Changelog

Spis zmian w RM-Win

Ostatnie zmiany

RM-Win  11.111 
Dla modułów wymiarowania wg PN-EN wprowadzono sygnalizowanie niezgodności kombinacji obciążeń z norma PN-EN 1990.
RM-Win  11.110 
Poprawiono skalowanie wykresów w oknie głównym wymiarowania drewna wg PN-EN 1995, przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych.
RM-Win  11.109 
Usunięto błąd "Access violation" występujący w wersji 11.108 w opcji Wyniki/Naprężenia, dla układów zawierających pręty o zmiennym przekroju.
RM-Win  11.108 
Poprawiono wyświetlanie wykresu naprężeń w oknie głównym programu oraz wyświetlanie diagramu słupkowego naprężeń dla kombinacji alternatywnych PN-EN przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych.
RM-Win  11.107 
Umożliwiono jednoczesne przekazywanie reakcji wielu podpór do FD-Win i FD-Win-1997
RM-Win  11.106 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" przy otwieraniu pliku, zawierającego długi komentarz w metryce zadania.
RM-Win  11.105 
W opcjach wyników poprawiono przełączanie połączonych grup obciążeń stałych.
RM-Win  11.104 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas odczytu plików zadania.
RM-Win  11.103 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" przy otwieraniu okna relacji grup obciążeń.
RM-Win  11.102 
Poprawiono określanie momentu bezwładności przy skręcaniu Jt dla dwuteowników nierównoległościennych.
RM-Win  11.101 
Poprawiono działanie okna dodawania nowych obciążeń.
RM-Win  11.100 
Poprawiono wyświetlanie okna grup obciążeń.
RM-Win  11.99 
Wprowadzono możliwość łączenia grup obciążeń pochodzących z jednego źródła, które przy ustalaniu kombinacji obciążeń wg PN-EN 1990 traktowane są jako pojedyncze oddziaływanie - to samo ψ.
RM-Win  11.98 
Usunięto błąd „Access violation” występujący podczas definiowania imperfekcji geometrycznych dla grupy prętów.
RM-Win  11.97 
Zmiana sposobu zapisywania pliku obwiedni.
RM-Win  11.96 
Program dostosowano do współpracy z modułem RM-Drew-1995 umożliwiającym wymiarowanie elementów drewnianych wg PN-EN 1995-1.
RM-Win  11.95 
Poprawiono wydruk relacji grup obciążeń dla wyników z obwiedniami sił wewnętrznych.
RM-Win  11.94 
Poprawiono odczytywanie z pliku zadania definiowanych dwuteowników spawanych (profil S).
RM-Win  11.93 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Range check error" przy zamykaniu listy profili podczas edycji przekroju.
RM-Win  11.92 
Poprawiono działanie okien MDI służących do definiowania przekrojów złożonych.

Cadsis 2016-2022

Screen