FD-Win

Program do analizy stanów granicznych i wymiarowania fundamentów wg PN


Background of FD-Win

FD-Win przeznaczony jest do wspomagania projektowania w zakresie analizy stanów granicznych oraz wymiarowania pojedynczego fundamentu lub grupy fundamentów o kształtach i konstrukcji ujętych w normie PN-81/B-03020, a posadowionych bezpośrednio na podłożu gruntowym i typowym - dla takich elementów konstrukcji - obciążeniu.

Pobierz instalator

Pobierz instrukcję

 

Ostatnie zmiany

Changelog image
Wersja 3.47 
W oknie głównym programu dodano wyświetlanie informacji o poszczególnych fundamentach oraz umożliwiono nieograniczone czytanie danych ze starszych wersji programu.
Wersja 3.41 
Usprawniono sposób definiowania obciążeń fundamentu, umożliwiając łączenie importowanych reakcji z obciążeniami zadawanymi.
Wersja 3.40 
Poprawiono określanie kombinacji charakterystycznych wg PN-B dla obciążeń definiowanych bezpośrednio (obliczanie przemieszczeń fundamentów).
Wersja 3.39 
Poprawiono działanie włącznika „Metoda obliczania momentów zginających w stopie” w ustawieniach zadania.

wcześniejsze zmiany

Więcej o programie

Geometria fundamentu
 • kreowanie planu rozmieszczenia fundamentów bezpośrednich dla całej budowli w formie dowolnie skonfigurowanej grupy typowych fundamentów takich jak:
  • ława prostokątna
  • stopa prostokątna
  • stopa kołowa
 • deklarowanie poziomu posadowienia poszczególnych fundamentów
 • deklarowanie ograniczeń modelujących konstrukcje istniejące w sąsiedztwie fundamentów projektowanych
 • łatwa edycja dowolnych elementów schematu statycznego przez dodawanie, usuwanie i zmianę położenia fundamentów lub ograniczeń wynikających z istniejącego stanu zabudowy terenu
 • deklarowanie posadzek przylegających do konstrukcji lub fundamentu
 • deklarowanie obszarów wykopów pod fundamenty
widok, projekt fundamentów
położenie ławy fundamentowej
geometria ławy fundamentowej
położenie stopy fundamentowej
geometria stopy fundamentowej
posadzka stopy fundamentowej
Charakterystyka podłoża gruntowego
 • deklarowanie podłoża gruntowego wielowarstwowego
 • deklarowanie poziomów piezometrycznych wody gruntowej
 • deklarowanie parametrów poszczególnych warstw gruntowych
 • deklarowanie warstw wymiany gruntu
podłoże gruntowe fundamentu
baza gruntów podłoża
Obciążenia konstrukcji
 • możliwość zadawania typowych obciążeń dla poszczególnych fundamentów
 • tworzenie list obciążeń - wariantów obciążeń
 • możliwość pobierania zestawów obciążeń (wariantów obciążeń) z wyników obliczeń wykonanych w RM-WIN 2D i RM-WIN 3D dla kombinatoryki grup obciążeń
obciążenie ławy fundamentowej
obciążenie stopa prostokątna
pobieranie reakcji z rm-2d
pobieranie reakcji z rm-3d
lista obciążenia fundament
Wymiarowanie fundamentów
 • sprawdzanie nośności fundamentu z warunku I-go stanu granicznego
 • sprawdzanie osiadań z warunku II-go stanu granicznego
 • sprawdzanie warunku na przebicie i zginanie fundamentu
 • wyznaczenie ilości koniecznego zbrojenia dla fundamentów żelbetowych
 • tworzenie zestawień ilości zbrojenia
 • możliwość włączenia procesu optymalizacji, który pozwala na optymalny dobór wymiarów fundamentu dla którego spełniony jest warunek nośności, warunek na przebicie i warunek zginania fundamentu
 • możliwość wyznaczenia rozmiarów fundamentów z narzuconych warunków kinematycznych dla "grupy" lub "szeregu" fundamentów (np. w sytuacji posadowienia na niecce górniczej)
materiał, zbrojenie fundamentu
wymiarowanie, stan graniczny I fundamentu
wymiarowanie, stan graniczny II fundamentu
wymiarowanie, stan graniczny I stopy fundament
wymiarowanie, przebicie fundamentu
wymiarowanie, zginanie fundamentu
wymiarowanie, zbrojenie fundamentu
Sporządzanie dokumentacji zadania
 • podgląd wydruku w standardzie RTF zawierającym komentarze, rysunki, wzory i tabele
 • drukowanie dokumentu w formie tabelaryczno-graficznej z podziałem na blok danych i bloki wyników analizy i wymiarowania, z możliwością swobodnego wyboru zawartości wydruku
 • skalowanie drukowanych rysunków
 • określania parametrów typograficznych stron wydruku (marginesy, nagłówki, czcionka)
 • przesyłanie zawartości wydruku do schowka lub bezpośrednio do edytora tekstu MS Word
 • przykładowa dokumentacja dla wybranych fundamentów: PDF
dokumentacja, wyniki wymiarowania fundamentu
dokumentacja, wyniki wymiarowania fundamentu
opcje dokumentacji wymiarowania
Interfejs
 • pełna swoboda korzystania z poszczególnych opcji i funkcji programu w trybie interakcyjnym przy jednoczesnej jego ochronie przed próbami wykonywania operacji merytorycznie nielogicznych lub wykraczających poza zakres stosowalności programu
 • możliwość dokonywania przez użytkownika zmian konfiguracji programu
 • graficzna wizualizacja wszelkich danych i wyników obliczeń w postaci konwencjonalnych wykresów wybranych wielkości z możliwością określania większości parametrów wyświetlania przez użytkownika
 • możliwość korzystania ze standardowej funkcji Pomocy na zasadach oferowanych przez środowisko systemu Windows
opcje programu
pomoc

Cadsis 2016-2024

Screen