Changelog

Spis zmian w RM-Win 3d

Ostatnie zmiany

RM-Win 3d  8.105 
Usunięto błąd występujący podczas importowania zadania 2d zapisanego w RM-Win 11.120.
RM-Win 3d  8.104 
Usunięto problem z brakiem charakterystyki dla niektórych przekrojów parametrycznych w 64-bitowej wersji programu.
RM-Win 3d  8.103 
Wprowadzono pomijanie środnika falistego przy wyznaczaniu charakterystyk geometrycznych profili SIN. W opcjach programu w zakładce „Wyniki” dodano włącznik „Uwzględniaj środnik przy określaniu sztywności profili SIN”, który umożliwia przywrócenie poprzedniego sposobu wyznaczania charakterystyk tych profili dla danego zadania.
RM-Win 3d  8.102 
Dostosowano program do sposobu importowania reakcji podporowych przez FD-Win-1997.
RM-Win 3d  8.101 
Dodano możliwość definiowania ciągu prętów.
RM-Win 3d  8.100 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access Violation" przy czytaniu zadania zapisanego bez grup obciążeń.
RM-Win 3d  8.99 
Zmieniono sposób sprawdzania pokrywania się prętów oraz sposób określania podparć pośrednich dla współliniowych prętów zachodzących na siebie.
RM-Win 3d  8.98 
Poprawiono algorytm wyznaczania obszaru obciążenia powierzchniowego.
RM-Win 3d  8.97 
Usprawniono wyznaczanie długości wyboczeniowych według mechaniki dla układów zawierających cięgna.
RM-Win 3d  8.96 
Zmieniono sposób generowania kratownic z prętami łączonymi przegubowo.
RM-Win 3d  8.95 
Wprowadzono zapisywanie stanu opcji "Wyniki/Zezwalaj na obciążenia PN i PN-EN w jednym zestawieniu obciążeń" do pliku zadania.
RM-Win 3d  8.94 
Wprowadzono możliwość wznawiania przerwanych obliczeń obwiedni, również po zapisaniu i ponownym odczytaniu wyników z pliku zadania.
RM-Win 3d  8.93 
Usprawniono przygotowywanie wydruku obwiedni sił przekrojowych oraz działanie okna podglądu dokumentu.
RM-Win 3d  8.92 
Poprawiono aktualizowanie rozkładu obciążeń powierzchniowych po zmianie orientacji prętów.
RM-Win 3d  8.91 
Usunięto błąd "Access violation" występujący po przekształceniu obciążenia powierzchniowego na obciążenia prętów.
RM-Win 3d  8.90 
Poprawiono wyznaczanie podatności węzłów na przesuw dla prętów wieloprzęsłowych i prętów o zmiennym przekroju przy wyznaczaniu długości wyboczeniowych według mechaniki. W pewnych sytuacjach podatności te były zawyżane.
RM-Win 3d  8.89 
Poprawiono uwzględnianie zmian wartości obciążeń powierzchniowych po wykonaniu obliczeń statycznych oraz usunięto problem braku dostępnej licencji (błąd nr 70), występujący po dłuższym działaniu programu.
RM-Win 3d  8.88 
Uzupełniono informacje zawarte w historii komunikatów programu.
RM-Win 3d  8.87 
Zmieniono sposób wyświetlania linii wymiarowych w oknie edycji przekroju.
RM-Win 3d  8.86 
Usunięto możliwość zbędnego powielania przekrojów podczas kopiowania prętów w 64-bitowej wersji programu.
RM-Win 3d  8.85 
Poprawiono odczytywanie z pliku zadanej wartości współczynnika γG,inff2) dla ciężaru własnego.
RM-Win 3d  8.84 
Dodano okno postępu przetwarzania obciążeń powierzchniowych.
RM-Win 3d  8.83 
Poprawiono wyświetlanie częściowych współczynników bezpieczeństwa oraz wartości obliczeniowych dla obciążeń wyjątkowych i sejsmicznych określanych według PN-EN.
RM-Win 3d  8.82 
Dostosowano przekazywanie reakcji podpór do programu FD-Win-1997
RM-Win 3d  8.81 
Poprawiono wyznaczanie domyślnej płaszczyzny obciążenia powierzchniowego w 64-bitowej wersji.
RM-Win 3d  8.80 
Poprawiono określanie momentu bezwładności przy skręcaniu Jt dla dwuteowników nierównoległościennych.
RM-Win 3d  8.79 
Poprawiono wyświetlanie okna grup obciążeń.
RM-Win 3d  8.78 
Wprowadzono możliwość łączenia grup obciążeń pochodzących z jednego źródła, które przy ustalaniu kombinacji obciążeń wg PN-EN 1990 traktowane są jako pojedyncze oddziaływanie - to samo ψ.
