Changelog

Spis zmian w RM-Stal-1993

Ostatnie zmiany

RM-Stal-1993  1.55 
Poprawiono wyznaczanie współczynników Cmy, Cmz i CmLT przy sprawdzaniu ściskania ze zginaniem dla nieprzesuwnych prętów przegubowych.
RM-Stal-1993  1.54 
Poprawiono identyfikowanie płaszczyzny przewiązek lub skratowania prętów wielogałęziowych.
RM-Stal-1993  1.53 
Zmieniono sposób przyjmowania pola powierzchni czynnej na ścianie dla przekroju składającego się z pojedynczego prostokąta (profil „B”).
RM-Stal-1993  1.52 
Poprawiono wyznaczanie wartości maksymalnych warunków nośności dla prętów o przekroju zmiennym.
RM-Stal-1993  1.51 
Dodano informację o konieczności zastosowania normy PN-EN 1993-1-3 dla profili kształtowanych na zimno.
RM-Stal-1993  1.50 
W kontekście SGU zmieniono osie, względem których sprawdzane są ugięcia, na osie centralne związane z układem lokalnym pręta. Poprzedni sposób sprawdzania ugięć można przywrócić w opcjach programu w zakładce "Wymiarowanie".
RM-Stal-1993  1.49 
Usunięto możliwość wystąpienia niezgodności wyników SGU, po utworzeniu dokumentu wymiarowania dla kombinacji obciążeń PN-B, przy wyłączonych obwiedniach i przy wyłączonych wartościach maksymalnych.
RM-Stal-1993  1.48 
Poprawiono uwzględnianie imperfekcji przy wymiarowaniu prętów według teorii II-rzędu.
RM-Stal-1993  1.47 
Poprawiono sprawdzanie nośności na ścinanie przy przekroczonej nośności na skręcanie.
RM-Stal-1993  1.46 
Poprawiono działanie okna definiowania danych wymiarowania dla wielu prętów.
RM-Stal-1993  1.45 
Poprawiono reakcję programu na zmianę obciążenia prostopadłego do płaszczyzny układu (kontekst "Siły przekrojowe").
RM-Stal-1993  1.44 
Poprawiono sprawdzanie klasy przekroju przy zginaniu w obu płaszczyznach pręta.
RM-Stal-1993  1.43 
Poprawiono sprawdzanie nośności gałęzi prętów wielogałęziowych.
RM-Stal-1993  1.42 
Umożliwiono bezpośrednie zadawanie wartości momentu krytycznego dla zwichrzenia pręta.
RM-Stal-1993  1.41 
Poprawiono określanie długości L dla zwichrzenia.
RM-Stal-1993  1.40 
Zmieniono sposób określania ugięć granicznych dla warunków SGU przy wyłączonym "Liczone od cięciwy pręta". Dodano włączniki umożliwiające zadawanie wielkości "L".
RM-Stal-1993  1.39 
Poprawiono tworzenie dokumentu wymiarowania w części dotyczącej nośności pręta zginanego i ściskanego.
RM-Stal-1993  1.38 
Umożliwiono wybór rodzaju kombinacji obciążeń stosowanej do sprawdzania warunków SGU.
RM-Stal-1993  1.37 
Dodano pliki dokumentów wymiarowania w języku niemieckim.
RM-Stal-1993  1.36 
Usunięto możliwość pojawienia się komunikatu "Wystąpił błąd podczas wymiarowania pręta!" przy wymiarowaniu elementów, których przekrój zawiera rury okrągłe.
RM-Stal-1993  1.35 
Poprawiono wyznaczanie naprężeń przy sprawdzaniu nośności rur okrągłych klasy 4.
RM-Stal-1993  1.34 
Zmieniono sposób uwzględniania stateczności lokalnej i określania przekroju efektywnego rur okrągłych klasy 4. Dodany został kontekst wymiarowania oparty na normie PN-EN 1993-1-6.
RM-Stal-1993  1.33 
Poprawiono wyznaczanie powierzchni czynnej przy ścinaniu Av (na większą) dla dwuteowników walcowanych.
RM-Stal-1993  1.32 
Zoptymalizowano obliczenia przy wymiarowaniu złożonych przekrojów klasy 3.
RM-Stal-1993  1.31 
Usunięto możliwość wystąpienia nieprawidłowych wyników dla nośności środnika pod obciążeniem skupionym.
RM-Stal-1993  1.30 
Zmieniono sposób przyjmowania domyślnych wartości współczynnika γM2 dla konstrukcji budynku.
RM-Stal-1993  1.29 
Poprawiono wyznaczanie pola czynnego przy ścinaniu Av dla przekrojów skrzynkowych.
RM-Stal-1993  1.28 
Dodano ograniczenie L/400 przy sprawdzaniu ugięć w kontekście SGU.
