Changelog

Spis zmian w RM-3d-Drew

Ostatnie zmiany

RM-3d-Drew  2.54 
Poprawiono działanie okna wyników wymiarowania grupy prętów.
RM-3d-Drew  2.53 
Poprawiono identyfikowanie płaszczyzny przewiązek prętów wielogałęziowych.
RM-3d-Drew  2.52 
W kontekście SGU zmieniono osie, względem których sprawdzane są ugięcia, na osie centralne związane z układem lokalnym pręta. Poprzedni sposób sprawdzania ugięć można przywrócić w opcjach programu w zakładce "Wymiarowanie".
RM-3d-Drew  2.51 
Poprawiono układ i skalowanie okna definiowania podziału pręta na przęsła.
RM-3d-Drew  2.50 
Uwzględniono wpływ wymiarów przekroju na wytrzymałość drewna na rozciąganie i zginanie.
RM-3d-Drew  2.49 
Zmieniono sposób sprawdzania nośności połączeń przewiązek wewnętrznych prętów wielogałęziowych.
RM-3d-Drew  2.48 
Poprawiono sprawdzanie nośności łączników przewiązek wewnętrznych prętów wielogałęziowych.
RM-3d-Drew  2.47 
Zmieniono sposób określania ugięć granicznych dla warunków SGU przy wyłączonym "Liczone od cięciwy pręta". Dodano włączniki umożliwiające zadawanie wielkości "L".
RM-3d-Drew  2.46 
Poprawiono wyznaczanie długości wyboczeniowych na podstawie podatności węzłów określonych w sposób uproszczony.
RM-3d-Drew  2.45 
Poprawiono wyświetlanie wyników wymiarowania grupy prętów w przypadku wystąpienia nieprawidłowych podatności węzłów przy wyznaczaniu długości wyboczeniowych według mechaniki.
RM-3d-Drew  2.44 
Zaktualizowano własności drewna klejonego zgodnie z PN-EN 14080:2013.
RM-3d-Drew  2.43 
Zaktualizowano cechy materiałowe poszczególnych klas drewna zgodnie z PN-EN 338:2016.
RM-3d-Drew  2.42 
Poprawiono wyznaczanie naprężeń tnących dla złożonych przekrojów skrzynkowych (typ Ic).
RM-3d-Drew  2.41 
Poprawiono oznaczenia osi dla charakterystyk przekroju wyświetlanych w oknie wymiarowania pręta.
RM-3d-Drew  2.40 
Usunięto możliwość wyznaczenia nieprawidłowych (bardzo dużych) długości wyboczeniowych prętów.
RM-3d-Drew  2.39 
Poprawiono uwzględnianie osłabień otworami przy wymiarowaniu prętów.
RM-3d-Drew  2.38 
Poprawiono uwzględnianie podcięć na końcach prętów dla przekrojów prostokątnych o szerokości większej niż wysokość (b>h).
RM-3d-Drew  2.37 
Poprawiono wyznaczanie maksymalnego stopnia wykorzystania nośności pręta osłabionego otworami.
RM-3d-Drew  2.36 
Usunięto błąd wymiarowania niepracujących cięgien przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych.
RM-3d-Drew  2.35 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu wyznaczania długości wyboczeniowych wg mechaniki przy włączonych obwiedniach dla układów zawierających cięgna.
RM-3d-Drew  2.34 
W tabeli wyników wymiarowanie prętów w kolumnie „Grupa” dodano nazwy grup nadrzędnych.
RM-3d-Drew  2.33 
Przyśpieszono wyznaczanie wartości maksymalnych warunków nośności elementu.
RM-3d-Drew  2.32 
Poprawiono aktualizowanie widoku konstrukcji po zmianie przekroju w oknie wymiarowania pręta.
RM-3d-Drew  2.31 
W oknie wyboru kontekstów (wymiarowanie grupy prętów) dodano możliwość jednoczesnego zaznaczania i odznaczania wszystkich kontekstów wymiarowania.
RM-3d-Drew  2.30 
W kontekście „Przekrój” wprowadzono sygnalizowanie pominięcia profili o materiale niezgodnym z normą wymiarowania.
RM-3d-Drew  2.29 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Access violation” przy zamykaniu okna wyników wymiarowania grupy prętów.
RM-3d-Drew  2.28 
