Changelog

Spis zmian w RM-Stal-1993

Ostatnie zmiany

RM-Stal-1993  1.50 
W kontekście SGU zmieniono osie, względem których sprawdzane są ugięcia, na osie centralne związane z układem lokalnym pręta. Poprzedni sposób sprawdzania ugięć można przywrócić w opcjach programu w zakładce "Wymiarowanie".
RM-Stal-1993  1.49 
Usunięto możliwość wystąpienia niezgodności wyników SGU, po utworzeniu dokumentu wymiarowania dla kombinacji obciążeń PN-B, przy wyłączonych obwiedniach i przy wyłączonych wartościach maksymalnych.
RM-Stal-1993  1.48 
Poprawiono uwzględnianie imperfekcji przy wymiarowaniu prętów według teorii II-rzędu.
RM-Stal-1993  1.47 
Poprawiono sprawdzanie nośności na ścinanie przy przekroczonej nośności na skręcanie.
RM-Stal-1993  1.46 
Poprawiono działanie okna definiowania danych wymiarowania dla wielu prętów.
RM-Stal-1993  1.45 
Poprawiono reakcję programu na zmianę obciążenia prostopadłego do płaszczyzny układu (kontekst "Siły przekrojowe").
RM-Stal-1993  1.44 
Poprawiono sprawdzanie klasy przekroju przy zginaniu w obu płaszczyznach pręta.
RM-Stal-1993  1.43 
Poprawiono sprawdzanie nośności gałęzi prętów wielogałęziowych.
RM-Stal-1993  1.42 
Umożliwiono bezpośrednie zadawanie wartości momentu krytycznego dla zwichrzenia pręta.
RM-Stal-1993  1.41 
Poprawiono określanie długości L dla zwichrzenia.
RM-Stal-1993  1.40 
Zmieniono sposób określania ugięć granicznych dla warunków SGU przy wyłączonym "Liczone od cięciwy pręta". Dodano włączniki umożliwiające zadawanie wielkości "L".
RM-Stal-1993  1.39 
Poprawiono tworzenie dokumentu wymiarowania w części dotyczącej nośności pręta zginanego i ściskanego.
RM-Stal-1993  1.38 
Umożliwiono wybór rodzaju kombinacji obciążeń stosowanej do sprawdzania warunków SGU.
RM-Stal-1993  1.37 
Dodano pliki dokumentów wymiarowania w języku niemieckim.
RM-Stal-1993  1.36 
Usunięto możliwość pojawienia się komunikatu "Wystąpił błąd podczas wymiarowania pręta!" przy wymiarowaniu elementów, których przekrój zawiera rury okrągłe.
RM-Stal-1993  1.35 
Poprawiono wyznaczanie naprężeń przy sprawdzaniu nośności rur okrągłych klasy 4.
RM-Stal-1993  1.34 
Zmieniono sposób uwzględniania stateczności lokalnej i określania przekroju efektywnego rur okrągłych klasy 4. Dodany został kontekst wymiarowania oparty na normie PN-EN 1993-1-6.
RM-Stal-1993  1.33 
Poprawiono wyznaczanie powierzchni czynnej przy ścinaniu Av (na większą) dla dwuteowników walcowanych.
RM-Stal-1993  1.32 
Zoptymalizowano obliczenia przy wymiarowaniu złożonych przekrojów klasy 3.
RM-Stal-1993  1.31 
Usunięto możliwość wystąpienia nieprawidłowych wyników dla nośności środnika pod obciążeniem skupionym.

Cadsis 2016-2022

Screen