PL-Win

Program do analizy statycznej i wymiarowania konstrukcji płytowo - słupowo - żebrowych wg Eurokodu 2 oraz PN


Background of PL-Win

PL-Win przeznaczony jest do analizy statycznej oraz wymiarowania wg PN-B-03264:2002 i PN-EN 1992 konstrukcji płytowo-słupowo-żebrowych stosowanych w budownictwie ogólnym i przemysłowym.

Pobierz instalator

Pobierz instrukcję

 

Ostatnie zmiany

Changelog image
Wersja 3.56 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu niewłaściwego modelowania obciążeń nożem pochodzących od żeber oraz poprawiono wydruk wyników dla ścian.
Wersja 3.55 
Poprawiono sprawdzanie składni definicji kombinacji dla obciążeń wyjątkowych.
Wersja 3.54 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu związanego z przekroczeniem maksymalnej liczby kombinacji oraz z brakiem paska postępu obliczeń kombinatoryki.
Wersja 3.53 
W oknie własności żebra poprawiono wyświetlanie sztywności GKs.

wcześniejsze zmiany

Więcej o programie

Modelowanie konstrukcji
 • kreowanie płyty jako dowolnego zbioru obszarów płytowych, które mogą tworzyć zarówno obszar jednospójny jak i wielospójny (z otworami lub wycięciami)
 • kreowanie modelu konstrukcji na podkładzie rysunku importowanego z pliku w formacie DXF utworzonego w programie typu CAD, np. AutoCAD
 • generowanie dowolnych kształtów konturów poszczególnych obszarów płytowych za pomocą prostych elementów geometrycznych tj. odcinek prosty, odcinek łukowy, prostokąt, okrąg, z możliwością swobodnego scalania i separowania tych form geometrycznych
 • dzielenie obszarów płytowych na podobszary, które mają być zróżnicowane pod względem grubości lub właściwości materiałowych
 • deklarowanie dowolnie rozmieszczonych żeber (podciągów), zarówno jako belek prostych jak i zakrzywionych. w szczególności - w przypadku braku obszarów płytowych - możliwe jest sprowadzenie konstrukcji do ustroju rusztowego, w więc składającego się tylko z elementów belkowych (żeber, podciągów)
 • deklarowanie dowolnie usytuowanych podparć punktowych (przegubowych oraz w postaci słupów o przekroju prostokątnym lub kołowym, sztywno połączonych z płytą) i liniowych (zawiasowych lub zamocowań)
 • swobodne dokonywanie korekty położenia punktów charakterystycznych konturów płatów płytowych oraz usytuowania podpór
 • modelowanie podłoża Winklera poprzez zadawanie uwarstwienia przekroju geotechnicznego
projektowanie słupów
projektowanie ścian
projektowanie płyt
edycja kształtu płyty
widok 3D
podkład, import dxf
wstawianie żebra w płycie
wyznaczanie współczynnika kspr
Obciążenia płyt
 • różne rodzaje obciążeń: powierzchniowe – działające na wybrany obszar płytowy, powierzchniowe - działające na obszarze dowolnego czworokąta, liniowe (nożowe) - o stałej wartości i działające wzdłuż dowolnie usytuowanego na modelu konstrukcji odcinka prostego lub łukowego, punktowe (skupione)
 • automatyczne uwzględnianie ciężaru własnego konstrukcji w postaci odrębnego schematu obciążeń wyznaczanego przez program na podstawie zdefiniowanych przekrojów poprzecznych płatów płytowych oraz przypisanych tym obszarom - rodzajów materiałów
 • grupowanie poszczególnych obciążeń w merytorycznie odrębne schematy obciążeń dla potrzeb tworzenia ich dowolnych kombinacji
 • ręczne, automatyczne i półautomatyczne generowanie kombinacji obciążeń
 • deklarowanie wzajemnych relacji pomiędzy grupami obciążeń w celu wyeliminowania nierealistycznych kombinacji grup obciążeń podczas automatycznego generowania kombinacji
 • deklarowanie normowych cech poszczególnych grup obciążeń, pozwalające na generowanie kombinacji spełniających wymagania norm obciążeniowych
