Changelog

Spis zmian w RM-3d-Drew

Ostatnie zmiany

RM-3d-Drew  2.51 
Poprawiono układ i skalowanie okna definiowania podziału pręta na przęsła.
RM-3d-Drew  2.50 
Uwzględniono wpływ wymiarów przekroju na wytrzymałość drewna na rozciąganie i zginanie.
RM-3d-Drew  2.49 
Zmieniono sposób sprawdzania nośności połączeń przewiązek wewnętrznych prętów wielogałęziowych.
RM-3d-Drew  2.48 
Poprawiono sprawdzanie nośności łączników przewiązek wewnętrznych prętów wielogałęziowych.
RM-3d-Drew  2.47 
Zmieniono sposób określania ugięć granicznych dla warunków SGU przy wyłączonym "Liczone od cięciwy pręta". Dodano włączniki umożliwiające zadawanie wielkości "L".
RM-3d-Drew  2.46 
Poprawiono wyznaczanie długości wyboczeniowych na podstawie podatności węzłów określonych w sposób uproszczony.
RM-3d-Drew  2.45 
Poprawiono wyświetlanie wyników wymiarowania grupy prętów w przypadku wystąpienia nieprawidłowych podatności węzłów przy wyznaczaniu długości wyboczeniowych według mechaniki.
RM-3d-Drew  2.44 
Zaktualizowano własności drewna klejonego zgodnie z PN-EN 14080:2013.
RM-3d-Drew  2.43 
Zaktualizowano cechy materiałowe poszczególnych klas drewna zgodnie z PN-EN 338:2016.
RM-3d-Drew  2.42 
Poprawiono wyznaczanie naprężeń tnących dla złożonych przekrojów skrzynkowych (typ Ic).
RM-3d-Drew  2.41 
Poprawiono oznaczenia osi dla charakterystyk przekroju wyświetlanych w oknie wymiarowania pręta.
RM-3d-Drew  2.40 
Usunięto możliwość wyznaczenia nieprawidłowych (bardzo dużych) długości wyboczeniowych prętów.
RM-3d-Drew  2.39 
Poprawiono uwzględnianie osłabień otworami przy wymiarowaniu prętów.
RM-3d-Drew  2.38 
Poprawiono uwzględnianie podcięć na końcach prętów dla przekrojów prostokątnych o szerokości większej niż wysokość (b>h).
RM-3d-Drew  2.37 
Poprawiono wyznaczanie maksymalnego stopnia wykorzystania nośności pręta osłabionego otworami.
RM-3d-Drew  2.36 
Usunięto błąd wymiarowania niepracujących cięgien przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych.
RM-3d-Drew  2.35 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu wyznaczania długości wyboczeniowych wg mechaniki przy włączonych obwiedniach dla układów zawierających cięgna.
RM-3d-Drew  2.34 
W tabeli wyników wymiarowanie prętów w kolumnie „Grupa” dodano nazwy grup nadrzędnych.
RM-3d-Drew  2.33 
Przyśpieszono wyznaczanie wartości maksymalnych warunków nośności elementu.
RM-3d-Drew  2.32 
Poprawiono aktualizowanie widoku konstrukcji po zmianie przekroju w oknie wymiarowania pręta.

Cadsis 2016-2022

Screen