Changelog

Spis zmian w PL-Win

Ostatnie zmiany

PL-Win  3.56 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu niewłaściwego modelowania obciążeń nożem pochodzących od żeber oraz poprawiono wydruk wyników dla ścian.
PL-Win  3.55 
Poprawiono sprawdzanie składni definicji kombinacji dla obciążeń wyjątkowych.
PL-Win  3.54 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu związanego z przekroczeniem maksymalnej liczby kombinacji oraz z brakiem paska postępu obliczeń kombinatoryki.
PL-Win  3.53 
W oknie własności żebra poprawiono wyświetlanie sztywności GKs.
PL-Win  3.52 
Poprawiono przyjmowanie wymiarów b i h obciążenia siłą skupioną.
PL-Win  3.51 
Zmieniono sposób wyznaczania naprężenia przebicia νEd.
PL-Win  3.50 
Poprawiono wymiarowanie płyt posiadających zbrojenie tylko w jednym kierunku.
PL-Win  3.49 
Poprawiono wyznaczanie rozstawu strzemion na obwodzie kontrolnym przebicia.
PL-Win  3.48 
Zmieniono sposób sprawdzania przebicia dla płyt na podłożu sprężystym w miejscach występowania sił skupionych oraz zmieniono ograniczenia dotyczące rozmieszczenia zewnętrznych obwodów zbrojenia.
PL-Win  3.47 
Usprawniono przyjmowanie obwodów strzemion przy sprawdzaniu nośności płyty na przebicie.
PL-Win  3.46 
Zmieniono sposób sprawdzania nośności na przebicie oraz rozwiązano problem z materiałami w zadaniach pochodzących z wersji 2.x.
PL-Win  3.45 
Wprowadzono zabezpieczenia związane z obciążeniami zadawanymi na obszarach niewypukłych oraz poprawiono wyznaczanie reakcji dla ścian niepodatnych.
PL-Win  3.44 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" przy zaznaczaniu wszystkich obiektów z aktywnym podkładem DXF oraz wprowadzono zapisywanie stanu opcji "uwzględnij płyty zawierające".
PL-Win  3.43 
Poprawiono wyznaczanie reakcji słupów i ścian na poziomie podłoża dla ciężaru własnego podsiadającego różne współczynniki γsup lub γinf. Poprawiono uwzględnianie odporu podłoża pod żebrami przy sprawdzaniu warunków równowagi oraz wydruki wyników dla zdefiniowanych przekrojów płyty.
PL-Win  3.42 
Poprawiono sprawdzanie wypadkowych obciążeń polem, posiadających różne wartości w poszczególnych narożach oraz poprawiono redukcję ujemnych reakcji na ścianach.
PL-Win  3.41 
Poprawiono wyświetlanie obwiedni momentów zginających działających na słupy.
PL-Win  3.40 
Poprawiono wyznaczanie reakcji pod ścianami na poziomie podłoża.
PL-Win  3.39 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu związanego z uwzględnianiem obciążenia ciężarem własnym żeber.
PL-Win  3.38 
Poprawiono wyświetlanie wypadkowej oraz wartości średniej reakcji dla ścian.
PL-Win  3.37 
Dodano wyznaczanie reakcji dla ścian i słupów na poziomie podłoża. Dodano możliwość przedstawiania reakcji dla ścian w postaci wartości sił w węzłach. Wprowadzono więzy jednostronne dla ścian oraz symulację redystrybucji ujemnych reakcji. Poprawiono komunikat o braku równowagi w przypadku ścian niepodatnych.
PL-Win  3.36 
Dodano ostrzeżenia o możliwości wystąpienia braku równowagi.
PL-Win  3.35 
Poprawiono uwzględnianie redukcji momentów pod obróconymi siłami skupionymi.
PL-Win  3.34 
Poprawiono i uściślono uwzględnianie obciążenia polem oraz zmieniono sposób redukcji momentu zginającego dla siły skupionej, występującej w obrębie słupa.
PL-Win  3.33 
Usprawniono działanie okienek na stanowisku z wieloma monitorami. Usunięto możliwość wystąpienia błędu "TGLLista.render" przy wyświetlaniu wyników na przekroju płyty.
