznaczaniem wg wzór 34. Zmiana jest istotna dla materiałów o innym module sprężystości niż stal normowa.
RM-Stal  4.17 
Zastąpiono wyznaczanie smukłości względnej wg wzoru 36 wyznaczaniem wg wzor 34. Zmiana jest instotna dla materiałów o innym module sprężystości niż stal normaowa.
RM-Stal  4.16 
Zmieniono przyjmowanie modułów E i G na wartości określone w bibliotece materiałów. Poprzednio przyjmowano stałe wartości jak dla stali.
RM-Spol  3.32 
Poprawiono przyjmowanie modułów E i G przy wyznaczaniu sił krytycznych. Poprzednio przyjmowane stałe wartości niezależnie od określonych w bibliotece materiałów.
RM-3d-Stal  3.26 
Zmieniono sposobu liczenia długości wyboczeniowych wg mechaniki dla elementów o zmiennym przekroju i łuków.
RM-3d-Drew  2.22 
Zmieniono sposobu liczenia długości wyboczeniowych wg mechaniki dla elementów o zmiennym przekroju i łuków.
RM-3d-Stal-1993  1.35 
Zmieniono sposobu liczenia długości wyboczeniowych wg mechaniki dla elementów o zmiennym przekroju i łuków.
RM-3d-Stal  3.25 
Poprawiono wyznaczanie długości wyboczeniowych wg PN (sztywności węzłów) dla przekrojów zmiennych i łuków.
RM-3d-Drew  2.21 
Poprawiono wyznaczanie uproszczonych długości wyboczeniowych (sztywności węzłów) dla przekrojów zmiennych i łuków.
RM-3d-Stal-1993  1.34 
Poprawiono wyznaczanie uproszczonych długości wyboczeniowych (sztywności węzłów) dla przekrojów zmiennych i łuków.
RM-3d-Stal-1993  1.33 
Poprawiono przyjmowanie współczynników kv dla długości wyboczeniowych.
RM-3d-Stal  3.24 
Zmieniono wyświetlanie alternatywnych kombinacji obliczeniowych wg PN-EN.
RM-3d-Drew  2.20 
Zmieniono wyświetlanie alternatywnych kombinacji obliczeniowych wg PN-EN.
RM-Win 3d  7.40 
Zmieniono wyświetlanie alternatywnych kombinacji obliczeniowych wg PN-EN oraz wyeliminowano konieczność powtarzania obliczeń po usunięciu elementów nie należących do schematu statycznego (np. linie wymiarowe). Usunięto możliwość wystąpienia błędu wielowątkowych obliczeń statyki przy użyciu wielu instancji programu. Poprawiono sprawdzanie specyfikacji kombinacji (możliwość wystąpienia pustego łańcucha "ewentualne").
RM-3d-Stal-1993  1.32 
Zmieniono wyświetlanie alternatywnych kombinacji obliczeniowych wg PN-EN.
RM-Win 3d  7.39 
Usunięto błąd przy wyznaczaniu charakterystyk przekrojów z otworami.
RM-3d-Stal  3.23 
Wprowadzono wyświetlanie sił wewnętrznych w SGN dla alternatywnych kombinacji obc.
RM-Win 3d  7.38 
Wprowadzono wyświetlanie aktualnej kombinacji obciążeń oraz usprawniono generowanie kombinacji obc.
RM-3d-Stal-1993  1.31 
Wprowadzono wyświetlanie sił wewnętrznych w SGN dla alternatywnych kombinacji obc.
FD-Win  2.5 
Zapisywanie w rejestrach informacji o położeniu okien.
RM-Zelb  5.27 
Uniemożliwiono sprawdzanie ścinania dla obróconych przekrojów teowych i dwuteowych.
PL-Win  2.61 
Usunięto błąd pojawiający się podczas liczenia SGU.
RM-Win 3d  7.37 
Zmieniono sposób wyświetlania współczynników grup obciążeń oraz wsp. gammaF w opisach kombinacji.
RM-3d-Stal-1993  1.30 
Uzupełniono listę kryteriów ugięć w oknie określania danych wymiarowania grupy prętów.
RM-Win 3d  7.36 
Wprowadzono połączone wyniki alternatywnych kombinacji obliczeniowych dla PN-EN.
RM-3d-Stal-1993  1.29 
Poprawiono wyznaczanie długości spoin łączących krzyżulce skratowania prętów wielogałęziowych. Poprawiono wyświetlanie wyników nośności krzyżulców skratowania.
RM-Spol  3.31 
Poprawiono wyznaczanie długości zakotwienia śrub fajkowych dla podstaw słupa wg PN-B-03215:1998.
PL-Win  2.60 
Rozbudowano ustawienia dotyczące sposobu wyświetlania wyników obliczeń.
RM-Win 3d  7.35 
Dodano współczynnik gammaF2 dla ciężaru własnego. Poprawiono przyjmowanie wsp. ksiJ dla kombinacji alternatywnej wg PN-EN. Wprowadzono zalecany wsp gammaF PN-EN, pomijanie kombinacji wyjątkowych dla gammaF2 i zmiany w wyświetlaniu wsp. w łańcuchach komb.
RM-Zelb  5.26 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas eksportu danych do BiK.
RM-3d-Stal-1993  1.28 
Poprawiono wyświetlanie okna podziału przęseł. Rozszerzono listę wartości granicznych przemieszczeń.
RM-3d-Stal  3.22 
Poprawiono wyświetlanie okna podziału przęseł.
RM-3d-Drew  2.19 
Poprawiono wyświetlanie okna podziału przęseł.
RM-Win 3d  7.34 
Poprawiono opis współczynników gammaF w symbolach kombinacji obc. Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas dodawaniu prętów obciążenie powierzchniowego ze schowka.