RM-Win 3d  8.77 
Ulepszono algorytm rozkładania obciążeń powierzchniowych na pręty układu.
RM-Win 3d  8.76 
Dodano rysowanie osi lokalnego układu współrzędnych związanego z orientacją podpór.
RM-Win 3d  8.75 
Poprawiono zestawienie materiałów w dokumencie wydruku dla kształtowników skratowania stalowych prętów wielogałęziowych. Dla zadań utworzonych wcześniej, konieczne jest zaktualizowanie materiału łącznika w oknie wymiarowania stali.
RM-Win 3d  8.74 
Poprawiono rozkładanie obciążeń powierzchniowych.
RM-Win 3d  8.73 
Usunięto możliwość nieprawidłowego rozkładania obciążeń powierzchniowych w 32-bitowej wersji programu.
RM-Win 3d  8.72 
Poprawiono algorytm rozkładania obciążeń powierzchniowych.
RM-Win 3d  8.71 
Rozszerzono kopiowanie danych wymiarowania o dane dotyczące sposobu łączenia gałęzi prętów wielogałęziowych.
RM-Win 3d  8.70 
Usunięto ograniczenie długości komentarza we własnościach zadania.
RM-Win 3d  8.69 
Dodano możliwość powiększania widoku konstrukcji względem kursora myszy (skrolowanie przy wciśniętym klawiszu CTRL).
RM-Win 3d  8.68 
Usprawniono wykorzystanie obwiedni sił wewnętrznych w wymiarowaniu elementów układu.
RM-Win 3d  8.67 
Poprawiono wizualizację obciążeń powierzchniowych oraz dodano sprawdzanie poprawności konturu obszaru obciążenia.
RM-Win 3d  8.66 
Poprawiono importowanie zadań 2D.
RM-Win 3d  8.65 
Program dostosowano do współpracy z modułem, który umożliwia wymiarowanie elementów drewnianych wg PN-EN 1995.
RM-Win 3d  8.64 
Zmieniono parametry algorytmu podziału obciążeń powierzchniowych.
RM-Win 3d  8.63 
Poprawiono podstawianie nazw rodzajów wyników w dokumentach przy wyłączonej opcji "Alternatywne kombinacje obliczeniowe PN-EN".
RM-Win 3d  8.62 
Poprawiono sprawdzanie specyfikacji kombinacji grup obciążeń.
RM-Win 3d  8.60 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Range check error" podczas scalania prętów współliniowych.
RM-Win 3d  8.59 
Poprawiono współczynniki γf w opisach kombinacji obciążeń umieszczanych w dokumentach wyników.
RM-Win 3d  8.58 
W pasku statusu okna głównego programu dodano informacje o masie zaznaczonych prętów.
RM-Win 3d  8.57 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Integer overflow" podczas definiowania nowego pręta układu.
RM-Win 3d  8.56 
Umożliwiono wyłączenie automatycznego wyszukiwania płaszczyzn zawierających pręty układu i ich dodawania do listy płaszczyzn ustroju.
RM-Win 3d  8.55 
Poprawiono działanie okna definiowania przekroju.
RM-Win 3d  8.54 
Usunięto możliwość nieprawidłowego pobierania modelu ściankowego profili parametrycznych i wystąpienia związanych z tym nieprawidłowości wymiarowania przekrojów stalowych.
RM-Win 3d  8.53 
Poprawiono skrót Ctrl+A w oknie podglądu dokumentu.
RM-Win 3d  8.52 
Poprawiono wyznaczanie długości wyboczeniowych według mechaniki przy wymiarowaniu z włączoną opcją „Obwiednie”.
RM-Win 3d  8.51 
Poprawiono wygląd okna otwierania i zapisu plików zadania oraz otwierania plików importu.
RM-Win 3d  8.50 
Zmieniono sposób tworzenia domyślnych kombinacji grup obciążeń.
RM-Win 3d  8.49 
Usunięto możliwość utraty wyników obliczeń w przypadku zdefiniowania obciążeń z wykorzystaniem modułu RM_Obc.
RM-Win 3d  8.48 
Umożliwiono zmianę kolorystyki okien programu (Opcje/Kolory).
RM-Win 3d  8.47 
Rozszerzono sprawdzanie poprawności definicji przekrojów prętów układu.
RM-Win 3d  8.46 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas sprawdzania obciążeń powierzchniowych.
RM-Win 3d  8.45 
Zastosowano obliczenia w tle do sprawdzania poprawności obciążeń powierzchniowych.
RM-Win 3d  8.44 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas importowania zadania 2D.
RM-Win 3d  8.43 
Poprawiono algorytm rozkładania obciążeń powierzchniowych.
