Changelog

Spis zmian w RM-Zelb-1992

Ostatnie zmiany

RM-Zelb-1992  1.60 
Poprawiono sprawdzanie nośności na ścinanie dla obwiedni sił wewnętrznych.
RM-Zelb-1992  1.59 
Poprawiono wyznaczanie obwiedni nośności przekrojów prostopadłych dla elementów rozciąganych.
RM-Zelb-1992  1.58 
W oknie wymiarowania elementu poprawiono wyświetlanie specyfikacji obciążeń dla kombinacji SGU.
RM-Zelb-1992  1.57 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" przy przełączaniu rodzaju obwiedni w kontekście "Zbrojenie główne" dla wyników wg teorii II-go rzędu.
RM-Zelb-1992  1.56 
Poprawiono uwzględnianie mimośrodu minimalnego w przypadku braku momentów zginających (elementy osiowo ściskane).
RM-Zelb-1992  1.55 
Poprawiono wyznaczanie kombinacji obciążeń Nmin dla obwiedni sił wewnętrznych oraz poprawiono wyświetlanie aktualnej kombinacji w oknie wymiarowania.
RM-Zelb-1992  1.54 
Poprawiono wyświetlanie sił przekrojowych (kontekst "Siły przekrojowe") przy wyłączonych alternatywnych kombinacjach obliczeniowych PN-EN oraz wprowadzono w oknie wymiarowania sygnalizowanie niespełnienia relacji grup obciążeń.
RM-Zelb-1992  1.53 
Usunięto możliwość zbędnego wyświetlania komunikatu "Przekroczona liczba iteracji".
RM-Zelb-1992  1.52 
Zmieniono sposób określania momentu rysującego. Obecnie moment rysujący wyznaczany jest na podstawie charakterystyki przekroju sprowadzonego.
RM-Zelb-1992  1.51 
Poprawiono sprawdzanie zbrojenia rozciąganego przy włączonych obwiedniach.
RM-Zelb-1992  1.50 
Poprawiono określanie efektów drugiego rzędu przy braku zdefiniowanego zbrojenia głównego.
RM-Zelb-1992  1.49 
Poprawiono uwzględnianie pełzania nieliniowego przy wyznaczaniu efektów drugiego rzędu.
RM-Zelb-1992  1.48 
W dokumencie wymiarowania poprawiono wyliczenia dotyczące mimośrodów i momentów zginających.
RM-Zelb-1992  1.47 
Dla elementów ściskanych uwzględniono mimośród minimalny zgodnie z punktem 6.1 (4) normy.
RM-Zelb-1992  1.46 
Poprawiono sprawdzanie siły przenoszonej przez zbrojenie rozciągane Ftd dla elementów podwójnie zbrojonych.
RM-Zelb-1992  1.45 
Poprawiono wyświetlanie prętów zbrojenia w oknie rozmieszczania wkładek dla elementów o zmiennym przekroju.
RM-Zelb-1992  1.44 
Poprawiono określanie minimalnego pola przekroju zbrojenia podłużnego.
RM-Zelb-1992  1.43 
Poprawiono wyznaczanie ugięć elementu żelbetowego w układach zawierających pręty o zmiennym przekroju.
RM-Zelb-1992  1.42 
W dokumencie wymiarowania poprawiono podstawienie wartości MEdz w sekcji "Siły przekrojowe".
RM-Zelb-1992  1.41 
Poprawiono przyjmowanie kąta θ przy wyczerpaniu nośności krzyżulców betonowych w kontekście nośności na ścinanie.
RM-Zelb-1992  1.40 
Poprawiono wyświetlanie wartości mimośrodów związanych z efektami drugiego rzędu przy braku momentu zginającego.
RM-Zelb-1992  1.39 
Poprawiono wyznaczanie sił w zbrojeniu rozciąganym w miejscach o zerowej sile poprzecznej.
RM-Zelb-1992  1.38 
Poprawiono uwzględnianie efektów II-rzędu dla elementów ściskanych.
RM-Zelb-1992  1.37 
Usunięto błąd dotyczący wyznaczania mimośrodu statycznego występujący w wersji 1.36.
RM-Zelb-1992  1.36 
Poprawiono wyznaczanie mimośrodu statycznego przy określaniu efektów II rzędu dla elementów nieobciążonych poprzecznie.
RM-Zelb-1992  1.35 
Poprawiono wyznaczanie powierzchni zbrojenia rozciąganego Asl przy sprawdzaniu nośności na ścinanie.
RM-Zelb-1992  1.34 
Poprawiono uwzględnianie minimalnej długości zakotwienia na końcach wymiarowanego elementu. Pręty zbrojenia, które dochodzą do węzłów (xA=0 lub xB=L) uważa się za odpowiednio zakotwione, niezależnie o stanu włącznika w opcjach „Uwzględnij min. długość zakotwienia”.
RM-Zelb-1992  1.33 
Poprawiono wyliczenia momentów MEd w sekcji "Siły przekrojowe" dokumentu wymiarowania.
RM-Zelb-1992  1.32 
Ograniczono możliwość wystąpienia braku rozwiązania przy sprawdzaniu nośności przekrojów prostopadłych.
RM-Zelb-1992  1.31 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" podczas tworzenia dokumentu wymiarowania.
RM-Zelb-1992  1.30 
Poprawiono skalowanie i opis okna do wyznaczania współczynnika pełzania.