RM-3d-Drew  2.18 
W dokumencie wymiarowania poprawiono podstawienie wielkości "L" we wzorach uwzględniających wpływ ścinania na ugięcia pręta.
RM-Win 3d  7.33 
Podczas symetryzacji układu wprowadzono dodawanie nowych grupy prętów oraz symetrycznych obc. pow. Poprawiono tworzenie grup przy kopiowaniu prętów. Poprawiono działanie funkcji Undo przy kopiowaniu, symetryzacji i generowaniu prętów. Dodano Undo przy imporcie zadania 2D.
RM-3d-Stal-1993  1.27 
Zmieniono sposób sygnalizowania komunikatów wymiarowania w zbiorczej tabeli wyników wymiarowania prętów.
RM-3d-Stal  3.21 
Zmieniono sposób sygnalizowania komunikatów wymiarowania w zbiorczej tabeli wyników wymiarowania prętów.
RM-3d-Drew  2.17 
Zmieniono sposób sygnalizowania komunikatów wymiarowania w zbiorczej tabeli wyników wymiarowania prętów.
RM-Win 3d  7.32 
Usprawniono import prętów z DXF.
RM-Win 3d  7.31 
Wprowadzono możliwość definiowania stóp fundamentowych związanych z podporami oraz wyznaczania odporu gruntu pod tymi fundamentami. Usunięto błąd przy dodawaniu prętów obciążenia powierzchniowego ze schowka.
RM-Win 3d  7.30 
Uzupełniono eksport obwiedni reakcji do FD_Win o wszystkie kombinacje obciążeń wyświetlane w oknie wyników.
RM-Win 3d  7.29 
Umożliwiono ukrywania powtarzających się wyników dla kombinacji obciążeń w oknie wyników.
RM-Spol  3.30 
Poprawiono odnajdywanie prętów połączenia po zmianie numeracji prętów układu.
PL-Win  2.59 
Zmieniony został współcz. materiałowy dla betonu na Gamma_C=1,4.
RM-3d-Stal-1993  1.26 
Widok pręta uzupełniono o schematy przęseł.
RM-3d-Stal  3.20 
Widok pręta uzupełniono o schematy przęseł.
RM-3d-Drew  2.16 
Widok pręta uzupełniono o schematy przęseł.
RM-Win 3d  7.28 
Wprowadzono możliwość dokonania jednoczesnej zamiany materiału dla wszystkich przekrojów układu.
RM-3d-Stal-1993  1.25 
Włączono sprawdzanie ściskania ze zginaniem dla teorii II rzędu.
RM-3d-Stal  3.19 
Włączono sprawdzanie warunku ściskania i ściskania ze zginaniem dla teorii II rzędu.
RM-Win 3d  7.27 
Poprawiono aktualizowanie położenia obciążenia powierzchniowego przy przesuwaniu węzłów oraz kopiowanie obciążeń powierzchniowych i linii wymiarowych przy kopiowaniu prętów.
RM-Stal  4.15 
Zwiększono liczbę pozycji osłabień przekroju z 5 do 8.
RM-Spol  3.29 
Zwiększono liczbę pozycji osłabień przkroju z 5 do 8.
RM-3d-Stal-1993  1.24 
Zmieniono sposób działania okna określającego podział pręta na przęsła.
RM-3d-Stal  3.18 
Zmieniono sposób działania okna określającego podział pręta na przęsła.
RM-3d-Drew  2.15 
Zmieniono sposób działania okna określającego podział pręta na przęsła.
PL-Win  2.58 
Zrezygnowano z wyników momentów miarodajnych płyty. Umożliwiono wyświetlanie sił wewnętrznych płyty i żeber po zarysowaniu oraz wyświetlanie szerokości rozwarcia rys w płycie i żebrach dla powierzchni dolnej i górnej.
RM-Win 3d  7.26 
Wprowadzono możliwość deklarowania prętów jako „płatwie”. Są to elementy, które podlegają zginaniu skrępowanemu poprzez poszycie połaci nienależące do modelu obliczeniowego.
RM-Win 3d  7.25 
Usunięto błąd przy dodawaniu obciążenia do prętów wybranych poprzez przekrój.
RM-3d-Stal-1993  1.23 
Zmieniono sposób analizowania rozkładów momentów zginających wzdłuż przęseł (ściskanie ze zginaniem).
RM-3d-Stal  3.17 
Zmieniono sposób analizowania rozkładów momentów zginających wzdłuż przęseł (ściskanie ze zginaniem).
RM-3d-Drew  2.14 
Usunięto możliwość błędnego wyświetlania ekstremalnego stopnia wykorzystania SGU.
RM-Win 3d  7.24 
Usprawniono obliczenia kombinacji obciążeń oraz wyświetlanie wykresów sił wewnętrznych w oknie głównym programu. Wyniki obwiedni reakcji podpór uzupełniono o dodatkowe wypadkowe oraz kombinacje dla maksymalnych mimośrodów reakcji pionowych.
PL-Win  2.57 
Poprawiono procedurę analizy SGU liczonej wg PN-EN 2005.
RM-Win 3d  7.23 
Poprawiono uwzględnianie współczynników gammaf dla obliczeniowych kombinacji obciążeń w sytuacji wyjątkowej.
RM-Win  10.35 
Wprowadzono zerowe wartości współczynników obciążeń wyjątkowych dla wszystkich kombinacji charakterystycznych.
RM-Win  10.34 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu przy wyznaczaniu długości wyboczeniowych dla węzłów o numerach powyżej 255.
PL-Win  2.56 
Poprawiono algorytm uśredniania momentów nad słupami sztywnymi.
RM-3d-Drew  2.13 
Długości wyboczeniowe wg PN (uproszczone): przy określaniu przesuwności przęseł uwzględniono podpory w podparciach pośrednich.