RM-Win 3d  8.42 
Poprawiono uwzględnianie mimośrodowego mocowania prętów w węzłach przy obliczeniach wg teorii II-rzędu.
RM-Win 3d  8.41 
Dla obwiedni reakcji podporowych dodano wyróżnianie kombinacji uzyskanych dla domyślnych wymiarów fundamentów oraz ostrzeżenie przy eksportowaniu takich reakcji do programu FD_Win.
RM-Win 3d  8.40 
Poprawiono współpracę z nowym modułem zestawienia obciążeń (wersja 4.x). Uproszczono działanie okna definiowania obciążeń powierzchniowych.
RM-Win 3d  8.39 
Przy tworzeniu domyślnych kombinacji obciążeń uwzględniono wyłączenia określone w tabeli relacji grup obciążeń.
RM-Win 3d  8.38 
Usunięto możliwość nadmiernego obciążenia niektórych prętów obciążeniem powierzchniowym oraz poprawiono numerację prętów i węzłów na drzewku schematu po wykonaniu operacji scalenia prętów.
RM-Win 3d  8.37 
Zmieniono sposób przyjmowania domyślnych kombinacji obciążeń w przypadku występowania wielu grup obciążeń wyjątkowych lub sejsmicznych.
RM-Win 3d  8.36 
Poprawiono wykresy obwiedni sił wewnętrznych na wydruku „Wyników dla prętów” wg PN-EN. Poprzednio nie uwzględniały one alternatywnych kombinacji obciążeń (b).
RM-Win 3d  8.35 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Access violation” podczas importowania zadania z RM_Win.
RM-Win 3d  8.34 
Poprawiono skalowanie belki statusu okna głównego programu.
RM-Win 3d  8.33 
Usprawniono przechodzenie między trybami pracy programu (Schemat/Statyka/Wymiarowanie) przy znacznej liczbie linii pomocniczych oraz przyśpieszono usuwanie dużej liczby elementów modelu.
RM-Win 3d  8.32 
Dodano wartości kątów obrotu osi pręta w oknie wyników pręta oraz zmieniono jednostki kątów obrotu węzła w oknie wyników węzła.
RM-Win 3d  8.31 
Poprawiono wyznaczanie podparć pośrednich dla prętów zakrzywionych (łuków).
RM-Win 3d  8.30 
Umożliwiono definiowanie profili z falistym środnikiem o nietypowych wymiarach.
RM-Win 3d  8.29 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Access violation” po wywołaniu edytora przekroju poprzez drzewko projektu (lista przekrojów w prawy panel okna głównego).
RM-Win 3d  8.28 
Wprowadzono możliwość określania innej wielkości czcionki używanej przez program w wersji 8 i wersji 6.
RM-Win 3d  8.27 
Umożliwiono przesuwanie płaszczyzny roboczej przy użyciu klawiszy SHIFT + STRZAŁKA. Wprowadzono włącznik „Kombinacje domyślne” w oknie relacji grup obciążeń. Usunięto błąd wersji 8.26, który występował przy przechodzeniu do trybu „Statyka” lub „Wymiarowanie” przy włączonych obwiedniach.
RM-Win 3d  8.26 
Zmieniono sposób przyjmowania więzów węzła połączonego przesuwnie z połączeniem pośrednim pręta.
RM-Win 3d  8.25 
Usunięto możliwość uzyskania błędnych wyników obwiedni sił wewnętrznych w wersji 8.24 dla układów zawierających cięgna.
RM-Win 3d  8.24 
Przyśpieszono obliczenia statyczne dla układów zawierających cięgna oraz obliczenia według teorii II-rzędu.
RM-Win 3d  8.23 
W oknie głównym programu oraz w oknach wymiarowania dodano informacje o materiałach przypisanym do przekrojów.
RM-Win 3d  8.22 
Zoptymalizowano rozmiar macierzy sztywności układu i poprawiono widoczność pręta wskazanego w oknie wymiarowania grupy prętów.
RM-Win 3d  8.21 
Dodano możliwość uproszczonej selekcji obiektów graficznych dokonywanej w oknie głównym programu. Włączenie tej opcji może wyraźnie przyśpieszyć działanie grafiki 3D. Przyśpieszono również wykonywanie obliczeń statycznych.
RM-Win 3d  8.20 
W wersji 32-bitowej zmieniono skalowanie okien programu przy zmianie ustawień skalowania ekranu. Przyśpieszono również obliczenia statyczne wykonywane z większą liczbą wątków obliczeniowych.
RM-Win 3d  8.19 
Poprawiono sprawdzanie nazwy dodawanego materiału i umożliwiono stosowanie znaków takich jak: \ / | * ? : < > ”.
