Changelog

Spis zmian w FD-Win-1997

Ostatnie zmiany

FD-Win-1997  1.43 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Out of memory" podczas definiowania zbrojenia fundamentu.
FD-Win-1997  1.42 
Wprowadzono współczynnik oporu bocznego uwzględniający opór powierzchni bocznych fundamentu na przesuw oraz zmieniono sposób przyjmowania fundamentu zastępczego dla podłoża uwarstwionego.
FD-Win-1997  1.41 
Usprawniono sposób definiowania obciążeń fundamentu, umożliwiając łączenie importowanych reakcji z obciążeniami zadawanymi.
FD-Win-1997  1.40 
Poprawiono określanie kombinacji charakterystycznych wg PN-B dla obciążeń definiowanych bezpośrednio (obliczanie przemieszczeń fundamentów).
FD-Win-1997  1.39 
Poprawiono działanie włącznika „Metoda obliczania momentów zginających w stopie” w ustawieniach zadania.
FD-Win-1997  1.38 
Zmieniono sposób przyjmowania obciążeń ławy pod słupami podczas importu reakcji z programów statycznych.
FD-Win-1997  1.37 
Zmieniono sposób importowania obciążeń z RM-Win i RM-3d oraz umożliwiono wybór rodzaju kombinacji obciążeń, używanych do sprawdzania warunków SGU (charakterystyczna, częsta lub quasi-stała).
FD-Win-1997  1.36 
Poprawiono odczytywanie pliku zadania oraz działanie okna parametrów fundamentu w zakładkach Położenie i Geometria. Ułatwiono przełączanie trybu wprowadzania obciążeń fundamentu. Dodano funkcje ułatwiające pozycjonowanie podkładu dxf.
FD-Win-1997  1.35 
Przy definiowaniu planu posadowienia fundamentów umożliwiono wykorzystywanie podkładów DXF. Poprawiono przesuwanie elementów na ekranie i działanie okna "Warunki przemieszczeń fundamentów".
FD-Win-1997  1.34 
Usunięto możliwość wystąpienia braku osiadania fundamentu przy bezpośrednim zadawaniu obciążeń.
FD-Win-1997  1.33 
Zmieniono sposób przyjmowania granicznego poziomu analizy nośności podłoża. Dodatkowo w ustawieniach zadania umożliwiono określanie minimalnego poziomu sprawdzania nośności.
FD-Win-1997  1.32 
Zmieniono sposób sprawdzania nakładania i przecinania się ław fundamentowych. W opcjach programu (Opcje konfiguracji/Ogólne) dodano nowy włącznik "Dopuszczalne wzajemne przecięcia osi ław".
FD-Win-1997  1.31 
Poprawiono wybór wykresu naprężeń odpowiedniego dla danych wyników w oknie analizy stanów granicznych.
FD-Win-1997  1.30 
Dodano komunikaty informacyjne związane z osiadaniem. Ukryto nieobsługiwaną jeszcze funkcję importu reakcji z PL-Win.
FD-Win-1997  1.29 
Dodano kontrolę nakładania się fundamentów przy pobieraniu reakcji dla istniejącego fundamentu, z uwzględnieniem położenia podpory.
FD-Win-1997  1.28 
Zoptymalizowano program pod kątem czasu obliczeń osiadań fundamentów.
FD-Win-1997  1.27 
Wprowadzono nowe rozszerzenie dla projektów FD-Win-1997 (*.fndx). Dodano możliwość włączenia obligatoryjnego warunku mimośrodu dla każdego fundamentu oddzielnie.
FD-Win-1997  1.26 
Wprowadzono sprawdzanie warunków GEO dla podejścia DA2*. Dodano możliwość sprawdzania nośności fundamentu w warunkach bez odpływu dla przejściowej sytuacji obliczeniowej. Do parametrów gruntu dodano wytrzymałość charakterystyczną na ścinanie w warunkach bez odpływu cuk. Zmieniono sposób wyliczania oporu bocznego fundamentu.
FD-Win-1997  1.25 
Poprawiono import fundamentu w przypadku braku wymiarów słupa.
FD-Win-1997  1.24 
Poprawiono wyświetlanie zbrojenia rozdzielczego w oknie wymiarowania ławy.
FD-Win-1997  1.23 
Dodano możliwość sortowania tabeli wyników SGN.
FD-Win-1997  1.22 
Poprawiono oznaczenie wymiarów słupa na rysunku w zakładce "Położenie".
FD-Win-1997  1.21 
Poprawiono konwersję danych z programu FD-Win oraz zastosowano klasyfikację gruntów wg PN-EN ISO 14688.
FD-Win-1997  1.20 
Umożliwiono edycję zaimportowanego zbioru obciążeń fundamentu (konieczne zaznaczenie opcji "Dopuszczalna edycja listy kombinacji obc. importowanych" w ustawieniach zadania).
FD-Win-1997  1.19 
W ustawieniach zadania dodano opcję "Warunek dopuszczalnego mimośrodu obc. traktuj jako obligatoryjny".
FD-Win-1997  1.18 
Poprawiono uwzględnianie warunku mimośrodu na rysunku bryły naprężeń pod fundamentem.
FD-Win-1997  1.17 
Poprawiono zachowanie programu po zmianach na liście gruntów. Poprawiono funkcję wykrywania nakładających się fundamentów. Wprowadzono weryfikację i korektę danych wczytywanego zadania.
FD-Win-1997  1.16 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas czytania zadania zapisanego w poprzedniej wersji programu.
FD-Win-1997  1.15 
Poprawiono dokument wyników wymiarowania fundamentów.
FD-Win-1997  1.14 
Poprawiono wartość współczynników γ przy zaznaczonej opcji "normowe". Zredukowano rozmiar zapisywanych plików projektu.
FD-Win-1997  1.13 
Zmieniono domyślne wartości parametrów gruntu w oknie definiowania nowego gruntu. Poprawiono wczytywanie projektów z poprzednich wersji.
FD-Win-1997  1.12 
Ulepszono sposób definiowania ław fundamentowych. Dodano dwa nowe narzędzia: Łuk i Węzeł. Usprawniono usuwanie obciążeń.
FD-Win-1997  1.11 
Poprawiono optymalizację wymiarów fundamentu oraz zmieniono sposób wymiarowania fundamentów betonowych.
FD-Win-1997  1.10 
Poprawiono kierunki importowanych reakcji z RM-3d.
FD-Win-1997  1.9 
Poprawiono zachowanie programu przy zadawaniu i optymalizacji rozmiarów stopy kołowej.
FD-Win-1997  1.8 
Poprawiono sprawdzanie nośności ławy, gdy jej szerokość jest równa grubości ściany fundamentowej. Poprawiono działanie okna "Metryka zadania". Dodano przycisk "Wyniki wymiarowania".
FD-Win-1997  1.7 
Poprawiono tworzenie dokumentu wymiarowania.
FD-Win-1997  1.6 
Poprawiono wyświetlanie nazwy zadania, z którego dokonano importu obciążeń.
FD-Win-1997  1.5 
Projektowanie posadowień bezpośrednich według PN-EN 1997-1.

Cadsis 2016-2023

Screen