Changelog

Spis zmian w RM-Zelb

Ostatnie zmiany

RM-Zelb  6.26 
Poprawiono sprawdzanie zbrojenia rozciąganego przy włączonych obwiedniach.
RM-Zelb  6.25 
Poprawiono sprawdzanie siły przenoszonej przez zbrojenie rozciągane Ftd dla elementów podwójnie zbrojonych.
RM-Zelb  6.24 
Poprawiono określanie minimalnego pola przekroju zbrojenia podłużnego.
RM-Zelb  6.23 
Poprawiono wyznaczanie ugięć elementu żelbetowego w układach zawierających pręty o zmiennym przekroju.
RM-Zelb  6.22 
Poprawiono uwzględnianie minimalnej długości zakotwienia na końcach wymiarowanego elementu. Pręty zbrojenia, które dochodzą do węzłów (xA=0 lub xB=L) uważa się za odpowiednio zakotwione, niezależnie o stanu włącznika w opcjach „Uwzględnij min. długość zakotwienia”.
RM-Zelb  6.21 
Poprawiono określanie Act,eff przy wyznaczaniu rys prostopadłych dla przekrojów teowych.
RM-Zelb  6.20 
W oknie obciążeń Obc.: ... uwzględniono wpływ włącznika "Od cięciwy pręta" na kombinację grup obciążeń Umax.
RM-Zelb  6.19 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Invalid class typecast", po kliknięciu przycisku Obc.: ... z kombinacją.
RM-Zelb  6.18 
Zmieniono sposób przyjmowania współczynnika β przy wyznaczaniu szerokości rozwarcia rys na automatyczny.
RM-Zelb  6.17 
Przy wyznaczaniu ugięć uwzględniono podatności i osiadania podpór oraz wpływ zarysowania na sztywność sąsiednich elementów żelbetowych.
RM-Zelb  6.16 
Przywrócono wyznaczanie wymaganego zbrojenia głównego.
RM-Zelb  6.15 
Poprawiono wyznaczanie powierzchni Act,eff (obliczenia szerokości rozwarcia rys) dla przekrojów teowych.
RM-Zelb  6.14 
Poprawiono działanie okna kombinacji grup obciążeń.
RM-Zelb  6.13 
W dokumencie wymiarowania wprowadzono wyróżnianie przekroczonych warunków nośności.
RM-Zelb  6.12 
Poprawiono wyznaczanie długości wyboczeniowej w kierunku prostopadłym do płaszczyzny układu.
RM-Zelb  6.11 
Poprawiono skalowanie paska narzędzi w oknie wymiarowania elementu żelbetowego.
RM-Zelb  6.10 
Poprawiono dokument wymiarowania w sekcji „Długości wyboczeniowe” oraz poprawiono uwzględnianie wpływu smukłości pręta dla zadanych wartości lcol.
RM-Zelb  6.9 
Poprawiono wyliczenia momentów Msdx i Msdy w dokumencie wymiarowania w sekcji „Siły Przekrojowe”.
RM-Zelb  6.8 
Uwzględniono wpływ obciążeń temperaturą na ugięcia elementów żelbetowych.
RM-Zelb  6.7 
Poprawiono definiowanie stref zbrojenia strzemionami i uniemożliwiono powstawanie stref o zerowej długości.
RM-Zelb  6.6 
Usunięto błąd występujący po zmianie przekroju w oknie wymiarowania dla wyników wg teorii II-rzędu.
RM-Zelb  6.5 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu przy przesuwania znacznika przekroju w oknie wymiarowania.
RM-Zelb  6.4 
Usunięto błąd występujący po zmianie wymiarów przekroju z poziomy okna wymiarowania elementu żelbetowego.
RM-Zelb  6.3 
Poprawiono wyznaczanie ugięć dla obciążeń całkowitych.
RM-Zelb  6.2 
Poprawiono wyznaczanie nośności na ścinanie przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych. Poprawiono wyznaczanie rys prostopadłych.
RM-Zelb  6.0 
Moduł dostosowany do współpracy z RM_Win 11.
RM-Zelb  5.28 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu polegającego na wyświetlaniu i eksportowaniu zerowych sił przekrojowych w kontekście "Siły przekrojowe".
RM-Zelb  5.27 
Uniemożliwiono sprawdzanie ścinania dla obróconych przekrojów teowych i dwuteowych.
RM-Zelb  5.26 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu podczas eksportu danych do BiK.
RM-Zelb  5.25 
Usunięto możliwość wystąpienia w dokumencie wymiarowania błędnej informacji na temat uwzględniania smukłości w kierunku prostopadłym do płaszczyzny ustroju.
RM-Zelb  5.24 
Wprowadzono w dokumencie wymiarowania znaki wartości bezwzględnych w warunku nośności przekroju prostopadłego dla sił normalnych.
RM-Zelb  5.23 
Poprawiono uwzględnianie dodatkowych sił ścinających dla przekrojów o zmiennej wysokości.
RM-Zelb  5.22 
Umożliwiono sprawdzanie stanu granicznego rozwarcia rys oraz ugięć dla całkowitych wartości obciążeń charakterystycznych (obciążenia krótko- i długotrwałe).
RM-Zelb  5.21 
Przyjęto, że opcję "podparcie i obciążenie bezpośrednie" domyślnie jest wyłączona.
RM-Zelb  5.20 
Umożliwiono eksport danych do programu BiK.
RM-Zelb  5.19 
Zmieniono ograniczenie dla maksymalnych odkształceń w stali rozciąganej na 25 promili.
RM-Zelb  5.18 
Poprawiono sposób wyznaczania sztywności przekroju zarysowanego dla obciążeń całkowicie krótkotrwałych.
RM-Zelb  5.17 
Zmieniono sposób wyznaczania ramienia sił wewnętrznym „z” na potrzeby ścinania. Na podstawie PN-EN „z” przyjmowane jest dla największego momentu zginającego występującego na danym odcinku ścinania.
RM-Zelb  5.16 
Pominięto wpływ smukłości oraz mimośród niezamierzony w kierunku prostopadłym do ustroju przy wyznaczaniu ramienia sił wewnętrznych „z” na potrzeby ścinania w płaszczyźnie układu elementów ściskanych.
RM-Zelb  5.15 
Poprawiono uwzględnianie krawędzi podparć w ścinaniu przy podparciu i obciążeniu bezpośrednim.
RM-Zelb  5.14 
Zmieniono sposób wyszukiwania odcinków ścinania na końcach elementu (brak podstawień w dokumencie).
RM-Zelb  5.13 
Zmieniono okno "Lista wkładek zbrojenia". Przy pewnych ustawieniach wielkości czcionki możliwe było nieprawidłowe wyświetlanie kolumn listy.
RM-Zelb  5.12 
Usunięto brak podstawień dotyczących ścinania w dokumencie wymiarowania przy braku sił poprzecznych.
RM-Zelb  5.11 
Umożliwiono stosowanie skróconych arkuszy wymiarowania. Użytkownik może samodzielnie przygotować arkusz, którego nazwa zawiera literę "s" (np. "st90s_p.rtf"). Usunięto również możliwość wystąpienia błędu "Access Violation" przy generowaniu dokumentu wymiarowania.
RM-Zelb  5.10 
Usunięto błąd "Invalid floating point operation" przy eksporcie dokumentu (ścinanie). Poprawiono minimalną liczbę cięć strzemion. Umożliwienie zadawania dowolnego rozstawu strzemion.

Cadsis 2016-2023

Screen