RM-Win 3d  8.18 
Poprawiono określanie masy jednostkowej dźwigarów z falistym środnikiem. Zmiana wymagana ponownego wprowadzenia do zdefiniowanych przekrojów profili SIN.
RM-Win 3d  8.17 
Poprawiono rozpoznawanie typu nowo zdefiniowanych profili parametrycznych.
RM-Win 3d  8.16 
Poprawiono widoczność znacznika przekroju pręta w oknach wyników sił wewnętrznych i wymiarowania oraz wprowadzono ułatwienia w ustawianiu wzdłuż pręta punktu centrum widoku (Ctrl + Lewy Przycisk Myszy).
RM-Win 3d  8.15 
W wersji 64-bitowej poprawiono skalowanie okien programu przy zmianie ustawień skali ekranu.
RM-Win 3d  8.14 
Wprowadzono ponawianie obliczania długości wyboczeniowych wg mechaniki przy wejściu do wymiarowania pręta. Obliczenia są ponawiane, gdy poprzednie wyznaczanie długości wyboczeniowych zakończyło się błędem.
RM-Win 3d  8.13 
Zmieniono sposób sygnalizowania utraty stateczności prętów przy wyznaczaniu długości wyboczeniowych wg mechaniki.
RM-Win 3d  8.12 
Udostępniono 64-bitową wersję RM-WIN-3D. Wersja ta jest instalowana na systemach 64-bitowych i dzięki dostępowi do większej pamięci operacyjnej komputera, umożliwia wykonywanie obliczeń statycznych większych układów konstrukcyjnych.
RM-Win 3d  8.11 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu obliczeń przy liczbie obciążeń powierzchniowych większej niż 255.
RM-Win 3d  8.10 
Usprawniono ukrywanie prętów nieobciążonych obciążeniem powierzchniowym.
RM-Win 3d  8.9 
Przywrócono domyślną wartość współczynników γf=1,1 dla ciężaru własnego nowego zadania przy kombinacjach obciążeń wg PN-82/B-02000.
RM-Win 3d  8.8 
Poprawiono działanie opcji „Schemat / Korekta położenia węzłów”.
RM-Win 3d  8.7 
Usunięto możliwość pojawienia się komunikatu „Wystąpił błąd podczas obliczeń”.
RM-Win 3d  8.6 
Przyśpieszono odnajdywanie wskazywanych obiektów w oknie głównym programu. Znaczne przyśpieszenie działania występuje dla niektórych kart graficznych.
RM-Win 3d  8.5 
Poprawiono zachowywanie rozmiarów płaszczyzny roboczej przy włączonej opcji „Nie zmieniaj zadanego rozmiaru”.
RM-Win 3d  8.4 
Dodano możliwość zachowywania kopii zapasowych plików zadań. Kopie zapasowe przechowywane są w podfolderach „Historia”, a ich liczbę określa się w opcjach programu.
RM-Win 3d  8.3 
Usprawniono rozkładanie obciążeń powierzchniowych na obciążenia prętów wykonywane przed obliczeniami statycznymi.
RM-Win 3d  8.2 
Poprawiono sygnalizowanie błędów przypisania przekrojów prętów. Podczas otwierania zadania pojawia się tylko jeden komunikat „Niewłaściwy przekrój pręta”.
RM-Win 3d  8.1 
Usunięto możliwość niewczytywania profili parametrycznych użytych w przekrojach podczas otwierania zadania przy uruchamianiu programu (uruchamianie poprzez skojarzony typ pliku).
RM-Win 3d  8.0 
Umożliwiono wymiarowanie prętów o przekroju ażurowym oraz o przekroju z falistym środnikiem.
RM-Win 3d  7.90 
Poprawiono rysowanie obróconych profili parametrycznych w oknie edycji przekroju.
RM-Win 3d  7.89 
Wprowadzono ułatwienia w poprawianiu obciążeń powierzchniowych.
RM-Win 3d  7.88 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas operacji usuwania przekrojów zbędnych.
RM-Win 3d  7.87 
Wprowadzono sprawdzanie poprawności zadeklarowania prętów obciążonych obciążeniami powierzchniowymi i monitowanie o konieczności ich zweryfikowania.
RM-Win 3d  7.86 
Ułatwiono usuwanie pustych grup obciążeń przed wykonaniem obliczeń statycznych.
RM-Win 3d  7.85 
Uniemożliwiono zmianę rodzaju obciążeń pierwszej grupy obciążeń zarezerwowanej dla ciężaru własnego.
RM-Win 3d  7.84 
Na stanowiskach wielomonitorowych z pulpitem rozszerzonym, umożliwiono przenoszenie okien własności elementów poza okno główne programu. Dodano również możliwość ukrywania prętów nieprzydzielonych do obciążenia powierzchniowego.
