Changelog

Spis zmian w RM-3d-Stal-1993

Ostatnie zmiany

RM-3d-Stal-1993  1.101 
W kontekście "Stan graniczny nośności" poprawiono wyświetlanie sił tnących dla obwiedni.
RM-3d-Stal-1993  1.100 
Poprawiono wyznaczanie współczynników Cmy, Cmz i CmLT przy sprawdzaniu ściskania ze zginaniem dla nieprzesuwnych prętów przegubowych.
RM-3d-Stal-1993  1.99 
Poprawiono działanie okna wyników wymiarowania grupy prętów.
RM-3d-Stal-1993  1.98 
Poprawiono identyfikowanie płaszczyzny przewiązek lub skratowania prętów wielogałęziowych.
RM-3d-Stal-1993  1.97 
Zmieniono sposób przyjmowania pola powierzchni czynnej na ścianie dla przekroju składającego się z pojedynczego prostokąta (profil „B”).
RM-3d-Stal-1993  1.96 
Dodano informację o konieczności zastosowania normy PN-EN 1993-1-3 dla profili kształtowanych na zimno.
RM-3d-Stal-1993  1.95 
W kontekście SGU zmieniono osie, względem których sprawdzane są ugięcia, na osie centralne związane z układem lokalnym pręta. Poprzedni sposób sprawdzania ugięć można przywrócić w opcjach programu w zakładce "Wymiarowanie".
RM-3d-Stal-1993  1.94 
Usunięto możliwość wystąpienia niezgodności wyników SGU, po utworzeniu dokumentu wymiarowania dla kombinacji obciążeń PN-B, przy wyłączonych obwiedniach i przy wyłączonych wartościach maksymalnych.
RM-3d-Stal-1993  1.93 
Poprawiono w wersji 32-bitowej sprawdzanie nośności na ścinanie przy przekroczonej nośności na skręcanie.
RM-3d-Stal-1993  1.92 
Poprawiono działanie okna definiowania danych wymiarowania dla wielu prętów.
RM-3d-Stal-1993  1.91 
Poprawiono sprawdzanie klasy przekroju przy zginaniu w obu płaszczyznach pręta.
RM-3d-Stal-1993  1.90 
Poprawiono sprawdzanie nośności gałęzi prętów wielogałęziowych.
RM-3d-Stal-1993  1.89 
Umożliwiono bezpośrednie zadawanie wartości momentu krytycznego dla zwichrzenia pręta.
RM-3d-Stal-1993  1.88 
Poprawiono układ i skalowanie okna definiowania podziału pręta na przęsła.
RM-3d-Stal-1993  1.87 
Poprawiono określanie długości L dla zwichrzenia.
RM-3d-Stal-1993  1.86 
Poprawiono działanie włącznika "Dla wszystkich przęseł" w kontekście wymiarowania "Zwichrzenie".
RM-3d-Stal-1993  1.85 
Zmieniono sposób określania ugięć granicznych dla warunków SGU przy wyłączonym "Liczone od cięciwy pręta". Dodano włączniki umożliwiające zadawanie wielkości "L".
RM-3d-Stal-1993  1.84 
Poprawiono wyznaczanie długości wyboczeniowych na podstawie podatności węzłów określonych w sposób uproszczony.
RM-3d-Stal-1993  1.83 
Zmieniono działanie kontekstów wymiarowania "Długości wyboczeniowe" i "Zwichrzenie".
RM-3d-Stal-1993  1.82 
Poprawiono tworzenie dokumentu wymiarowania w części dotyczącej nośności pręta zginanego i ściskanego.
RM-3d-Stal-1993  1.81 
Umożliwiono wybór rodzaju kombinacji obciążeń stosowanej do sprawdzania warunków SGU.
RM-3d-Stal-1993  1.80 
Poprawiono wyświetlanie wyników wymiarowania grupy prętów w przypadku wystąpienia nieprawidłowych podatności węzłów przy wyznaczaniu długości wyboczeniowych według mechaniki.