RM-Stal-1993  1.27 
Zmieniono sposób wyznaczania współczynników „Cm” przy sprawdzaniu stateczności elementów zginanych i ściskanych.
RM-Stal-1993  1.26 
Umożliwiono uwzględnianie zwichrzenia ceowników walcowanych.
RM-Stal-1993  1.25 
Poprawiono wyznaczanie nośności na ścinanie dla przekrojów prostokątnych w kierunku równoległym do krótszego boku.
RM-Stal-1993  1.24 
Usunięto błąd wymiarowania niepracujących cięgien przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych.
RM-Stal-1993  1.23 
Poprawiono wyznaczanie wskaźnika plastycznego dla definiowanych dwuteowników i definiowanych ceowników, dla których zadane zostały skosy (vx, vy).
RM-Stal-1993  1.22 
Usunięto możliwość wyświetlania błędnych wartości na diagramie nośności grupy prętów. Złe wartości mogły występować przy obliczeniach dla obwiedni sił wewnętrznych i dotyczyć prętów, dla których określono długości wyboczeniowe wg mechaniki.
RM-Stal-1993  1.21 
W oknie wyboru kontekstów (wymiarowanie grupy prętów) dodano możliwość jednoczesnego zaznaczania i odznaczania wszystkich kontekstów wymiarowania.
RM-Stal-1993  1.20 
W kontekście „Przekrój” wprowadzono sygnalizowanie pominięcia profili o materiale niezgodnym z normą wymiarowania.
RM-Stal-1993  1.19 
W kontekście SGU dodano możliwość bezpośredniego zadania granicznej wartości przemieszczeń.
RM-Stal-1993  1.18 
Poprawiono wyznaczanie współczynników Cmi,0 przy sprawdzaniu nośności prętów zginanych i ściskanych wg metody I.
RM-Stal-1993  1.17 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu po zmianie przekroju w oknie wymiarowania przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych.
RM-Stal-1993  1.16 
Poprawiono metodę scalania ścianek profili połączonych spawami.
RM-Stal-1993  1.15 
Uzupełniono dokument wymiarowania.
RM-Stal-1993  1.14 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu przy wymiarowaniu prętów o przekrojach zawierających różne rodzaje stali.
RM-Stal-1993  1.13 
Poprawiono sprawdzanie nośności środnika pod obciążeniem skupionym.
RM-Stal-1993  1.12 
Dodano ograniczenie h/1000 dla przemieszczeń poziomych przy sprawdzaniu warunków SGU.
RM-Stal-1993  1.11 
W kontekście SGU dla przemieszczeń poziomych dodano ograniczenie h/400.
RM-Stal-1993  1.10 
Ograniczono sprawdzanie warunku nośności na rozciąganie tylko do kombinacji z dodatnią siłą osiową.
RM-Stal-1993  1.9 
Poprawiono określanie współczynnika wyboczeniowego w kierunku prostopadłym do płaszczyzny układu przy obliczeniach wg teorii II-rzędu.
RM-Stal-1993  1.8 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Range check error” przy zmianie podziału okna wymiarowania.
RM-Stal-1993  1.7 
Usunięto błąd w wyświetlaniu sił tnących dla obwiedni w kontekście „Siły przekrojowe”.
RM-Stal-1993  1.6 
Poprawiono wyznaczanie ugięć pręta od obciążenia prostopadłego do płaszczyzny układu.
RM-Stal-1993  1.5 
Dla zwichrzenia poprawiono wyznaczanie współczynnika rozkładu momentów zginających βx.
RM-Stal-1993  1.4 
W warunku nośności środnika na siłę skupioną uwzględniono siły na końcach prętów współliniowych jak dla prętów ciągłych.
RM-Stal-1993  1.3 
Umożliwiono zmianę wybór prętów w oknie wyników wymiarowania grupy prętów.
RM-Stal-1993  1.2 
Poprawiono rejestrowanie zmian przy grupowym definiowaniu danych wymiarowania.
RM-Stal-1993  1.1 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu przy grupowej zmianie łączników dla prętów wielogałęziowych.
RM-Stal-1993  1.0 
Moduł wymiarowania konstrukcji stalowych wg PN-EN 1993 dla pakietu 2D współpracujący z programem RM_Win 11.

Cadsis 2016-2023

Screen