Changelog

Spis zmian w RM-Spol

Ostatnie zmiany

RM-Spol  4.17 
Poprawiono wymiarowanie połączeń na kątowniki dla przekrojów złożonych z blach.
RM-Spol  4.16 
Poprawiono jednostki naprężeń w oknie wyników podstawy słupa.
RM-Spol  4.15 
Poprawiono wyświetlanie schematu węzła w oknie danych połączenia „Spawane do blachy węzłowej”.
RM-Spol  4.14 
W dokumencie wymiarowania wprowadzono wyróżnianie przekroczonych warunków nośności.
RM-Spol  4.13 
Usunięto błąd „Range check error” występujący dla podstaw słupa utworzonych w starszych wersjach programu.
RM-Spol  4.12 
Umożliwiono wymiarowanie połączeń prętów z profili ażurowych oraz z falistym środnikiem.
RM-Spol  4.11 
Zmieniono wygląd wzorów znajdujących się w oknach wyników wymiarowania.
RM-Spol  4.10 
Usunięto błąd występujący przy wymiarowaniu połączenia „Śrubowe do żebra”.
RM-Spol  4.9 
Usunięto możliwość nieprawidłowego sygnalizowania niewłaściwego doboru śrub w oknie danych połączenia doczołowego. Komunikat pojawiał się po zmianie stanu włącznika „Sprężane”.
RM-Spol  4.8 
Usunięto możliwość nieprawidłowego wyświetlania rysunku połączenia węzła.
RM-Spol  4.7 
Poprawiono sprawdzanie nośności spoin łączących blachę węzłową z pasami w połączeniu „Spawane do blachy węzłowej”.
RM-Spol  4.6 
Poprawiono podstawienie warunków nośności na siłę poprzeczną dla modelu plastycznego w dokumencie wymiarowania podstawy słupa wg PN-B-03215:1998.
RM-Spol  4.5 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Invalid floating point operation” przy tworzeniu dokumentu wymiarowania podstawy słupa wg PN-85.
RM-Spol  4.4 
Poprawiono identyfikowanie łączonych prętów podczas odczytywania danych połączenia doczołowego spawanego.
RM-Spol  4.3 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „List index out of bounds” przy wymiarowaniu podstawy słupa.
RM-Spol  4.2 
Poprawiono wyświetlanie nośności spoiny czołowej w oknie wyników wymiarowania dla połączenia pręta do blachy węzłowej.
RM-Spol  4.0 
Moduł dostosowany do współpracy z RM_Win 11.
RM-Spol  3.34 
W dokumencie wymiarowania zmieniono zapis warunków nośności na siłę poprzeczną dla połączenia stopy słupa z fundamentem.
RM-Spol  3.33 
Poprawiono wyświetlanie okna danych dla połączeń doczołowych na śruby. Poprawka dotyczy dostępności włącznika "Sprężane".
RM-Spol  3.32 
Poprawiono przyjmowanie modułów E i G przy wyznaczaniu sił krytycznych. Poprzednio przyjmowane stałe wartości niezależnie od określonych w bibliotece materiałów.
RM-Spol  3.31 
Poprawiono wyznaczanie długości zakotwienia śrub fajkowych dla podstaw słupa wg PN-B-03215:1998.
RM-Spol  3.30 
Poprawiono odnajdywanie prętów połączenia po zmianie numeracji prętów układu.
RM-Spol  3.29 
Zwiększono liczbę pozycji osłabień przkroju z 5 do 8.
RM-Spol  3.28 
Poprawiono uwzględnia mimośrodu przekroju niesymetrycznego w podstawie słupa.
RM-Spol  3.27 
Poprawiono sposób przyjmowania powierzchni spoin na ścinanie dla połączeń doczołowych. Wyeliminowano zbędne spoiny przy przyjmowaniu proporcjonalnych ich grubości.
RM-Spol  3.26 
Usunięto błąd wyświetlania "wr" dla połączenia doczołowego na śruby.
RM-Spol  3.25 
Zmieniono sposób wyznaczania charakterystyk cienkościennych dla przekrojów zamkniętych.
RM-Spol  3.24 
Poprawiono sposób zaokrąglania grubości spoin.
RM-Spol  3.23 
Usunięto możliwość przyjmowania blachy podstawy słupa mniejszej od wymiarów przekroju.
RM-Spol  3.22 
Usunięto możliwość występowania błędu "Invalid class typecast".
RM-Spol  3.21 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu dzielenia przez zero dla podstawy słupa.
RM-Spol  3.20 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Invalid floating point operation" dla połączeń doczołowych na śruby.
RM-Spol  3.19 
Uwzględniono różne kąty nachlenia płaszczyzn spoin pachwinowych w połączeniach doczołowych oraz dodatkowe momenty wynikające z położenia środka ciężkości spoin. Poprawiono spr. dostępności spoin dla stóp. Zmieniono sposób określania nap, sp. dla rur.
RM-Spol  3.18 
Zwiększono dokładność wyświetlania minimalnej grubości blachy czołowej dla połączenia na śruby.
RM-Spol  3.17 
Zmieniono sposobu przyjmowania Re dla współczynników redukcji nośności spoin.
RM-Spol  3.16 
Usunięto błąd "Floating point division by zero" przy zerowych wagach nośności śrub w połączeniu doczołowym na śruby.
RM-Spol  3.15 
Podczas sprawdzania kombinacji ekstremalnych program odnajduje najniekorzystniejszą kombinację ekstremalną ze względu na nośność. Poprzednio sprawdzanie ograniczało się do komunikatów o niepoprawności połączenia.
RM-Spol  3.14 
Umożliwiono stosowanie skróconych arkuszy wymiarowania. Użytkownik może samodzielnie przygotować arkusz, którego nazwa zawiera literę "s" (np. "st90s_p.rtf"). Usunięto również możliwość wystąpienia błędu "Access Violation" przy generowaniu dokumentu wymiarowania.
RM-Spol  3.13 
Umożliwiono zmianę grubości linii w eksportach rysunków połączeń.
RM-Spol  3.12 
Zmieniono sposób przyjmowania spoin poziomych i pionowych dla podstawy słupa z blachami trapezowymi.
RM-Spol  3.11 
Poprawiono sprawdzanie odległości śrub od przekroju w połączeniu doczołowym. Uwzględnienie zasięgu strefy docisku przy liczeniu grubości blach podstawy. Poprawiono działanie włącznika "Po dwusiecznej".

Cadsis 2016-2023

Screen