RM-3d-Stal-1993  1.79 
Dodano pliki dokumentów wymiarowania w języku niemieckim.
RM-3d-Stal-1993  1.78 
Usunięto możliwość pojawienia się komunikatu "Wystąpił błąd podczas wymiarowania pręta!" przy wymiarowaniu elementów, których przekrój zawiera rury okrągłe.
RM-3d-Stal-1993  1.77 
Poprawiono wyznaczanie naprężeń przy sprawdzaniu nośności rur okrągłych klasy 4.
RM-3d-Stal-1993  1.76 
Zmieniono sposób uwzględniania stateczności lokalnej i określania przekroju efektywnego rur okrągłych klasy 4. Dodany został kontekst wymiarowania oparty na normie PN-EN 1993-1-6.
RM-3d-Stal-1993  1.75 
Poprawiono wyznaczanie powierzchni czynnej przy ścinaniu Av (na większą) dla dwuteowników walcowanych.
RM-3d-Stal-1993  1.74 
Zoptymalizowano obliczenia przy wymiarowaniu złożonych przekrojów klasy 3.
RM-3d-Stal-1993  1.73 
Usunięto możliwość wystąpienia nieprawidłowych wyników dla nośności środnika pod obciążeniem skupionym.
RM-3d-Stal-1993  1.72 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas sprawdzania konieczności zastosowania żeber podporowych.
RM-3d-Stal-1993  1.71 
Usunięto możliwość wyznaczenia nieprawidłowych (bardzo dużych) długości wyboczeniowych prętów.
RM-3d-Stal-1993  1.70 
Zmieniono sposób przyjmowania domyślnych wartości współczynnika γM2 dla konstrukcji budynku.
RM-3d-Stal-1993  1.69 
Poprawiono wyznaczanie pola czynnego przy ścinaniu Av dla przekrojów skrzynkowych.
RM-3d-Stal-1993  1.68 
Dodano ograniczenie L/400 przy sprawdzaniu ugięć w kontekście SGU.
RM-3d-Stal-1993  1.67 
Zmieniono sposób wyznaczania współczynników „Cm” przy sprawdzaniu stateczności elementów zginanych i ściskanych.
RM-3d-Stal-1993  1.66 
Umożliwiono uwzględnianie zwichrzenia ceowników walcowanych.
RM-3d-Stal-1993  1.65 
Poprawiono wyznaczanie nośności na ścinanie dla przekrojów prostokątnych w kierunku równoległym do krótszego boku.
RM-3d-Stal-1993  1.64 
Poprawiono przyjmowanie wartości loω dla zwichrzenia przy zmianie podziału przęseł pręta.
RM-3d-Stal-1993  1.63 
Usunięto błąd wymiarowania niepracujących cięgien przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych.
RM-3d-Stal-1993  1.62 
Poprawiono wyznaczanie wskaźnika plastycznego dla definiowanych dwuteowników i definiowanych ceowników, dla których zadane zostały skosy (vx, vy).
RM-3d-Stal-1993  1.61 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu wyznaczania długości wyboczeniowych wg mechaniki przy włączonych obwiedniach dla układów zawierających cięgna.
RM-3d-Stal-1993  1.60 
W tabeli wyników wymiarowanie prętów w kolumnie „Grupa” dodano nazwy grup nadrzędnych.
RM-3d-Stal-1993  1.59 
Przyśpieszono wyznaczanie wartości maksymalnych warunków nośności elementu.
RM-3d-Stal-1993  1.58 
Poprawiono aktualizowanie widoku konstrukcji po zmianie przekroju w oknie wymiarowania pręta.
RM-3d-Stal-1993  1.57 
W oknie wyboru kontekstów (wymiarowanie grupy prętów) dodano możliwość jednoczesnego zaznaczania i odznaczania wszystkich kontekstów wymiarowania.
RM-3d-Stal-1993  1.56 
W kontekście „Przekrój” wprowadzono sygnalizowanie pominięcia profili o materiale niezgodnym z normą wymiarowania.
