Changelog

Spis zmian w RM-Win

Ostatnie zmiany

RM-Win  11.121 
Poprawiono odczytywanie danych grup obciążeń z plików zadań zapisanych w wersji 11.120.
RM-Win  11.120 
W oknie głównym wymiarowania żelbetu wg PN-B i PN-EN zmieniono wykresy sił wewnętrznych przy włączonej opcji "Obwiednie". Usunięto możliwość wystąpienia nieprawidłowych opisów kombinacji obciążeń w obwiedniach sił wewnętrznych.
RM-Win  11.119 
Wprowadzono pomijanie środnika falistego przy wyznaczaniu charakterystyk geometrycznych profili SIN. W opcjach programu w zakładce „Wyniki” dodano włącznik „Uwzględniaj środnik przy określaniu sztywności profili SIN”, który umożliwia przywrócenie poprzedniego sposobu wyznaczania charakterystyk tych profili dla danego zadania.
RM-Win  11.118 
Dostosowano program do sposobu importowania reakcji podporowych przez FD-Win-1997.
RM-Win  11.117 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" po zmianie przekroju z poziomu modułów wymiarowania.
RM-Win  11.116 
Wprowadzono zapisywanie stanu opcji "Wyniki/Zezwalaj na obciążenia PN i PN-EN w jednym zestawieniu obciążeń" do pliku zadania.
RM-Win  11.115 
W oknie grup obciążeń poprawiono działanie przełącznika między γsup oraz γinf.
RM-Win  11.114 
Poprawiono wyświetlanie linii wymiarowych profili parametrycznych w oknie definiowania przekroju.
RM-Win  11.113 
Usunięto błąd "Access Violation" w trybie "Obciążenia / Definiowanie", występujący po utworzeniu grup obciążeń w liczbie większej od 25.
RM-Win  11.112 
Poprawiono wyświetlanie częściowych współczynników bezpieczeństwa oraz wartości obliczeniowych dla obciążeń wyjątkowych i sejsmicznych określanych według PN-EN.
RM-Win  11.111 
Dla modułów wymiarowania wg PN-EN wprowadzono sygnalizowanie niezgodności kombinacji obciążeń z norma PN-EN 1990.
RM-Win  11.110 
Poprawiono skalowanie wykresów w oknie głównym wymiarowania drewna wg PN-EN 1995, przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych.
RM-Win  11.109 
Usunięto błąd "Access violation" występujący w wersji 11.108 w opcji Wyniki/Naprężenia, dla układów zawierających pręty o zmiennym przekroju.
RM-Win  11.108 
Poprawiono wyświetlanie wykresu naprężeń w oknie głównym programu oraz wyświetlanie diagramu słupkowego naprężeń dla kombinacji alternatywnych PN-EN przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych.
RM-Win  11.107 
Umożliwiono jednoczesne przekazywanie reakcji wielu podpór do FD-Win i FD-Win-1997
RM-Win  11.106 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" przy otwieraniu pliku, zawierającego długi komentarz w metryce zadania.
RM-Win  11.105 
W opcjach wyników poprawiono przełączanie połączonych grup obciążeń stałych.
RM-Win  11.104 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas odczytu plików zadania.
RM-Win  11.103 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" przy otwieraniu okna relacji grup obciążeń.
RM-Win  11.102 
Poprawiono określanie momentu bezwładności przy skręcaniu Jt dla dwuteowników nierównoległościennych.
RM-Win  11.101 
Poprawiono działanie okna dodawania nowych obciążeń.
RM-Win  11.100 
Poprawiono wyświetlanie okna grup obciążeń.
RM-Win  11.99 
Wprowadzono możliwość łączenia grup obciążeń pochodzących z jednego źródła, które przy ustalaniu kombinacji obciążeń wg PN-EN 1990 traktowane są jako pojedyncze oddziaływanie - to samo ψ.
RM-Win  11.98 
Usunięto błąd „Access violation” występujący podczas definiowania imperfekcji geometrycznych dla grupy prętów.
RM-Win  11.97 
Zmiana sposobu zapisywania pliku obwiedni.
RM-Win  11.96 
Program dostosowano do współpracy z modułem RM-Drew-1995 umożliwiającym wymiarowanie elementów drewnianych wg PN-EN 1995-1.
RM-Win  11.95 
Poprawiono wydruk relacji grup obciążeń dla wyników z obwiedniami sił wewnętrznych.
RM-Win  11.94 
Poprawiono odczytywanie z pliku zadania definiowanych dwuteowników spawanych (profil S).