PL-Win  3.32 
Usunięto możliwość wystąpienia błędnych wyników ugięć SGU po zapisie pliku spl i otwarciu w drugiej instancji programu.
PL-Win  3.31 
Poprawiono wyświetlanie nośności obszaru przebicia NRd,max.
PL-Win  3.30 
Poprawiono wyznaczanie reakcji wypadkowej i średniej dla ścian.
PL-Win  3.29 
Poprawiono wydruk sił wewnętrznych na podporach niepodatnych.
PL-Win  3.28 
W ustawieniach zadania dodano włącznik "Redukcja momentów pod siłami skupionymi" oraz poprawiono obliczanie reakcji w ścianach.
PL-Win  3.27 
Wprowadzono redukcję momentów zginających w miejscu występowania siły skupionej.
PL-Win  3.26 
Umożliwiono definiowanie średnicy prętów zbrojenia z dokładnością do 0,1 mm. Poprawiono skalowanie rysunków na wydruku wyników obliczeń. Poprawiono wyświetlanie współczynników w oknie narzędzia "Wynik w węźle".
PL-Win  3.25 
Poprawiono błąd związany ze współczynnikiem obciążeniowym przy tworzeniu wydruków pojedynczej kombinacji STR 6.10b. Wyświetlane wartości były zawyżone. Poprawka nie wpływa na wyniki zbrojenia.
PL-Win  3.24 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access Violation" przy sprawdzaniu przebicia. Przyspieszono działanie wizualizacji na niektórych kartach graficznych - dotyczy w szczególności podkładu dxf oraz map zbrojenia. Usunięto przeszkodę, uniemożliwiającą poprawne uruchomienie programu dla kart graficznych z OpenGL 1.1.
PL-Win  3.23 
Poprawiono sposób przyjmowania współczynników materiałowych dla kombinacji wyjątkowych. Poprawiono również wydruk masy zbrojenia strzemionami w rejonie przebicia oraz wydruk wartości reakcji w słupach.
PL-Win  3.22 
Usunięto efekt "ząbkowania" wykresów momentu zginającego dla ścian.
PL-Win  3.21 
Zmodyfikowano sposób obliczania ugięć SGU dla płyt obróconych względem globalnego układu współrzędnych.
PL-Win  3.20 
Wyłączono uwzględnianie obciążeń powierzchniowych, wychodzących poza kontur płyty (włączono w 3.9).
PL-Win  3.19 
Skrócono czas wykonywania kombinatoryki przy dużej liczbie grup obciążeń.
PL-Win  3.18 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "List index out of bounds" po wykonaniu obliczeń.
PL-Win  3.17 
Poprawiono działanie okna definiowania głowic słupów oraz wizualizację parametru słupa Lg. Poprawiono obsługę grup obciążeń, w których γf1=γf2. Dodano funkcję ułatwiającą przechodzenie z wyników w węźle na konkretną kombinację STR lub SGU. Zmieniono domyślny gatunek stali w obszarze zbrojenia, na pobierany z właściwości płyty, w której się zawiera.
PL-Win  3.16 
Poprawiono aktualizowanie wyników ścian po zmianie grup obciążeń. Poprawiono wyświetlanie listy obciążeń. Poprawiono wczytywanie plików utworzonych w wersji 2.
PL-Win  3.15 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Out of memory" podczas rysowania izolinii.
PL-Win  3.14 
Przywrócono poprzedni sposób wyznaczania szerokości rozwarcia rys (3.12). Poprawiono wyświetlanie map zbrojenia brakującego dla płyt bez zadeklarowanych siatek zbrojeniowych (3.10). Wprowadzono dokładniejsze wyznaczanie ciężaru własnego głowicy słupa. Usunięto możliwość wystąpienia błędu 'Invalid class typecast' podczas wczytywania starszych projektów.
PL-Win  3.13 
Włączono obliczenia SGU - szybka poprawka wersji 3.12.