RM-Win 3d  7.83 
Usprawniono działanie drzewka projektu oraz umożliwiono wybór grupy prętów nowo definiowanego pręta.
RM-Win 3d  7.82 
Poprawiono uwzględnianie obciążeń rozłożonych o różnych znakach wartości Pa i Pb.
RM-Win 3d  7.81 
Poprawiono widoczność podglądu obciążeń prętów pochodzących od obciążeń powierzchniowych. Poprawiono zachowanie programu podczas edycji częściowo ukrytego schematu oraz poprawiono i uzupełniono operacje zaznaczania elementów układu.
RM-Win 3d  7.80 
Poprawiono działanie okna wyników pręta dla obwiedni.
RM-Win 3d  7.79 
Poprawiono wyświetlanie widoku prętów o przekrojach wielomateriałowych oraz umożliwiono wymiarowanie prętów na podstawie wyboru materiału głównego przekroju.
RM-Win 3d  7.78 
Usprawniono działanie okna wyników pręta dla obwiedni sił wewnętrznych. Poprawiono wyznaczanie długości wyboczeniowych według mechaniki na potrzeby wymiarowania prętów przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych.
RM-Win 3d  7.77 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu przy wybieraniu prętów poprzez drzewko projektu oraz przy operacjach „Cofnij” i „Ponów”.
RM-Win 3d  7.76 
Wprowadzono możliwość wyłączenia kreskowania wykresów. Przyśpiesza to działanie okna głównego programu przy wyświetlaniu wyników dla dużych układów.
RM-Win 3d  7.75 
Dodano możliwość nieprzesuwania rysunku do początku lokalnego układu współrzędnych związanego z płaszczyzną roboczą podczas importu danych z plików DXF.
RM-Win 3d  7.74 
Dodano możliwość definiowania połączeń przesuwnych końców pręta oraz przesuwów dla pośrednich podparć prętów. Poprawiono uwzględnianie warunków mocowania przegubowych prętów łukowych.
RM-Win 3d  7.73 
W opcji „Statyka” do linii statusu okna głównego dodano informację o sumach reakcji podporowych.
RM-Win 3d  7.72 
Poprawiono wyznaczanie wartości obciążeń na długość rzutu prętów łukowych dla obciążeń powierzchniowych.
RM-Win 3d  7.71 
Poprawiono przyjmowanie współczynników obciążeniowych dla ciężaru własnego przy obliczeniach według PN-EN.
RM-Win 3d  7.70 
Umożliwiono przywracanie domyślnych ustawień relacji obciążeń.
RM-Win 3d  7.69 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Access violation” przy wyświetlaniu dokumentu wyników węzła.
RM-Win 3d  7.68 
Poprawiono uwzględnianie mimośrodów obciążeń.
RM-Win 3d  7.67 
Poprawiono algorytm rozkładu obciążeń powierzchniowych.
RM-Win 3d  7.66 
Do dokumentu wyników statyki węzła dodano tabelę sił przywęzłowych.
RM-Win 3d  7.65 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas obliczeń przy zadanych mimośrodach wzdłuż osi pręta (mimośrody x).
RM-Win 3d  7.64 
Usprawniono wyświetlanie i aktualizowanie zawartości drzewka schematu.
RM-Win 3d  7.63 
Dostosowano skalowanie okien do trybu wysokiej rozdzielczości Windows 10.
RM-Win 3d  7.62 
Usunięto możliwość wystąpienia niepoprawnych wyników obwiedni sił wewnętrznych po zmianie wartości obciążeń pobranych z zestawienia RM_Obc.
RM-Win 3d  7.61 
Poprawiono działanie okna własności węzła przy określaniu orientacji podpory dla kąta fi=-90.
RM-Win 3d  7.60 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas obliczeń wg teorii II-go rzędu dla prętów z dużą liczbą przedziałów charakterystycznych.
RM-Win 3d  7.59 
Poprawiono sposób przyjmowania charakterystyk cienkościennych dla niedokładnie zdefiniowanych monosymetrycznych przekrojów stalowych.
RM-Win 3d  7.58 
Wprowadzono minimalne wartości wymiarów profili definiowanych oraz zmniejszono minimalne wartości wymiarów składników wielogałęziowych przekrojów drewnianych.
RM-Win 3d  7.57 
Usunięto możliwość niewyświetlania wykresów sił wewnętrznych oraz braku wyników na wydruku dla obliczeń wg PN-EN.
RM-Win 3d  7.56 
Umożliwiono zaznaczanie wszystkich prętów, które posiadają atrybut „cięgno” lub „płatew”.
