Changelog

Spis zmian w naszych programach

Ostatnie zmiany

FD-Win-1997  1.28 
Zoptymalizowano program pod kątem czasu obliczeń osiadań fundamentów.
PL-Win  3.37 
Dodano wyznaczanie reakcji dla ścian i słupów na poziomie podłoża. Dodano możliwość przedstawiania reakcji dla ścian w postaci wartości sił w węzłach. Wprowadzono więzy jednostronne dla ścian oraz symulację redystrybucji ujemnych reakcji. Poprawiono komunikat o braku równowagi w przypadku ścian niepodatnych.
FD-Win-1997  1.27 
Wprowadzono nowe rozszerzenie dla projektów FD-Win-1997 (*.fndx). Dodano możliwość włączenia obligatoryjnego warunku mimośrodu dla każdego fundamentu oddzielnie.
RM-Stal-1993  1.51 
Dodano informację o konieczności zastosowania normy PN-EN 1993-1-3 dla profili kształtowanych na zimno.
RM-3d-Stal-1993  1.96 
Dodano informację o konieczności zastosowania normy PN-EN 1993-1-3 dla profili kształtowanych na zimno.
FD-Win-1997  1.26 
Wprowadzono sprawdzanie warunków GEO dla podejścia DA2*. Dodano możliwość sprawdzania nośności fundamentu w warunkach bez odpływu dla przejściowej sytuacji obliczeniowej. Do parametrów gruntu dodano wytrzymałość charakterystyczną na ścinanie w warunkach bez odpływu cuk. Zmieniono sposób wyliczania oporu bocznego fundamentu.
RM-Win 3d  8.89 
Poprawiono uwzględnianie zmian wartości obciążeń powierzchniowych po wykonaniu obliczeń statycznych oraz usunięto problem braku dostępnej licencji (błąd nr 70), występujący po dłuższym działaniu programu.
PL-Win  3.36 
Dodano ostrzeżenia o możliwości wystąpienia braku równowagi.
RM-Obc  4.15 
Usunięto problem z zachowaniem powiązania obciążeń wiatrem w programach statycznych z zestawieniem obciążeń. Poprawiono zaokrąglanie wartości oraz wyświetlanie wartości obciążeń wiatrem tablicy, flagi i elementów o przekroju walca. Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Access Violation” przy zapisie zestawiania. Poprawiono skalowanie linii wymiarowych w oknie programu.
RM-Win 3d  8.88 
Uzupełniono informacje zawarte w historii komunikatów programu.
PL-Win  3.35 
Poprawiono uwzględnianie redukcji momentów pod obróconymi siłami skupionymi.
RM-Win 3d  8.87 
Zmieniono sposób wyświetlania linii wymiarowych w oknie edycji przekroju.
RM-Win  11.114 
Poprawiono wyświetlanie linii wymiarowych profili parametrycznych w oknie definiowania przekroju.
RM-Win 3d  8.86 
Usunięto możliwość zbędnego powielania przekrojów podczas kopiowania prętów w 64-bitowej wersji programu.
RM-Spol  4.16 
Poprawiono jednostki naprężeń w oknie wyników podstawy słupa.
RM-Zelb-1992  1.42 
W dokumencie wymiarowania poprawiono podstawienie wartości MEdz w sekcji "Siły przekrojowe".
FD-Win-1997  1.25 
Poprawiono import fundamentu w przypadku braku wymiarów słupa.
RM-Win 3d  8.85 
Poprawiono odczytywanie z pliku zadanej wartości współczynnika γG,inff2) dla ciężaru własnego.
PL-Win  3.34 
Poprawiono i uściślono uwzględnianie obciążenia polem oraz zmieniono sposób redukcji momentu zginającego dla siły skupionej, występującej w obrębie słupa.
RM-Win  11.113 
Usunięto błąd "Access Violation" w trybie "Obciążenia / Definiowanie", występujący po utworzeniu grup obciążeń w liczbie większej od 25.

Cadsis 2016-2022

Screen