Usunięto możliwość niepoprawnego wyznaczenia podatności węzłów dla długości wyboczeniowych określanych w sposób uproszczony. Dotyczy współliniowych prętów o niezgodnej orientacji.
RM-3d-Drew  2.27 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Range check error” przy zmianie podziału okna wymiarowania.
RM-3d-Drew  2.26 
Wprowadzono wyświetlanie wymiarów określających położenie środka ciężkości przekrojów niesymetrycznych.
RM-3d-Drew  2.25 
Przy zadawaniu danych dla grupy prętów poprawiono wprowadzanie długości Ly,Lz dla SGU, gdy ugięcia nie są liczone od cięciwy pręta.
RM-3d-Drew  2.24 
Przystosowano moduł do użycia profili parametrycznych.
RM-3d-Drew  2.23 
Usunięto możliwość wystąpienia niewłaściwych wyników wymiarowania grupy prętów przy włączonej teorii II-go rzędu (problem obliczeń wielowątkowych). W dokumencie umieszczono informację o obliczeniach wg teorii II-go rzędu.
RM-3d-Drew  2.22 
Zmieniono sposobu liczenia długości wyboczeniowych wg mechaniki dla elementów o zmiennym przekroju i łuków.
RM-3d-Drew  2.21 
Poprawiono wyznaczanie uproszczonych długości wyboczeniowych (sztywności węzłów) dla przekrojów zmiennych i łuków.
RM-3d-Drew  2.20 
Zmieniono wyświetlanie alternatywnych kombinacji obliczeniowych wg PN-EN.
RM-3d-Drew  2.19 
Poprawiono wyświetlanie okna podziału przęseł.
RM-3d-Drew  2.18 
W dokumencie wymiarowania poprawiono podstawienie wielkości "L" we wzorach uwzględniających wpływ ścinania na ugięcia pręta.
RM-3d-Drew  2.17 
Zmieniono sposób sygnalizowania komunikatów wymiarowania w zbiorczej tabeli wyników wymiarowania prętów.
RM-3d-Drew  2.16 
Widok pręta uzupełniono o schematy przęseł.
RM-3d-Drew  2.15 
Zmieniono sposób działania okna określającego podział pręta na przęsła.
RM-3d-Drew  2.14 
Usunięto możliwość błędnego wyświetlania ekstremalnego stopnia wykorzystania SGU.
RM-3d-Drew  2.13 
Długości wyboczeniowe wg PN (uproszczone): przy określaniu przesuwności przęseł uwzględniono podpory w podparciach pośrednich.
RM-3d-Drew  2.12 
Poprawiono wyświetlanie Lo dla długości wyboczeniowych według mechaniki.
RM-3d-Drew  2.11 
Zmieniono domyślny podział prętów na przęsła.
RM-3d-Drew  2.10 
Uzupełniono i poprawiono dokument wymiarowania.
RM-3d-Drew  2.9 
Usunięto możliwość błędnego wyznaczania ugięć liczonych od cięciwy dla prętów wieloprzęsłowych.
RM-3d-Drew  2.8 
Usunięto możliwość wyświetlania nieprawidłowych wartości wykorzystania w zestawieniu nośności dla wielu prętów.
RM-3d-Drew  2.7 
Usunięto błąd przy wprowadzaniu "mi" dla zadanych długości wyboczeniowych.
RM-3d-Drew  2.6 
Przyśpieszono obliczenia nośności dla grupy prętów.
RM-3d-Drew  2.5 
Poprawiono wyświetlanie podglądu dokumentu wymiarowania.
RM-3d-Drew  2.4 
Poprawiono sortowanie w oknie wyników wymiarowania wielu prętów.
RM-3d-Drew  2.3 
Poprawiono wyznaczanie ugięć dla elementów o zmiennym przekroju.
RM-3d-Drew  1.9 
Poprawiono wyznaczanie ugięć dla elementów o zmiennym przekroju.
RM-3d-Drew  2.0 
Wprowadzono możliwość określania przęseł i warunków stężenia prętów oddzielnie dla poszczególnych kierunków.
RM-3d-Drew  1.8 
Usunięto błąd polegający na braku możliwości zmieniania "lo" dla zadanych długości wyboczeniowych.
RM-3d-Drew  1.7 
Zmieniono sposób wprowadzania danych w kontekście "Długości wyboczeniowe" dla prętów wieloprzęsłowych przy włączonym przełączniku "Wartości maksymalne". W takiej sytuacji wielkości te zadawane są dla wszystkich przęseł jednocześnie.
RM-3d-Drew  1.6 
Wyłączono możliwość wprowadzania osłabień dla przekrojów złożonych.

Cadsis 2016-2024

Screen