RM-3d-Stal-1993  1.22 
Długości wyboczeniowe wg PN (uproszczone): przy określaniu przesuwności przęseł uwzględniono podpory w podparciach pośrednich.
RM-3d-Stal  3.16 
Długości wyboczeniowe wg PN (uproszczone): przy określaniu przesuwności przęseł uwzględniono podpory w podparciach pośrednich.
RM-Win  10.33 
Zwiększono dopuszczalny zakres współrzędnych węzłów. Umożliwiono dzięki temu definiowanie większych konstrukcji (-400;400).
PL-Win  2.55 
Usunięto nieprawidłowości przy redukcji momentów nad słupami oraz możliwość, w pewnych sytuacjach, błędnego zinterpretowania obciążenia stałego jako zmienne.
RM-3d-Stal-1993  1.21 
Poprawiono wyświetlanie Lo dla długości wyboczeniowych według mechaniki.
RM-3d-Stal  3.15 
Poprawiono wyświetlanie Lo dla długości wyboczeniowych według mechaniki.
RM-3d-Drew  2.12 
Poprawiono wyświetlanie Lo dla długości wyboczeniowych według mechaniki.
RM-3d-Stal-1993  1.20 
Wyłączono kontekst "Rozciąganie" dla prętów ściskanych.
RM-3d-Stal-1993  1.19 
Zmieniono domyślny podział prętów na przęsła.
RM-3d-Stal  3.14 
Zmieniono domyślny podział prętów na przęsła.
RM-3d-Drew  2.11 
Zmieniono domyślny podział prętów na przęsła.
RM-Win 3d  7.22 
Przywrócono uwzględnianie sił węzłowych od wyłączonych cięgien i wyłączono dla nich osiowy wpływ temperatury.
RM-Win  10.32 
Usunięto możliwość powstawania niezgodności wyróżnienia pręta lub węzła, dla którego wyświtlane są wyniki.
RM-Stal  4.14 
Poprawiono uwzględnianie gammaF mniejsze od 1 w wyszukiwaniu najniekorzystniejszych kombinacji dla pręta.
RM-3d-Stal-1993  1.18 
Poprawiono i uzupełniono dokument wymiarowania dla nośności na zginanie z siłą osiową.
RM-3d-Stal-1993  1.17 
Poprawiono przyjmowanie współczynnika interakcji kzy dla zginania płaskiego przekrojów wrażliwych na deformacje skrętne.
RM-3d-Stal-1993  1.16 
Usunięto błąd związany z niezapamiętywaniem zadanej wartości lom.
RM-3d-Stal  3.13 
Usunięto błąd związany z niezapamiętywaniem zadanej wartości lom.
RM-3d-Stal-1993  1.15 
Poprawiono wyliczenie współczynników Cm w metodzie 2 przy braku momentów zginających.
RM-Win 3d  7.21 
Umożliwiono przenoszenie (wklejanie) danych wymiarowania z jednego pręta na wiele prętów.
RM-3d-Drew  2.10 
Uzupełniono i poprawiono dokument wymiarowania.
RM-3d-Stal  3.12 
Uzupełniono i poprawiono wymiarowanie słupów wielogałęziowych.
RM-Win 3d  7.20 
Uniemożliwiono zmianę przekroju w trakcie wymiarowania pręta na przekrój niezgodny z normą wymiarowania.
RM-3d-Stal-1993  1.14 
Uzupełniono i poprawiono wymiarowanie słupów wielogałęziowych.
PL-Win  2.54 
Usunięto błędy związane z działaniem interfejsu programu.
RM-3d-Stal  3.11 
Usunięto możliwość wyświetlania nieprawidłowych wartości wykorzystania w zestawieniu nośności dla wielu prętów.
RM-Stal  4.13 
Poprawiono sposób przyjmowania znaku w wyrażeniu na moment krytyczny dla ceownika.
RM-3d-Stal-1993  1.13 
Wyeliminowano wpływ siły rozciągającej na moment zginający słupa wielogałęziowego (wzór 6.69).
RM-Win 3d  7.19 
Wprowadzono pomijanie sił węzłowych pochodzących od wyłączonych cięgien.
RM-Win 3d  7.18 
Poprawiono przyjmowanie obciążeń temperaturą.
RM-Win  10.31 
Uzupełniono najniekorzystniejsze kombinacje obciążeń dla pręta o kombinacje odpowiadające maksymalnym i minimalnym naprężeniom we włóknach skrajnych. Dzięki temu poprawiono wyznaczanie niekorzystnych kombinacji obciążeń przy wymiarowaniu prętów stalowych.
RM-Zelb  5.25 
Usunięto możliwość wystąpienia w dokumencie wymiarowania błędnej informacji na temat uwzględniania smukłości w kierunku prostopadłym do płaszczyzny ustroju.
RM-Zelb  5.24 
Wprowadzono w dokumencie wymiarowania znaki wartości bezwzględnych w warunku nośności przekroju prostopadłego dla sił normalnych.
RM-Win 3d  7.17 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas dodawania obciążeń dla grupy prętów.
PL-Win  2.53 
Reakcje podporowe dla słupów i ścian zostały uzupełnione o wielkości towarzyszące dla wyników z kombinatoryką obciążeń.
RM-3d-Drew  2.9 
Usunięto możliwość błędnego wyznaczania ugięć liczonych od cięciwy dla prętów wieloprzęsłowych.
RM-Win 3d  7.16 
Usunięto możliwość błędnego przyjmowania konturu obciążenia powierzchniowego.
RM-3d-Stal-1993  1.12 
Usunięto możliwość wyświetlania nieprawidłowych wartości wykorzystania w zestawieniu nośności dla wielu prętów.
RM-3d-Stal  3.10 
Usunięto możliwość wyświetlania nieprawidłowych wartości wykorzystania w zestawieniu nośności dla wielu prętów.
