PL-Win

Program do analizy statycznej i wymiarowania konstrukcji płytowo - słupowo - żebrowych wg Eurokodu 2 oraz PN


Background of PL-Win

PL-Win przeznaczony jest do analizy statycznej oraz wymiarowania wg PN-B-03264:2002 i PN-EN 1992 konstrukcji płytowo-słupowo-żebrowych stosowanych w budownictwie ogólnym i przemysłowym.

Pobierz instalator

Pobierz instrukcję

 

Ostatnie zmiany

Changelog image
Wersja 3.51 
Zmieniono sposób wyznaczania naprężenia przebicia νEd.
Wersja 3.50 
Poprawiono wymiarowanie płyt posiadających zbrojenie tylko w jednym kierunku.
Wersja 3.49 
Poprawiono wyznaczanie rozstawu strzemion na obwodzie kontrolnym przebicia.
Wersja 3.48 
Zmieniono sposób sprawdzania przebicia dla płyt na podłożu sprężystym w miejscach występowania sił skupionych oraz zmieniono ograniczenia dotyczące rozmieszczenia zewnętrznych obwodów zbrojenia.

wcześniejsze zmiany

Więcej o programie

Modelowanie konstrukcji
 • kreowanie płyty jako dowolnego zbioru obszarów płytowych, które mogą tworzyć zarówno obszar jednospójny jak i wielospójny (z otworami lub wycięciami)
 • kreowanie modelu konstrukcji na podkładzie rysunku importowanego z pliku w formacie DXF utworzonego w programie typu CAD, np. AutoCAD
 • generowanie dowolnych kształtów konturów poszczególnych obszarów płytowych za pomocą prostych elementów geometrycznych tj. odcinek prosty, odcinek łukowy, prostokąt, okrąg, z możliwością swobodnego scalania i separowania tych form geometrycznych
 • dzielenie obszarów płytowych na podobszary, które mają być zróżnicowane pod względem grubości lub właściwości materiałowych
 • deklarowanie dowolnie rozmieszczonych żeber (podciągów), zarówno jako belek prostych jak i zakrzywionych. w szczególności - w przypadku braku obszarów płytowych - możliwe jest sprowadzenie konstrukcji do ustroju rusztowego, w więc składającego się tylko z elementów belkowych (żeber, podciągów)
 • deklarowanie dowolnie usytuowanych podparć punktowych (przegubowych oraz w postaci słupów o przekroju prostokątnym lub kołowym, sztywno połączonych z płytą) i liniowych (zawiasowych lub zamocowań)
 • swobodne dokonywanie korekty położenia punktów charakterystycznych konturów płatów płytowych oraz usytuowania podpór
 • modelowanie podłoża Winklera poprzez zadawanie uwarstwienia przekroju geotechnicznego
projektowanie słupów
projektowanie ścian
projektowanie płyt
edycja kształtu płyty
widok 3D
podkład, import dxf
wstawianie żebra w płycie
wyznaczanie współczynnika kspr
Obciążenia płyt
 • różne rodzaje obciążeń: powierzchniowe – działające na wybrany obszar płytowy, powierzchniowe - działające na obszarze dowolnego czworokąta, liniowe (nożowe) - o stałej wartości i działające wzdłuż dowolnie usytuowanego na modelu konstrukcji odcinka prostego lub łukowego, punktowe (skupione)
 • automatyczne uwzględnianie ciężaru własnego konstrukcji w postaci odrębnego schematu obciążeń wyznaczanego przez program na podstawie zdefiniowanych przekrojów poprzecznych płatów płytowych oraz przypisanych tym obszarom - rodzajów materiałów
 • grupowanie poszczególnych obciążeń w merytorycznie odrębne schematy obciążeń dla potrzeb tworzenia ich dowolnych kombinacji
 • ręczne, automatyczne i półautomatyczne generowanie kombinacji obciążeń
 • deklarowanie wzajemnych relacji pomiędzy grupami obciążeń w celu wyeliminowania nierealistycznych kombinacji grup obciążeń podczas automatycznego generowania kombinacji
 • deklarowanie normowych cech poszczególnych grup obciążeń, pozwalające na generowanie kombinacji spełniających wymagania norm obciążeniowych