PL-Win  3.12 
Zmieniono sposób wyznaczania szerokości rozwarcia rys dla PN-EN. Zmieniono stałą wartość (25 kN/m3) ciężaru własnego elementów żelbetowych na wyliczaną z gęstości, którą można edytować w bibliotece materiałów.
PL-Win  3.11 
Przywrócono uwzględnianie pogrubienia płyty w obszarze głowic słupów.
PL-Win  3.10 
Zmodyfikowano algorytm szacowania parametrów siatki ekwiwalentnej tj. As.p, ro, n. Usunięto błąd 'Range check error' występujący podczas zagęszczania siatki MES o zbyt małej ilości elementów. Dodano obciążenie ciężarem własnym głowicy słupa. Poprawiono zapis wyników przebicia w pliku spl.
PL-Win  3.9 
Dodano współczynnik γf2 - γG,inf dla ciężaru własnego. Wprowadzono obliczeniowe kombinacje alternatywne zgodnie z PN-EN 1990 6.10a/b i dostosowano do nich szablon wydruku. Poprawiono wyświetlanie szerokości rozwarcia rys wg PN-B-03264:2002 dla obciążeń długotrwałych. Poprawiono wczytywanie zadań utworzonych w wersji 2. Usprawniono algorytm rozkładu obciążenia powierzchniowego.
PL-Win  3.8 
Poprawiono uwzględnianie głowic słupów w modelu obliczeniowym.
PL-Win  3.7 
Poprawiono skalowanie wykresów 2D, funkcję kopiowania żeber wraz ze zbrojeniem oraz funkcję eksportu do DXF.
PL-Win  3.6 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu nr 9, związanego z obróconym słupem grzybkowym.
PL-Win  3.5 
Poprawiono uwzględnianie obciążeń wyjątkowych w kombinatoryce obciążeń.
PL-Win  3.4 
Przywrócono uwzględnianie zbrojenia żeber oraz poprawiono funkcję generującą wydruk.
PL-Win  3.3 
Dodano możliwość wyboru typu głowicy słupa. Typ głowicy automatycznie wpływa na obliczenia statyki oraz wymiarowania zbrojenia na przebicie.
PL-Win  3.2 
Wprowadzono nową bibliotekę materiałów, bazującą na plikach z pakietu RM.
PL-Win  3.1 
Dostosowano program do nowego skalowania Windows 10.
PL-Win  3.0 
Dodano automatyczną kombinację obciążeń oraz wymiarowanie zbrojenia na przebicie wg PN-EN.
PL-Win  2.92 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas generowania siatki MES.
PL-Win  2.91 
Zmodyfikowano wyznaczanie szerokości rozwarcia rys według PN-EN.
PL-Win  2.90 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas definiowania żeber.
PL-Win  2.89 
Poprawiono wyświetlanie parametrów gruntu w oknie edytora profilu podłoża.
PL-Win  2.88 
Poprawiono rozdział sił wewnętrznych na słupach i ścianach w przypadku występowania górnych odcinków tych elementów. Usunięto również możliwość wystąpienia błędu podczas generowania sitki MES.
PL-Win  2.87 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu nr 11 podczas generowania modelu MES.
PL-Win  2.86 
Wprowadzono zmiany w zakresie polepszenia i usprawnienia budowy modelu konstrukcji.
PL-Win  2.85 
Poprawiono reakcję programu na zmianę parametrów reologicznych płyty i żeber.
PL-Win  2.84 
Przyśpieszono obliczenia SGU oraz zmieniono sposób sprawdzania nakładania się ścian.
PL-Win  2.83 
Usunięto możliwość wystąpienia błędów przy nakładaniu konturu płyty o innej grubości. Obecnie w celu wprowadzenia obszaru płyty o innej grubości (np. głowica słupa) nie jest konieczne wcześniejsze wycięcie w płycie otworu.
PL-Win  2.82 
Dodano opcję pozwalającą zadawanie obciążeń oraz obciążeń temperaturą na płyty zawierające się wewnątrz obciążanej płyty („uwzględnij płyty zawierające się”).
PL-Win  2.81 
Usunięto możliwość otrzymania niejednoznacznych lub zaniżonych wartość wyników SGU. Błędne wyniki mogły występować w programie od wersji 2.77.