RM-3d-Stal-1993  1.55 
W kontekście SGU dodano możliwość bezpośredniego zadania granicznej wartości przemieszczeń.
RM-3d-Stal-1993  1.54 
Poprawiono wyznaczanie współczynników Cmi,0 przy sprawdzaniu nośności prętów zginanych i ściskanych wg metody I.
RM-3d-Stal-1993  1.53 
Poprawiono metodę scalania ścianek profili połączonych spawami.
RM-3d-Stal-1993  1.52 
Uzupełniono dokument wymiarowania.
RM-3d-Stal-1993  1.51 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu przy wymiarowaniu prętów o przekrojach zawierających różne rodzaje stali.
RM-3d-Stal-1993  1.50 
Poprawiono sprawdzanie nośności środnika pod obciążeniem skupionym.
RM-3d-Stal-1993  1.49 
Dodano ograniczenie h/1000 dla przemieszczeń poziomych przy sprawdzaniu warunków SGU.
RM-3d-Stal-1993  1.48 
W kontekście SGU dla przemieszczeń poziomych dodano ograniczenie h/400.
RM-3d-Stal-1993  1.47 
Ograniczono sprawdzanie warunku nośności na rozciąganie tylko do kombinacji z dodatnią siłą osiową.
RM-3d-Stal-1993  1.46 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Access violation” przy zamykaniu okna wyników wymiarowania grupy prętów.
RM-3d-Stal-1993  1.45 
Usunięto możliwość niepoprawnego wyznaczenia podatności węzłów dla długości wyboczeniowych określanych w sposób uproszczony. Dotyczy współliniowych prętów o niezgodnej orientacji.
RM-3d-Stal-1993  1.44 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Range check error” przy zmianie podziału okna wymiarowania.
RM-3d-Stal-1993  1.43 
W warunku nośności środnika na siłę skupioną uwzględniono siły na końcach prętów współliniowych jak dla prętów ciągłych.
RM-3d-Stal-1993  1.42 
Poprawiono wyświetlanie wyników sprawdzania nośności łączników słupów wielogałęziowych.
RM-3d-Stal-1993  1.41 
Wprowadzono wyświetlanie przekroju efektywnego w zginaniu dla przekrojów 4 klasy oraz wyświetlanie wymiarów od środka ciężkości przekrojów niesymetrycznych.
RM-3d-Stal-1993  1.40 
Poprawiono sposoby przyjmowania współrzędnej położenia obc. "ao" przy wyznaczaniu momentu krytycznego dla przekrojów monosymetrycznych.
RM-3d-Stal-1993  1.39 
Przy zadawaniu danych dla grupy prętów poprawiono wprowadzanie długości Ly,Lz dla SGU, gdy ugięcia nie są liczone od cięciwy pręta.
RM-3d-Stal-1993  1.38 
Przystosowano moduł do użycia profili parametrycznych.
RM-3d-Stal-1993  1.37 
Usunięto możliwość wystąpienia niewłaściwych wyników wymiarowania grupy prętów przy włączonej teorii II-go rzędu (problem obliczeń wielowątkowych). W dokumencie umieszczono informację o obliczeniach wg teorii II-go rzędu.
RM-3d-Stal-1993  1.36 
Poprawiono przyjmowanie powierzchni czynnej na ścinanie dla rur okrągłych.
RM-3d-Stal-1993  1.35 
Zmieniono sposobu liczenia długości wyboczeniowych wg mechaniki dla elementów o zmiennym przekroju i łuków.
RM-3d-Stal-1993  1.34 
Poprawiono wyznaczanie uproszczonych długości wyboczeniowych (sztywności węzłów) dla przekrojów zmiennych i łuków.
RM-3d-Stal-1993  1.33 
Poprawiono przyjmowanie współczynników kv dla długości wyboczeniowych.
RM-3d-Stal-1993  1.32 
Zmieniono wyświetlanie alternatywnych kombinacji obliczeniowych wg PN-EN.
RM-3d-Stal-1993  1.31 
Wprowadzono wyświetlanie sił wewnętrznych w SGN dla alternatywnych kombinacji obc.
