Changelog

Spis zmian w RM-3D-Drew

Ostatnie zmiany

RM-3D-Drew  2.42 
Poprawiono wyznaczanie naprężeń tnących dla złożonych przekrojów skrzynkowych (typ Ic).
RM-3D-Drew  2.41 
Poprawiono oznaczenia osi dla charakterystyk przekroju wyświetlanych w oknie wymiarowania pręta.
RM-3D-Drew  2.40 
Usunięto możliwość wyznaczenia nieprawidłowych (bardzo dużych) długości wyboczeniowych prętów.
RM-3D-Drew  2.39 
Poprawiono uwzględnianie osłabień otworami przy wymiarowaniu prętów.
RM-3D-Drew  2.38 
Poprawiono uwzględnianie podcięć na końcach prętów dla przekrojów prostokątnych o szerokości większej niż wysokość (b>h).
RM-3D-Drew  2.37 
Poprawiono wyznaczanie maksymalnego stopnia wykorzystania nośności pręta osłabionego otworami.
RM-3D-Drew  2.36 
Usunięto błąd wymiarowania niepracujących cięgien przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych.
RM-3D-Drew  2.35 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu wyznaczania długości wyboczeniowych wg mechaniki przy włączonych obwiedniach dla układów zawierających cięgna.
RM-3D-Drew  2.34 
W tabeli wyników wymiarowanie prętów w kolumnie „Grupa” dodano nazwy grup nadrzędnych.
RM-3D-Drew  2.33 
Przyśpieszono wyznaczanie wartości maksymalnych warunków nośności elementu.
RM-3D-Drew  2.32 
Poprawiono aktualizowanie widoku konstrukcji po zmianie przekroju w oknie wymiarowania pręta.
RM-3D-Drew  2.31 
W oknie wyboru kontekstów (wymiarowanie grupy prętów) dodano możliwość jednoczesnego zaznaczania i odznaczania wszystkich kontekstów wymiarowania.
RM-3D-Drew  2.30 
W kontekście „Przekrój” wprowadzono sygnalizowanie pominięcia profili o materiale niezgodnym z normą wymiarowania.
RM-3D-Drew  2.29 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Access violation” przy zamykaniu okna wyników wymiarowania grupy prętów.
RM-3D-Drew  2.28 
Usunięto możliwość niepoprawnego wyznaczenia podatności węzłów dla długości wyboczeniowych określanych w sposób uproszczony. Dotyczy współliniowych prętów o niezgodnej orientacji.
RM-3D-Drew  2.27 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Range check error” przy zmianie podziału okna wymiarowania.
RM-3D-Drew  2.26 
Wprowadzono wyświetlanie wymiarów określających położenie środka ciężkości przekrojów niesymetrycznych.
RM-3D-Drew  2.25 
Przy zadawaniu danych dla grupy prętów poprawiono wprowadzanie długości Ly,Lz dla SGU, gdy ugięcia nie są liczone od cięciwy pręta.
RM-3D-Drew  2.24 
Przystosowano moduł do użycia profili parametrycznych.
RM-3D-Drew  2.23 
Usunięto możliwość wystąpienia niewłaściwych wyników wymiarowania grupy prętów przy włączonej teorii II-go rzędu (problem obliczeń wielowątkowych). W dokumencie umieszczono informację o obliczeniach wg teorii II-go rzędu.

Cadsis 2016-2020

Screen