RM-Win  11.93 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Range check error" przy zamykaniu listy profili podczas edycji przekroju.
RM-Win  11.92 
Poprawiono działanie okien MDI służących do definiowania przekrojów złożonych.
RM-Win  11.91 
Poprawiono dzielenie obciążeń trapezowych powiązanych z zestawieniem obciążeń, które jest dokonywane podczas podziału pręta.
RM-Win  11.90 
Usunięto możliwość utraty wyników kombinatoryki obciążeń po ponownym otwarciu zadania.
RM-Win  11.89 
Poprawiono podświetlanie elementów schematu przy korzystaniu z przycisków "+" / "-" w oknach wyświetlających wyniki dla prętów lub węzłów.
RM-Win  11.88 
Usunięto możliwość nieprawidłowego pobierania modelu ściankowego profili parametrycznych i wystąpienia związanych z tym nieprawidłowości wymiarowania przekrojów stalowych.
RM-Win  11.87 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Range check error” przy dodawaniu do przekroju profilu parametrycznego.
RM-Win  11.86 
Zmieniono okno otwierania pliku zadania.
RM-Win  11.85 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu przy wywołaniu polecenia "Pliki / Nowe zadanie".
RM-Win  11.83 
Poprawiono usuwanie zadania z dysku (polecenie „Pliki/Usuń zadanie …”).
RM-Win  11.82 
Usunięto nieprawidłowości występujące w wersji 11.81 przy dodawaniu obciążeń dla grupy prętów.
RM-Win  11.81 
Usunięto błąd „Access violation” występujący przy dodawaniu obciążeń dla grupy prętów.
RM-Win  11.80 
Poprawiono rozmieszczanie numeracji przekrojów na rysunku schematu układu w dokumencie wydruku.
RM-Win  11.79 
Usunięto możliwość zawyżania długości wyboczeniowych prętów w układach zawierających cięgna, w których dla poszczególnych rodzajów wyników (obliczeniowe, charakterystyczne, itd.) cięgna pracują w różnych konfiguracjach.
RM-Win  11.78 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Integer overflow”.
RM-Win  11.77 
Poprawiono współpracę z nowym modułem zestawienia obciążeń (wersja 4.x).
RM-Win  11.76 
Usunięto możliwość zawieszenia programu po zmianie przekroju w oknie wymiarowania pręta.
RM-Win  11.75 
Poprawiono uwzględnianie obciążenia w postaci momentu skupionego na końcu pręta przegubowego.
RM-Win  11.74 
Przy tworzeniu domyślnych kombinacji obciążeń uwzględniono wyłączenia określone w tabeli relacji grup obciążeń.
RM-Win  11.73 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu przy wywołaniu polecenia „Nowe zadanie”.
RM-Win  11.72 
W dokumencie wydruku zadania poprawiono format liczb dotyczących podatności podpór.
RM-Win  11.71 
Dopuszczono do obliczeń kombinacje grup obciążeń, dla których specyfikacje „Zawsze” lub „Ewentualne” są puste.
RM-Win  11.70 
Zmieniono sposób przyjmowania domyślnych kombinacji obciążeń w przypadku występowania wielu grup obciążeń wyjątkowych lub sejsmicznych.
RM-Win  11.69 
Poprawiono usuwanie danych wymiarowania w opcji „Wyniki / Stal – PN-EN 1993”.
RM-Win  11.68 
Poprawiono sprawdzanie ograniczenia przemieszczeń dla układów składających się wyłącznie z cięgien.
RM-Win  11.67 
Usunięto błąd uniemożliwiający przypisywanie obciążeń do grup obciążeń o symbolach „Y” i „Z”.
RM-Win  11.66 
Wprowadzono przywracanie prawidłowego przypisania przekrojów do prętów po dodaniu pustego przekroju (przekrój pusty jest automatycznie usuwany).
RM-Win  11.65 
Umożliwiono definiowanie profili z falistym środnikiem o nietypowych wymiarach.
RM-Win  11.64 
Wprowadzono możliwość określania innej wielkości czcionki używanej przez program w wersji 11 i wersji 10.
RM-Win  11.63 
W oknie „Kombinatoryka Obciążeń” (Obciążenia / Kombinacje grup obc.) dodano włącznik „Kombinacje domyślne”.
RM-Win  11.62 
Poprawiono działanie operacji zmiany typu grupy prętów.
RM-Win  11.61 
Poprawiono zapisywanie profili o dłuższych nazwach, np. przekroje blachownic.