RM-3d-Drew  2.8 
Usunięto możliwość wyświetlania nieprawidłowych wartości wykorzystania w zestawieniu nośności dla wielu prętów.
RM-3d-Stal  3.9 
Poprawiono wyświetlanie l1max w zwichrzeniu dla ekstremalnych wartości obwiedni.
RM-Win 3d  7.15 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas tworzenia wydruku obwiedni sił dla poszczególnych prętów.
RM-Win 3d  7.14 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu przy odczycie zadania z wynikami kombinatoryki.
RM-Spol  3.28 
Poprawiono uwzględnia mimośrodu przekroju niesymetrycznego w podstawie słupa.
RM-Win 3d  7.13 
Wprowadzono opcję "nie zmieniaj zadanego rozmiaru" w oknie definicji płaszczyzny roboczej.
RM-3d-Stal-1993  1.11 
Poprawiono zawartość list warunków granicznych SGU w oknie danych wielu prętów.
RM-Spol  3.27 
Poprawiono sposób przyjmowania powierzchni spoin na ścinanie dla połączeń doczołowych. Wyeliminowano zbędne spoiny przy przyjmowaniu proporcjonalnych ich grubości.
RM-3d-Stal-1993  1.10 
Dodano wyliczenie długości wyboczeniowych dla osi głównych.
RM-3d-Stal  3.8 
Dodano wyliczenie długości wyboczeniowych dla osi głównych. Usunięto błędne podstawienie długości wyboczeniowych we wzorach na siły krytyczne.
RM-Win 3d  7.12 
Wprowadzono zabezpieczenie przed zbyt wielką liczbą kombinacji.
RM-Win 3d  7.11 
Usunięto możliwość wytąpienia błędu przy wprowadzeniu nieprawidłowych wymiarów definiowanego przekroju "I".
RM-Stal  4.12 
Poprawiono wyznaczanie charakterystyki cienkościennej dla monosymetrycznych profili 'I'.
RM-Zelb  5.23 
Poprawiono uwzględnianie dodatkowych sił ścinających dla przekrojów o zmiennej wysokości.
RM-Win 3d  7.10 
Poprawiono wyznaczanie charakterystyki cienkościennej dla monosymetrycznych profili 'I'.
RM-Win  10.30 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu przy wykonywaniu polecenia "Zapisz jako".
RM-3d-Drew  2.7 
Usunięto błąd przy wprowadzaniu "mi" dla zadanych długości wyboczeniowych.
RM-Obc  3.7 
Usunięto błąd dla obciążenia wiatrem elementów budowli "Pokrycia i łączniki".
RM-3d-Stal  3.7 
Usunięto błędne podstawienie w dokumencie wymiarowania dotyczące nośności przewiązek.
RM-Win 3d  7.9 
Poprawiono opis kombinacji obciążeń w oknie głównym.
RM-Zelb  5.22 
Umożliwiono sprawdzanie stanu granicznego rozwarcia rys oraz ugięć dla całkowitych wartości obciążeń charakterystycznych (obciążenia krótko- i długotrwałe).
PL-Win  2.51 
Dane płyty i żebra zostały rozszerzone o parametr fi - współczynnik pełzania betonu.
RM-3d-Stal-1993  1.9 
Zmieniono sposób uwzględniania zwichrzenia dla zginania ukośnego.
RM-3d-Stal-1993  1.8 
Poprawiono sprawdzanie nośności na zginanie przy braku siły osiowej.
RM-3d-Stal  3.6 
Przyśpieszono obliczenia nośności dla grupy prętów.
RM-3d-Drew  2.6 
Przyśpieszono obliczenia nośności dla grupy prętów.
RM-3d-Stal-1993  1.7 
Usunięto możliwości wystąpienia błędu wymiarowania oraz przyśpieszono obliczenia nośności dla grupy prętów.
PL-Win  2.50 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu przy wyznaczaniu SGU dla zbrojenia teoretycznego. Usprawniono również korzystanie z plików tymczasowych znajdujących się w lokalizacjach sieciowych.
RM-Spol  3.26 
Usunięto błąd wyświetlania "wr" dla połączenia doczołowego na śruby.
RM-3d-Stal-1993  1.6 
Poprawiono wyświetlanie podglądu dokumentu wymiarowania.
RM-3d-Stal  3.5 
Poprawiono wyświetlanie podglądu dokumentu wymiarowania.
RM-3d-Drew  2.5 
Poprawiono wyświetlanie podglądu dokumentu wymiarowania.
RM-Win 3d  7.8 
Przyśpieszono obliczenia statyczne poprzez lepsze wykorzystania rdzeni procesora.
PL-Win  2.49 
Poprawiono definiowanie zbrojenia żeber.
RM-3d-Stal-1993  1.5 
Ulepszono sposób sortowania wyników wymiarowania wielu prętów.
RM-3d-Stal  3.4 
Poprawiono sortowanie w oknie wyników wymiarowania wielu prętów.
RM-3d-Drew  2.4 
Poprawiono sortowanie w oknie wyników wymiarowania wielu prętów.
RM-Stal  4.11 
Zmieniono sposób wyznaczania charakterystyk cienkościennych dla przekrojów zamkniętych.
RM-Spol  3.25 
Zmieniono sposób wyznaczania charakterystyk cienkościennych dla przekrojów zamkniętych.
RM-Win 3d  6.56 
Zmieniono sposób wyznaczania charakterystyk cienkościennych dla przekrojów zamkniętych.
RM-3d-Drew  2.3 
Poprawiono wyznaczanie ugięć dla elementów o zmiennym przekroju.
RM-3d-Drew  1.9 
Poprawiono wyznaczanie ugięć dla elementów o zmiennym przekroju.