RM-3d-Stal-1993  1.30 
Uzupełniono listę kryteriów ugięć w oknie określania danych wymiarowania grupy prętów.
RM-3d-Stal-1993  1.29 
Poprawiono wyznaczanie długości spoin łączących krzyżulce skratowania prętów wielogałęziowych. Poprawiono wyświetlanie wyników nośności krzyżulców skratowania.
RM-3d-Stal-1993  1.28 
Poprawiono wyświetlanie okna podziału przęseł. Rozszerzono listę wartości granicznych przemieszczeń.
RM-3d-Stal-1993  1.27 
Zmieniono sposób sygnalizowania komunikatów wymiarowania w zbiorczej tabeli wyników wymiarowania prętów.
RM-3d-Stal-1993  1.26 
Widok pręta uzupełniono o schematy przęseł.
RM-3d-Stal-1993  1.25 
Włączono sprawdzanie ściskania ze zginaniem dla teorii II rzędu.
RM-3d-Stal-1993  1.24 
Zmieniono sposób działania okna określającego podział pręta na przęsła.
RM-3d-Stal-1993  1.23 
Zmieniono sposób analizowania rozkładów momentów zginających wzdłuż przęseł (ściskanie ze zginaniem).
RM-3d-Stal-1993  1.22 
Długości wyboczeniowe wg PN (uproszczone): przy określaniu przesuwności przęseł uwzględniono podpory w podparciach pośrednich.
RM-3d-Stal-1993  1.21 
Poprawiono wyświetlanie Lo dla długości wyboczeniowych według mechaniki.
RM-3d-Stal-1993  1.20 
Wyłączono kontekst "Rozciąganie" dla prętów ściskanych.
RM-3d-Stal-1993  1.19 
Zmieniono domyślny podział prętów na przęsła.
RM-3d-Stal-1993  1.18 
Poprawiono i uzupełniono dokument wymiarowania dla nośności na zginanie z siłą osiową.
RM-3d-Stal-1993  1.17 
Poprawiono przyjmowanie współczynnika interakcji kzy dla zginania płaskiego przekrojów wrażliwych na deformacje skrętne.
RM-3d-Stal-1993  1.16 
Usunięto błąd związany z niezapamiętywaniem zadanej wartości lom.
RM-3d-Stal-1993  1.15 
Poprawiono wyliczenie współczynników Cm w metodzie 2 przy braku momentów zginających.
RM-3d-Stal-1993  1.14 
Uzupełniono i poprawiono wymiarowanie słupów wielogałęziowych.
RM-3d-Stal-1993  1.13 
Wyeliminowano wpływ siły rozciągającej na moment zginający słupa wielogałęziowego (wzór 6.69).
RM-3d-Stal-1993  1.12 
Usunięto możliwość wyświetlania nieprawidłowych wartości wykorzystania w zestawieniu nośności dla wielu prętów.
RM-3d-Stal-1993  1.11 
Poprawiono zawartość list warunków granicznych SGU w oknie danych wielu prętów.
RM-3d-Stal-1993  1.10 
Dodano wyliczenie długości wyboczeniowych dla osi głównych.
RM-3d-Stal-1993  1.9 
Zmieniono sposób uwzględniania zwichrzenia dla zginania ukośnego.
RM-3d-Stal-1993  1.8 
Poprawiono sprawdzanie nośności na zginanie przy braku siły osiowej.
RM-3d-Stal-1993  1.7 
Usunięto możliwości wystąpienia błędu wymiarowania oraz przyśpieszono obliczenia nośności dla grupy prętów.
RM-3d-Stal-1993  1.6 
Poprawiono wyświetlanie podglądu dokumentu wymiarowania.
RM-3d-Stal-1993  1.5 
Ulepszono sposób sortowania wyników wymiarowania wielu prętów.
RM-3d-Stal-1993  1.1 
Wprowadzono możliwość określania przęseł i warunków stężenia prętów oddzielnie dla poszczególnych kierunków.

Cadsis 2016-2023

Screen