RM-Win  11.60 
Umożliwiono przywracanie domyślnej nazwy przekroju poprzez wprowadzenie i zaakceptowanie nazwy pustej.
RM-Win  11.59 
Poprawiono skalowanie okien programu.
RM-Win  11.58 
Zmieniono skalowanie okien programu przy zmianie ustawień skalowania ekranu.
RM-Win  11.57 
Poprawiono sprawdzanie nazwy dodawanego materiału i umożliwiono stosowanie znaków takich jak: \ / | * ? : < > ”.
RM-Win  11.56 
Poprawiono określanie masy jednostkowej dźwigarów z falistym środnikiem. Zmiana wymagana ponownego wprowadzenia do zdefiniowanych przekrojów profili SIN.
RM-Win  11.55 
Poprawiono rozpoznawanie typu nowo zdefiniowanych profili parametrycznych.
RM-Win  11.54 
Usunięto błąd numeracji prętów w wydruku „Wyniki dla prętów” przy włączonych obwiedniach.
RM-Win  11.53 
Przywrócono domyślną wartość współczynników γf=1,1 dla ciężaru własnego nowego zadania przy kombinacjach obciążeń wg PN-82/B-02000.
RM-Win  11.52 
Umożliwiono zmianę i zachowanie symbolu i nazwy grupy obciążeń ciężaru własnego.
RM-Win  11.51 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Access violation” podczas wymiarowania prętów.
RM-Win  11.50 
Poprawiono rysowanie obróconych profili parametrycznych w oknie edycji przekroju.
RM-Win  11.49 
Poprawiono uwzględnianie zmian parametrów przeliczania wartości obciążeń pobranych z zestawienia dokonywanych z poziomu listy obciążeń („Obciążenia/Lista obciążeń”).
RM-Win  11.48 
Poprawiono wyznaczanie charakterystyk geometrycznych nowo definiowanych rur prostokątnych w katalogu profili.
RM-Win  11.47 
Poprawiono znak reakcji poziomej i momentu utwierdzenia przy przekazywaniu reakcji do programu FD-Win.
RM-Win  11.46 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas dzielenia pręta.
RM-Win  11.45 
Poprawiono działanie generatora więźb dachowych.
RM-Win  11.44 
Ułatwiono usuwanie pustych grup obciążeń przed wykonaniem obliczeń statycznych.
RM-Win  11.43 
Uniemożliwiono zmianę rodzaju obciążeń pierwszej grupy obciążeń zarezerwowanej dla ciężaru własnego.
RM-Win  11.42 
Dodano wyświetlanie wartość ekstremalnych na wykresach obwiedni sił wewnętrznych.
RM-Win  11.41 
Do wydruku wyników obliczeń statycznych dodano tabelę reakcji podporowych dla charakterystycznych wartości obciążeń.
RM-Win  11.40 
W opcjach („Parametry aplikacji/Kolory”) dodano możliwość wyboru koloru symbolu aktywnej grupy obciążeń („Obciążenia/Definiowanie”).
RM-Win  11.39 
Przy definiowaniu nowego zadania, przywrócono domyślne włączanie ciężaru własnego oraz przywrócono domyślny typ podpory jako podpora stała.
RM-Win  11.38 
Poprawiono rysowanie wykresów obwiedni sił wewnętrznych.
RM-Win  11.37 
Poprawiono przyjmowanie współczynników obciążeniowych dla ciężaru własnego przy obliczeniach według PN-EN. Zmieniono sposób przekazywania reakcji podporowych do programu FD-Win. W oknie wyników węzła należy użyć przycisku „Przekaż reakcje”.
RM-Win  11.36 
Na liście obciążeń dodano możliwość zmiany sposobu przeliczania wartości obciążeń pobranych z zestawienia.
RM-Win  11.35 
Uniemożliwiono wprowadzenie niepoprawnego symbolu grupy obciążeń.
RM-Win  11.34 
Usunięto niedokładność wyznaczania siły osiowej dla prętów o zmiennym przekroju przy obliczeniach według teorii II-rzędu.
RM-Win  11.33 
Umożliwiono definiowanie profili o grubości środnika poniżej 1 mm.
RM-Win  11.32 
Poprawiono dołączanie przekrojów z innego projektu.
RM-Win  10.44 
Poprawiono dołączanie przekrojów z innego projektu.
RM-Win  11.31 
Poprawiono odczytywanie z pliku przekrojów zdefiniowanych jako przekroje wielogałęziowe spawane.
RM-Win  11.30 
Poprawiono wydruk stałych materiałowych.