RM-Obc  3.6 
Poprawiono sposób przyjmowania "Cz" dla budowli walcowych.
PL-Win  2.48 
Zmieniono interpretację przekroju żebra i poprawiono sposób uwzględniania współpracy żebra z płytą.
RM-Win 3d  7.7 
Dodano możliwość korzystania z płaszczyzn ustroju wyznaczanych przez program i wynikających ze schematu statycznego. Usprawniono również nawigację 3D w programie.
RM-Win 3d  7.6 
Wprowadzono możliwość wariantowania wiodących obciążeń zmiennych.
RM-Win 3d  6.55 
Do wydruków obwiedni sił przekrojowych dodano kombinacje dla największych naprężeń we włóknach skrajnych przekroju. Wprowadzono zmiany w sposobie przyjmowania znaków imperfekcji dla teorii II-go rzędu.
RM-Win 3d  7.5 
Poprawiono przesuwanie prętów łukowych oraz sposób przyjmowania imperfekcji normowych na potrzeby statyki.
RM-Win 3d  6.54 
Poprawiono wyznaczanie podparć pośrednich dla przecięcia dwóch łuków, przemieszczanie obiektów w drzewku projektu oraz przesuwanie prętów łukowych poprzez zmianę współrzędnych węzłów.
RM-Win  10.29 
Usunięto możliwość występowania nieposortowanych list w oknie otwierania pliku.
RM-Win 3d  7.4 
Dodano możliwość wyświetlanie współczynników kombinacji obciążeń.
RM-Win 3d  6.53 
Poprawiono kopiowanie oraz przesuwanie prętów łukowych.
RM-Spol  3.24 
Poprawiono sposób zaokrąglania grubości spoin.
RM-3d-Stal-1993  1.1 
Wprowadzono możliwość określania przęseł i warunków stężenia prętów oddzielnie dla poszczególnych kierunków.
RM-3d-Stal  3.0 
Wprowadzono możliwość określania przęseł i warunków stężenia prętów oddzielnie dla poszczególnych kierunków.
RM-3d-Drew  2.0 
Wprowadzono możliwość określania przęseł i warunków stężenia prętów oddzielnie dla poszczególnych kierunków.
RM-Win 3d  7.2 
Wprowadzono osobne przęsła dla dla wyboczenia Y, Z i Omega.
RM-Win 3d  6.52 
Poprawiono kopiowanie grup obciążeń.
PL-Win  2.47 
Wprowadzono zmiany w liczeniu SGU. Obecnie wyniki są niezależne od położenia bazowej siatki zbrojenia.
RM-Spol  3.23 
Usunięto możliwość przyjmowania blachy podstawy słupa mniejszej od wymiarów przekroju.
PL-Win  2.46 
Usunięto problem z definiowaniem kołowego konturu płyty.
RM-Zelb  5.21 
Przyjęto, że opcję "podparcie i obciążenie bezpośrednie" domyślnie jest wyłączona.
RM-Zelb  5.20 
Umożliwiono eksport danych do programu BiK.
RM-Zelb  5.19 
Zmieniono ograniczenie dla maksymalnych odkształceń w stali rozciąganej na 25 promili.
RM-Zelb  5.18 
Poprawiono sposób wyznaczania sztywności przekroju zarysowanego dla obciążeń całkowicie krótkotrwałych.
PL-Win  2.45 
Usunięto drobne błędy podczas generowania schematu statycznego płyty.
RM-Win 3d  6.51 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas definiowania pręta o zmiennym przekroju.
RM-Win 3d  6.50 
Poprawiono sposób wyznaczanie sztywności przy skręcaniu swobodnym dla złożonych przekrojów drewnianych. Usunięto również możliwość pojawiania się błędu kontekstu renderowania OpenGL przy braku materiału występującego w przekrojach domyślnych.
RM-3d-Stal  2.24 
Zmieniono sposób badania rozkładu momentów dla przęseł o zmiennym przekroju.
RM-Win  10.28 
Usunięto błąd eksportu reakcji podporowych dla kombinatoryki.
RM-Stal  4.10 
Usunięto możliwość występowania błędu "Invalid class typecast".
FD-Win  2.4 
Poprawiono rysunki prezentujące wyniki I stanu granicznego dla stopy fundamentowej.
RM-Spol  3.22 
Usunięto możliwość występowania błędu "Invalid class typecast".
RM-Win 3d  6.49 
Poprawiono dzielenie obciążeń przy dzieleniu pręta.
RM-Zelb  5.17 
Zmieniono sposób wyznaczania ramienia sił wewnętrznym „z” na potrzeby ścinania. Na podstawie PN-EN „z” przyjmowane jest dla największego momentu zginającego występującego na danym odcinku ścinania.
RM-3d-Stal  2.23 
Pominięto wpływ ciężaru własnego jako obciążenia poprzecznego na sposób wyznaczania współczynników BetaX.
RM-Spol  3.21 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu dzielenia przez zero dla podstawy słupa.
RM-Drew  3.7 
Poprawiono wyznaczanie naprężeń przy zginaniu niektórych przekrojów złożonych.
RM-Obc  3.5 
Poprawiono sposób przyjmowania współczynnika Cw dla budynków otwartych.
RM-Win  10.27 
Poprawiono błąd wyznaczania naprężeń dla przekrojów wielomateriałowych (opcja „Wyniki/Naprężenia”).
RM-Obc  3.4 
Poprawiono sposób liczenia współczynników C4 i C5 dla obciążenia śniegiem dachów złożonych.
PL-Win  2.44 
Poprawiono sposób rozmieszczania opisów zbrojenia żeber oraz umożliwiono zapisywania do pliku kierunku uprzywilejowanego zbrojenia płyty.
RM-Win  10.26 
Usunięto możliwość nieprawidłowego zapisani zadania po usunięciu obciążeń.
