Changelog

Spis zmian w RM-3d-Stal

Ostatnie zmiany

RM-3d-Stal  3.70 
Poprawiono działanie okna wyników wymiarowania grupy prętów.
RM-3d-Stal  3.69 
Poprawiono identyfikowanie płaszczyzny przewiązek lub skratowania prętów wielogałęziowych.
RM-3d-Stal  3.68 
W kontekście SGU zmieniono osie, względem których sprawdzane są ugięcia, na osie centralne związane z układem lokalnym pręta. Poprzedni sposób sprawdzania ugięć można przywrócić w opcjach programu w zakładce "Wymiarowanie".
RM-3d-Stal  3.67 
Umożliwiono bezpośrednie zadawanie wartości momentu krytycznego dla zwichrzenia pręta.
RM-3d-Stal  3.66 
Poprawiono układ i skalowanie okna definiowania podziału pręta na przęsła.
RM-3d-Stal  3.65 
Poprawiono określanie długości L dla zwichrzenia.
RM-3d-Stal  3.64 
Poprawiono działanie włącznika "Dla wszystkich przęseł" w kontekście wymiarowania "Zwichrzenie".
RM-3d-Stal  3.63 
Zmieniono sposób określania ugięć granicznych dla warunków SGU przy wyłączonym "Liczone od cięciwy pręta". Dodano włączniki umożliwiające zadawanie wielkości "L".
RM-3d-Stal  3.62 
Poprawiono wyznaczanie długości wyboczeniowych według PN.
RM-3d-Stal  3.61 
Zmieniono działanie kontekstów wymiarowania "Długości wyboczeniowe" i "Zwichrzenie".
RM-3d-Stal  3.60 
Poprawiono wyświetlanie wyników wymiarowania grupy prętów w przypadku wystąpienia nieprawidłowych podatności węzłów przy wyznaczaniu długości wyboczeniowych według mechaniki.
RM-3d-Stal  3.59 
Zmieniono sposób określania klasy przekroju. Obecnie, w pewnych sytuacjach, wyznaczona klasa przekroju może być niższa.
RM-3d-Stal  3.58 
Usunięto możliwość wyznaczenia nieprawidłowych (bardzo dużych) długości wyboczeniowych prętów.
RM-3d-Stal  3.57 
Poprawiono wyznaczanie współczynników ß przy sprawdzaniu ściskania ze zginaniem.
RM-3d-Stal  3.56 
W kontekście SGU dodano możliwość bezpośredniego zadawania granicznych wartości przemieszczeń.
RM-3d-Stal  3.55 
Poprawiono przyjmowanie wartości loω dla zwichrzenia przy zmianie podziału przęseł pręta.
RM-3d-Stal  3.54 
Usunięto błąd wymiarowania niepracujących cięgien przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych.
RM-3d-Stal  3.53 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu wyznaczania długości wyboczeniowych wg mechaniki przy włączonych obwiedniach dla układów zawierających cięgna.
RM-3d-Stal  3.52 
Poprawiono sprawdzanie złożonego stanu środników, które nie są równoległe do osi głównych przekroju.
RM-3d-Stal  3.51 
Usunięto błąd „Access violation” występujący w wersji 3.50 przy wyświetlaniu dokumentu wymiarowania.
RM-3d-Stal  3.50 
W tabeli wyników wymiarowanie prętów w kolumnie „Grupa” dodano nazwy grup nadrzędnych.
RM-3d-Stal  3.49 
Przyśpieszono wyznaczanie wartości maksymalnych warunków nośności elementu.
RM-3d-Stal  3.48 
Poprawiono uwzględnianie stateczności giętno-skrętnej dla przekrojów zamkniętych w normowym warunku (58).
RM-3d-Stal  3.47 
Usunięto możliwość niewłaściwego przyjmowania momentu krytycznego dla prętów zabezpieczonych przed zwichrzeniem (lom < l1max). W pewnych sytuacjach mogło dochodzić do niepotrzebnego uwzględnienia zwichrzenia pręta.
RM-3d-Stal  3.46 
W wersji 32-bitowe modułu usunięto możliwość uzyskania błędnych wyników wymiarowania prętów wielogałęziowych, dla który nie został określony sposób łączenia gałęzi.
RM-3d-Stal  3.45 
