Changelog

Spis zmian w RM-Stal-1993

Ostatnie zmiany

RM-Stal-1993  1.37 
Dodano pliki dokumentów wymiarowania w języku niemieckim.
RM-Stal-1993  1.36 
Usunięto możliwość pojawienia się komunikatu "Wystąpił błąd podczas wymiarowania pręta!" przy wymiarowaniu elementów, których przekrój zawiera rury okrągłe.
RM-Stal-1993  1.35 
Poprawiono wyznaczanie naprężeń przy sprawdzaniu nośności rur okrągłych klasy 4.
RM-Stal-1993  1.34 
Zmieniono sposób uwzględniania stateczności lokalnej i określania przekroju efektywnego rur okrągłych klasy 4. Dodany został kontekst wymiarowania oparty na normie PN-EN 1993-1-6.
RM-Stal-1993  1.33 
Poprawiono wyznaczanie powierzchni czynnej przy ścinaniu Av (na większą) dla dwuteowników walcowanych.
RM-Stal-1993  1.32 
Zoptymalizowano obliczenia przy wymiarowaniu złożonych przekrojów klasy 3.
RM-Stal-1993  1.31 
Usunięto możliwość wystąpienia nieprawidłowych wyników dla nośności środnika pod obciążeniem skupionym.
RM-Stal-1993  1.30 
Zmieniono sposób przyjmowania domyślnych wartości współczynnika γM2 dla konstrukcji budynku.
RM-Stal-1993  1.29 
Poprawiono wyznaczanie pola czynnego przy ścinaniu Av dla przekrojów skrzynkowych.
RM-Stal-1993  1.28 
Dodano ograniczenie L/400 przy sprawdzaniu ugięć w kontekście SGU.
RM-Stal-1993  1.27 
Zmieniono sposób wyznaczania współczynników „Cm” przy sprawdzaniu stateczności elementów zginanych i ściskanych.
RM-Stal-1993  1.26 
Umożliwiono uwzględnianie zwichrzenia ceowników walcowanych.
RM-Stal-1993  1.25 
Poprawiono wyznaczanie nośności na ścinanie dla przekrojów prostokątnych w kierunku równoległym do krótszego boku.
RM-Stal-1993  1.24 
Usunięto błąd wymiarowania niepracujących cięgien przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych.
RM-Stal-1993  1.23 
Poprawiono wyznaczanie wskaźnika plastycznego dla definiowanych dwuteowników i definiowanych ceowników, dla których zadane zostały skosy (vx, vy).
RM-Stal-1993  1.22 
Usunięto możliwość wyświetlania błędnych wartości na diagramie nośności grupy prętów. Złe wartości mogły występować przy obliczeniach dla obwiedni sił wewnętrznych i dotyczyć prętów, dla których określono długości wyboczeniowe wg mechaniki.
RM-Stal-1993  1.21 
W oknie wyboru kontekstów (wymiarowanie grupy prętów) dodano możliwość jednoczesnego zaznaczania i odznaczania wszystkich kontekstów wymiarowania.
RM-Stal-1993  1.20 
W kontekście „Przekrój” wprowadzono sygnalizowanie pominięcia profili o materiale niezgodnym z normą wymiarowania.
RM-Stal-1993  1.19 
W kontekście SGU dodano możliwość bezpośredniego zadania granicznej wartości przemieszczeń.
RM-Stal-1993  1.18 
Poprawiono wyznaczanie współczynników Cmi,0 przy sprawdzaniu nośności prętów zginanych i ściskanych wg metody I.

Cadsis 2016-2020

Screen