RM-Stal  4.9 
Poprawiono wyznaczanie nośności na zginanie przekrojów klasy 3. Poprzednio mogło dochodzić do zawyżenia nośności na zginanie dla małych, niesymetrycznych przekrojów klasy 3 (wskaźniki Wc,Wt mniejsze od 10^-5 m^3).
RM-Zelb  5.16 
Pominięto wpływ smukłości oraz mimośród niezamierzony w kierunku prostopadłym do ustroju przy wyznaczaniu ramienia sił wewnętrznych „z” na potrzeby ścinania w płaszczyźnie układu elementów ściskanych.
RM-Win 3d  7.1 
Umożliwiono wymiarowanie prętów stalowych według PN-EN 1993 (eurokod 3) oraz import danych dotyczących konstrukcji drewnianych z programu Dietrichs. Wprowadzono również obliczenia wielowątkowe, które dzięki wykorzystaniu wszystkich rdzeni procesora znacznie przyśpieszają rozwiązywanie układ.
RM-Win  10.25 
Przy wydruku umożliwiono dobieranie skali rysunku oddzielnie dla każdego przekroju.
RM-Spol  3.20 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Invalid floating point operation" dla połączeń doczołowych na śruby.
RM-Win  10.24 
Usunięto możliwość wystąpienie błędu podczas wymiarowania prętów z dużą ilością przedziałów charakterystycznych sił wewnętrznych.
PL-Win  2.43 
Poprawiono opisy jednostek sztywności ściany i słupów. Usunięto podział żebra w miejscu przyłożenia siły skupionej, jeżeli siła leży jednocześnie na płycie. Podział taki powodował błędne siatkowanie w obszarze siły.
PL-Win  2.42 
Wprowadzono cały szereg modyfikacji związanych z wymiarowaniem oraz doborem zbrojenia. Modyfikacje te miały na celu precyzyjniejsze ujęcie wymiarowania - mają one widoczne znaczenie w przypadku znacznego procentowego zazbrojenia przekrojów, kiedy obciążenie przekroju momentem zginającym jest powyżej 0,7 momentu granicznego.
RM-Spol  3.19 
Uwzględniono różne kąty nachlenia płaszczyzn spoin pachwinowych w połączeniach doczołowych oraz dodatkowe momenty wynikające z położenia środka ciężkości spoin. Poprawiono spr. dostępności spoin dla stóp. Zmieniono sposób określania nap, sp. dla rur.
RM-Win 3d  6.48 
Poprawiono działanie opcji "Przywróć ustawienia domyślne przy ponownym uruchomieniu programu."
RM-Drew  3.6 
Poprawiono uwzględnianie odległości a4 dla połączeń trzpieniowych dla ostrego kąta łączonych elementów.
RM-Spol  3.18 
Zwiększono dokładność wyświetlania minimalnej grubości blachy czołowej dla połączenia na śruby.
RM-Win  10.23 
Usunięto możliwość zawieszenia programu przy otwieraniu nie zamkniętego zestawienia obciążeń.
RM-Win 3d  6.47 
Usunięto możliwość zawieszenia programu przy otwieraniu nie zamkniętego zestawienia obciążeń.
RM-Zelb  5.15 
Poprawiono uwzględnianie krawędzi podparć w ścinaniu przy podparciu i obciążeniu bezpośrednim.
RM-3d-Stal  2.22 
Zmieniono sposób przyjmowania Re dla współczynników redukcji nośności spoin łączników prętów wielogałęziowych.
RM-Spol  3.17 
Zmieniono sposobu przyjmowania Re dla współczynników redukcji nośności spoin.
RM-Zelb  5.14 
Zmieniono sposób wyszukiwania odcinków ścinania na końcach elementu (brak podstawień w dokumencie).
RM-Stal  4.8 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Invalid floating point operation" przy diagramie słupkowym.
FD-Win  2.3 
Usunięto możliwość wystąpienia problemu z wyświetlaniem opisów kolumn w "Tabeli warunków przemieszczeniowych".
RM-3d-Stal  2.21 
Usunięto błąd polegający na braku możliwości zmieniania "lo" dla zadanych długości wyboczeniowych.
RM-3d-Drew  1.8 
Usunięto błąd polegający na braku możliwości zmieniania "lo" dla zadanych długości wyboczeniowych.
RM-Win 3d  6.46 
Usunięto możliwość nie wyświetlania zawartości drzewka projektu przy uruchomieniu programu pod Windows XP.
RM-Stal  4.7 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Range check error" przy sprawdzaniu kombinacji dla pręta.
RM-Win 3d  6.45 
Zmniejszono ilość pamięci potrzebnej na struktury tymczasowe przy liczeniu kombinatoryki.
PL-Win  2.41 
Poprawiono sposób rozmieszczania opisów zbrojenia płyty.
RM-Win  10.22 
Poprawiono błędne opisy przycisków przy zmianie przekroju z poziomu modułu wymiarowania.
RM-Drew  3.5 
Usunięto możliwość zawieszania programu przy wyliczaniu diagramu nośności dla kombinatoryki z teorią II-rzędu.
RM-3d-Stal  2.20 
Poprawiono podstawienie w dokumencie dla zwichrzenia ceownika.
RM-Stal  4.6 
Poprawiono podstawienia w dokumencie dla sił krytycznych i zwichrzenia ceowników oraz wprowadzono zabezpieczenie przed błędem przy zwichrzeniu dla beta=0.
RM-3d-Drew  1.7 
Zmieniono sposób wprowadzania danych w kontekście "Długości wyboczeniowe" dla prętów wieloprzęsłowych przy włączonym przełączniku "Wartości maksymalne". W takiej sytuacji wielkości te zadawane są dla wszystkich przęseł jednocześnie.