 • łatwe modyfikowanie obciążeń za pomocą tzw. listy obciążeń, polegające na: zmianie wartości i położenia poszczególnych obciążeń, przenoszeniu obciążeń do innych grup, usuwanie lub dodawanie nowych obciążeń
zestawienie obciążenia płyty
dodawanie obciążenia płyty
grupy obciążeń płyty
Generowanie modelu MES
 • automatyczna generacja siatki elementów skończonych na podstawie zadeklarowanego schematu statycznego konstrukcji płytowej oraz określanego przez użytkownika parametru gęstości generowania z możliwością automatycznego zagęszczania w określonych obszarach i w otoczeniu podparć słupami
 • automatyczne zagęszczanie siatki MES w otoczeniu podparć płyty słupami
 • możliwość korygowania (wyrównywania) siatki podziału na elementy za pomocą obszarów zagęszczania
siatka, model MES płyty
Obliczenia statyczne
 • wyznaczanie stanu przemieszczeń w modelu konstrukcji płytowej oraz jego wizualizacja w postaci liczbowej, w formie tzw. izolinii, wykresów trójwymiarowych lub wzdłuż - wskazanych przez użytkownika - przekrojów
 • wyznaczanie stanu sił przekrojowych (momenty zginające Mx, My i skręcające Mxy oraz przedstawianie ich zarówno w postaci liczbowej, w formie tzw. izolinii, w postaci trójwymiarowych wykresów lub jako wykresów wzdłuż wskazanych przez użytkownika przekrojów
 • wyznaczanie sił przekrojowych w żebrach oraz w zamocowaniach słupów w płycie
 • wyznaczanie sił reakcji ścian podpierających
 • wyznaczanie odporu podłoża
izolinia ugięcia płyty
siatka ugięć płyty
wykresy przekrojów płyty
Wymiarowanie ustrojów żelbetowych
 • wyznaczanie wielkości zbrojenia wymaganego wraz z wizualizacją w postaci liczbowej, w formie tzw. izolinii lub wzdłuż - wskazanych przez użytkownika – przekrojów w płycie
 • deklarowanie zbrojenia siatkami prostokątnymi z automatycznym przycinaniem do obszarów płytowych i określaniem rozstawu wkładek przy zadanej ich średnicy
 • wyznaczanie wielkości zbrojenia wymaganego (teoretycznego) w żebrach zadeklarowanych jako żelbetowe
 • wyznaczanie stanu zarysowania wg PN-B-03264:2002 i PN-EN 1992:2005 zarówno w obszarach płytowych z uwzględnieniem zbrojenia rzeczywistego oraz w żebrach dla zbrojenia wymaganego (teoretycznego)
 • sprawdzanie warunków nośności płyty na przebicie słupami lub obciążeniami skupionymi wg PN-B-03264:2002
zbrojenie obliczone dolne
zbrojenie obliczone górne
rozmieszczenie prętów zbrojenia płyty
Tworzenie dokumentacji
 • generowanie dokumentu w formie tabelaryczno-graficznej z podziałem na blok danych i blok wyników z możliwością swobodnego wyboru zawartości wydruku oraz eksportu do schowka lub bezpośrednio do edytora MS Word
 • przykład wygenerowanego dokumentu z wynikami: PDF
 • kopiowanie do schowka zawartości aktywnego okna roboczego dowolnej opcji programu
 • eksport rysunku do pliku w formacie DXF dowolnie wyselekcjonowanej listy obiektów modelu konstrukcji
opcje dokumentacji wymiarowania płyty
eksport modelu do dxf
przykład modelu dxf
Interfejs
 • pełna swoboda korzystania z poszczególnych opcji i funkcji programu w trybie interakcyjnym przy jednoczesnej jego ochronie przed próbami wykonywania operacji merytorycznie nielogicznych lub wykraczających poza zakres stosowalności programu
 • graficzna wizualizacja 2D i 3D wszelkich danych i wyników obliczeń w postaci konwencjonalnych wykresów wybranych wielkości z możliwością określania wielu parametrów wizualizacji przez użytkownika
 • możliwość dostosowania domyślnych ustawień programu do indywidualnych potrzeb użytkownika
 • zapis plików zadania wraz z wynikami obliczeń, co pozwala na odtworzenie wyników obliczeń bez konieczności dokonywania ponownej analizy zadania

Cadsis 2016-2024

Screen