RM-Zelb-1992  1.29 
Poprawiono wyznaczanie współczynnika ν1 przy sprawdzaniu nośności na ścinanie.
RM-Zelb-1992  1.28 
Poprawiono wyznaczanie ramienia sił wewnętrznych z dla ścinania przy włączonym pełzaniu nieliniowym. Poprawiono określanie Act,eff przy wyznaczaniu rys prostopadłych dla przekrojów teowych.
RM-Zelb-1992  1.27 
Poprawiono przyjmowanie wartości współczynnika αcc dla elementów ściskanych, o polu przekroju poprzecznego mniejszym niż 0,09 m2 i wymiarze mniejszym niż 0,25 m.
RM-Zelb-1992  1.26 
W oknie obciążeń Obc.: ... uwzględniono wpływ włącznika "Od cięciwy pręta" na kombinację grup obciążeń Umax.
RM-Zelb-1992  1.25 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Invalid class typecast", po kliknięciu przycisku Obc.: ... z kombinacją.
RM-Zelb-1992  1.24 
Poprawiono uwzględnianie w przekroju elementu prętów odgiętych i uciętych przy dopuszczeniu pełzania nieliniowego.
RM-Zelb-1992  1.23 
Przy wyznaczaniu szerokości rozwarcia rys poprawiono uwzględnianie długotrwałości obciążeń.
RM-Zelb-1992  1.22 
Poprawiono wyznaczanie pola Ac,eff przy sprawdzaniu szerokości rozwarcia rys.
RM-Zelb-1992  1.21 
Poprawiono uwzględnianie efektów II-go rzędu dla elementów ściskanych oraz uwzględniono pręty odgięte przy sprawdzaniu nośności na ścinanie. W bibliotece materiałów zwiększono gęstość betonu, tak aby odpowiadała gęstości betonu zbrojonego.
RM-Zelb-1992  1.20 
Poprawiono sprawdzanie nośności przekrojów prostopadłych przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych.
RM-Zelb-1992  1.19 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu "Access violation" w kontekście "Zbrojenie rozciągane".
RM-Zelb-1992  1.18 
Poprawiono sprawdzanie nośności na ścinanie dla alternatywnej kombinacji obciążeń. Przy wyznaczaniu ugięć, uwzględniono podatności i osiadania podpór oraz wpływ zarysowania na sztywność sąsiednich elementów żelbetowych.
RM-Zelb-1992  1.17 
Wprowadzono sygnalizowanie zastosowania stali zbrojeniowej o granicy plastyczności fyk spoza przewidzianego przez normę zakresu od 400 do 600 MPa.
RM-Zelb-1992  1.16 
Poprawiono wyznaczanie nośności na ścinanie VRd,max przy włączonych obwiedniach sił wewnętrznych.
RM-Zelb-1992  1.15 
Poprawiono wyznaczanie ugięć na końcach wymiarowanego elementu.
RM-Zelb-1992  1.14 
Poprawiono skalowanie okna do definiowania współczynnika pełzania.
RM-Zelb-1992  1.13 
Poprawiono w wydruku wzór (5.36), który dotyczy efektów drugiego rzędu elementów ściskanych. Wartość Kr się nie zmieniła.
RM-Zelb-1992  1.12 
Poprawiono wyznaczanie szerokości rozwarcia rys (zmieniono kombinacje charakterystyczne na quasi-stałe).
RM-Zelb-1992  1.11 
Poprawiono wyznaczanie zbrojenia wymaganego dla alternatywnych kombinacji obciążeń wg PN-EN przy włączonych obwiedniach sił przekrojowych.
RM-Zelb-1992  1.10 
Poprawiono wyznaczanie ugięć przy włączonych zalecanych wartościach współczynników γf wg PN-EN.
RM-Zelb-1992  1.9 
Poprawiono uwzględnianie alternatywnych kombinacji obciążeń w dokumencie wymiarowania.
RM-Zelb-1992  1.8 
Poprawiono wyznaczanie szerokości rys prostopadłych.
RM-Zelb-1992  1.7 
Wyłączono komunikat o przekroczeniu liczby iteracji w kontekście "Ograniczenie naprężeń".
RM-Zelb-1992  1.6 
Poprawiono zachowywanie danych wymiarowania zapobiegając utracie niektórych danych przy przechodzeniu do modułów opartych na starszych normach żelbetowych.
RM-Zelb-1992  1.5 
Przywrócono wyznaczanie wymaganego zbrojenia głównego.
RM-Zelb-1992  1.4 
Usunięto możliwość wystąpienia błędu „Access violation” w kontekście „Zbrojenie główne”.
RM-Zelb-1992  1.3 
Dodano możliwość wyznaczenia końcowego współczynnika pełzania na podstawie załącznika normy.
RM-Zelb-1992  1.2 
W dokumencie wymiarowania w sekcji ugięć poprawiono podstawienie wartości sztywności BI i BII.
RM-Zelb-1992  1.1 
Poprawiono uwzględnianie mimośrodów przy zmianie znaku siły osiowej wzdłuż pręta.
RM-Zelb-1992  1.0 
Moduł wymiarowania elementów żelbetowych wg PN-EN 1992 dla pakietu 2D współpracujący z programem RM-Win 11.

Cadsis 2016-2024

Screen