RM-Win 3d  6.44 
Wprowadzono możliwość wyłączenia zaznaczania obiektów na drzewku diagramu zadania. Wyłączenie to powoduje, że w trakcie operowania na schemacie zadania nie zmienia się widok diagramu. Wprowadzono również możliwość włączania lub wyłączania wszystkich grup obciążeń.
RM-3d-Stal  2.19 
Zmieniono sposób wprowadzania danych dla prętów wieloprzęsłowych przy włączonym przełączniku "Wartości maksymalne". W takiej sytuacji następujące wielkości zadawane są dla wszystkich przęseł jednocześnie: wszystkie wielkości i ustawienia dotyczące długości wyboczeniowych; Lo[omega], [mi][omega] oraz [beta]x dla zwichrzenia; [beta]x i [beta]y dla ściskania ze zginaniem (58).
RM-Zelb  5.13 
Zmieniono okno "Lista wkładek zbrojenia". Przy pewnych ustawieniach wielkości czcionki możliwe było nieprawidłowe wyświetlanie kolumn listy.
PL-Win  2.40 
Usunięto możliwość pojawiania się niektórych błędów podczas generowania siatki MES. Poprawiono również procedury wymiarowania płyty, które teraz są w pełni zgodne z procedurą doboru (prognozowania) zbrojenia.
RM-Win 3d  6.43 
Wprowadzono funkcję dociągania węzłów do prętów lub innych węzłów układu. Zdarza się, że nie można wykonać obliczeń statycznych na skutek niedokładnego zdefiniowania geometrii schematu. Funkcja ta pozwala na szybkie skorygowanie współrzędnych wszystkich węzłów ustroju. Po tej operacji należy skontrolować poprawność uzyskanego schematu statycznego.
PL-Win  2.39 
Zmieniono sposób rzutowania zbrojenia na kierunki bazowe. W pewnych sytuacjach modyfikacja ta zwiększa bezpieczeństwo konstrukcji. Poprawiono wyznaczanie potrzebnej ilości zbrojenia w siatkach oraz analizę zbrojenia w żebrach. Zmodyfikowano wyznaczanie momentów miarodajnych dla normy PN-EN (obecnie wyznaczane jest analogicznie jak dla PN-B).
RM-3d-Stal  2.18 
Pomijanie zdefiniowanych danych zwichrzenia po obróceniu przekroju (zerowa wartość współ. zwichrzenia).
RM-Win 3d  6.42 
Poprawiono przenoszenie danych zestawienia obciążeń przy imporcie zadanie 2D.
RM-Win 3d  6.41 
Wprowadzono włącznik dla profili ze środnikiem falistym oraz dopuszczono dla profili SIN środniki wysokości od 250 i pasy o grubości od 6 mm.
RM-Win  10.21 
Usprawniono wprowadzanie zmian w tabeli relacji grup obciążeń.
RM-Win 3d  6.40 
Poprawiono aktualizowanie widoku obciążeń powierzchniowych przy zmianie położenia węzłów wyznaczających kontur obciążenia. Usprawniono wprowadzanie zmian w tabeli relacji grup obciążeń.
RM-Sin  2.1 
Dopuszczono środniki wysokości od 250 oraz pasy o grubości od 6 mm.
RM-3d-Stal  2.17 
Poprawiono wyznaczanie nośności na zginanie przekrojów nie symetrycznych dla zerowych momentów zginających (wpływ na war. 58).
RM-Obc  3.3 
Usunięto brak podstawienia "$Strefa$" w dokumencie dla wiatru wg AZ1.
RM-Spol  3.16 
Usunięto błąd "Floating point division by zero" przy zerowych wagach nośności śrub w połączeniu doczołowym na śruby.
RM-Zelb  5.12 
Usunięto brak podstawień dotyczących ścinania w dokumencie wymiarowania przy braku sił poprzecznych.
RM-Win  10.20 
Poprawiono sposób wyświetlania opisów w trakcie zmieniania relacji grup obciążeń.
PL-Win  2.36 
Rozszerzono możliwości kreowania wydruków. Zmieniono algorytm uśredniania momentów miarodajnych nad słupami zamocowanymi w płycie oraz usunięto pewne przypadki zawieszania się obliczeń. Zmieniono sposób wyznaczania zbrojenia w żebrach w przypadku uwzględnienia płyty współpracującej. Uwzględniono również niektóre uwagi użytkowników: obsługa przełącznika gamma1/2 i jego uwzględnianie na wydrukach; ukrywanie opisów w wydruku bieżącym; uzgodnienie skali wyników w poszczególnych tabelach wydruku; poprawienie umieszczenia opisów na prostokątnych siatkach zbrojeniowych; kopiowania zbrojenia żebra do schowka.
RM-Spol  3.15 
Podczas sprawdzania kombinacji ekstremalnych program odnajduje najniekorzystniejszą kombinację ekstremalną ze względu na nośność. Poprzednio sprawdzanie ograniczało się do komunikatów o niepoprawności połączenia.
RM-Win 3d  6.39 
Poprawiono usuwanie prętów oraz przesuwanie węzłów w dużych zadaniach.
RM-Win  10.19 
Usunięto błąd w zestawieniu materiałów dla przekrojów ażurowych.
RM-Stal  4.5 
Umożliwiono stosowanie skróconych arkuszy wymiarowania. Użytkownik może samodzielnie przygotować arkusz, którego nazwa zawiera literę "s" (np. "st90s_p.rtf"). Usunięto również możliwość wystąpienia błędu "Access Violation" przy generowaniu dokumentu wymiarowania.
RM-Zelb  5.11 
Umożliwiono stosowanie skróconych arkuszy wymiarowania. Użytkownik może samodzielnie przygotować arkusz, którego nazwa zawiera literę "s" (np. "st90s_p.rtf"). Usunięto również możliwość wystąpienia błędu "Access Violation" przy generowaniu dokumentu wymiarowania.
