FD-Win

Program do analizy stanów granicznych i wymiarowania fundamentów wg PN


Background of FD-Win

FD-Win przeznaczony jest do wspomagania projektowania w zakresie analizy stanów granicznych oraz wymiarowania pojedynczego fundamentu lub grupy fundamentów o kształtach i konstrukcji ujętych w normie PN-81/B-03020, a posadowionych bezpośrednio na podłożu gruntowym i typowym - dla takich elementów konstrukcji - obciążeniu.

Pobierz instalator

Pobierz instrukcję

 

Ostatnie zmiany

Changelog image
Wersja 2.17 
Poprawiono wymiarowanie stopy fundamentowej na przebicie.
Wersja 2.16 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Range check error” podczas obliczania osiadań fundamentu.
Wersja 2.15 
Poprawiono dokładność i stabilność obliczeń osiadań fundamentów.
Wersja 2.14 
Poprawiono uwzględnianie ciężaru podłoża posadzek.

wcześniejsze zmiany

Więcej o programie

Geometria fundamentu
 • kreowanie planu rozmieszczenia fundamentów bezpośrednich dla całej budowli w formie dowolnie skonfigurowanej grupy typowych fundamentów takich jak:
  • ława prostokątna
  • stopa prostokątna
  • stopa kołowa
 • deklarowanie poziomu posadowienia poszczególnych fundamentów
 • deklarowanie ograniczeń modelujących konstrukcje istniejące w sąsiedztwie fundamentów projektowanych
 • łatwa edycja dowolnych elementów schematu statycznego przez dodawanie, usuwanie i zmianę położenia fundamentów lub ograniczeń wynikających z istniejącego stanu zabudowy terenu
 • deklarowanie posadzek przylegających do konstrukcji lub fundamentu
 • deklarowanie obszarów wykopów pod fundamenty
widok, projekt fundamentów
położenie ławy fundamentowej
geometria ławy fundamentowej
położenie stopy fundamentowej
geometria stopy fundamentowej
posadzka stopy fundamentowej
Charakterystyka podłoża gruntowego
 • deklarowanie podłoża gruntowego wielowarstwowego
 • deklarowanie poziomów piezometrycznych wody gruntowej
 • deklarowanie parametrów poszczególnych warstw gruntowych
 • deklarowanie warstw wymiany gruntu
podłoże gruntowe fundamentu
baza gruntów podłoża
Obciążenia konstrukcji
 • możliwość zadawania typowych obciążeń dla poszczególnych fundamentów
 • tworzenie list obciążeń - wariantów obciążeń
 • możliwość pobierania zestawów obciążeń (wariantów obciążeń) z wyników obliczeń wykonanych w RM-WIN 2D i RM-WIN 3D dla kombinatoryki grup obciążeń
obciążenie ławy fundamentowej
obciążenie stopa prostokątna
pobieranie reakcji z rm-2d
pobieranie reakcji z rm-3d
lista obciążenia fundament
Wymiarowanie fundamentów
 • sprawdzanie nośności fundamentu z warunku I-go stanu granicznego
 • sprawdzanie osiadań z warunku II-go stanu granicznego
 • sprawdzanie warunku na przebicie i zginanie fundamentu
 • wyznaczenie ilości koniecznego zbrojenia dla fundamentów żelbetowych
 • tworzenie zestawień ilości zbrojenia
 • możliwość włączenia procesu optymalizacji, który pozwala na optymalny dobór wymiarów fundamentu dla którego spełniony jest warunek nośności, warunek na przebicie i warunek zginania fundamentu
 • możliwość wyznaczenia rozmiarów fundamentów z narzuconych warunków kinematycznych dla "grupy" lub "szeregu" fundamentów (np. w sytuacji posadowienia na niecce górniczej)
materiał, zbrojenie fundamentu
wymiarowanie, stan graniczny I fundamentu
wymiarowanie, stan graniczny II fundamentu
wymiarowanie, stan graniczny I stopy fundament
wymiarowanie, przebicie fundamentu
wymiarowanie, zginanie fundamentu
wymiarowanie, zbrojenie fundamentu
Sporządzanie dokumentacji zadania
 • podgląd wydruku w standardzie RTF zawierającym komentarze, rysunki, wzory i tabele
 • drukowanie dokumentu w formie tabelaryczno-graficznej z podziałem na blok danych i bloki wyników analizy i wymiarowania, z możliwością swobodnego wyboru zawartości wydruku
 • skalowanie drukowanych rysunków
 • określania parametrów typograficznych stron wydruku (marginesy, nagłówki, czcionka)
 • przesyłanie zawartości wydruku do schowka lub bezpośrednio do edytora tekstu MS Word
 • przykładowa dokumentacja dla wybranych fundamentów: PDF
dokumentacja, wyniki wymiarowania fundamentu
dokumentacja, wyniki wymiarowania fundamentu
opcje dokumentacji wymiarowania
Interfejs
 • pełna swoboda korzystania z poszczególnych opcji i funkcji programu w trybie interakcyjnym przy jednoczesnej jego ochronie przed próbami wykonywania operacji merytorycznie nielogicznych lub wykraczających poza zakres stosowalności programu
 • możliwość dokonywania przez użytkownika zmian konfiguracji programu
 • graficzna wizualizacja wszelkich danych i wyników obliczeń w postaci konwencjonalnych wykresów wybranych wielkości z możliwością określania większości parametrów wyświetlania przez użytkownika
 • możliwość korzystania ze standardowej funkcji Pomocy na zasadach oferowanych przez środowisko systemu Windows
opcje programu
pomoc

Cadsis 2016-2020

Screen