Changelog

Spis zmian w RM-Stal

Ostatnie zmiany

RM-Stal  5.23 
Zwiększono liczbę cyfr znaczących w podstawieniach do wzorów na siły krytyczne w dokumencie wymiarowania.
RM-Stal  5.22 
Poprawiono uwzględnianie cięgien przy wyznaczaniu diagramu nośności prętów.
RM-Stal  5.21 
Poprawiono działanie kontekstu "Łączniki – smukłości zastępcze" dotyczącego prętów wielogałęziowych.
RM-Stal  5.20 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" przy przechodzeniu do kontekstu "Środnik w złożonym stanie naprężenia".
RM-Stal  5.19 
Poprawiono dostępność kontekstu zwichrzenia dla niektórych rodzajów przekrojów złożonych.
RM-Stal  5.18 
Zmieniono sposób określania klasy przekroju. Obecnie, w pewnych sytuacjach, wyznaczona klasa przekroju może być niższa.
RM-Stal  5.17 
Poprawiono wyznaczanie biegunowego promienia bezwładności „is” dla przekrojów wielogałęziowych. Wielkość ta nie ma wpływu na nośność prętów wielogałęziowych.
RM-Stal  5.16 
W dokumencie wymiarowania wprowadzono wyróżnianie przekroczonych warunków nośności.
RM-Stal  5.15 
Poprawiono uwzględnianie stateczności giętno-skrętnej dla przekrojów zamkniętych w normowym warunku (58).
RM-Stal  5.14 
Zmieniono wygląd wzorów znajdujących się w oknie wymiarowania.
RM-Stal  5.13 
Poprawiono sprawdzanie nośności na ściskanie przekrojów zawierających profile parametryczne nierozpoznanego typu.
RM-Stal  5.12 
Wprowadzono zabezpieczenie przed wymiarowaniem prętów o przekrojach zawierających profile parametryczne, które nie posiadają zdefiniowanego modelu ściankowego.
RM-Stal  5.11 
Poprawiono uwzględnianie zwichrzenia dla przekrojów zamkniętych.
RM-Stal  5.10 
Poprawiono metodę scalania ścianek profili połączonych spawami.
RM-Stal  5.9 
Poprawiono sygnalizowanie przekroczenia smukłości pręta ściskanego o numerze 1.
RM-Stal  5.8 
Poprawiono wyszukiwania najniekorzystniejszego warunku wymiarowania.
RM-Stal  5.7 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu przy wymiarowaniu prętów o przekrojach zawierających różne rodzaje stali.
RM-Stal  5.6 
Dodano ograniczenie h/1000 dla przemieszczeń poziomych przy sprawdzaniu warunków SGU.
RM-Stal  5.5 
Usunięto błąd „Access violation” występujący przy wydruku tabelarycznych wyników wymiarowania (opcja „Pliki/Wydruk”) dla obwiedni sił wewnętrznych.
RM-Stal  5.4 
Usunięto błąd występujący po zmianie przekroju w oknie wymiarowania dla wyników wg teorii II-rzędu.
RM-Stal  5.3 
Poprawiono wyznaczanie ugięć od obciążenia prostopadłego do płaszczyzny układu.
RM-Stal  3.1 
Poprawiono rejestrowanie zmian danych wymiarowania.
RM-Stal  5.2 
Poprawiono wyznaczanie naprężeń w kontekście „Siły przekrojowe”.
RM-Stal  5.0 
Moduł dostosowany do współpracy z RM_Win 11.
RM-Stal  4.18 
Poprawiono sposoby przyjmowania współrzędnej położenia obc. "ao" przy wyznaczaniu momentu krytycznego dla przekrojów monosymetrycznych.
RM-Stal  4.17 
Zastąpiono wyznaczanie smukłości względnej wg wzoru 36 wyznaczaniem wg wzor 34. Zmiana jest instotna dla materiałów o innym module sprężystości niż stal normaowa.
RM-Stal  4.16 
Zmieniono przyjmowanie modułów E i G na wartości określone w bibliotece materiałów. Poprzednio przyjmowano stałe wartości jak dla stali.
RM-Stal  4.15 
Zwiększono liczbę pozycji osłabień przekroju z 5 do 8.
RM-Stal  4.14 
Poprawiono uwzględnianie gammaF mniejsze od 1 w wyszukiwaniu najniekorzystniejszych kombinacji dla pręta.
RM-Stal  4.13 
Poprawiono sposób przyjmowania znaku w wyrażeniu na moment krytyczny dla ceownika.
RM-Stal  4.12 
Poprawiono wyznaczanie charakterystyki cienkościennej dla monosymetrycznych profili 'I'.
RM-Stal  4.11 
Zmieniono sposób wyznaczania charakterystyk cienkościennych dla przekrojów zamkniętych.
RM-Stal  4.10 
Usunięto możliwość występowania błędu "Invalid class typecast".
RM-Stal  4.9 
Poprawiono wyznaczanie nośności na zginanie przekrojów klasy 3. Poprzednio mogło dochodzić do zawyżenia nośności na zginanie dla małych, niesymetrycznych przekrojów klasy 3 (wskaźniki Wc,Wt mniejsze od 10^-5 m^3).
RM-Stal  4.8 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Invalid floating point operation" przy diagramie słupkowym.
RM-Stal  4.7 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Range check error" przy sprawdzaniu kombinacji dla pręta.
RM-Stal  4.6 
Poprawiono podstawienia w dokumencie dla sił krytycznych i zwichrzenia ceowników oraz wprowadzono zabezpieczenie przed błędem przy zwichrzeniu dla beta=0.
RM-Stal  4.5 
Umożliwiono stosowanie skróconych arkuszy wymiarowania. Użytkownik może samodzielnie przygotować arkusz, którego nazwa zawiera literę "s" (np. "st90s_p.rtf"). Usunięto również możliwość wystąpienia błędu "Access Violation" przy generowaniu dokumentu wymiarowania.
RM-Stal  4.4 
Poprawiono algorytm pomijania ścianek pogarszających nośność na ścinanie.
RM-Stal  4.3 
Usunięto możliwość zapętlenia się programu po błędzie liczenia długości wyboczeniowych wg mechaniki. Poprawka w zwichrzeniu dla lom mniejszego od l1max - usunięto podstawianie Mcr=Inf. Zmieniono opis włącznika "Obciążenia statyczne" na "Rezerwa plastyczna".

Cadsis 2016-2024

Screen