RM-Win 3d  7.55 
Wprowadzono sprawdzanie dopuszczalności nazwy materiały.
RM-Win 3d  7.54 
Wprowadzono automatyczne aktualizacje programów. Aktualizacje automatyczne możliwe są tylko dla licencji zabezpieczonych kluczami posiadającymi oznaczenie "Hasp HL" lub "Sentinel" (klucze starsze muszą zostać wymienione). Dla kluczy „Hasp HL” i „Sentinel” można zainstalować programy korzystając z adresu: http://cadsis.com.pl/Instal/Cadsis_Instal.zip
RM-Win 3d  7.53 
Umieszczanie na wydrukach informacji o numerze licencji.
RM-Win 3d  7.52 
Usprawniono przesuwanie osi podczas definiowania przekroju.
RM-Win 3d  7.51 
Zmieniono sposób importowania prętów i linii pomocniczych z DXF (przesuwanie importu do początku lokalnego układu współrzędnych)..
RM-Win 3d  7.50 
Poprawiono wyznaczanie przekrojów pośrednich prętów o zmiennym przekroju oraz poprawiono sprawdzanie zgodności przekrojów.
RM-Win 3d  7.49 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu przy podziale obciążeń powierzchniowych w wersji 7.48. Dodano numerację obciążeń i sortowanie obciążeń powierzchniowych w TreeView.
RM-Win 3d  7.48 
Poprawiono algorytm dzielenia obciążeń powierzchniowych. Dodano numerację obciążeń i sortowanie obciążeń powierzchniowych w drzewku projektu.
RM-Win 3d  7.47 
Umożliwiono jednoczesną edycję wielu grup obciążeń.
RM-Win 3d  7.46 
Zmieniono sposób przełączania rodzaju widoku oraz zamianę pręta na linię pomocniczą.
RM-Win 3d  7.45 
Ograniczono liczbę uruchomionych instancji programu.
RM-Win 3d  7.44 
Usunięto możliwość powielenia dużej liczby przekrojów podczas kopiowania prętów między różnymi zadaniami. Zmieniono zachowanie programu po wystąpieniu błedu.
RM-Win 3d  7.43 
Program przystosowano do użycia profili parametrycznych.
RM-Win 3d  7.42 
Usunięto błąd występujący po użyciu prawego klawisza mysz na drzewku projektu oraz możliwość wystąpienia błędu po zaznaczeniu wielu prętów.
RM-Win 3d  7.41 
Poprawiono przyjmowanie charakterystyki geometrycznej dla profili L i Z w przekrojach składanych oraz zaznaczanie włącznika „Otwór” oraz przełącznika symetrii profilu. Uzupełniono operację zaznaczanie wszystkiego.
RM-Win 3d  7.40 
Zmieniono wyświetlanie alternatywnych kombinacji obliczeniowych wg PN-EN oraz wyeliminowano konieczność powtarzania obliczeń po usunięciu elementów nie należących do schematu statycznego (np. linie wymiarowe). Usunięto możliwość wystąpienia błędu wielowątkowych obliczeń statyki przy użyciu wielu instancji programu. Poprawiono sprawdzanie specyfikacji kombinacji (możliwość wystąpienia pustego łańcucha "ewentualne").
RM-Win 3d  7.39 
Usunięto błąd przy wyznaczaniu charakterystyk przekrojów z otworami.
RM-Win 3d  7.38 
Wprowadzono wyświetlanie aktualnej kombinacji obciążeń oraz usprawniono generowanie kombinacji obc.
RM-Win 3d  7.37 
Zmieniono sposób wyświetlania współczynników grup obciążeń oraz wsp. gammaF w opisach kombinacji.
RM-Win 3d  7.36 
Wprowadzono połączone wyniki alternatywnych kombinacji obliczeniowych dla PN-EN.
RM-Win 3d  7.35 
Dodano współczynnik gammaF2 dla ciężaru własnego. Poprawiono przyjmowanie wsp. ksiJ dla kombinacji alternatywnej wg PN-EN. Wprowadzono zalecany wsp gammaF PN-EN, pomijanie kombinacji wyjątkowych dla gammaF2 i zmiany w wyświetlaniu wsp. w łańcuchach komb.
RM-Win 3d  7.34 
Poprawiono opis współczynników gammaF w symbolach kombinacji obc. Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas dodawaniu prętów obciążenie powierzchniowego ze schowka.
RM-Win 3d  7.33 
Podczas symetryzacji układu wprowadzono dodawanie nowych grupy prętów oraz symetrycznych obc. pow. Poprawiono tworzenie grup przy kopiowaniu prętów. Poprawiono działanie funkcji Undo przy kopiowaniu, symetryzacji i generowaniu prętów. Dodano Undo przy imporcie zadania 2D.