Poprawiono aktualizowanie widoku konstrukcji po zmianie przekroju w oknie wymiarowania pręta.
RM-3d-Stal  3.44 
W oknie wyboru kontekstów (wymiarowanie grupy prętów) dodano możliwość jednoczesnego zaznaczania i odznaczania wszystkich kontekstów wymiarowania.
RM-3d-Stal  3.43 
W kontekście „Przekrój” wprowadzono sygnalizowanie pominięcia profili o materiale niezgodnym z normą wymiarowania.
RM-3d-Stal  3.42 
Poprawiono uwzględnianie zwichrzenia dla przekrojów zamkniętych oraz wprowadzono na diagramie nośności prętów sygnalizowanie nieuwzględnienia zwichrzenia przy przekroczonym maksymalnym rozstawie stężeń bocznych.
RM-3d-Stal  3.41 
Poprawiono metodę scalania ścianek profili połączonych spawami.
RM-3d-Stal  3.40 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu przy wymiarowaniu prętów o przekrojach zawierających różne rodzaje stali.
RM-3d-Stal  3.39 
Poprawiono sprawdzanie nośności środnika pod obciążeniem skupionym.
RM-3d-Stal  3.38 
Dodano ograniczenie h/1000 dla przemieszczeń poziomych przy sprawdzaniu warunków SGU.
RM-3d-Stal  3.37 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Access violation” przy zamykaniu okna wyników wymiarowania grupy prętów.
RM-3d-Stal  3.36 
Usunięto możliwość niepoprawnego wyznaczenia podatności węzłów dla długości wyboczeniowych określanych według PN. Dotyczy współliniowych prętów o niezgodnej orientacji.
RM-3d-Stal  3.35 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Range check error” przy zmianie podziału okna wymiarowania.
RM-3d-Stal  3.34 
W warunku nośności środnika na siłę skupioną uwzględniono siły na końcach prętów współliniowych jak dla prętów ciągłych.
RM-3d-Stal  3.33 
Wprowadzono wyświetlanie wymiarów określających położenie środka ciężkości przekrojów niesymetrycznych.
RM-3d-Stal  3.32 
Poprawiono sposoby przyjmowania współrzędnej położenia obc. "ao" przy wyznaczaniu momentu krytycznego dla przekrojów monosymetrycznych.
RM-3d-Stal  3.31 
Poprawiono wyznaczanie klasy przekroju dla ściskania.
RM-3d-Stal  3.30 
Przy zadawaniu danych dla grupy prętów poprawiono wprowadzanie długości Ly,Lz dla SGU, gdy ugięcia nie są liczone od cięciwy pręta.
RM-3d-Stal  3.29 
Przystosowano moduł do użycia profili parametrycznych.
RM-3d-Stal  3.28 
Usunięto możliwość wystąpienia niewłaściwych wyników wymiarowania grupy prętów przy włączonej teorii II-go rzędu (problem obliczeń wielowątkowych). W dokumencie umieszczono informację o obliczeniach wg teorii II-go rzędu.
RM-3d-Stal  3.27 
Zmieniono przyjmowanie modułów E i G na wartości określone w bibliotece materiałów. Poprzednio przyjmowano stałe wartości jak dla stali. Zastąpiono wyznaczanie smukłości względnej wg wzoru 36 wyznaczaniem wg wzór 34. Zmiana jest istotna dla materiałów o innym module sprężystości niż stal normowa.
RM-3d-Stal  3.26 
Zmieniono sposobu liczenia długości wyboczeniowych wg mechaniki dla elementów o zmiennym przekroju i łuków.
RM-3d-Stal  3.25 
Poprawiono wyznaczanie długości wyboczeniowych wg PN (sztywności węzłów) dla przekrojów zmiennych i łuków.
RM-3d-Stal  3.24 
Zmieniono wyświetlanie alternatywnych kombinacji obliczeniowych wg PN-EN.
RM-3d-Stal  3.23 
Wprowadzono wyświetlanie sił wewnętrznych w SGN dla alternatywnych kombinacji obc.
RM-3d-Stal  3.22 
Poprawiono wyświetlanie okna podziału przęseł.
RM-3d-Stal  3.21 
Zmieniono sposób sygnalizowania komunikatów wymiarowania w zbiorczej tabeli wyników wymiarowania prętów.
