Changelog

Spis zmian w RM-3d-Drew-1995

Ostatnie zmiany

RM-3d-Drew-1995  1.29 
Umożliwiono definiowanie połączeń prętów współliniowych.
RM-3d-Drew-1995  1.28 
W połączeniach na płytki kolczaste umożliwiono wprowadzanie wielkości w przy wyłączonej opcji "Wzdłuż osi".
RM-3d-Drew-1995  1.27 
Poprawiono uwzględnianie zginania przy sprawdzaniu nośności na ściskanie ze zginaniem dla prętów wielogałęziowych.
RM-3d-Drew-1995  1.26 
Poprawiono uwzględnianie wpływu pęknięć na nośność na ścinanie elementów zginanych.
RM-3d-Drew-1995  1.25 
Poprawiono działanie okna wyników wymiarowania grupy prętów.
RM-3d-Drew-1995  1.24 
Zgodnie z poprawką A2:2014 zmieniono sposób określania współczynnika Kshape dla skręcania elementów o przekroju prostokątnym.
RM-3d-Drew-1995  1.23 
Zmieniono sposób wyznaczania ugięć końcowych elementu zgodnie z poprawką do normy A2:2014.
RM-3d-Drew-1995  1.22 
Poprawiono identyfikowanie płaszczyzny przewiązek prętów wielogałęziowych.
RM-3d-Drew-1995  1.21 
Poprawiono wyznaczanie nośności śrub na docisk pod kątem do włókien.
RM-3d-Drew-1995  1.20 
W kontekście SGU zmieniono osie, względem których sprawdzane są ugięcia, na osie centralne związane z układem lokalnym pręta. Poprzedni sposób sprawdzania ugięć można przywrócić w opcjach programu w zakładce "Wymiarowanie".
RM-3d-Drew-1995  1.19 
Poprawiono uwzględnianie prętów sąsiednich przy sprawdzaniu nośności połączeń na płytki kolczaste.
RM-3d-Drew-1995  1.18 
Poprawiono wyświetlanie warunku nośności na docisk.
RM-3d-Drew-1995  1.17 
Poprawiono wyświetlanie kombinacji obciążeń dla kontekstu SGU przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych.
RM-3d-Drew-1995  1.16 
Poprawiono sprawdzanie nośności połączeń trzpieniowych zawierających jeden łącznik.
RM-3d-Drew-1995  1.15 
Przyjęto nieciągły sposób podparcia elementu przy sprawdzaniu naprężeń docisku.
RM-3d-Drew-1995  1.14 
Poprawiono określanie współczynnika kc,90 przy sprawdzaniu ściskania w poprzek włókien.
RM-3d-Drew-1995  1.13 
W dokumencie wymiarowania poprawiono podstawienia wyrażeń (6.23), (6.24) i (6.32).
RM-3d-Drew-1995  1.12 
Usprawniono działanie kontekstu wymiarowania "Docisk".
RM-3d-Drew-1995  1.11 
Dodano nowy kontekst wymiarowania związany z nośnością drewna na docisk (ściskanie pod kątem lub w poprzek włókien).
RM-3d-Drew-1995  1.10 
Poprawiono wartość współczynnika γM dla drewna klejonego oraz określanie nośności obliczeniowej zakotwienia płytek kolczastych.
RM-3d-Drew-1995  1.9 
Poprawiono układ i skalowanie okna definiowania podziału pręta na przęsła.
RM-3d-Drew-1995  1.8 
Uwzględniono wpływ wymiarów przekroju na wytrzymałość drewna na rozciąganie i zginanie.
RM-3d-Drew-1995  1.7 
Uwzględniono efektywną liczbę łączników przy określaniu nośności połączeń na łączniki trzpieniowe.
RM-3d-Drew-1995  1.6 
Zmieniono sposób sprawdzania nośności połączeń przewiązek wewnętrznych prętów wielogałęziowych.
RM-3d-Drew-1995  1.5 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas wymiarowania prętów z wyłączonymi podparciami pośrednimi.
RM-3d-Drew-1995  1.4 
Dodano możliwość definiowania średnicy podkładek pod śruby i średnicy główek gwoździ, łączących przewiązki wewnętrzne prętów wielogałęziowych.
RM-3d-Drew-1995  1.3 
Zmieniono sposób określania ugięć granicznych dla warunków SGU przy wyłączonym "Liczone od cięciwy pręta". Dodano włączniki umożliwiające zadawanie wielkości "L".
RM-3d-Drew-1995  1.2 
Umożliwiono określanie wytrzymałości charakterystycznej łączników na rozciąganie (fuk).
RM-3d-Drew-1995  1.1 
Poprawiono wyznaczanie długości wyboczeniowych na podstawie podatności węzłów określonych w sposób uproszczony.
RM-3d-Drew-1995  1.0 
Nowy moduł do wymiarowania elementów drewnianych wg PN-EN 1995-1-1 dla pakietu 3D, współpracujący z RM-3d 8.

Cadsis 2016-2024

Screen