RM-Win  11.29 
Poprawiono wydruk obciążeń układu.
RM-Win  11.28 
Dodano usuwanie wyników kombinacji RM_Win 10 po zmianie danych zadania.
RM-Win  10.43 
Dodano usuwanie wyników kombinacji RM_Win 11 po zmianie danych zadania.
RM-Win  11.27 
Poprawiono numerowanie przekrojów i węzłów w dokumencie wydruku. Usunięto możliwość wystąpienia błędu wydruku przy włączonej obwiedni. Dostosowano skalowanie okien do trybu wysokiej rozdzielczości Windows 10.
RM-Win  10.42 
Dostosowano skalowanie okien do trybu wysokiej rozdzielczości Windows 10.
RM-Win  11.26 
Usunięto możliwość wystąpienia niepoprawnych wyników obwiedni sił wewnętrznych po zmianie wartości obciążeń pobranych z zestawienia RM_Obc.
RM-Win  10.41 
Usunięto możliwość wystąpienia niepoprawnych wyników obwiedni sił wewnętrznych po zmianie wartości obciążeń pobranych z zestawienia RM_Obc.
RM-Win  11.25 
Poprawiono wyświetlanie poziomego i pionowego rozmiaru przekroju w oknie definiowania przekrojów.
RM-Win  11.24 
Poprawiono odczytywanie danych wymiarowania modułu RM_Stal1993 zapisanych w pliku dyskowym zadania.
RM-Win  11.23 
Wprowadzono obsługę błędów umożliwiającą otwieranie uszkodzonych plików zadań.
RM-Win  11.22 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „List index out of bounds” podczas czytania zadania. Uniemożliwiono wykonywanie obliczeń zadań zawierających grupy obciążeń, do których nie zostało przypisane żadne obciążenie. Dla obliczeń wg PN-EN puste grupy mogą powodować niewłaściwe przyjmowanie współczynników kombinacji obciążeń.
RM-Win  11.21 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu w wymiarowaniu stali PN-EN dla obwiedni odczytanych z pliku.
RM-Win  11.20 
Poprawiono działanie okna wyboru parametrów wydruku dokumentu przy niedostępnym module wymiarowania stali wg PN.
RM-Win  11.19 
Poprawiono wyświetlanie zadanych podatności podpór w opcji „Geometria/Węzły”.
RM-Win  11.18 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu po symetryzacji układu.
RM-Win  11.17 
Poprawiono uwzględnianie cięgien w diagramach wymiarowania.
RM-Win  11.16 
Poprawiono obliczanie obwiedni w układach zawierających cięgna oraz wyświetlanie wielkości stowarzyszonych ekstremalnych sił wewnętrznych dla pręta.
RM-Win  11.15 
Umożliwiono specyfikację grupy prętów na potrzeby wymiarowania w oknie głównym wymiarowania stali wg PN_EN 1993.
RM-Win  11.14 
Poprawiono określanie długości wyboczeniowych dla układów zawierających cięgna.
RM-Win  11.13 
Poprawiono wyświetlanie masy konstrukcji w oknie głównym programu.
RM-Win  11.12 
Poprawiono działanie okna diagramu wykorzystania w opcji "Wyniki/Naprężenia" oraz poprawiono edytowanie własności obciążeń przy użyciu listy obciążeń.
RM-Win  11.11 
Poprawiono sposób przyjmowania charakterystyk cienkościennych dla niedokładnie zdefiniowanych monosymetrycznych przekrojów stalowych.
RM-Win  10.39 
Poprawiono sposób przyjmowania charakterystyk cienkościennych dla niedokładnie zdefiniowanych monosymetrycznych przekrojów stalowych.
RM-Win  11.10 
Poprawiono uwzględnianie imperfekcji przy obliczeniach wg teorii II-rzędu.
RM-Win  10.38 
Wprowadzono automatyczne aktualizacje programów. Aktualizacje automatyczne możliwe są tylko dla licencji zabezpieczonych kluczami posiadającymi oznaczenie "Hasp HL" lub "Sentinel" (klucze starsze muszą zostać wymienione). Dla kluczy „Hasp HL” i „Sentinel” można zainstalować programy korzystając z adresu: http://cadsis.com.pl/Instal/Cadsis_Instal.zip
RM-Win  11.0 
Nowa wersja RM_Win , która umożliwia wykonywanie obliczeń statycznych w oparciu o normę PN-EN 1990 w zakresie przyjmowania normowych kombinacji oddziaływań i umożliwia korzystanie z modułu RM_Stal1993 do wymiarowania konstrukcji stalowych wg PN-EN 1993.