RM-Win 3d  7.32 
Usprawniono import prętów z DXF.
RM-Win 3d  7.31 
Wprowadzono możliwość definiowania stóp fundamentowych związanych z podporami oraz wyznaczania odporu gruntu pod tymi fundamentami. Usunięto błąd przy dodawaniu prętów obciążenia powierzchniowego ze schowka.
RM-Win 3d  7.30 
Uzupełniono eksport obwiedni reakcji do FD_Win o wszystkie kombinacje obciążeń wyświetlane w oknie wyników.
RM-Win 3d  7.29 
Umożliwiono ukrywania powtarzających się wyników dla kombinacji obciążeń w oknie wyników.
RM-Win 3d  7.28 
Wprowadzono możliwość dokonania jednoczesnej zamiany materiału dla wszystkich przekrojów układu.
RM-Win 3d  7.27 
Poprawiono aktualizowanie położenia obciążenia powierzchniowego przy przesuwaniu węzłów oraz kopiowanie obciążeń powierzchniowych i linii wymiarowych przy kopiowaniu prętów.
RM-Win 3d  7.26 
Wprowadzono możliwość deklarowania prętów jako „płatwie”. Są to elementy, które podlegają zginaniu skrępowanemu poprzez poszycie połaci nienależące do modelu obliczeniowego.
RM-Win 3d  7.25 
Usunięto błąd przy dodawaniu obciążenia do prętów wybranych poprzez przekrój.
RM-Win 3d  7.24 
Usprawniono obliczenia kombinacji obciążeń oraz wyświetlanie wykresów sił wewnętrznych w oknie głównym programu. Wyniki obwiedni reakcji podpór uzupełniono o dodatkowe wypadkowe oraz kombinacje dla maksymalnych mimośrodów reakcji pionowych.
RM-Win 3d  7.23 
Poprawiono uwzględnianie współczynników gammaf dla obliczeniowych kombinacji obciążeń w sytuacji wyjątkowej.
RM-Win 3d  7.22 
Przywrócono uwzględnianie sił węzłowych od wyłączonych cięgien i wyłączono dla nich osiowy wpływ temperatury.
RM-Win 3d  7.21 
Umożliwiono przenoszenie (wklejanie) danych wymiarowania z jednego pręta na wiele prętów.
RM-Win 3d  7.20 
Uniemożliwiono zmianę przekroju w trakcie wymiarowania pręta na przekrój niezgodny z normą wymiarowania.
RM-Win 3d  7.19 
Wprowadzono pomijanie sił węzłowych pochodzących od wyłączonych cięgien.
RM-Win 3d  7.18 
Poprawiono przyjmowanie obciążeń temperaturą.
RM-Win 3d  7.17 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas dodawania obciążeń dla grupy prętów.
RM-Win 3d  7.16 
Usunięto możliwość błędnego przyjmowania konturu obciążenia powierzchniowego.
RM-Win 3d  7.15 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas tworzenia wydruku obwiedni sił dla poszczególnych prętów.
RM-Win 3d  7.14 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu przy odczycie zadania z wynikami kombinatoryki.
RM-Win 3d  7.13 
Wprowadzono opcję "nie zmieniaj zadanego rozmiaru" w oknie definicji płaszczyzny roboczej.
RM-Win 3d  7.12 
Wprowadzono zabezpieczenie przed zbyt wielką liczbą kombinacji.
RM-Win 3d  7.11 
Usunięto możliwość wytąpienia błędu przy wprowadzeniu nieprawidłowych wymiarów definiowanego przekroju "I".
RM-Win 3d  7.10 
Poprawiono wyznaczanie charakterystyki cienkościennej dla monosymetrycznych profili 'I'.
RM-Win 3d  7.9 
Poprawiono opis kombinacji obciążeń w oknie głównym.
RM-Win 3d  7.8 
Przyśpieszono obliczenia statyczne poprzez lepsze wykorzystania rdzeni procesora.
RM-Win 3d  6.56 
Zmieniono sposób wyznaczania charakterystyk cienkościennych dla przekrojów zamkniętych.
RM-Win 3d  7.7 
Dodano możliwość korzystania z płaszczyzn ustroju wyznaczanych przez program i wynikających ze schematu statycznego. Usprawniono również nawigację 3D w programie.
RM-Win 3d  7.6 
Wprowadzono możliwość wariantowania wiodących obciążeń zmiennych.
RM-Win 3d  6.55 
Do wydruków obwiedni sił przekrojowych dodano kombinacje dla największych naprężeń we włóknach skrajnych przekroju. Wprowadzono zmiany w sposobie przyjmowania znaków imperfekcji dla teorii II-go rzędu.