PL-Win  2.80 
Usunięto błąd „Access violation” związany z występowaniem bardzo krótkich żeber.
PL-Win  2.79 
Usunięto błąd związany z profilami kolorów przy otwieraniu zadanie poprzez skojarzony typ pliku (np. przez podwójne kliknięcie pliku w eksploratorze Windowsa).
PL-Win  2.78 
Poprawiono automatyczne wyznaczanie efektywnej szerokości półek żeber oraz zachowanie programu przy kopiowaniu obciążeń. Poprawiono również wydruk zadania i uzupełniono go o tabelę sztywności elementów.
PL-Win  2.77 
Przywrócono możliwość korzystania z automatycznego wyznaczania szerokości współpracującej płyty z żebrem.
PL-Win  2.76 
Poprawiono algorytm sprawdzania nośności płyty na przebicie, w którym uwzględniono możliwość występowania w strefie przebicia dodatkowych słupów oraz sił skupionych.
PL-Win  2.75 
Wprowadzono ostrzeżenia o braku zdefiniowanej szerokości współpracującej żeber.
PL-Win  2.74 
Przy obliczaniu ugięć płyty zarysowanej przywrócono przyjmowanie normowego współczynnika β2=1. Skutkuje to zwiększeniem wyznaczanych ugięć i bezpieczniejszym wynikiem analizy SGU.
PL-Win  2.73 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas otwierania pliku DXF.
PL-Win  2.72 
Usunięto błąd powstający przy wydrukach rysunków sił wewnętrznych w żebrach po wyłączeniu wszystkich wariantów obciążeń.
PL-Win  2.71 
Poprawiono określanie momentów zginających na krawędziach opartych na żebrach.
PL-Win  2.70 
Umożliwiono definiowanie współczynnika sprężystości podłoża na podstawie definicji warstw gruntu i wymiarów płyty. Poprawiono zgodność wyników momentów dla kombinatoryki i dla obc. obliczeniowych nad słupami. Usunięto możliwość wysąpienia błędu "Range check error" występującego przy dużej liczbie elementów MES.
PL-Win  2.67 
Usunięto błędy wydruku w zakresie wyników dla obszarów przebicia.
PL-Win  2.66 
Wyeliminowano możliwość wystąpienia podczas obliczeń błędu "Range check error".
PL-Win  2.65 
Poprawiono sposób wyznaczania wypadkowej reakcji w ścianie.
PL-Win  2.64 
Zmodyfikowano wyznaczanie ekstremalnych reakcji podporowych momentowych oraz udoskonalono algorytm wyznaczania odporu podłoża.
PL-Win  2.63 
Zmieniono i poprawiono sposób rysowania izolinii.
PL-Win  2.62 
Poprawiono generowanie schematu statycznego oraz wyświetlanie wyników dla płyty. Poprawiono również obliczenia dla obciążeń temperaturą.
PL-Win  2.61 
Usunięto błąd pojawiający się podczas liczenia SGU.
PL-Win  2.60 
Rozbudowano ustawienia dotyczące sposobu wyświetlania wyników obliczeń.
PL-Win  2.59 
Zmieniony został współcz. materiałowy dla betonu na Gamma_C=1,4.
PL-Win  2.58 
Zrezygnowano z wyników momentów miarodajnych płyty. Umożliwiono wyświetlanie sił wewnętrznych płyty i żeber po zarysowaniu oraz wyświetlanie szerokości rozwarcia rys w płycie i żebrach dla powierzchni dolnej i górnej.
PL-Win  2.57 
Poprawiono procedurę analizy SGU liczonej wg PN-EN 2005.
PL-Win  2.56 
Poprawiono algorytm uśredniania momentów nad słupami sztywnymi.
PL-Win  2.55 
Usunięto nieprawidłowości przy redukcji momentów nad słupami oraz możliwość, w pewnych sytuacjach, błędnego zinterpretowania obciążenia stałego jako zmienne.
PL-Win  2.54 
Usunięto błędy związane z działaniem interfejsu programu.