RM-Spol  3.14 
Umożliwiono stosowanie skróconych arkuszy wymiarowania. Użytkownik może samodzielnie przygotować arkusz, którego nazwa zawiera literę "s" (np. "st90s_p.rtf"). Usunięto również możliwość wystąpienia błędu "Access Violation" przy generowaniu dokumentu wymiarowania.
RM-Win  10.18 
Usunięto błąd przy wprowadzaniu nowego projektu w opcji "Zapisz jako".
RM-Spol  3.13 
Umożliwiono zmianę grubości linii w eksportach rysunków połączeń.
PL-Win  2.35 
Ulepszono sposób definiowania siatek zbrojenia oraz wizualizację zbrojenia w widoku 3D. Umożliwiono również eksport zbrojenia żeber do DXF.
RM-Win 3d  6.38 
W wydruku tabeli obciążeń zmieniono wartości tych obciążeń z obliczeniowych na charakterystyczne. Dzięki temu wartości w tabeli są zgodne z wartościami znajdującymi się na zamieszczanym w wydruku schemacie.
RM-3d-Drew  1.6 
Wyłączono możliwość wprowadzania osłabień dla przekrojów złożonych.
RM-Drew  3.4 
Wyłączono możliwość wprowadzania osłabień dla przekrojów złożonych.
RM-3d-Stal  2.16 
Poprawiono algorytm liczenia powierzchni przekroju na ścinanie Av.
RM-Stal  4.4 
Poprawiono algorytm pomijania ścianek pogarszających nośność na ścinanie.
RM-Drew  3.3 
Usunięto błąd przy liczeniu nośności w połączeniach trzpieniowych z zastosowaniem płytek stalowych lub sklejki.
RM-Spol  3.12 
Zmieniono sposób przyjmowania spoin poziomych i pionowych dla podstawy słupa z blachami trapezowymi.
PL-Win  2.34 
Wprowadzono możliwość deklarowania przyjętego zbrojenia głównego żeber i uwzględniania jego wpływu na stany graniczne użytkowania. Poprawiono również liczenie obwiedni sił wewnętrznych nad słupami.
RM-Obc  3.2 
Aktywna mapa stref wiatru wg AZ1.
FD-Win  2.2 
Usunięto błąd przekroczenia zakresu kolekcji.
RM-Obc  3.1 
Uwzględnienie poprawki AZ1 normy PN-77/B-02011 "Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem".
PL-Win  2.31 
Nowa wersja programu PL_Win.
RM-Spol  3.11 
Poprawiono sprawdzanie odległości śrub od przekroju w połączeniu doczołowym. Uwzględnienie zasięgu strefy docisku przy liczeniu grubości blach podstawy. Poprawiono działanie włącznika "Po dwusiecznej".
RM-Win 3d  6.37 
Poprawiono eksport obwiedni reakcji do FD_Win dla wielu podpór. Inicjowanie wartości ID16 przy dodawaniu nowego materiału. Poprawiono liczenie masy przekrojów z otworami. Usunięto błąd wyświetlania prętów z przekrojami skokowo zmiennymi.
RM-Win  10.17 
Ważniejsze zmiany wprowadzone do RM_Win w stosunku do wersji 10.0: * Możliwość określania rodzaju i wielkości czcionki okien programu. * Wydruk skalowanego schematu statycznego z możliwością doboru wielkości czcionki opisów na wydrukach graficznych. * Rozszerzono liczenie kombinacji pręta o naprężenia włókien górnych i dolnych. Umożliwia to dokładniejsze odnajdywanie najniekorzystniejszych kombinacji przy wymiarowaniu elementów o przekroju niesymetrycznym. * Poprawiono funkcję dodawania nowo definiowanych materiałów (ID16). * Poprawiono liczenie masy przekrojów z otworami.
RM-Zelb  5.10 
Usunięto błąd "Invalid floating point operation" przy eksporcie dokumentu (ścinanie). Poprawiono minimalną liczbę cięć strzemion. Umożliwienie zadawania dowolnego rozstawu strzemion.
RM-Win  10.16 
Rozszerzono kombinacje pręta o naprężenia włókien górnych i dolnych.
RM-Win  10.15 
Poprawiono uwzględnianie otworów podczas liczenia masy przekrojów.
RM-Win 3d  6.36 
Poprawiono uwzględnianie otworów przy liczeniu masy przekrojów.
RM-Stal  4.3 
Usunięto możliwość zapętlenia się programu po błędzie liczenia długości wyboczeniowych wg mechaniki. Poprawka w zwichrzeniu dla lom mniejszego od l1max - usunięto podstawianie Mcr=Inf. Zmieniono opis włącznika "Obciążenia statyczne" na "Rezerwa plastyczna".
RM-Win  10.14 
Wprowadzono inicjowanie wartości ID16 przy dodawaniu nowego materiału.
RM-Win 3d  6.35 
Wprowadzono inicjowanie wartości ID16 przy dodawaniu nowego materiału.
RM-3d-Stal  2.15 
Poprawka w zwichrzeniu dla lom mniejszego od l1max - usunięto podstawianie Mcr=Inf. Zmieniono opis włącznika "Obciążenia statyczne" na "Rezerwa plastyczna".
RM-Win  10.0 
Program RM_Win od wersji 10.0 jest programem 32-bitowy, który może pracować pod kontrolą systemów 64-bitowych. Wersja ta wyróżnia się większa wydajnością obliczeniową w stosunku do wersji 16-bitowej oraz licznymi usprawnieniami w zakresie interfejsu. Wprowadzono również możliwość wymiarowania elementów z materiałów niewymienionych w normach. Programy 16-bitowe nie będą dalej rozwijane.

Cadsis 2016-2024

Screen