RM-Win 3d  7.5 
Poprawiono przesuwanie prętów łukowych oraz sposób przyjmowania imperfekcji normowych na potrzeby statyki.
RM-Win 3d  6.54 
Poprawiono wyznaczanie podparć pośrednich dla przecięcia dwóch łuków, przemieszczanie obiektów w drzewku projektu oraz przesuwanie prętów łukowych poprzez zmianę współrzędnych węzłów.
RM-Win 3d  7.4 
Dodano możliwość wyświetlanie współczynników kombinacji obciążeń.
RM-Win 3d  6.53 
Poprawiono kopiowanie oraz przesuwanie prętów łukowych.
RM-Win 3d  7.2 
Wprowadzono osobne przęsła dla dla wyboczenia Y, Z i Omega.
RM-Win 3d  6.52 
Poprawiono kopiowanie grup obciążeń.
RM-Win 3d  6.51 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas definiowania pręta o zmiennym przekroju.
RM-Win 3d  6.50 
Poprawiono sposób wyznaczanie sztywności przy skręcaniu swobodnym dla złożonych przekrojów drewnianych. Usunięto również możliwość pojawiania się błędu kontekstu renderowania OpenGL przy braku materiału występującego w przekrojach domyślnych.
RM-Win 3d  6.49 
Poprawiono dzielenie obciążeń przy dzieleniu pręta.
RM-Win 3d  7.1 
Umożliwiono wymiarowanie prętów stalowych według PN-EN 1993 (eurokod 3) oraz import danych dotyczących konstrukcji drewnianych z programu Dietrichs. Wprowadzono również obliczenia wielowątkowe, które dzięki wykorzystaniu wszystkich rdzeni procesora znacznie przyśpieszają rozwiązywanie układ.
RM-Win 3d  6.48 
Poprawiono działanie opcji "Przywróć ustawienia domyślne przy ponownym uruchomieniu programu."
RM-Win 3d  6.47 
Usunięto możliwość zawieszenia programu przy otwieraniu nie zamkniętego zestawienia obciążeń.
RM-Win 3d  6.46 
Usunięto możliwość nie wyświetlania zawartości drzewka projektu przy uruchomieniu programu pod Windows XP.
RM-Win 3d  6.45 
Zmniejszono ilość pamięci potrzebnej na struktury tymczasowe przy liczeniu kombinatoryki.
RM-Win 3d  6.44 
Wprowadzono możliwość wyłączenia zaznaczania obiektów na drzewku diagramu zadania. Wyłączenie to powoduje, że w trakcie operowania na schemacie zadania nie zmienia się widok diagramu. Wprowadzono również możliwość włączania lub wyłączania wszystkich grup obciążeń.
RM-Win 3d  6.43 
Wprowadzono funkcję dociągania węzłów do prętów lub innych węzłów układu. Zdarza się, że nie można wykonać obliczeń statycznych na skutek niedokładnego zdefiniowania geometrii schematu. Funkcja ta pozwala na szybkie skorygowanie współrzędnych wszystkich węzłów ustroju. Po tej operacji należy skontrolować poprawność uzyskanego schematu statycznego.
RM-Win 3d  6.42 
Poprawiono przenoszenie danych zestawienia obciążeń przy imporcie zadanie 2D.
RM-Win 3d  6.41 
Wprowadzono włącznik dla profili ze środnikiem falistym oraz dopuszczono dla profili SIN środniki wysokości od 250 i pasy o grubości od 6 mm.
RM-Win 3d  6.40 
Poprawiono aktualizowanie widoku obciążeń powierzchniowych przy zmianie położenia węzłów wyznaczających kontur obciążenia. Usprawniono wprowadzanie zmian w tabeli relacji grup obciążeń.
RM-Win 3d  6.39 
Poprawiono usuwanie prętów oraz przesuwanie węzłów w dużych zadaniach.
RM-Win 3d  6.38 
W wydruku tabeli obciążeń zmieniono wartości tych obciążeń z obliczeniowych na charakterystyczne. Dzięki temu wartości w tabeli są zgodne z wartościami znajdującymi się na zamieszczanym w wydruku schemacie.
RM-Win 3d  6.37 
Poprawiono eksport obwiedni reakcji do FD_Win dla wielu podpór. Inicjowanie wartości ID16 przy dodawaniu nowego materiału. Poprawiono liczenie masy przekrojów z otworami. Usunięto błąd wyświetlania prętów z przekrojami skokowo zmiennymi.
RM-Win 3d  6.36 
Poprawiono uwzględnianie otworów przy liczeniu masy przekrojów.
RM-Win 3d  6.35 
Wprowadzono inicjowanie wartości ID16 przy dodawaniu nowego materiału.

Cadsis 2016-2023

Screen