Changelog

Spis zmian w PL-Win

Ostatnie zmiany

PL-Win  3.24 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access Violation" przy sprawdzaniu przebicia. Przyspieszono działanie wizualizacji na niektórych kartach graficznych - dotyczy w szczególności podkładu dxf oraz map zbrojenia. Usunięto przeszkodę, uniemożliwiającą poprawne uruchomienie programu dla kart graficznych z OpenGL 1.1.
PL-Win  3.23 
Poprawiono sposób przyjmowania współczynników materiałowych dla kombinacji wyjątkowych. Poprawiono również wydruk masy zbrojenia strzemionami w rejonie przebicia oraz wydruk wartości reakcji w słupach.
PL-Win  3.22 
Usunięto efekt "ząbkowania" wykresów momentu zginającego dla ścian.
PL-Win  3.21 
Zmodyfikowano sposób obliczania ugięć SGU dla płyt obróconych względem globalnego układu współrzędnych.
PL-Win  3.20 
Wyłączono uwzględnianie obciążeń powierzchniowych, wychodzących poza kontur płyty (włączono w 3.9).
PL-Win  3.19 
Skrócono czas wykonywania kombinatoryki przy dużej liczbie grup obciążeń.
PL-Win  3.18 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "List index out of bounds" po wykonaniu obliczeń.
PL-Win  3.17 
Poprawiono działanie okna definiowania głowic słupów oraz wizualizację parametru słupa Lg. Poprawiono obsługę grup obciążeń, w których γf1=γf2. Dodano funkcję ułatwiającą przechodzenie z wyników w węźle na konkretną kombinację STR lub SGU. Zmieniono domyślny gatunek stali w obszarze zbrojenia, na pobierany z właściwości płyty, w której się zawiera.
PL-Win  3.16 
Poprawiono aktualizowanie wyników ścian po zmianie grup obciążeń. Poprawiono wyświetlanie listy obciążeń. Poprawiono wczytywanie plików utworzonych w wersji 2.
PL-Win  3.15 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Out of memory" podczas rysowania izolinii.
PL-Win  3.14 
Przywrócono poprzedni sposób wyznaczania szerokości rozwarcia rys (3.12). Poprawiono wyświetlanie map zbrojenia brakującego dla płyt bez zadeklarowanych siatek zbrojeniowych (3.10). Wprowadzono dokładniejsze wyznaczanie ciężaru własnego głowicy słupa. Usunięto możliwość wystąpienia błędu 'Invalid class typecast' podczas wczytywania starszych projektów.
PL-Win  3.13 
Włączono obliczenia SGU - szybka poprawka wersji 3.12.
PL-Win  3.12 
Zmieniono sposób wyznaczania szerokości rozwarcia rys dla PN-EN. Zmieniono stałą wartość (25 kN/m3) ciężaru własnego elementów żelbetowych na wyliczaną z gęstości, którą można edytować w bibliotece materiałów.
PL-Win  3.11 
Przywrócono uwzględnianie pogrubienia płyty w obszarze głowic słupów.
PL-Win  3.10 
Zmodyfikowano algorytm szacowania parametrów siatki ekwiwalentnej tj. As.p, ro, n. Usunięto błąd 'Range check error' występujący podczas zagęszczania siatki MES o zbyt małej ilości elementów. Dodano obciążenie ciężarem własnym głowicy słupa. Poprawiono zapis wyników przebicia w pliku spl.
PL-Win  3.9 
Dodano współczynnik γf2 - γG,inf dla ciężaru własnego. Wprowadzono obliczeniowe kombinacje alternatywne zgodnie z PN-EN 1990 6.10a/b i dostosowano do nich szablon wydruku. Poprawiono wyświetlanie szerokości rozwarcia rys wg PN-B-03264:2002 dla obciążeń długotrwałych. Poprawiono wczytywanie zadań utworzonych w wersji 2. Usprawniono algorytm rozkładu obciążenia powierzchniowego.
PL-Win  3.8 
Poprawiono uwzględnianie głowic słupów w modelu obliczeniowym.
PL-Win  3.7 
Poprawiono skalowanie wykresów 2D, funkcję kopiowania żeber wraz ze zbrojeniem oraz funkcję eksportu do DXF.
PL-Win  3.6 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu nr 9, związanego z obróconym słupem grzybkowym.
PL-Win  3.5 
Poprawiono uwzględnianie obciążeń wyjątkowych w kombinatoryce obciążeń.

Cadsis 2016-2022

Screen