RM-3d-Stal  3.20 
Widok pręta uzupełniono o schematy przęseł.
RM-3d-Stal  3.19 
Włączono sprawdzanie warunku ściskania i ściskania ze zginaniem dla teorii II rzędu.
RM-3d-Stal  3.18 
Zmieniono sposób działania okna określającego podział pręta na przęsła.
RM-3d-Stal  3.17 
Zmieniono sposób analizowania rozkładów momentów zginających wzdłuż przęseł (ściskanie ze zginaniem).
RM-3d-Stal  3.16 
Długości wyboczeniowe wg PN (uproszczone): przy określaniu przesuwności przęseł uwzględniono podpory w podparciach pośrednich.
RM-3d-Stal  3.15 
Poprawiono wyświetlanie Lo dla długości wyboczeniowych według mechaniki.
RM-3d-Stal  3.14 
Zmieniono domyślny podział prętów na przęsła.
RM-3d-Stal  3.13 
Usunięto błąd związany z niezapamiętywaniem zadanej wartości lom.
RM-3d-Stal  3.12 
Uzupełniono i poprawiono wymiarowanie słupów wielogałęziowych.
RM-3d-Stal  3.11 
Usunięto możliwość wyświetlania nieprawidłowych wartości wykorzystania w zestawieniu nośności dla wielu prętów.
RM-3d-Stal  3.10 
Usunięto możliwość wyświetlania nieprawidłowych wartości wykorzystania w zestawieniu nośności dla wielu prętów.
RM-3d-Stal  3.9 
Poprawiono wyświetlanie l1max w zwichrzeniu dla ekstremalnych wartości obwiedni.
RM-3d-Stal  3.8 
Dodano wyliczenie długości wyboczeniowych dla osi głównych. Usunięto błędne podstawienie długości wyboczeniowych we wzorach na siły krytyczne.
RM-3d-Stal  3.7 
Usunięto błędne podstawienie w dokumencie wymiarowania dotyczące nośności przewiązek.
RM-3d-Stal  3.6 
Przyśpieszono obliczenia nośności dla grupy prętów.
RM-3d-Stal  3.5 
Poprawiono wyświetlanie podglądu dokumentu wymiarowania.
RM-3d-Stal  3.4 
Poprawiono sortowanie w oknie wyników wymiarowania wielu prętów.
RM-3d-Stal  3.0 
Wprowadzono możliwość określania przęseł i warunków stężenia prętów oddzielnie dla poszczególnych kierunków.
RM-3d-Stal  2.24 
Zmieniono sposób badania rozkładu momentów dla przęseł o zmiennym przekroju.
RM-3d-Stal  2.23 
Pominięto wpływ ciężaru własnego jako obciążenia poprzecznego na sposób wyznaczania współczynników BetaX.
RM-3d-Stal  2.22 
Zmieniono sposób przyjmowania Re dla współczynników redukcji nośności spoin łączników prętów wielogałęziowych.
RM-3d-Stal  2.21 
Usunięto błąd polegający na braku możliwości zmieniania "lo" dla zadanych długości wyboczeniowych.
RM-3d-Stal  2.20 
Poprawiono podstawienie w dokumencie dla zwichrzenia ceownika.
RM-3d-Stal  2.19 
Zmieniono sposób wprowadzania danych dla prętów wieloprzęsłowych przy włączonym przełączniku "Wartości maksymalne". W takiej sytuacji następujące wielkości zadawane są dla wszystkich przęseł jednocześnie: wszystkie wielkości i ustawienia dotyczące długości wyboczeniowych; Lo[omega], [mi][omega] oraz [beta]x dla zwichrzenia; [beta]x i [beta]y dla ściskania ze zginaniem (58).
RM-3d-Stal  2.18 
Pomijanie zdefiniowanych danych zwichrzenia po obróceniu przekroju (zerowa wartość współ. zwichrzenia).
RM-3d-Stal  2.17 
Poprawiono wyznaczanie nośności na zginanie przekrojów nie symetrycznych dla zerowych momentów zginających (wpływ na war. 58).
RM-3d-Stal  2.16 
Poprawiono algorytm liczenia powierzchni przekroju na ścinanie Av.
RM-3d-Stal  2.15 
Poprawka w zwichrzeniu dla lom mniejszego od l1max - usunięto podstawianie Mcr=Inf. Zmieniono opis włącznika "Obciążenia statyczne" na "Rezerwa plastyczna".

Cadsis 2016-2023

Screen