 • łatwe modyfikowanie obciążeń za pomocą tzw. listy obciążeń, polegające na: zmianie wartości i położenia poszczególnych obciążeń, przenoszeniu obciążeń do innych grup, usuwanie lub dodawanie nowych obciążeń
zestawienie obciążenia płyty
dodawanie obciążenia płyty
grupy obciążeń płyty
Generowanie modelu MES
 • automatyczna generacja siatki elementów skończonych na podstawie zadeklarowanego schematu statycznego konstrukcji płytowej oraz określanego przez użytkownika parametru gęstości generowania z możliwością automatycznego zagęszczania w określonych obszarach i w otoczeniu podparć słupami
 • automatyczne zagęszczanie siatki MES w otoczeniu podparć płyty słupami
 • możliwość korygowania (wyrównywania) siatki podziału na elementy za pomocą obszarów zagęszczania
siatka, model MES płyty
Obliczenia statyczne
 • wyznaczanie stanu przemieszczeń w modelu konstrukcji płytowej oraz jego wizualizacja w postaci liczbowej, w formie tzw. izolinii, wykresów trójwymiarowych lub wzdłuż - wskazanych przez użytkownika - przekrojów
 • wyznaczanie stanu sił przekrojowych (momenty zginające Mx, My i skręcające Mxy oraz przedstawianie ich zarówno w postaci liczbowej, w formie tzw. izolinii, w postaci trójwymiarowych wykresów lub jako wykresów wzdłuż wskazanych przez użytkownika przekrojów
 • wyznaczanie sił przekrojowych w żebrach oraz w zamocowaniach słupów w płycie
 • wyznaczanie sił reakcji ścian podpierających
 • wyznaczanie odporu podłoża
izolinia ugięcia płyty
siatka ugięć płyty
wykresy przekrojów płyty
Wymiarowanie ustrojów żelbetowych
 • wyznaczanie wielkości zbrojenia wymaganego wraz z wizualizacją w postaci liczbowej, w formie tzw. izolinii lub wzdłuż - wskazanych przez użytkownika – przekrojów w płycie
 • deklarowanie zbrojenia siatkami prostokątnymi z automatycznym przycinaniem do obszarów płytowych i określaniem rozstawu wkładek przy zadanej ich średnicy
 • wyznaczanie wielkości zbrojenia wymaganego (teoretycznego) w żebrach zadeklarowanych jako żelbetowe
 • wyznaczanie stanu zarysowania wg PN-B-03264:2002 i PN-EN 1992:2005 zarówno w obszarach płytowych z uwzględnieniem zbrojenia rzeczywistego oraz w żebrach dla zbrojenia wymaganego (teoretycznego)
 • sprawdzanie warunków nośności płyty na przebicie słupami lub obciążeniami skupionymi wg PN-B-03264:2002
zbrojenie obliczone dolne
zbrojenie obliczone górne
rozmieszczenie prętów zbrojenia płyty
Tworzenie dokumentacji
 • generowanie dokumentu w formie tabelaryczno-graficznej z podziałem na blok danych i blok wyników z możliwością swobodnego wyboru zawartości wydruku oraz eksportu do schowka lub bezpośrednio do edytora MS Word
 • przykład wygenerowanego dokumentu z wynikami: PDF
 • kopiowanie do schowka zawartości aktywnego okna roboczego dowolnej opcji programu
 • eksport rysunku do pliku w formacie DXF dowolnie wyselekcjonowanej listy obiektów modelu konstrukcji
opcje dokumentacji wymiarowania płyty
eksport modelu do dxf
przykład modelu dxf
Interfejs
 • pełna swoboda korzystania z poszczególnych opcji i funkcji programu w trybie interakcyjnym przy jednoczesnej jego ochronie przed próbami wykonywania operacji merytorycznie nielogicznych lub wykraczających poza zakres stosowalności programu
 • graficzna wizualizacja 2D i 3D wszelkich danych i wyników obliczeń w postaci konwencjonalnych wykresów wybranych wielkości z możliwością określania wielu parametrów wizualizacji przez użytkownika
 • możliwość dostosowania domyślnych ustawień programu do indywidualnych potrzeb użytkownika
 • zapis plików zadania wraz z wynikami obliczeń, co pozwala na odtworzenie wyników obliczeń bez konieczności dokonywania ponownej analizy zadania

Cadsis 2016-2023

Screen