RM-Win  10.37 
Poprawiono wyznaczanie największych naprężeń maksymalnych podczas wyszukiwania najniekorzystnieszych kombinacji obc. dla pręta.
RM-Win  10.36 
Ograniczono liczbę uruchamianych instancji programu.
RM-Win  10.35 
Wprowadzono zerowe wartości współczynników obciążeń wyjątkowych dla wszystkich kombinacji charakterystycznych.
RM-Win  10.34 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu przy wyznaczaniu długości wyboczeniowych dla węzłów o numerach powyżej 255.
RM-Win  10.33 
Zwiększono dopuszczalny zakres współrzędnych węzłów. Umożliwiono dzięki temu definiowanie większych konstrukcji (-400;400).
RM-Win  10.32 
Usunięto możliwość powstawania niezgodności wyróżnienia pręta lub węzła, dla którego wyświtlane są wyniki.
RM-Win  10.31 
Uzupełniono najniekorzystniejsze kombinacje obciążeń dla pręta o kombinacje odpowiadające maksymalnym i minimalnym naprężeniom we włóknach skrajnych. Dzięki temu poprawiono wyznaczanie niekorzystnych kombinacji obciążeń przy wymiarowaniu prętów stalowych.
RM-Win  10.30 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu przy wykonywaniu polecenia "Zapisz jako".
RM-Win  10.29 
Usunięto możliwość występowania nieposortowanych list w oknie otwierania pliku.
RM-Win  10.28 
Usunięto błąd eksportu reakcji podporowych dla kombinatoryki.
RM-Win  10.27 
Poprawiono błąd wyznaczania naprężeń dla przekrojów wielomateriałowych (opcja „Wyniki/Naprężenia”).
RM-Win  10.26 
Usunięto możliwość nieprawidłowego zapisani zadania po usunięciu obciążeń.
RM-Win  10.25 
Przy wydruku umożliwiono dobieranie skali rysunku oddzielnie dla każdego przekroju.
RM-Win  10.24 
Usunięto możliwość wystąpienie błędu podczas wymiarowania prętów z dużą ilością przedziałów charakterystycznych sił wewnętrznych.
RM-Win  10.23 
Usunięto możliwość zawieszenia programu przy otwieraniu nie zamkniętego zestawienia obciążeń.
RM-Win  10.22 
Poprawiono błędne opisy przycisków przy zmianie przekroju z poziomu modułu wymiarowania.
RM-Win  10.21 
Usprawniono wprowadzanie zmian w tabeli relacji grup obciążeń.
RM-Win  10.20 
Poprawiono sposób wyświetlania opisów w trakcie zmieniania relacji grup obciążeń.
RM-Win  10.19 
Usunięto błąd w zestawieniu materiałów dla przekrojów ażurowych.
RM-Win  10.18 
Usunięto błąd przy wprowadzaniu nowego projektu w opcji "Zapisz jako".
RM-Win  10.17 
Ważniejsze zmiany wprowadzone do RM_Win w stosunku do wersji 10.0: * Możliwość określania rodzaju i wielkości czcionki okien programu. * Wydruk skalowanego schematu statycznego z możliwością doboru wielkości czcionki opisów na wydrukach graficznych. * Rozszerzono liczenie kombinacji pręta o naprężenia włókien górnych i dolnych. Umożliwia to dokładniejsze odnajdywanie najniekorzystniejszych kombinacji przy wymiarowaniu elementów o przekroju niesymetrycznym. * Poprawiono funkcję dodawania nowo definiowanych materiałów (ID16). * Poprawiono liczenie masy przekrojów z otworami.
RM-Win  10.16 
Rozszerzono kombinacje pręta o naprężenia włókien górnych i dolnych.
RM-Win  10.15 
Poprawiono uwzględnianie otworów podczas liczenia masy przekrojów.
RM-Win  10.14 
Wprowadzono inicjowanie wartości ID16 przy dodawaniu nowego materiału.
RM-Win  10.0 
Program RM_Win od wersji 10.0 jest programem 32-bitowy, który może pracować pod kontrolą systemów 64-bitowych. Wersja ta wyróżnia się większa wydajnością obliczeniową w stosunku do wersji 16-bitowej oraz licznymi usprawnieniami w zakresie interfejsu. Wprowadzono również możliwość wymiarowania elementów z materiałów niewymienionych w normach. Programy 16-bitowe nie będą dalej rozwijane.

Cadsis 2016-2023

Screen