PL-Win  2.53 
Reakcje podporowe dla słupów i ścian zostały uzupełnione o wielkości towarzyszące dla wyników z kombinatoryką obciążeń.
PL-Win  2.51 
Dane płyty i żebra zostały rozszerzone o parametr fi - współczynnik pełzania betonu.
PL-Win  2.50 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu przy wyznaczaniu SGU dla zbrojenia teoretycznego. Usprawniono również korzystanie z plików tymczasowych znajdujących się w lokalizacjach sieciowych.
PL-Win  2.49 
Poprawiono definiowanie zbrojenia żeber.
PL-Win  2.48 
Zmieniono interpretację przekroju żebra i poprawiono sposób uwzględniania współpracy żebra z płytą.
PL-Win  2.47 
Wprowadzono zmiany w liczeniu SGU. Obecnie wyniki są niezależne od położenia bazowej siatki zbrojenia.
PL-Win  2.46 
Usunięto problem z definiowaniem kołowego konturu płyty.
PL-Win  2.45 
Usunięto drobne błędy podczas generowania schematu statycznego płyty.
PL-Win  2.44 
Poprawiono sposób rozmieszczania opisów zbrojenia żeber oraz umożliwiono zapisywania do pliku kierunku uprzywilejowanego zbrojenia płyty.
PL-Win  2.43 
Poprawiono opisy jednostek sztywności ściany i słupów. Usunięto podział żebra w miejscu przyłożenia siły skupionej, jeżeli siła leży jednocześnie na płycie. Podział taki powodował błędne siatkowanie w obszarze siły.
PL-Win  2.42 
Wprowadzono cały szereg modyfikacji związanych z wymiarowaniem oraz doborem zbrojenia. Modyfikacje te miały na celu precyzyjniejsze ujęcie wymiarowania - mają one widoczne znaczenie w przypadku znacznego procentowego zazbrojenia przekrojów, kiedy obciążenie przekroju momentem zginającym jest powyżej 0,7 momentu granicznego.
PL-Win  2.41 
Poprawiono sposób rozmieszczania opisów zbrojenia płyty.
PL-Win  2.40 
Usunięto możliwość pojawiania się niektórych błędów podczas generowania siatki MES. Poprawiono również procedury wymiarowania płyty, które teraz są w pełni zgodne z procedurą doboru (prognozowania) zbrojenia.
PL-Win  2.39 
Zmieniono sposób rzutowania zbrojenia na kierunki bazowe. W pewnych sytuacjach modyfikacja ta zwiększa bezpieczeństwo konstrukcji. Poprawiono wyznaczanie potrzebnej ilości zbrojenia w siatkach oraz analizę zbrojenia w żebrach. Zmodyfikowano wyznaczanie momentów miarodajnych dla normy PN-EN (obecnie wyznaczane jest analogicznie jak dla PN-B).
PL-Win  2.36 
Rozszerzono możliwości kreowania wydruków. Zmieniono algorytm uśredniania momentów miarodajnych nad słupami zamocowanymi w płycie oraz usunięto pewne przypadki zawieszania się obliczeń. Zmieniono sposób wyznaczania zbrojenia w żebrach w przypadku uwzględnienia płyty współpracującej. Uwzględniono również niektóre uwagi użytkowników: obsługa przełącznika gamma1/2 i jego uwzględnianie na wydrukach; ukrywanie opisów w wydruku bieżącym; uzgodnienie skali wyników w poszczególnych tabelach wydruku; poprawienie umieszczenia opisów na prostokątnych siatkach zbrojeniowych; kopiowania zbrojenia żebra do schowka.
PL-Win  2.35 
Ulepszono sposób definiowania siatek zbrojenia oraz wizualizację zbrojenia w widoku 3D. Umożliwiono również eksport zbrojenia żeber do DXF.
PL-Win  2.34 
Wprowadzono możliwość deklarowania przyjętego zbrojenia głównego żeber i uwzględniania jego wpływu na stany graniczne użytkowania. Poprawiono również liczenie obwiedni sił wewnętrznych nad słupami.
PL-Win  2.31 
Nowa wersja programu PL_Win.

Cadsis 2016-2024

Screen